TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.477

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài C?m Nh?n_Nguy?n Th? Ng?c H?u

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2012 11:42
Tr??c tiên em ph?i nói l?i c?m ?n th?y. Th?y k ch? là ng??i th?y, mà ? th?y em th?y s? g?n g?i, yêu th??ng cu? ng??i anh, ng??i cha, ng??i chú ?ã ?úc rút nh?ng kinh nghi?m th?c t?, nh?ng bài h?c cá nhân và chúng sinh t? s? quan sát, th?u hi?u b?ng c? t?m lòng c?a th?y. C?m ?n th?y vì nh?ng l?i chia s? m?c m?c, chân tình nh?ng ch?a ??ng nhi?u thâm thúy, sâu xa. C?m ?n th?y em ?ã ng? ra nhi?u ?i?u.
Th?t ra m?i ng??i ??u có m?t b?n ngã c?a riêng mình, chinh ph?c, v??t qua chính là chi?n th?ng ph?n con trong mình, ?? ph?n ng??i tr?i d?y, tâm bình an, m?t ?i?u t??ng ch?ng nh? ??n gi?n, k sân si phi?n mu?n nh?ng m?y ai hi?u và làm ???c.
Xã h?i bây gi? phát tri?n quá chóng m?t hay con ng??i b? cu?n vào vòng xoáy ?ó mà k bi?t, k th? nào gi? tâm cân b?ng ???c. Ng??i ta c? cho r?ng th?i gian c?a mình quá ít, k ?? ?? làm vi?c thì l?y ?âu mà quan tâm, h?i han v? v?n ??n ng khác. Còn bao nhiêu h?p ??ng ch?a gi?i quy?t, bao nhiêu ch?u nh?u thâu ?êm su?t sáng, có khi v? t?i nhà thì con cái ?ã ng? yên, v? ?ang m? v? n?i xa l?m. V?n là ?i?p khúc c? “Nh?u kh? l?m ai ?i, ch? có b? béo gì ?âu!”. ?ã bi?t kh? sao còn t? làm mình kh?!!!
S?ng chung trong m?t gia ?ình nh? m?t tr?ng v?i m?t tr?i “G?n nhau trong t?c gang mà bi?n tr?i cách m?t”. Con cái trong gia ?ình không có s? quan tâm c?a b?, m? thì:
1.       m?t là r?t t? l?p và võ ?oán
2.      Hai là r?t d? b? cám d?, sa ngã, y?u ?u?i. s?c ?? kháng ch?ng ch?i v?i ngh?ch c?nh k còn
S?ng trong 1 gia ?ình mà s? ích k? v? tình th??ng t? trên xu?ng thì th?t là b?t h?nh. Chính cha m? vô tình ?ã hình thành nên l?i s?ng ích k? ch? ngh? ??n b?n thân cho con cái. Khi ích k? r?i thì tình th??ng, s? ?m áp, chia s?, trách nhi?m ng??i – ng??i bi?n m?t, các em s? th?y cô ??c, c?m giác b? b? r?i t? ?ó có suy ngh? l?ch l?c, c? tìm ki?m s? thanh th?n, ni?m vui n?i xa xôi nào ?ó bên kia th? gi?i, th?c t? ch?ng minh ngày càng nhi?u tr? em t? t? vì b?c b?i trong chính c?n nhà c?a mình mà k có s? chia s?, c?m thông c?a ng l?n. Lúc ?ó trách bà hay trách ông thì m?i vi?c c?ng quá mu?n màng
Ngày cành nhi?u gia ?ình nh? th?, h? k?t hôn r?i li hôn. Tình yêu c?ng ?ong ??y mà thù h?n c?ng ngút tr?i.
V?y làm sao ?? gia ?ình là 1 t? bào c?a xã h?i. 1 gia ?ình h?nh phúc ?úng ngh?a c?a nó, ?ó là:s? sum h?p quây qu?n bên mâm c?m gia ?ình là ?i?u t?i thi?u. Dù có b?n cách m?y chí ít trong 1 tu?n các thành viên c?ng ph?i sum v?y bên b?a ?n chung, “vì có th?c m?i v?c ???c ??o mà”. Chính b?a ?n là n?i g?n k?t m?i ng??i l?i v?i nhau, các nhà quây qu?n bên nhau, cùng trò chuy?n, quan tâm và chia s?.
?àn ông dù bên ngoài xã h?i có là giám ??c quy?n cao ch?c tr?ng, ch? huy, ra l?nh ng khác, thì khi v? nhà c?ng nên c?i l?p áo ?ó ra, x?n tay vào ph? v? r?a chén, l?t rau, hay chí ít l?n t?n bên cô ?y nh? ??a tr? ch? ???c sai v?t ?? ng ph? n? th?y ???c s? quan tâm c?a ch?ng dành cho mình, t? ?ó h? s? hi sinh g?p b?i ph?n. ?àn ông thôi  hãy ngh? ?ó là vi?c c?n con, nh? nhoi ch? dành cho ?àn bà. Xin h?i “Vi?c nh? k làm thì sao làm ???c vi?c l?n ?ây?”
Ph? n? thôi hãy ca thán ch?ng – con mà hãy nh? nhàng quan tâm, matxa, ??m l?ng, xoa bóp ?? xua tan m?t m?i cho ch?ng, d?y con s? quan tâm, trách nhi?m, chia s?, bi?t hi sinh vi ng??i khác. Hãy ?? gia ?ình th?t s? là 1 t? ?m, ch?n bình yên ta quay v? ?úng ngh?a c?a nó.
N?u m?i ng??i ??u bi?t quan tâm, yêu th??ng và chia s? thì làm gì có sân si phi?n mu?n, làm gì có u?n khúc nào mà k hóa gi?i ???c, làm gì có s? chia li, n??c m?t hay h?n thù. “Nói d? làm khó” -  ?ây là c? m?t quá trình hoàn thi?n, ph?n ??u c?a m?i cá nhân, con ng??i ai ch?ng có sai sót, có l?i l?m, ch? c?n thành tâm s?a ch?a thì ta càng ??t d?n ??n Chân – Thi?n – M?.
 
p/s : Th?y ?i, trong bài chia s? c?a th?y có nh?c ??n 1 câu “ bi?t th? bèn thôi”. Th?t s? em không ??ng ý v?i quan ?i?m này l?m. Là b?n bè thì ph?i giúp ?? l?n nhau. Giúp ?? ch? k ph?i h?i h?. K ph?i tay lay làm m?i vi?c r?i tung lên.
Vd : n?u mình th?y b?n mình làm ?i?u sai, ?ang c?p b? mà bi?t th? bèn thôi, thì k ???c, nhìn th?y s? ?? v? c?a b?n bè tr??c m?t mà k can thì lòng mình s? k yên. Có s? th?t nào mà che d?u ???c mãi ?âu
N?u là em thì em s? g?p ng ?ang m?c l?i ??y, nh? nhàng h?i han, quan tâm, tìm ra nguyên nhân sâu th?m c?a v?n ?? là do chán c?m, thèm ph?, hay ch? là mu?n b?ng anh b?ng em, do s? ng?t ng?t gia ?ình mà tìm ki?m s? tho?i mái bên ngoài... T? ?ó mà có h??ng giúp b?n thích h?p

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc