TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.435

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

?ng d?ng blockchain mua bán ?i?n m?t tr?i

Đăng lúc: Thứ bảy - 02/05/2020 10:23 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?ng d?ng blockchain mua bán ?i?n m?t tr?i

?ng d?ng blockchain mua bán ?i?n m?t tr?i

(TBKTSG) - Th? t??ng t??ng ?i?n m?t tr?i gia ?ình b?n s?n xu?t ra, sau khi tiêu th? thì l??ng ?i?n còn d? có th? ???c bán tr?c ti?p cho ng??i hàng xóm c?a mình mà không c?n thông qua m?t công ty ?i?n l?c nào c?.
 

 

 

Công ngh? blockchain áp d?ng trong phân ph?i ?i?n tái t?o t?i Thái Lan. ?nh: T.D

T?i TPHCM c?ng nh? m?t s? t?nh thành khác, hi?n nay ngày càng có nhi?u h? dân l?p ??t h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái. Ngoài vi?c t? t?o ngu?n ?i?n ?? dùng riêng cho gia ?ình, l??ng ?i?n còn d? có th? bán l?i cho ngành ?i?n. Tuy nhiên, n?u ti?p c?n v?i m?t ph??ng th?c m?i h?n, nh? d? án ?ang ???c thí ?i?m t?i Thái Lan, thì vi?c l?p ??t, s? d?ng và phân ph?i l?i ?i?n m?t tr?i ???c k? v?ng s? còn phát tri?n r?ng rãi h?n n?a.

Mua bán ?i?n ngang hàng

Th? t??ng t??ng ?i?n m?t tr?i gia ?ình b?n s?n xu?t ra, sau khi tiêu th? thì l??ng ?i?n còn d? có th? ???c bán tr?c ti?p cho ng??i hàng xóm c?a mình mà không c?n thông qua m?t công ty ?i?n l?c nào c?. Giá ?i?n l?i linh ho?t, lên xu?ng nh?... giá c? phi?u, tùy thu?c vào cung c?u ?i?n t?i th?i ?i?m giao d?ch.

Th?c t?, câu chuy?n trên là mô hình ?ang ???c thí ?i?m t?i t? h?p khu chung c? T77 ? thành ph? Bangkok, Thái Lan, d? án ??u tiên t?i ?ông Nam Á cho phép mua bán ?i?n ngang hàng (P2P energy trading) thông qua n?n t?ng công ngh? chu?i kh?i (blockchain). Công ngh? này ?ã ???c ?ng d?ng vào nhi?u l?nh v?c và gi? ?ây ?ang thâm nh?p vào l?nh v?c mua bán ?i?n n?ng.

H? th?ng ?i?n m?t tr?i t?i t? h?p khu chung c? T77 có công su?t s?n xu?t ?i?n kho?ng 635 KW, ???c giao d?ch thông qua h? th?ng l??i ?i?n c?a Bangkok. B?n ??i tác cùng n?m trong t? h?p, ?óng vai trò v?a là ng??i mua v?a là ng??i bán, bao g?m tr??ng h?c, b?nh vi?n, trung tâm th??ng m?i và chung c?. ?i?n n?ng s?n xu?t t?i b?n nhóm khách hàng này tr??c tiên s? ???c tiêu th?, mua bán trong n?i b? t? h?p. N?u l??ng ?i?n v?n còn d? n?a m?i bán l?i cho công ty ?i?n l?c qu?c gia.

Trong t? h?p trên, tr??ng h?c, b?nh vi?n và trung tâm th??ng m?i tiêu th? ?i?n r?t l?n vào ban ngày, trong khi chung c? ch? y?u tiêu th? ?i?n vào bu?i t?i ho?c cu?i tu?n. Do ?ó, ngu?n ?i?n ???c mua bán gi?a n?i th?a và n?i thi?u trong t?ng th?i ?i?m. ?i?m c?ng c?a mô hình này là gi?m ???c th?i gian và chi phí giao d?ch do n?m trong cùng m?t t? h?p. Gi?ng nh? vi?c nông dân t? tr?ng cây r?i trao ??i v?i ng??i hàng xóm nuôi cá c?a mình mà không c?n ph?i mang hàng ra ch? bán.

Bà Gloyta Nathalang, Phó ch? t?ch ban Truy?n thông doanh nghi?p c?a BCPG, m?t trong nh?ng ??n v? v?n hành d? án, cho hay ngành ?i?n Thái Lan hi?n ph?n l?n v?n áp d?ng h? th?ng s?n xu?t ?i?n t?p trung. Dù v?y, ?ang có d?u hi?u cho th?y nh?ng chuy?n bi?n trong ngành khi chuy?n d?n sang hình th?c phân tán d??i s? h? tr? c?a công ngh? nh? blockchain, h?p ??ng thông minh và giao d?ch ngang hàng (P2P). Gi? ?ây khách hàng có th? v?a là ng??i s?n xu?t, ng??i tiêu dùng và có th? l?a ch?n ngu?n ?i?n mà h? s? d?ng.

V?i nh?ng ??c tính nh? minh b?ch, gi?m th?i gian, chi phí giao d?ch, hóa ??n ti?n ?i?n c?a các thành viên trong c?ng ??ng T77 ?ã gi?m kho?ng 12,4%, theo ??i di?n BCPG.

Thái Lan là m?t trong nh?ng qu?c gia d?n ??u châu Á - Thái Bình D??ng v? n?ng l??ng tái t?o v?i m?c tiêu ngu?n ?i?n s?ch này chi?m kho?ng 30% t?ng l??ng ?i?n tiêu th? n?m 2036. V?i s? h? tr? c?a công ngh?, cùng chi phí s?n xu?t gi?m m?nh, n?ng l??ng tái t?o ???c k? v?ng s? ti?p t?c m? r?ng sang nhi?u qu?c gia khác, trong ?ó có Vi?t Nam.

Hi?p h?i N?ng l??ng th? gi?i d? báo, n?ng l??ng tái t?o s?n xu?t theo hình th?c phi t?p trung, nh? d? án thí ?i?m ? T77, d??i s? h? tr? c?a công ngh? blockchain, s? chi?m kho?ng 25% th? tr??ng n?ng l??ng toàn c?u n?m 2025 t? m?c 5% hi?n nay.

Th?c t?, không ch? T77, mô hình ?ng d?ng công ngh? blockchain trong phân ph?i ?i?n ?ang ngày càng ph? bi?n ? nhi?u qu?c gia nh? ??c, Áo và m?t s? qu?c gia châu Âu khác. Theo ??c tính c?a C? quan N?ng l??ng tái t?o qu?c t? (IRENA), tính t?i tháng 9-2018, trên th? gi?i có kho?ng 189 công ty ?ng d?ng blockchain trong ho?t ??ng s?n xu?t, phân ph?i n?ng l??ng; 71 d? án ?ng d?ng blockchain trong l?nh v?c n?ng l??ng v?i t?ng s? v?n ???c rót vào l?nh v?c này là 466 tri?u ?ô la M?.

Có kh? n?ng nhân r?ng?

Ý t??ng ??ng sau mô hình P2P r?t ??n gi?n. Cá nhân, t? ch?c s?n xu?t ?i?n có th? bán tr?c ti?p cho ng??i s? d?ng cu?i cùng mà không c?n d? tr? ho?c hòa vào l??i ?i?n qu?c gia, gi?m chi phí d? tr? và chi phí phân ph?i ?i?n.

Thông th??ng, ph?n l?n ?i?n n?ng c?a các qu?c gia ???c s?n xu?t t? các nhà máy ?i?n l?n nh? ?i?n than ho?c ?i?n h?t nhân. Doanh nghi?p, t?p ?oàn v?n hành các nhà máy này duy trì v? th? ??c quy?n trong s?n xu?t và phân ph?i ?i?n cho n?n kinh t?.

? chi?u ng??c l?i, s?n xu?t n?ng l??ng tái t?o t? ?i?n gió, ?i?n m?t tr?i l?i theo ph??ng th?c phân tán, ví d?, các h? gia ?ình l?p t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i trên mái nhà. V?i quy mô phân tán nh? v?y, h? s? dùng cách gì ?? bán ?i?n cho ng??i tiêu dùng cu?i cùng mà không thông qua các ??n v? cung ?ng ?i?n l?n? Nh?ng giao d?ch nh? nh? v?y s? ???c ghi chép nh? th? nào cho hi?u qu?? Và, m?t gi?i pháp ?ang ???c ti?n hành có kh? n?ng ?áp ?ng các tiêu chí này là giao d?ch ngang hàng (P2P).

Giao d?ch ngang hàng P2P, d??i s? h? tr? c?a công ngh? blockchain, cho phép các h? gia ?ình, ??n v? s?n xu?t n?ng l??ng quy mô nh? giao d?ch ?i?n t?i ng??i tiêu dùng cu?i cùng m?t cách hi?u qu? mà không c?n ??n v? trung gian. Giá ?i?n ???c xác ??nh d?a trên cung c?u th? tr??ng, c? ch? d??ng nh? khó th?c hi?n d??i s? phân ph?i ??c quy?n c?a các công ty ?i?n l?c hi?n nay.

Phân ph?i ?i?n s? d?ng công ngh? blockchain ???c k? v?ng s? là công c? thúc ??y ngu?n n?ng l??ng tái t?o, song, c?ng có nhi?u ý ki?n lo ng?i liên quan t?i tính hi?u qu? c?a công ngh? này, ??c bi?t khi ???c nhân r?ng ? quy mô l?n h?n.

Thu?t Paven ??, ??ng sáng l?p KingchainMedia, ?ang theo h?c b?ng ti?n s? v? blockchain t?i ??i h?c Khoa h?c công ngh? H?ng Kông, cho hay blockchain th?c ch?t ch? là cu?n s? ?? ghi chép t?t c? d? li?u, không ph?i ??ng h? ?o ?i?n. Do ?ó, ?? th?c hi?n ???c mô hình phân ph?i ?i?n ngang hàng, các ??n v? tham gia mô hình v?n ph?i thông qua h? th?ng ??ng h? ?o ?i?n và s? d?ng h? th?ng ?i?n l??i qu?c gia.

H?n n?a, ngu?n ?i?n hi?n nay v?n ch? y?u ??n t? các t?p ?oàn kinh t?, ??n v? cung ?ng c?a Nhà n??c, ngu?n ?i?n t? các h? gia ?ình còn r?t nh?. Ti?m n?ng ?i?n m?t tr?i ? Vi?t Nam c?ng không l?n, ch? t?p trung ? khu v?c mi?n Nam, cao nguyên và duyên h?i mi?n Trung nên nhu c?u s? d?ng công ngh? blockchain ?? ghi chép vi?c mua bán ?i?n ch?a quá b?c thi?t.

Theo C?c ?i?n l?c và N?ng l??ng tái t?o, B? Công Th??ng, tính t?i nay, t?ng công su?t ?i?n gió là 190 MW ?ã v?n hành, và 300 MW ?ang xây d?ng. ??i v?i ?i?n m?t tr?i, t?ng công su?t ?ã ??ng ký tính ??n tháng 10-2018 là 15.000 MW giai ?o?n 2019-2025; d? án ?i?n m?t tr?i trên mái nhà ??n cu?i tháng 7-2018 có 748 d? án v?i t?ng công su?t l?p ??t 11,55 MWp.

Ch?a k?, ?? áp d?ng công ngh? blockchain trong mua bán và phân ph?i ?i?n, khu v?c ?ó ph?i có h? th?ng phân ph?i l??i ?i?n riêng, ??c l?p v?i h? th?ng phân ph?i ?i?n c?a t?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN). “Chi phí ??u t? c? s? h? t?ng nh? v?y là r?t l?n, ch?a k? càng m? r?ng, chi phí càng t?n kém trong b?i c?nh h? th?ng l??i ?i?n qu?c gia ?ã t??ng ??i ?n ??nh”, ông Thu?n nói.

Ngoài ra, vi?c áp d?ng công ngh? blockchain trong phân ph?i ?i?n còn n?y sinh các v?n ?? pháp lý liên quan. Ví d?, vi?c l?p m?t h? th?ng phân ph?i ?i?n riêng cho nh?ng h? dân này li?u có h?p pháp?

Dù còn nhi?u tr? ng?i, bà Gloyta Nathalang v?n cho r?ng công ngh? ?ang phát tri?n nhanh chóng và nh?ng b?t c?p c?a blockchain có th? x? lý ???c trong vài n?m t?i.

“Thông qua công ngh? blockchain, n?ng l??ng tái t?o có th? ???c k?t n?i không ch? ? quy mô nh? nh? mô hình thí ?i?m này mà có th? m? r?ng ra toàn khu v?c ASEAN”, bà Gloyta Nathalang k? v?ng.

Th?c t?, công ngh? blockchain v?n ?ang ? giai ?o?n s? khai, còn quá s?m ?? coi ?ây là công c? hi?u qu?, thúc ??y s? phát tri?n c?a n?ng l??ng tái t?o. Song, v?i nh?ng thay ??i mang tính tích c?c v? ph??ng th?c s?n xu?t, th??ng m?i và tiêu dùng ?i?n, tri?n v?ng nhân r?ng mô hình thí ?i?m này ?áng ?? k? v?ng.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc