TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.434
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.257

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Cùng thúc ??y ??u t? sáng t?o công ngh?

Đăng lúc: Thứ bảy - 02/05/2020 10:03 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Cùng thúc ??y ??u t? sáng t?o công ngh?

Cùng thúc ??y ??u t? sáng t?o công ngh?

(TBKTSG) - Google I/O Extended MienTrung 2019, m?t trong nh?ng s? ki?n th??ng niên l?n nh?t c?a c?ng ??ng Google Developer Group (GDG), s? di?n ra vào ngày 15-6 t?i thành ph? ?à N?ng thu hút g?n 1.000 ng??i tham gia. Nhân d?p này, TBKTSG ghi nh?n ý ki?n c?a các nhà ??u t?, doanh nghi?p và chuyên gia v? b?i c?nh và xu h??ng ??u t? cho sáng t?o công ngh? hi?n nay, ??c bi?t là các doanh nghi?p kh?i nghi?p.
 
 
 

 

S? ki?n Google I/O Extended MienTrung luôn thu hút s? quan tâm không ch? c?a gi?i tr? mà còn gi?i ??u t?. ?nh: Ban t? ch?c cung c?p

Ông Bung Tr?n, Phó ch? t?ch H?i ??ng c? v?n (Trung tâm Sáng ki?n h? tr? ??i m?i sáng t?o và kh?i nghi?p):

??N LÚC T?O RA S?N PH?M CÔNG NGH? TH?C TH? CHO MÌNH

- Ng??i mi?n Trung kiên nh?n và c?n cù, nh?ng l?i h?i thiên v? s? c?n tr?ng nên thi?u tính ??t phá trong nh?ng gi?i pháp c?a mình. Tôi ngh? sau m?t th?i gian t??ng ??i dài phát tri?n theo h??ng “gia công ph?n m?m” c?a h?u h?t các doanh nghi?p công ngh? t?i ?ây, thì ?ã ??n lúc chuy?n sang giai ?o?n t?o ra các s?n ph?m công ngh? th?c th? cho mình.

Tôi hay g?p các nhà ??u t? m?o hi?m và c? nh?ng nhà sáng l?p doanh nghi?p kh?i nghi?p công ngh? ??n ?à N?ng ?? tìm ki?m nh?ng ng??i mà h? g?i là “nh?ng tài n?ng công ngh? tr?”. ?i?u này c?ng ch?ng minh ?à N?ng ?ang t?ng b??c tr? thành ?i?m ??n c?a kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o. Và nh?ng s? ki?n qu?c t? nh? Google I/O, SURF, TEDx hay s?p t?i là Fuck Up night chính là nh?ng ?i?m nh?n cho hành trình này.

Ông Linh Nguy?n, PGS t?i ??i h?c T?ng h?p Idaho (M?), Tr??ng phòng nghiên c?u Công ty Kyanon Digital:

TÌM KI?M H?P TÁC V? PHÁT TRI?N TRÍ TU? NHÂN T?O

- Hi?n nay tôi quan tâm v? ba l?nh v?c c?a AI (trí tu? nhân t?o), bao g?m th? giác máy tính, x? lý ngôn ng? t? nhiên, và phân tích d? li?u xã h?i. Các l?nh v?c này có r?t nhi?u ?ng d?ng th?c t? và ?ang t?o ra ?nh h??ng l?n cho xã h?i. Th? giác máy tính có ?ng d?ng trong các h? th?ng an ninh và giám sát thông minh; x? lý ngôn ng? t? nhiên ???c dùng trong các h? th?ng chatbot và tr? lý ?o; phân tích d? li?u xã h?i giúp gia t?ng hi?u qu? c?a các ho?t ??ng kinh t? nh? tài chính, marketing, và b?t ??ng s?n.

Tôi ch?a bi?t nhi?u v? các ho?t ??ng AI ? ?à N?ng. Tuy nhiên v?i s? n?ng ??ng c?a c?ng ??ng công ngh?, tôi tin r?ng thành ph? ?ã có các s?n ph?m và nhóm ho?t ??ng hi?u qu? v? AI. Tôi hy v?ng s? có c? h?i k?t n?i v?i các b?n ho?t ??ng AI c?a thành ph? trong s? ki?n này.

Ông T? Minh Thanh, Tr??ng phòng ??i ngo?i c?a Sun* Startups:

MONG MU?N TI?P C?N NHI?U NHÀ KH?I NGHI?P

- Sun* Startups quan tâm t?o d?ng m?t c?ng ??ng startup (nhà kh?i nghi?p), bao g?m nh?ng ng??i có kinh nghi?m trong m?ng kh?i nghi?p ?? có th? trao ??i ki?n th?c, tìm hi?u và hu?n luy?n l?n nhau trong các l?nh v?c mà các startup non tr? ?ang g?p ph?i. Sun* Startups c?ng ??ng th?i k?t n?i các nhà ??u t?, các qu? phù h?p ?? các startup có th? tìm ???c nhà ??u t? thích h?p v?i công ty c?a mình trong giai ?o?n phát tri?n ti?p theo.

Vì v?y, chúng tôi mu?n tìm ki?m và chào ?ón t?t c? startup tham gia vào ch??ng trình ??m t?o d??i s? t? v?n và hu?n luy?n c?a chúng tôi ngay t? giai ?o?n s?m nh?t.

??ng hành cùng Google I/O Extended Mien Trung 2019 l?n này, chúng tôi mong mu?n h? tr? c?ng ??ng l?p trình viên c?ng nh? các d? án kh?i nghi?p v? ?ng d?ng công ngh? thông tin, ??ng th?i mu?n ti?p c?n nhi?u startup h?n n?a.

Ông Till Gartner, T?ng giám ??c MGM Group:

TI?P T?C H? TR? C?NG ??NG CNTT PHÁT TRI?N

- K? t? khi chúng tôi m? v?n phòng t?i ?à N?ng n?m 2015, MGM góp ph?n thúc ??y và m? r?ng c?ng ??ng công ngh? ??a ph??ng. Chúng tôi làm ?i?u này vì l?i ích c?a chính chúng tôi c?ng nh? cho c?ng ??ng nói chung. Tri?t lý c?a MGM là, c?ng ??ng công ngh? c?a chúng tôi càng tích c?c, các nhà phát tri?n/nhà ??u t? s? càng c?m th?y b? thu hút b?i ?à N?ng. Nói m?t cách khác, càng nhi?u ng??i tr? trong c?ng ??ng c?a chúng ta ???c thúc ??y v? công ngh? thông tin (CNTT), càng t?t cho MGM - và cho ?à N?ng.

T?i s? ki?n l?n này, chúng tôi hy v?ng s? g?p nhi?u nhà phát tri?n tr?, có ??ng l?c. Và sau s? ki?n, chúng tôi cam k?t s? ti?p t?c h? tr? s? phát tri?n c?a c?ng ??ng CNTT ?à N?ng thông qua các ho?t ??ng h?u ích và t?o ??ng l?c ?? ?à N?ng tr? thành n?i nh?ng ng??i tr? có th? ??n ?? h?c h?i t? các thành viên công ngh? giàu kinh nghi?m h?n.

Ông V? Xuân Tr??ng, Phó giám ??c V??n ??m doanh nghi?p ?à N?ng (DNES) và Giám ??c Qu? ??u t? Flying Fish Investment (FFI):

??U T? VÀO XU TH? CÔNG NGH?

- FFI chuyên ??u t? vào các d? án kh?i nghi?p ? giai ?o?n s?m. Hi?n t?i, ?a ph?n các d? án ??u t? ??n t? các d? án ???c ??m t?o và hoàn thành ch??ng trình ??m t?o t?i DNES.

Trong ?ó, hai công ty công ngh? Hekate và Zody ?ang có nh?ng b??c phát tri?n t?t h??ng ??n các vòng g?i v?n ti?p theo. Và ?ây là nh?ng hình m?u và ??ng l?c ?? chúng tôi ti?p t?c tìm ki?m, ??u t? các d? án kh?i nghi?m ti?m n?ng.

Tham gia ch??ng trình Google I/O Extended MienTrung n?m nay, bên c?nh k?t n?i v?i c?ng ??ng công ngh?, ??c bi?t là CNTT t?i ?à N?ng, chúng tôi hy v?ng có th? phát hi?n các d? án, nhân s? kh?i nghi?p công ngh? ti?m n?ng c?ng nh? có ???c các thông s? ?? ?ánh giá t?t h?n v? ti?m n?ng và xu h??ng kh?i nghi?p công ngh? t?i ?à N?ng.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc