TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.419
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.211

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

09 K? n?ng Xây d?ng V?n hóa Doanh Nghi?p (Ph?n 1)

Đăng lúc: Thứ năm - 24/01/2013 10:46 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
M?c ?ích c?a cu?n sách này giúp ng??i ??c ???c cái gì? Tác gi? mu?n g?i g?m nh?ng tình hu?ng mà b?n ??c c?n ch? không ph?i cái tác gi? có mà vi?t ra. Trong quá trình s?n xu?t và kinh doanh d?ch v?, ph?n l?n nh?ng doanh nhân Vi?t Nam th??ng xây d?ng doanh nghi?p, s? nghi?p kinh doanh c?a mình theo 3 cách

Cách th? nh?t: Kinh doanh d?a trên nh?ng bài h?c lý thuy?t
Cách th? hai: Kinh doanh d?a theo s? t?ng tr?i, kinh nghi?m, k? th?a, lý t??ng, cái hay nh?t trên sách v?.
Cách th? ba: Kinh doanh theo ki?u “t?i ?âu hay t?i ?ó”.

Th? nh?ng, ? cách kinh doanh th? nh?t, n?u m?t doanh nhân xây d?ng doanh nghi?p d?a trên nh?ng bài gi?ng hay, h?p d?n c?a nh?ng ng??i n?i ti?ng, h?c gi?, t? li?u… thì ng??i ch? doanh nghi?p ?ó d? b? lý t??ng hóa và ?o v?ng. Vì th?c ch?t qu?n tr? m?t s? nghi?p kinh doanh c?a mình là do chính mình cùng ?oi ng? nhân viên c?a mình hành ??ng tr??c nh?ng tác ??ng trong môi tr??ng kinh doanh ho?c nh?ng ??i th? c?nh tranh trong môi tr??ng kinh doanh, ch? không ph?i ch? trên lý t??ng hay d? c?a các h?c gi?. Lý thuy?t ch? mang tính tham kh?o. Có không ít tr??ng h?p ng??i “h?c th?t” nh?ng khi “làm th?t” thì g?p khó kh?n, ?ó là th?c t? c?a cách th? nh?t.

            Cách kinh doanh th? 2 theo ki?u k? th?a truy?n th?ng, t?c kinh doanh theo nh?ng công vi?c, nh?ng quy trình, c?ng c? ki?m soát có s?n mà ??i ng? CEO d?a vào ?ó mà l?n l??t làm theo. Nh?ng lo?i doanh nghi?p ?ó m?nh thì r?t m?nh nh?ng khi y?u thì c?ng r?t y?u, vì không theo k?p s? chuy?n ??ng t??ng thích v?i s? bi?n ??i c?a th? gi?i bên ngoài nên g?p khó kh?n.

            Cách kinh doanh th? 3 là doanh nghi?p “sáng n?ng chi?u mây”, “???c ?âu hay ??y”. Nhóm này th??ng qu?n lý theo tính thu?n ti?n, qu?n lý theo nhóm kinh t? gia ?ình, v? là t?ng giám ??c, ch?ng là ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr?, con dâu là thành viên... M?c dù trên hình th?c v?n mang con d?u c?a công ty c? ph?n nh?ng n?ng d?u ?n qu?n tr? gia ?ình. Lo?i doanh nghi?p này trên v?n pháp ??nh có th? l?n nh?ng s? ?i?u hành thì ?ôi khi “nh?” (t?c mang t? duy nh?, qu?n tr? gia ?ình vào công vi?c), cho nên, nó v?n n?m trong ??i t??ng doanh nghi?p nh?.

V?y ph?i làm gì ?? v??t lên 3 cách qu?n lý trên cho phù h?p v?i s? phát tri?n cua ??t n??c?

Mu?n v?y, ng??i qu?n tr? doanh nghi?p ph?i bi?t qu?n lý chuyên nghi?p theo ph??ng th?c qu?n tr? th??ng hi?u, là m?t quá trình v?n ??ng b?n v?ng c?a m?t doanh nghi?p. Xem s? nghi?p kinh doanh c?ng ??ng th?i là s? nghi?p v?n hóa c?a nh?ng nhóm ng??i làm kinh doanh. Hay nói cách khác, làm qu?n tr? th??ng hi?u t?c là xây d?ng v?n hóa (t?c xây d?ng chu?i giá tr?) cho m?i doanh nhân trong doanh nghi?p.

Trong khuôn kh? c?a cu?n sách – ?úng h?n là m?t s? tay v? xây d?ng “V?n hóa doanh nghi?p”, chúng ta cùng nhau chia s? trong 9 chuyên ?? nh? 9 k? n?ng xây d?ng “V?n hóa doanh nghi?p” – cái g?c ?? t?n t?i m?t doanh nghi?p. Vì chúng ta ?ang xây d?ng ??i s?ng v?n hóa, trong ?ó có “V?n hóa doanh nghi?p”.

?ây là h? th?ng tóm t?c nh?ng bài báo mà tác gi? ?ã vi?t; các chuyên ?? tác gi? ?ã d?y h?c cho doanh nhân, nh?t là v?n hóa gia ?ình doanh nhân; t? ch??ng trình “Tri?n v?ng doanh nhân”, “?ào t?o nông dân thành doanh nhân”, qu?n tr? kinh doanh, marketing, qu?n tr? doanh nghi?p; tác gi? ?úc k?t quá trình t? v?n cho các CEO ?? CEO thành công... Nhi?u câu l?c b? ?ã chia s?, ?ng d?ng, nhi?u doanh nhân th?m thía nh?ng s? th?t cay ??ng trong các bài tác gi? nói chuy?n, nh?t là m?c “Ý ki?n chuyên gia” trên kênh truy?n hình Lai Châu, Hà T?nh, SCTV5 (TP.HCM)… ???c s? ?ng h? c?a gi?i doanh nhân và các nhà qu?n lý.

Cu?n sách mà quý b?n ??c ?ang c?m trên tay nh? m?t s? tay nh? c?a ngh? Qu?n tr? kinh doanh. Do th?i gian, k? n?ng, v?n phong và trình ?? còn nhi?u h?n ch?, kính mong quý h?c gi?, ?n s?, nhà qu?n lý, chuyên gia góp ý, tác gi? xin ti?p thu, h?c h?i, b? sung ?? ti?p t?c ph?c v? b?n ??c t?t h?n. Vì ?ây là v?n ?? m?i, r?ng, kính mong ???c s? l??ng th?!
TÁC GI?


 K? N?NG 1

??I M?I LIÊN T?C V?I BÍ QUY?T 5S


1. T?i sao trong kinh doanh ph?i l?p k? ho?ch?

Mu?n qu?n tr? th??ng hi?u c?a m?t doanh nghi?p, ?? dùng th??ng hi?u t?o s? nghi?p kinh doanh, khi xây d?ng s? nghi?p kinh doanh c?a mình thì vi?c ??u tiên là nhóm sáng l?p viên, ??c bi?t ng??i ??ng ??u (CEO) ph?i là ng??i luôn luôn có ch? tr??ng ??i m?i liên t?c. Vì sao trong kinh doanh ph?i ??i m?i liên t?c? N?u m?t doanh nghi?p kinh doanh không theo c?u trúc “5S” thì ?i?u gì s? x?y ra?

??i m?i liên t?c là sao? Ngh?a là khi ta b??c vào kinh doanh thì cái chính trong kinh doanh là ta bán “cái khách hàng c?n” ch? không ph?i bán cái mà ta ?ang có. Nh?ng ng??i qu?n tr? ph?i hi?u r?ng, khách hàng c?n là c?n cái gì, ch? hàng v?n khách hàng luôn có nhu c?u ??i m?i thì nhà s?n xu?t, kinh doanh làm sao theo k?p? M?t trong nh?ng ph??ng pháp cho ch? doanh nghi?p, nhóm sáng l?p viên, CEO bình an tr??c nhu c?u ??i thay liên t?c c?a khách, thì doanh nghi?p ?ó ph?i l?p k? ho?ch kinh doanh, l?y k? ho?ch kinh doanh, chi?n l??c kinh doanh làm tr?. Nh? v?y, khi khách hàng bi?n ??i t?i ?âu, h? chuy?n ??ng ??n h??ng nào thì nhà s?n xu?t ra s?n ph?m c?ng chuy?n ??ng theo ?ó, phù h?p v?i nhu c?u th?c t?i c?a ng??i tiêu dùng. Nh? v?y, doanh nghi?p ?ó luôn có th? tr??ng và th? ph?n c?a mình không b? m?t ?i. M?t ?i?u giá tr? n?a là khi doanh nghi?p có k? ho?ch kinh doanh rõ ràng, mang tính chi?n l??c, s?n ph?m s?n xu?t ra “?úng cái khách hàng c?n” thì s? không b? s?c ép, không b? s? “chia ly, ham mu?n cái m?i, r?, b?n, ??p” c?a ng??i mua hàng, ho?c không s? ??i th? c?nh tranh, vì doanh nghi?p có m?t h? th?ng ??i m?i liên t?c và s? ??i m?i này ???c nh?n th?c h?t s?c rõ ràng ngay t? khi nhà doanh nghi?p có ý t??ng kinh doanh.

Có không ít doanh nghi?p nói r?ng, h? c?ng có k? ho?ch nh?ng luôn luôn b? ??ng. Th? thì ph?i xem l?i k? ho?ch c?a mình là k? ho?ch b?o th?, c? ch?p hay không? K? ho?ch s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m, d?ch v? theo ý c?a mình mà không h??ng v? phía khách hàng. Nh?ng nhà kinh doanh, s?n xu?t thành công luôn l?p k? ho?ch h??ng v? khách hàng. K? ho?ch ?ó g?i là k? ho?ch nang ??ng, ??i m?i. Còn k? ho?ch kiên quy?t gi? v?ng l?p tr??ng không ??i m?i (vì tôi là ch? ??u t?, sáng ki?n làm ra s?n ph?m này là c?a tôi, tôi hi?u s?n ph?m h?n ai h?t, c? ??i tôi vì nó mà) mang tính ch? quan c?a mình, không ch?u ??i m?i, ?ó không ph?i (g?i) là k? ho?ch kinh doanh b?n v?ng.

            Chi?n l??c kinh doanh là n?n t?ng ?? ??i m?i liên t?c. Nhi?u doanh nghi?p cho hay, chi?n l??c c?a h? là s?n ph?m ph?i bán n??c ngoài, ra qu?c t?; chi?n l??c h?p tác v?i n??c ngoài, v?i các ngân hàng, v?i các ??i tác m?nh. H? g?i là “chi?n l??c” nh?ng th?c t? không ph?i, nói ?úng h?n ch? m?i là ??nh h??ng kinh doanh mà thôi. Vì chi?n l??c là d?a trên l?i th? c?nh tranh nào c?a mình, dùng l?i th? ?ó ?? n?m b?t ???c khách hàng m?i g?i là chi?n l??c kinh doanh. Hay nói cách tr?n tr?i là “m?u l??c” dành th?ng l?i trên th??ng tr??ng. Mu?n v?y, ch? doanh nghi?p ho?ch ??nh chi?n l??c ph?i có ki?n th?c khách hàng, bi?t khách hàng c?n gì và cái khách hàng c?n ta có ?áp ?ng ???c hay không? N?u khách c?n mà ta ?áp ?ng ???c, ta l?y th? m?nh c?a ta ?? ho?ch ??nh t?o ra s?n ph?m, d?ch v? mà khách ?ã, ?ang và s? c?n, thì ng??i ta g?i là chi?n l??c kinh doanh. Nh? th? trong n?i hàm c?a chi?n l??c kinh doanh, t?c là d?a trên th? m?nh thì sau khi xây d?ng th? m?nh r?i chúng ta m?i l?p m?t k? ho?ch kinh doanh c? th? cho m?i s?n ph?m, ngành hàng nào ?ó. Ví d?: Chúng ta s?n xu?t 4 m?t hàng, ph?i có 4 ý t??ng kinh doanh, có 4 k? n?ng xây d?ng l?i th? c?nh tranh sau ?ó m?i có 4 k? ho?ch kinh doanh c?a 4 m?t hàng rõ ràng.

Mu?n vi?t k? ho?ch kinh doanh, tr??c h?t chúng ta ph?i chu?n b?, nghiên c?u nh?ng c? s? ra ??i s?n ph?m, t?c thông tin báo cáo v? th? tr??ng, ?i?u nghiên v? nhu c?u c?a ng??i mua, v? phân khúc th? tr??ng (lo?i hàng c?a mình bán ? ??i t??ng nào, trên vùng ??a lý nào, v?n hóa nào, nhóm ng??i mua hàng c?a mình ? c?nh gi?i nào); ??i th? c?nh tranh chúng ta ?ang làm hàng t??ng ???ng nh?ng cách qu?n tr? nhãn hàng c?a h? khác ra sao?... D?a trên nh?ng nghiên c?u ?ó, ng??i l?p k? ho?ch kinh doanh ph?i t?p h?p h?t nh?ng nhãn hàng, mua hàng m?u c?a ??i th? c?nh tranh, sau ?ó nghiên c?u ?? tìm ra l?i th? c?a mình. ?? khi mình tung hàng ra th? tr??ng thì s?n ph?m c?a mình là m?t trong m?t tri?u m?t hàng nh?ng r?t có s? khác bi?t.

Nh?n di?n nhãn hàng mình là ?i?u r?t quan tr?ng, vì m?i m?t s?n ph?m khi b??c ra th??ng tr??ng g?i là “th??ng ph?m”. Khi “th??ng ph?m” ??ng ???c trên “th??ng tr??ng” khi nó ph?i có “th??ng hi?u”. Th??ng hi?u ?ó ch? bán ???c khi vào ???c trong t? c?a ng??i tiêu dùng và ng??i tiêu dùng ?ã bi?n hóa nhãn hi?u ?ó c?a nhà s?n xu?t thành tài s?n c?a ng??i mua. Nh? v?y, lúc ?ó s?n ph?m ???c bi?n hóa m?i g?i là “hàng hóa”. V?y t? “s?n ph?m” qua “th??ng ph?m”, ??n “th??ng hi?u”, thành “hàng hóa” thì m?i k?t thúc chu k? c?a m?t s?n ph?m. Ng??i ho?ch ??nh chi?n l??c ph?i theo dõi chu k? sinh - lão - b?nh - t? c?a m?t nhãn hàng khi nó bi?n thành th??ng hi?u và ph?i c?ng c?, tái c?u trúc ?? cho tài s?n không b? m?t ?i. ?? so sánh v?i c? tri?u nhãn hi?u mà ng??i ta ?ang có, hay nói cách khách là ?? nh?n di?n th??ng hi?u – nhãn hàng, nhà s?n xu?t ph?i ??ng ký ki?u dáng, m?u mã công nghi?p, ??ng ký s? h?u trí tu? ?? b?o v? tài s?n trí tu? c?a mình.

Tóm l?i, gi?a k? ho?ch và chi?n l??c ch? khác nhau ? ch? chi?n l??c mang tính ch?t lâu dài, ??y l?i th? ra bên ngoài. Còn k? ho?ch là t? ch?c nh?n di?n bên ngoài sao cho ?úng, ?? bên trong s?n xu?t phù h?p v?i bên ngoài. Th?c t?, nhi?u doanh nghi?p ch?a bi?t làm k? ho?ch kinh doanh cho ?úng v?i n?n kinh t? th? tr??ng.

Không ít ng??i quan ni?m r?ng, ??i v?i m?t doanh nhân ?i?u ??u tiên ph?i có ti?n, vì có ti?n là có t?t c?. ?i?u này ?úng, vì ng??i M? c?ng nói nh? th? “No money no way” (t?m d?ch: Không có ti?n ch?ng có cách nào gi?i quy?t c?). Nh?ng hãy ngh? th? xem, con ???ng ???c làm b?ng ti?n hay ???c làm b?ng ý t??ng c?a ng??i thi?t k? con ???ng? Nh? v?y rõ ràng ý t??ng ?i tr??c, ý t??ng ki?m ti?n ph?i ?i tr??c và ý t??ng ?ó m?i ch? huy hành ??ng ?i ki?m ti?n, s?n xu?t, kinh doanh và ý t??ng theo su?t c? ??i c?a m?t doanh nhân m?i g?i là s? nghi?p kinh doanh. ??i s? cho s? nghi?p kinh doanh chính là th??ng hi?u. ??i doanh nhân m?t ?i nh?ng th??ng hi?u có th? v?n còn t?n t?i trong lòng xã h?i, trong tâm th?c c?a ng??i tiêu dùng. Do ?ó ph?i ??u t? cho ý t??ng, cho k? ho?ch và ph?i ??i m?i liên t?c ch? không ph?i là ??i m?i trong mi?ng, n?i b? c?a công ty. Do v?y, chúng ta ph?i ??i m?i theo ph??ng pháp “5S”.

2. N?u m?t doanh nghi?p không theo c?u trúc “5S” thì ?i?u gì x?y ra?

“5S” g?m: C? c?u - chi?n l??c, phong cách - k? n?ng, nhân s?, h? th?ng và giá tr?.

“S1” A - C? c?u: Khi l?p m?t doanh nghi?p phai ??nh hình c? c?u t? ch?c, r?i c? c?u ngành hàng, c? c?u hi?n tr??ng (ng??i mua), ng??i làm c?a mình có t??ng thích v?i ng??i mua không. Ch?ng h?n, khi l?p ra m?t trang web bán hàng, khi ng??i tiêu dùng ??i di?n (vào) trang website, h? click vào m?c li?n h? ?? h?i thông tin h? c?n ho?c g?i email ??t hàng, n?u sau ?ó ng??i ta không th?y tr? l?i t? ng??i qu?n tr? (ho?c ng??i có trách nhi?m) ?i?u hành trang web, thì l?p t?c c? c?u c?a anh không t??ng thích v?i ng??i tiêu dùng.

“S1” B- Chi?n l??c: ?ã nói ? ph?n trên.

“S2” A - Phong cách: Sau chi?n l??c l?p t?c nhà qu?n tr? ph?i t?o s? khác bi?t, ?ó là “phong cách”. Trong m?t tri?u nhãn hàng thì nhãn hàng c?a mình ph?i là nhãn hàng có ??a v? h?n hoi, ch? không ph?i s?n ph?m có phong cách nhái theo s?n ph?m khác. Cho nên s? m?nh c?a m?t doanh nhân là nh? th?. M?i doanh nhân ?? l?i m?t phong cách, d?u ?n cho s? nghi?p kinh doanh cua doanh nghi?p và d?u ?n phong cách ??u tiên là d?u ?n t? t??ng, t?c là nhãn hàng, th??ng hi?u. Nh?ng d?u ?n t? t??ng ?ó sau n?m tháng t?n t?i v?i th?i gian g?i là v?n hóa. Sau d?u ?n ?ó hình thành nh?ng cái gì? Hình thành v?n phòng, giao di?n trang web, danh thi?p, b? c?c t?p g?p gi?i thi?u doanh nghi?p, ??ng ph?c nhân viên, phong cách giao ti?p khách hàng, ?àm phán th??ng l??ng v?i khách, ?ng x? v?i nhân viên, v?i khách hàng g?i là “V?n hóa doanh nghi?p”. T?c khách hàng nh?n di?n chi?n l??c c?a anh thông qua v?n hóa ?ng x? c?a h? th?ng nhân viên c?a anh. C? nhân có câu “Tâm nào t??ng ?ó”. T?m lòng, tâm h?n anh th? nào thì v?n hóa c?a anh s? nh? th? ?y. V?y doanh nghi?p khác nhau v?n có v?n hóa c?a h?. Phong cách v?n hóa qu?n tr? theo ki?u gia ?ình, t?c là qu?n tr? thu?n ti?n, ??ng ?âu làm ?ó, thích thì làm không thích thì thôi, thì công ty ch? quanh qu?n trong ph?m vi gia ?ình ch? không ph?i là công ty khu v?c, qu?c gia và toàn c?u.

“S2” B - K? n?ng: Nhà qu?n tr? ??i m?i rõ ràng b?ng k? n?ng qu?n lý, t?c luôn t??ng thích v?i t?ng nhóm ??i t??ng khách hàng khác nhau s? chinh ph?c ???c lòng tin và ??ng thái mua hàng c?a khách. N?u ta t??ng thích v?i m?t khách thì ch? l?y ???c m?t khách ho?c m?t vài khách hàng. Vì v?y, k? n?ng qu?n tr? ? ?ây ph?i mang tính c?ng ??ng, mang tính toàn c?u. Khi nhà qu?n tr? có k? n?ng toàn c?u thì ng??i tiêu dùng toàn c?u ??u t??ng thích, g?i là th? tr??ng toàn c?u. K? n?ng ph?i ??i m?i liên t?c. Nhà qu?n tr? ph?i làm cho nhân viên có k? n?ng ??i m?i liên t?c ???c. Ng??i ch? có th? ?oi m?i liên t?c ???c nh?ng nhân viên có k? n?ng ??i m?i liên t?c c?c k? khó. Do ?ó doanh nghi?p ph?i luôn ?ào t?o k? n?ng “up date” – c?p nh?t ki?n th?c cho nhân viên. M?i ngày hãy dành m?t kho?ng th?i gian phù h?p ?e hu?n luy?n k? n?ng cho nhân viên.

“S3” - Nhân s?: Chúng ta có 3 lo?i khách hàng: Khách mua hàng c?a mình, khách hàng n?i b? (cán b? công nhân viên v?n là khách hàng c?a mình), ng??i tiêu dùng và nh?ng ng??i có liên quan, tr? giúp cho mình (ví d? nh? ng??i thi?t k? logo, làm baner b?ng hi?u, ng??i treo b?ng rôn tr??c c?a hàng, ng??i làm ??i lý…). Nh? v?y, chúng ta th?y r?ng, nhân s? bao g?m nhân s? n?i b?, nhân s? ng??i mua hàng và lo?i nhân s? la nh?ng ng??i tr? giúp mình. Nhà qu?n tr? ph?i coi t?t c? ?ó chính là nhân s? c?a mình. Nh?ng t?p ?oàn l?n toàn c?u, ng??i ta hu?n luy?n t?i t?ng ??i lý bán hàng, sau ?ó t? v?n ng??i tiêu dùng t?c là h??ng d?n nhân s? mua hàng, ch? không ph?i là giao hàng xu?ng ??i lý xong, ch? t?i ngày thu ti?n v?.

“S4” - H? th?ng qu?n lý: Là cách qu?n lý kinh t? tri th?c, t?c d?a trên lý lu?n, tr?i nghi?m, h? th?ng s?c m?nh trí tue c?a c?ng ??ng mà ta làm, ch? không ph?i ch? có m?i công ty mình làm. Công ty ph?i có nhà cung c?p, nhà th?u ph? và qu?n lý h? th?ng phân c?p (systerm) b?ng m?t h? th?ng chu?n m?c, ng??i ta g?i là ISO, t?c là h? th?ng qu?n tr? ch?t l??ng, qu?n lý mang tính qu?c t?.

“S5” - Giá tr?: Cu?i cùng qua “S5” - ??nh cao c?a qu?n lý ng??i ta g?i là qu?n lý giá tr?. Nh? v?y, chúng ta th?y, n?u doanh nghi?p mà không theo c?u trúc 5S thì ?i?u gì x?y ra? N?u không theo “5S” mà ch? theo “1S” thì c?u trúc doanh nghi?p s? r?t nh?, th??ng s? g?p khó kh?n. Khi tác ??ng v?i nh?ng doanh nghi?p “5S”, doanh nghi?p “1S” gi?ng nh? con thuy?n nh? bé tr??c sóng l?n c?a th??ng tr??ng, d? b? chìm, b? s?p. Các n?n kinh t? l?n ??u s? d?ng 5S

Tóm l?i, n?u doanh nghi?p mu?n ??ng v?ng trên th??ng tr??ng mà không ch?u ??i m?i s? th?t b?i. Nên ??i m?i liên t?c. Mu?n ??i m?i liên t?c thì cái “tr?” c?a nó là 5S (C? c?u - chi?n l??c, k? n?ng - phong cách, nhân s?, h? th?ng qu?n lý, giá tr?) s? t?o ra m?t giá tr? b?n v?ng cho doanh nghi?p.

T?i thi?u m?t doanh nhân mu?n kinh doanh ph?i h?c kinh doanh. M?t n?n kinh t? m?nh khi c?u thành c?a n?n kinh t? là các ông ch? kinh doanh ph?i có ki?n th?c v? kinh doanh. Còn gi?i ch? ch? có ti?n và máu làm ?n thì ch?a ?? và không th? làm v?n hóa doanh nghi?p ???c. Vi?c làm cho s? nghi?p kinh doanh có v?n hóa là vi?c làm dài h?i, ?àng hoàng, có chuyên gia và là s? ho?t ??ng c?a nhi?u l?c l??ng (gi?i ch?, cán b? công nhân viên, nhà th?u ph?, nhà cung c?p, khách hàng, b?n hàng, ng??i tiêu dùng và các nhà qu?n lý…) m?i tao nên m?t doanh nhân có v?n hóa. T? ?ó doanh nhân t?o ra m?t s? nghi?p kinh doanh có giá tr?, t?c kinh doanh có v?n hóa.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc