TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.262

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài Thu Ho?ch_L??NG PHÚ GIÀU

Đăng lúc: Thứ tư - 28/11/2012 15:58
Làm ng??i : là m?t cách s?ng thái ?? s?ng c?a mình ??i v?i m?i ng??i, m?i v?t. M?i ng??i s? có nh?ng cách làm khác nhau do ? nh?ng môi tr??ng khác nhau. Riêng em .....
Câu 1: tr??c khi h?c l?p c?a th?y em hi?u làm ng??i, làm vi?c, làm giàu nh? th? này ?:

-       Làm ng??i : là m?t cách s?ng thái ?? s?ng c?a mình ??i v?i m?i ng??i, m?i v?t. M?i ng??i s? có nh?ng cách làm khác nhau do ? nh?ng môi tr??ng khác nhau. Riêng em,
em ph?i làm ng??i th?t t?t, ph?i bi?t l?ng nghe, bi?t h?c h?i, s?ng hòa ??ng v?i m?i
ng??i, luôn tôn tr?ng ng??i khác dù ng??i ?ó là ai, t?ng l?p nào vì ai c?ng có cái hay
?? mình h?c h?i, không mê tín d? ?oan, khi g?p khó kh?n th? thách ph?i c? g?n v??t
qua.
-       Làm vi?c : khi làm vi?c b?t c? ? ?âu hay b?t c? n?i nào ??u có nh?ng khó kh?n c?a nó, ?i?u quan tr?ng nh?t là b?n có yêu công vi?c c?a mình hay không? Có ?am mê hay không. Khi b?n tr? l?i ???c nh?ng câu ?ó, khi b?n th?t s? có m?t tinh th?n, thái ?? công vi?c ?ó r?t t?t, chúng ta s? có ???c s? kiên trì, làm vi?c r?t nguyên t?c, sáng t?o, r?t t? tin, t?o ra k?t qu? : n?u t?t thì phát huy, không ???c thì rút kinh nghi?m cho l?n sau làm t?t h?n.
-        Làm giàu: ph? thu?c r?t l?n vào t?m nhìn, và chúng ta có nh?ng t?m nhìn c?a riêng mình:
   + N?u t?m nhìn mình cao, r?ng l?n, b?n s? có nh?ng suy ngh? l?n, khát khao
m?nh, b?n s? luôn tìm ki?m nh?ng c? h?i m?i, th? thách m?i. b?n s? quy?t tâm n?m
b?t v??t qua ?i?u ?ó. Nh?ng n?u mình b?n thì không th? giàu ???c, b?n ph?i t?o ra
m?t HTLV cho mình.
 
   + N?u t?m nhìn th?p, nh? thì b?n s? b? an ph?n, luôn suy ngh? v?a ??, không
mu?n ti?p c?n cái m?i, c? h?i m?i, th? thách m?i thì nghèo v?n là nghèo. Nh?ng m?t ?i?u quan tr?ng là khi làm giàu ph?i luôn nh? là ??ng ?ánh m?t chính mình tr? thành m?t ng??i khác khi mình có ti?n, s? giàu sang ?ó là vô ngh?a, không tho?i
mái.
  
Câu 2: trong cu?c s?ng 5 k? n?ng t?ng h?p c?a th?y r?t c?n thi?t, ??c bi?t bên l?nh v?c Sale:
 
-          K? n?ng 1 (n?i dung phim) : nó là ngu?n d? li?u, ngu?n thông tin, ngu?n khách hàng vô cùng quan trong, nó là ??i t??ng h??ng t?i c?a chúng ta. Vì v?y n?u nguôn data này ch?t l??ng thì hi?u qu? công vi?c r?t cao. VD: có 2 danh sách KH ( khách hàng) , 1 là do 1 nv lên internet tìm ki?m có ???c, 2 là do nv kh?o sát r?i g?p g? trò chuy?n và ghi nh?n l?i thông tin; ?i?u ch?c ch?c là danh sách c?a anh nv thu 2 s? mang l?i k?t qu? r?t cao.
Khi ?ã có data chúng ta s? ph?i phân tích, x? lý, và sau ?ó ?i g?p ho?c g?i ?i?n tho?i cho KH, ??n k? n?ng ti?p theo.
 
       -     k? n?ng 2 ( k? n?ng s? ph?m)
chúng ta hi?u là m?t chuy?n nh?ng v?n ?? là chúng ta co nói cho KH hi?u ???c không ?ó là m?t chuy?n khác, n?u không có k? n?ng này chúng ta s? v?p ph?i v?n ?? là nói dài dòng, không tr?ng tâm, khó hi?u … k?t qu? ch?ng ???c nh? mong mu?n. Còn ng??c l?i n?u có k? n?ng s? pham này chúng ta s? nói ít ?úng tr?ng tâm, d? hi?u và ?i?u quan tr?ng là ph?i chân th?t. VD : nh? bên t? v?n b?o hi?m, sale hàng m? phâm…
 
-          K? n?ng 3 (t? v?n)
Khi KH hi?u thì ta ph?i làm cho h? chuy?n sang thích, cho h? c?m giác n?u không s? d?ng d?ch v? c?a chúng ta h? s? b? thi?t th?i… ?ây là k? n?ng vô cùng c?n thi?t.
 
-          k? n?ng 4 ( kinh doanh)
Làm ngành sale c?n nh?t v?n là k?t qu?, n?u không ch?t sale ???c thì chúng ta thua, nên k? n?ng này là quan tr?ng nh?t, làm t?t khâu này chúng ta s? không b? m?t công  nh?ng th?i gian tr??c vô ích.
 
-          K? n?ng 5 ( ?ng d?ng vào cu?c s?ng)
?ây là khâu s? giúp b?n có ???c m?t v?n ki?n th?c quý giá sau mõi l?n tr?i nghi?m, chúng ta s? thàng công ? l?n ti?p theo.

     Câu 3: Nh?ng ?i?u m?i h?c ???c khi h?c l?p này:
-          ??c tr?ng c?a trí tu? là m?i.
-          T?p phóng thoáng ??i l??ng.
-          Khôn thì c?ng ch?t , d?i thì c?ng ch?t, bi?t là s?ng.
-          Tìm nh?ng cái hay nh?t ? nh?ng vi?c nh? nh?t, nh?ng ng??i th?p nh?t.
-          Có nh?ng lúc tuyên b? thua la mình th?ng.
-          ?ùng bao gi? mang quan ?i?m c?a mình ra bàn lu?n.
-          Tìm s? phù h?p.
-          ?au kh? hay h?nh phúc là tr?ng thái nh?n th?c c?a mõi ng??i.
-          Không có gì là tuy?t ??i.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc