TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.361

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Nhà nông l?p 8 ch? t?o máy móc

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 16:35 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ch? h?c h?t l?p 8 nh?ng "k? s?" chân ??t Nguy?n H?ng Ch??ng (43 tu?i; ? huy?n ??n D??ng, t?nh Lâm ??ng) ?ã làm chuy?n xu?t ngo?i ký k?t bán các máy nông nghi?p do anh ch? t?o v?i nh?ng ??i tác ? ?ông Nam Á
Ch? h?c h?t l?p 8 nh?ng "k? s?" chân ??t Nguy?n H?ng Ch??ng (43 tu?i; ? huy?n ??n D??ng, t?nh Lâm ??ng) ?ã làm chuy?n xu?t ngo?i ký k?t bán các máy nông nghi?p do anh ch? t?o v?i nh?ng ??i tác ? ?ông Nam Á
Xu?t thân t? thu?n nông, quê g?c ? t?nh H?i D??ng, anh Nguy?n H?ng Ch??ng theo gia ?ình vào thôn L?c Th?nh, xã L?c Lâm, huy?n ??n D??ng - v?a rau l?n nh?t c?a t?nh Lâm ??ng - l?p nghi?p t? nh?ng n?m 1980.
 
Tiêu th? c? n??c
 
Do cu?c s?ng khó kh?n, h?ng ngày ph?i theo b? m? ra ??ng canh tác nông nghi?p, anh ?ã tr?n tr? r?t nhi?u v? vi?c làm sao gi?i phóng ???c s?c lao ??ng khi nông dân ch? bi?t làm th? công, n?ng su?t không cao.
 
"Th?y ng??i nông dân h?ng ngày m?t n?ng hai s??ng trên ??ng ru?ng mà giá tr? kinh t? mang l?i trên m?t ??n v? di?n tích canh tác không cao, trong khi vi?c ?ng d?ng khoa h?c công ngh?, máy móc vào s?n xu?t còn h?n ch?, s?c lao ??ng c?a ng??i nông dân ch?a ???c gi?i phóng... ?ã thôi thúc tôi mày mò ch? t?o ?? ph?c v? cho nhu c?u ?y" - "k? s?" Nguy?n H?ng Ch??ng chia s?.
 
T? nh?ng tr?n tr? ?ó, n?m 2007, anh Nguy?n H?ng Ch??ng tích l?y h?n 7 tri?u ??ng r?i dùng s? ti?n ?ó mua s?t, thép v? nhà nghiên c?u và ch? t?o thành công máy gieo h?t chân không. ?ây là s?n ph?m ??u tay r?t h?u ích cho nhà nông khi làm v??n ??m công ngh? cao. Máy ho?t ??ng 8 gi?/ngày, ??t n?ng su?t 20 t?n, b?ng kho?ng 20 ng??i làm, nâng n?ng su?t lao ??ng lên g?p hàng ch?c l?n v?i ph??ng th?c th? công.
 
Nhà nông l?p 8 ch? t?o máy móc - ?nh 1.
Nguy?n H?ng Ch??ng bên s?n ph?m công ngh? nông nghi?p do anh sáng ch?
 
T? ni?m ?am mê và thành công b??c ??u, anh ti?p t?c sáng ch? máy móc ?? áp d?ng r?ng rãi trong nông nghi?p. M?t n?m sau ?ó, anh Ch??ng vay m??n b?n bè và ???c s? h? tr? c?a h?i nông dân ??a ph??ng ?ã m?nh d?n m? c? s? nghiên c?u ?ng d?ng máy nông nghi?p H?ng Ch??ng do anh làm ch?.
 
?áng chú ý, trong các máy móc mà anh Ch??ng ch? t?o có máy gieo h?t chân không 6 trong 1 t? ??ng. Máy ho?t ??ng m?i gi? ??t n?ng su?t t? 330-350 khay (b?ng kho?ng 16 lao ??ng dùng ph??ng pháp th? công).
 
Anh t?ng làm máy nông nghi?p ?ng d?ng các công vi?c này nh?ng nh?ng máy tr??c kia ??u là riêng l? cho t?ng công vi?c nên r?t c?ng k?nh và t?n ti?n. Làm sao ?? nông dân có chi?c máy g?n nh? l?i nhi?u công n?ng? Chi?c máy này ra ??i ?ã tr? l?i cho câu h?i ?ó. V?i chi?c máy này, ch? m?t kho?ng 4 tháng, ng??i s? d?ng s? thu h?i ???c v?n n?u so v?i vi?c tr? thù lao cho nhân công làm th? công. Hi?n nay, trong th? tr??ng n?i ??a, s?n ph?m c?a anh ?ã tiêu th? t? Qu?ng Nam, ?à N?ng, ??k Nông, Bình Thu?n, các t?nh ?ông Nam B?, ?BSCL và Hà N?i.
 
Nghiên c?u t? nh?ng s?n ph?m tr??c, anh ti?p t?c phát tri?n và sáng t?o t?ng lo?i s?n ph?m phù h?p v?i nh?ng công ?o?n s?n xu?t c?a nông dân, góp ph?n vào công cu?c hi?n ??i hóa trên l?nh v?c nông nghi?p. Ng??i nông dân d?n làm ch? công ngh?, canh tác khoa h?c, ?ng d?ng tri?t ?? máy móc vào trong s?n xu?t.
 
Ông Tr?n ?ình Vân (ng? th? tr?n Liên Ngh?a, huy?n ??c Tr?ng, t?nh Lâm ??ng) là m?t trong nh?ng ng??i s? d?ng máy gieo h?t c?a anh Nguy?n H?ng Ch??ng. Ông cho hay sau h?n 5 n?m mua và s? d?ng, máy canh tác h?n 3 ha rau màu ??t hi?u qu? cao, giá thành phù h?p v?i túi ti?n, gi?i quy?t ???c nhi?u nhân công lao ??ng, gi?m chi phí.
 
S? h?u vô s? gi?i th??ng
 
Sau khi sáng ch? thành công máy gieo h?t ??u tay, ?? th?a mãn ?am mê làm khoa h?c, anh Ch??ng ti?p t?c sáng ch? thành công nhi?u máy nông nghi?p khác. Nh?ng chi?c máy này c?ng nhanh chóng ???c th? tr??ng ?a chu?ng.
 
N?m 2010, nh?ng sáng ch? c?a anh Ch??ng ???c ng??i Malaysia quan tâm và ??t hàng. N?m 2012, nhà nông sáng ch? Nguy?n H?ng Ch??ng v?i trình ?? v?n hóa m?i h?c h?t l?p 8 ?ã tr? thành "k? s?" chân ??t làm chuy?n xu?t ngo?i ký k?t s?n xu?t máy nông nghi?p v?i ??i tác ? các n??c ?ông Á.
 
Nhà nông l?p 8 ch? t?o máy móc - ?nh 2.
Anh Nguy?n H?ng Ch??ng ??t nhi?u gi?i th??ng danh giá c?a nhà n??c vì nh?ng nghiên c?u sáng t?o ph?c v? nông nghi?p
 
Ti?p ?ó, ?? ph?c v? t?t h?n, anh Ch??ng khánh thành x??ng c? khí r?ng h?n m?t ngàn mét vuông, t?a l?c gi?a cánh ??ng rau thôn L?c Th?nh v?i t?ng v?n ??u t? kho?ng 2,2 t? ??ng. ?ây là kho?n ti?n sau h?n 4 n?m bán hàng lo?t chi?c máy t? ch? ra th? tr??ng trong và ngoài n??c. Trong ?ó, tính riêng th? tr??ng Malaysia, anh Ch??ng ?ã xu?t kh?u tr?c ti?p 15 máy nông nghi?p t? ch? g?m máy gieo h?t, máy ?óng ??t vô v? x?p, máy ?óng ??t vô ch?u.
 
T? nh?ng ?óng góp to l?n cho n?n nông nghi?p, nhà khoa h?c "chân ??t" Nguy?n H?ng Ch??ng ?ã vinh d? nh?n b?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?, B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn, ch? t?ch UBND t?nh Lâm ??ng. N?m 2017, ch? c? s? s?n xu?t Nông c? H?ng Ch??ng này ti?p t?c nh?n Huân ch??ng Lao ??ng h?ng ba ??i v?i nh?ng thành tích xu?t s?c trong ?ng d?ng khoa h?c k? thu?t ch? t?o máy ph?c v? s?n xu?t nông nghi?p công ngh? cao.
 
M?i ?ây, anh Ch??ng vinh d? ???c x??ng tên trong l? tôn vinh 53 "Nhà khoa h?c c?a nhà nông" do Ban Th??ng v? Trung ??ng H?i Nông dân Vi?t Nam t? ch?c nh?m ghi nh?n, ?ánh giá và bi?u d??ng nh?ng trí th?c, nhà khoa h?c có c?ng hi?n xu?t s?c trong quá trình phát tri?n nông nghi?p, xây d?ng nông thôn m?i, gi?m nghèo b?n v?ng c?a nông dân.
 
Nói v? nh?ng thành qu? trên, anh Ch??ng tâm s? ?ó là m?t ch?ng ???ng r?t dài, ??y chông gai b?i khi s?n ph?m hoàn thành là c? tâm huy?t nh?ng sau ?ó v?p ph?i c?nh tranh kh?c li?t. Nhi?u ng??i ác mi?ng nói x?u, nhi?u doanh nghi?p c?nh tranh không lành m?nh ?ã gây nhi?u tai ti?ng khi?n anh Ch??ng ?ôi lúc c?ng mu?n buông xuôi.
 
"Nh?ng ngh? l?i mình làm th? không vì l?i ích riêng hay m?t cá nhân nào mà thay vào ?ó là ph?c v? c? ngành nông nghi?p nên mình kiên trì. C?ng vào ?ó, s?n ph?m c?a mình có ch?t l??ng, áp d?ng th?c ti?n ??t hi?u qu? nên ng??i dân ?ng h?. ?ó là ni?m tin và ??ng l?c cho mình không ng?ng phát tri?n h?n n?a" - anh Ch??ng nói.
 
Bà Nguy?n Th? T??ng Vi, Phó Ch? t?ch H?i Nông dân t?nh Lâm ??ng, nh?n xét máy móc c?a anh Nguy?n H?ng Ch??ng r?t phù h?p v?i ng??i nông dân. Tuy nhiên, v?i trình ?? l?p 8, anh g?p khó kh?n trong vi?c ??ng ký b?n quy?n, b?n v?... cho s?n ph?m. Theo bà Vi, trong t??ng lai, anh Ch??ng nên tham gia các l?p h?c ?? nâng cao kinh nghi?m và phát huy s? sáng t?o t?t h?n.
 
Ông Ph?m S - Phó Ch? t?ch UBND t?nh Lâm ??ng, nguyên Giám ??c S? Khoa h?c và Công ngh?:
 
Nhân r?ng phát minh sáng t?o trong nông nghi?p
 
? huy?n khó kh?n ??n D??ng mà m?t nông dân nh? anh Nguy?n H?ng Ch??ng ?ã n? l?c t?o ra nhi?u m?u mã m?i ph?c v? ngành nông nghi?p là ?áng ghi nh?n. Do ?ó, khi nh?ng s?n ph?m c?a anh ???c th? tr??ng ?ón nh?n, vi?c anh nh?n nhi?u gi?i th??ng danh giá là hoàn toàn x?ng ?áng.
 
V?i vai trò là lãnh ??o ??a ph??ng, tôi mong mu?n nhân r?ng h?n n?a nh?ng phát minh sáng t?o nh? anh Ch??ng ?? ph?c v? nông nghi?p công ngh? cao; không ch? góp ph?n phát tri?n kinh t? ??a ph??ng mà còn ra th? tr??ng trong và ngoài n??c.
 
Các máy móc ?ã ch? t?o
 
??n nay, anh Nguy?n H?ng Ch??ng ?ã ch? t?o các s?n ph?m công ngh? ph?c v? nông nghi?p nh?: máy gieo h?t chân không; máy ?óng ??t vào ch?u t? ??ng; máy v?t n??c cho rau; c?n phun thu?c tr? sâu hi?u su?t cao; máy ?óng b?u ??t vào v? x?p; máy xay ??t bùn; máy xay ??t bùn k?t h?p b?ng t?i; máy ?óng ??t vào túi ni-lông t? ??ng; máy sàng ??t mùn; máy r?a ?ánh bóng và phân lo?i c? qu?; máy r?a, ?ánh bóng c? qu? ?a n?ng; máy gieo h?t 6 trong 1 t? ??ng; gi?i pháp tr?ng rau s?ch công ngh? cao; b? l?y cây t? v? x?p...
 
Trong ?ó, máy gieo h?t chân không 6 trong 1 t? ??ng c?a anh Nguy?n H?ng Ch??ng dài kho?ng 3,5 m, n?ng kho?ng 180 kg, bao g?m các b? ph?n c? b?n nh?: ?óng ??t vào khay sàng ??t, l?c rác t?o l? gieo h?t, l?p h?t và x?p khay t? ??ng.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc