TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.428
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.359

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

N?i lo hàng hóa Asean + 1 (K? 3): Nâng cao s?c c?nh tranh

Đăng lúc: Thứ năm - 24/01/2013 15:20 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?ó là cách duy nh?t ?? b?o v? sân nhà c?a doanh nghi?p trong n??c khi hàng rào thu? quan ???c d? b?. Tuy nhiên, ?? b?o v? ???c th? tr??ng n?i ??a, vai trò c?a nhà n??c là r?t l?n trong vi?c xây d?ng và ban hành các b? quy chu?n k? thu?t
T?n d?ng ?u th?
Theo ông Di?p Thành Ki?t - Phó ch? t?ch H?i Da giày Vi?t Nam, chúng ta không l? là nh?ng c?ng không nên quá bi quan khi Hi?p ??nh Th??ng m?i ASEAN + 1 th?c thi hoàn toàn vào n?m 2015. Doanh nghi?p (DN) trong n??c v?n có nh?ng l?i th? nh?t ??nh. ??n c? nh? phí v?n chuy?n. Hàng hóa nh?p kh?u ph?i c?ng thêm phí này nên c?ng cùng ch?ng lo?i, cùng ch?t l??ng khó r? h?n hàng hóa trong n??c. Bên c?nh ?ó là s? am hi?u tâm lý, thói quen, s? thích c?a ng??i tiêu dùng trong n??c. ?ây là ?u th? c?a hàng VN và ph?i t?n d?ng. TS Nguy?n V?n Ngãi - Tr??ng khoa Kinh t? ?H Nông Lâm TP.HCM cho r?ng, l?nh v?c d? b? t?n th??ng nh?t c?a VN chính là nông s?n vì nhi?u n?m qua, th? tr??ng này c?ng ?ã b? s?n ph?m c?a n??c ngoài chèn l?n, nh?t là hàng Trung Qu?c. Các nhà s?n xu?t VN không còn con ???ng nào khác là ph?i l?n m?nh b?ng cách t?ng n?ng su?t, ch?ng lo?i, ch?t l??ng, giá c?. 
TS Hoàng Th? Xuân - chuyên gia kinh t?, cho r?ng, n?u DN trong th?i ?i?m này quá y?u ?t thì ph?i tìm cách liên k?t, liên doanh ?? t?o thêm s?c m?nh. V? phía nhà n??c, ??i v?i th? tr??ng chung Asean + 1, c?n ??u t? tr?ng ?i?m m?t s? l?nh v?c, ngành hàng c?a VN có kh? n?ng c?nh tranh, theo nguyên t?c cái gì mình nhi?u mà h? ít; cái gì mình m?nh mà h? y?u thì t?p trung ??u t? ?? nâng s?c c?nh tranh. Tuy nhiên, mu?n làm ???c ?i?u này ph?i có t?m nhìn chi?n l??c dài h?n, k? c? ??u t? c? s? h? t?ng ?i kèm ?? l?u thông hàng hóa m?t cách thu?n l?i nh?t vào th? tr??ng l?n nh?t ? sát nách.
TS L??ng V?n T? - nguyên Th? tr??ng B? Th??ng m?i (nay là B? Công th??ng) cho r?ng, v?i thu? ???c gi?m xu?ng m?c th?p nh?t, DN VN ph?i ngh? s?n ph?m c?a mình không ph?i ch? cho th? tr??ng trong n??c mà cho t?t c? ng??i tiêu dùng Asean vì khi ?ó, th? tr??ng s? tr? thành bình thông nhau. Các DN ph?i ph?n ??u h? giá thành trong cu?c c?nh tranh m?i ??y gay go và quy?t li?t này. “VN mu?n t?n t?i và phát tri?n, tranh th? ???c c? h?i do gia nh?p các hi?p ??nh th??ng m?i, h?n ch? m?t khó kh?n, v??t qua các thách th?c, con ???ng duy nh?t là ph?i nâng cao n?ng l?c c?nh tranh ? c? 3 c?p: nhà n??c, DN và s?n ph?m”, ông T? kh?ng ??nh. 
T? v? b?ng hàng rào k? thu?t
Trong khi h?u h?t các n??c ??u có hàng rào k? thu?t ?? ch?ng gian l?n th??ng m?i và b?o v? hàng hóa trong n??c, thì ? VN, v?n ?? này còn r?t y?u, r?t thi?u. Ông Hu?nh V?n H?nh - Phó ch? t?ch Hi?p h?i Ch? bi?n g? và th? công m? ngh? TP.HCM (HAWA) cho bi?t, ?? chu?n b? ??i phó v?i làn sóng hàng ngo?i tràn vào VN n?m 2015, ??u n?m nay, HAWA ?ã có v?n b?n ?? ngh? các c? quan qu?n lý xây d?ng b? tiêu chu?n qu?c gia cho ?? g?. “?? g? VN xu?t kh?u, các n??c yêu c?u ph?i ch?ng minh xu?t x? g? h?p pháp. Chúng ta ph?i ?òi h?i các nhà xu?t kh?u n??c ngoài làm ?i?u ?ó khi nh?p hàng vào VN. VN không ph?i là túi rác ?? hàng kém ch?t l??ng n??c ngoài vào m?t cách d? dàng. Chúng ta c?n ph?i t?o ra m?t hàng rào k? thu?t ?? b?o v? th? tr??ng và ng??i tiêu dùng”, ông H?nh nói.

Chuyên gia kinh t? Hoàng Th? Xuân nh?n m?nh: V?n còn nhi?u cách ?? b?o v? th? tr??ng trong n??c. Trong ?ó, ph?i ??c bi?t chú tr?ng ??n công tác qu?n lý nh?p kh?u, ki?m soát hàng hóa ch?t ch? h?n; t?ng c??ng hàng rào k? thu?t, vì khâu này hi?n chúng ta ?ang làm không xu?, ?? có c? s? h?p lý ??i phó v?i hàng Trung Qu?c. H?n n?a, ph?i phát huy ???c tính tích c?c c?a ho?t ??ng biên m?u và ki?m soát hi?u qu? hàng hóa vào VN b?ng ???ng này.
Theo chuyên gia kinh t? Ph?m Chi Lan, vi?c công b? tiêu chu?n k? thu?t qu?c gia ??i v?i hàng hóa s? ng?n ch?n ???c hàng kém ch?t l??ng nh?p kh?u vào n??c ta nh?ng ??ng th?i c?ng s? t?ng s?c ép v?i DN trong n??c. Hi?n nay m?t b? ph?n không nh? các s?n ph?m trong n??c ch?a ?áp ?ng ???c các tiêu chu?n k? thu?t này. Th? nh?ng ?i?u ?ó không ph?i là cái c? ?? c? quan qu?n lý ch?m tr? ban hành các tiêu chu?n ch?t l??ng. ?i?u quan tr?ng là b?n thân DN c?ng ph?i t? mình nâng cao tiêu chu?n k? thu?t, ch?t l??ng và c? quan qu?n lý nhà n??c c?ng s?m nghiên c?u và rà soát l?i các chính sách v? mô. T? ?ó s? ??a ra các gi?i pháp phù h?p ?? góp ph?n t?ng s?c c?nh tranh c?a hàng hóa trong n??c ??ng th?i b?o v? ng??i tiêu dùng tr??c n?n hàng hóa kém ch?t l??ng ?ang ngày càng vào nhi?u.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc