TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.311

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Sát cánh cùng mi?n Tây ch?ng d?ch

Đăng lúc: Thứ tư - 28/07/2021 11:15 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Sát cánh cùng mi?n Tây ch?ng d?ch

Sát cánh cùng mi?n Tây ch?ng d?ch

- Nhi?u t?nh ?BSCL ghi nh?n s? l??ng l?n nghi nhi?m COVID-19 h?ng ngày qua xét nghi?m PCR nên công tác phòng, d?p d?ch t?i các t?nh này ?ang ???c kh?n tr??ng cùng v?i s? h? tr? c?a B? Y t?.
T? h? tr? c?a B? Y t? ?ã ??n ??ng Tháp t? ngày 3-7, chia làm 3 nhóm ?? kh?o sát th?c t? tình hình công tác phòng ch?ng d?ch t?i các khu, c?m công nghi?p, tham gia ho?t ??ng truy v?t, d?p d?ch c?a các ??a ph??ng và ho?t ??ng c?a khu cách ly, b?nh vi?n dã chi?n.
T?i Ti?n Giang, t? h? tr? ?ã h? tr? t?nh này t?p trung giám sát nhóm nguy c? lây nhi?m cao, xây d?ng và ch? ??ng l?c l??ng t?i ch? ?? truy v?t F0, F1, l?c l??ng l?y m?u xét nghi?m, l?c l??ng nh?p d? li?u phòng ch?ng d?ch. ??c bi?t là h? tr? vi?c ?i?u ph?i ?? ?u tiên xét nghi?m các m?u quan tr?ng nh?m phát hi?n s?m ?? có bi?n pháp d?p d?ch k?p th?i.
Ch?n d?ch t? xa
V?i nh?ng ng??i t?ng ??n, v? t? các ?i?m d?ch theo thông báo c?a B? Y t? và các t?nh, TP có d?ch, Long An ti?p t?c th?c hi?n cách ly y t? t?p trung ?? 21 ngày và cách ly 14 ngày t?i nhà, ??ng th?i ph?i xét nghi?m có thu phí. 
V?i chuyên gia, nhà qu?n lý và công nhân lao ??ng có di chuy?n gi?a Long An và các t?nh, thành có d?ch, t?nh này c?ng yêu c?u ti?p t?c các bi?n pháp giám sát y t? ch?t ch? ?ã ?? ra tr??c ?ó.
Tài x? các công ty, doanh nghi?p, tài x? taxi, tài x? xe giao nh?n hàng, ng??i làm nhi?m v? v?n chuy?n l??ng th?c th?c ph?m, v?t li?u xây d?ng... ph?i có test nhanh theo h??ng d?n c?a c? quan y t? ho?c tr?m ki?m soát, ho?c xu?t trình gi?y ch?ng nh?n xét nghi?m test nhanh âm tính ???c c?p không quá 3 ngày tính ??n th?i ?i?m vào Long An.
T?i ??ng Tháp, ngoài vi?c ng?n ch?n ch?t ch? ngu?n lây t? biên gi?i, t?nh này ti?p t?c sàng l?c ng??i v? t? các t?nh, thành có d?ch thông qua các ch?t ki?m soát d?ch ? các c?a ngõ ra vào. 
Th?c hi?n cách ly t?p trung 21 ngày v?i ng??i có y?u t? d?ch t? liên quan ??n các ?i?m d?ch, t?ng ti?p xúc v?i F0... và cách ly t?i nhà 14 ngày v?i nh?ng ng??i t? t?nh, thành có d?ch vào ??ng Tháp.
Trong ngày 5-7, ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam t?nh ??ng Tháp c?ng h?p tr?c tuy?n, yêu c?u các c?p xã, ph??ng, th? tr?n th??ng xuyên ki?m tra, h??ng d?n các t? nhân dân t? qu?n, h?i quán... th?c hi?n t?t vi?c qu?n lý, theo dõi, giám sát nh?ng ng??i ?ã ??n ho?c v? t? vùng d?ch. 
??ng th?i, ph?i h?p l?c l??ng ch?c n?ng truy v?t, khoanh vùng, n?m ch?c không ?? sót l?t các tr??ng h?p ti?p xúc g?n F1, F2, b?o ??m ki?m soát ???c d?ch b?nh ? ??a ph??ng v?i ph??ng châm "?i t?ng ngõ, gõ t?ng nhà, rà t?ng ??i t??ng".
T??ng t?, t?nh Ti?n Giang ?ã thi?t l?p các ch?t, tr?m ki?m soát phòng ch?ng d?ch c?p t?nh. Ng??i t? các ??a ph??ng khác ??n ph?i có gi?y xét nghi?m PCR ho?c test nhanh kháng nguyên âm tính trong th?i h?n không quá 3 ngày tính ??n th?i ?i?m vào Ti?n Giang.
Công nhân có xe ??a r??c ?i làm h?ng ngày t?i các c? s? s?n xu?t kinh doanh, các khu, c?m công nghi?p trong và ngoài t?nh ph?i có gi?y xét nghi?m PCR ho?c test nhanh âm tính còn th?i h?n không quá 7 ngày. V?i ng??i ?i xe cá nhân thu?c di?n này, ngoài k?t qu? xét nghi?m âm tính nh? trên còn ph?i có gi?y t? ch?ng minh ?ang làm vi?c t?i công ty, khu, c?m công nghi?p.
T?i B?n Tre, sau khi xu?t hi?n ca m?c COVID-19 ??u tiên trong c?ng ??ng ???c công b? ngày 4-7, t?nh này ?ã t?ng c??ng ki?m tra t?i các c?a ngõ ra vào t?nh t?i ???ng ngay chân c?u R?ch Mi?u h??ng v? xã Phú Túc (huy?n Châu Thành) và ???ng d?n v? b?n phà R?ch Mi?u c? (ngoài tr?m t?i b?n phà t?m R?ch Mi?u, c?u R?ch Mi?u ?ã có t? tr??c). 
C?ng trong ngày 5-7, ??i hình ph?n ?ng nhanh phòng ch?ng d?ch COVID-19 c?a T?nh ?oàn, H?i LHTN Vi?t Nam t?nh B?n Tre ?ã ra quân h? tr? khai báo y t? ? các ch?t ki?m soát d?ch t?i c?u R?ch Mi?u (huy?n Châu Thành), ch?t xã Phú Ph?ng (Ch? Lách), ch?t c?u C? Chiên (M? Cày Nam).
??ng Tháp quy?t d?p d?ch trong 14 ngày t?i
T?i ??ng Tháp, n?i có s? ca nhi?m l?n nh?t t?i ?BSCL hi?n nay (306 ca m?c, nghi m?c), ông ?oàn T?n B?u - phó ch? t?ch UBND t?nh - cho bi?t hi?n nay công tác truy v?t, t?p trung cách ly, phong t?a v?n là ?u tiên hàng ??u. 
??ng Tháp ?ã l?p thêm 2 b?nh vi?n dã chi?n ?? ?i?u tr? COVID-19 t?i TP Sa ?éc và huy?n Cao Lãnh. Vi?c giãn cách xã h?i theo m?c "nguy c? r?t cao" c?ng ?ã ???c áp d?ng t?i các ??a ph??ng.
Theo ông B?u, hi?n kit xét nghi?m COVID-19 t?i ??ng Tháp còn kho?ng 40.000 b?, ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u xét nghi?m truy v?t. "S? Y t? s? mua thêm kit xét nghi?m ?? không ?nh h??ng ??n công tác ch?ng d?ch" - ông B?u nói.
"??ng Tháp quy?t tâm ki?m soát, ng?n ch?n d?ch lây lan r?ng trong 14 ngày t?i. Các ??a ph??ng ph?i nhanh chóng xác ??nh ?i?m nóng, khoanh vùng, ki?m soát, xác ??nh F1, F2 ?? t? ch?c cách ly, xét nghi?m. 
Các F1 ph?i t? ch?c cách ly t?p trung tr??c khi có k?t qu? xét nghi?m, ph?i ?i tr??c m?t b??c. ??i v?i các doanh nghi?p, yêu c?u ph?i xây d?ng ph??ng án phòng ch?ng d?ch, chu?n b? test nhanh và khu v?c cách ly" - ông Ph?m Thi?n Ngh?a, ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp, phát bi?u trong cu?c h?p.
T?nh ??ng Tháp s? thành l?p t? thông tin ph?c v? công tác phòng ch?ng d?ch b?nh ??t t?i V?n phòng UBND t?nh này nh?m k?p th?i cung c?p thông tin chính xác ??n v?i ng??i dân.
An Giang ki?m soát ch?t các khu công nghi?p

UBND TP Châu ??c ?ã phong t?a t?m th?i m?t s? khu v?c ph??ng V?nh Ngu?n có ca nhi?m COVID-19- ?nh: B?U ??U
V?i 45 ca nhi?m COVID-19 trong c?ng ??ng, t?nh An Giang yêu c?u các s?, ngành và các ??a ph??ng t?p trung truy v?t th?n t?c các tr??ng h?p F0, F1, F2 và F3 t?i TP Châu ??c và huy?n Châu Phú. ??ng th?i, kh?n tr??ng khoanh vùng, phong t?a theo t?ng th?m quy?n c?a các ??a ph??ng.
Ngoài vi?c yêu c?u các ch?t ki?m soát c?a ngõ ra vào t?nh ph?i làm ch?t ch? h?n, An Giang c?ng yêu c?u các ngành ch?c n?ng ph?i làm vi?c v?i các doanh nghi?p ? các khu công nghi?p khai báo rõ ràng ngu?n g?c hàng hóa t? ?âu v?.
T? ngày 5-7, các công nhân làm vi?c ? Khu công nghi?p L?p Vò, t?nh ??ng Tháp không ???c ?i l?i v? An Giang h?ng ngày.
B?U ??U
C?n Th? s?n sàng cho m?i tình hu?ng
Ch? ??o t?i cu?c h?p v? phòng ch?ng d?ch ngày 5-7, ông Tr?n Vi?t Tr??ng - ch? t?ch UBND TP C?n Th? - cho r?ng C?n Th? giáp ranh v?i các t?nh có d?ch ?ang bùng phát và ???ng b?, ???ng sông liên thông là r?t khó kh?n trong ng?n d?ch. C?n có s? chu?n b? k?, ph?i h?p ch?t các ngành, các c?p chính quy?n.
Vì th?, TP C?n Th? ti?p t?c phát ??ng toàn dân tham gia ch?ng d?ch, c?ng c? t? COVID-19 c?ng ??ng (m?i t? 3 ng??i tr? lên), chu?n b? v?t t? y t?, trang thi?t b?, nâng công su?t xét nghi?m, test nhanh...
T?nh c?ng h??ng d?n các doanh nghi?p th?c hi?n k?ch b?n cách ly ngay t?i doanh nghi?p ?? không ??t gãy s?n xu?t, th?c hi?n nghiêm phòng ch?ng d?ch ? các ch? truy?n th?ng t?i c?ng vào ch? (???ng b? và ???ng sông)...
Lãnh ??o TP C?n Th? ?? ngh? ngành y t? ph?i làm ngay h? s? y t? toàn dân ?? n?m ???c tình tr?ng s?c kh?e c?a m?i ng??i dân.
Yêu c?u ngành GTVT có h??ng d?n c? th? các tài x? xe ch? hàng v?n chuy?n ??n C?n Th? t? các t?nh có d?ch, có ?i?m kh? khu?n xe, không cho xe vào TP, l?p ?i?m d? hàng, ng??i theo xe ph?i có xét nghi?m âm tính...
Công an c?n ki?m tra l? trình di chuy?n c?a các xe, tránh tr??ng h?p gian d?i né tr?m, khai báo gian d?i... TP c?ng ??ng ý thu phí ng??i ???c xét nghi?m COVID-19 trong công tác phòng d?ch...
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc