TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.317

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

M? r?ng ??a gi?i hành chính m?m cho Doanh nghi?p xanh

Đăng lúc: Thứ tư - 23/01/2013 13:13
(SGGP).- Liên quan ??n vi?c ti?p t?c tri?n khai ch?ng nh?n Doanh nghi?p xanh cho các doanh nghi?p th?c hi?n t?t công tác b?o v? môi tr??ng, nhi?u doanh nghi?p th?c m?c, tr??ng h?p doanh nghi?p có c? s? s?n xu?t ? các t?nh khác nh?ng l?i có v?n phòng ??i di?n t?i TPHCM thì có th? ??ng ký ch?ng nh?n doanh nghi?p xanh hay không?
Ông Hà D?ng, Phó Chi c?c Tr??ng chi c?c B?o v? Môi tr??ng, S? TN-MT TPHCM cho bi?t, v?i nh?ng doanh nghi?p thu?c tr??ng h?p trên v?n có th? ??ng ký ch?ng nh?n Doanh nghi?p xanh. Ban t? ch?c s? ti?p nh?n h? s?, ??ng th?i chuy?n k?t qu? b?o v? môi tr??ng c?a doanh nghi?p ??n S? TN-MT các t?nh thành - n?i doanh nghi?p có nhà máy s?n xu?t ?? xác minh n?i dung mà doanh nghi?p kê khai.
N?u nhà máy s?n xu?t c?a doanh nghi?p th?c hi?t t?t Lu?t B?o v? môi tr??ng ?úng nh? tiêu chí mà gi?i th??ng ?? ra doanh nghi?p s? ???c ch?ng nh?n Doanh nghi?p xanh. Tr??ng h?p doanh nghi?p c?n h??ng d?n thêm v? th? t?c ??ng ký ch?ng nh?n Doanh nghi?p xanh có th? liên h? tr?c ti?p Phòng Thông tin, Chi c?c B?o v? môi tr??ng, S? TN-MT, 227 ??ng Kh?i, ph??ng B?n Nghé, qu?n 1. ?i?n tho?i: (08)38279669 – 13 Fax: (08) 38224551
M.X.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc