TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.476

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM”: Thêm nhi?u thông tin, d? li?u v? quy ho?ch

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 14:26 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM”: Thêm nhi?u thông tin, d? li?u v? quy ho?ch

?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM”: Thêm nhi?u thông tin, d? li?u v? quy ho?ch

S? QH-KT TPHCM v?a hoàn thành vi?c nâng c?p ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” và ??a vào s? d?ng ?ng d?ng “Qu?n lý quy ho?ch TPHCM”. S? c?ng ?ã chính th?c c?p nh?t b?n ?ng d?ng nâng c?p lên internet và các kho ?ng d?ng trên ?i?n tho?i thông minh ch??ng trình nâng c?p ?? xem thông tin quy ho?ch tr?c tuy?n.

 

S? QH-KT TPHCM v?a hoàn thành vi?c nâng c?p ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” và ??a vào s? d?ng ?ng d?ng “Qu?n lý quy ho?ch TPHCM”. S? c?ng ?ã chính th?c c?p nh?t b?n ?ng d?ng nâng c?p lên internet và các kho ?ng d?ng trên ?i?n tho?i thông minh ch??ng trình nâng c?p ?? xem thông tin quy ho?ch tr?c tuy?n.

Các tính n?ng nâng c?p c?a ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” giúp ng??i dân thu?n ti?n h?n trong vi?c tìm ki?m thông tin quy ho?ch; ??ng th?i thúc ??y s? tham gia c?a ng??i dân trong công tác l?p và qu?n lý quy ho?ch ?ô th?. 

?ng d?ng 'Thông tin quy ho?ch TPHCM': Thêm nhi?u thông tin, d? li?u v? quy ho?ch ?nh 1Giao di?n ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM”.  ?nh: HUY PHAN
Có th? tra c?u thông tin b?ng ti?ng Anh

Th?c hi?n ?? án “Xây d?ng TPHCM tr? thành ?ô th? thông minh giai ?o?n 2017-2020, t?m nhìn ??n n?m 2025” ???c UBND TPHCM phê duy?t t?i Quy?t ??nh 6179/2017, S? QH-KT TPHCM ?ã t? ch?c nghiên c?u và xây d?ng các ?ng d?ng công ngh? thông tin nh?m ph?c v? công tác công b?, công khai thông tin quy ho?ch và qu?n lý quy ho?ch trên n?n t?ng H? th?ng thông tin ??a lý (GIS). T? n?m 2017, TPHCM ?ã chính th?c ??a vào v?n hành ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” giúp ng??i dân thu?n ti?n h?n trong vi?c tìm ki?m thông tin quy ho?ch, ??ng th?i thúc ??y s? tham gia c?a ng??i dân trong công tác l?p và qu?n lý quy ho?ch ?ô th?. 

Sau khi ??a ?ng d?ng vào v?n hành, S? QH-KT ?ã liên t?c hoàn thi?n ?ng d?ng và phát hành các b?n nâng c?p c?a ?ng d?ng trên c? s? ti?p thu các góp ý t? ng??i dùng và ch? ??ng rà soát, ?ánh giá hi?u qu? ho?t ??ng c?a ?ng d?ng. Trong b?n nâng c?p m?i nh?t vào tháng 4 v?a qua, s? ?ã th?c hi?n các nâng c?p quan tr?ng cho ?ng d?ng. C? th?: c?p nh?t d? li?u b?n ?? s? quy ho?ch s? d?ng ??t (thu?c ?? án quy ho?ch phân khu) trên ??a bàn toàn TP; thay ??i toàn b? giao di?n ?ng d?ng nh?m giúp tr?i nghi?m cho ng??i dùng t?t h?n; thêm tính n?ng tìm ki?m theo tên ???ng, thông tin chi ti?t các ô ch?c n?ng ??t h?n h?p, c?i thi?n ch?c n?ng tìm ki?m theo t?a ?? góc ranh th?a ??t và  b? sung ch?c n?ng ph?n h?i, ?ánh giá c?a ng??i dùng. 

?ng d?ng 'Thông tin quy ho?ch TPHCM': Thêm nhi?u thông tin, d? li?u v? quy ho?ch ?nh 2
S? QH-KT c?ng ?ã b? sung thêm ch?c n?ng tra c?u b?ng ti?ng Anh trên ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” nh?m giúp các cá nhân và t? ch?c n??c ngoài quan tâm ??n quy ho?ch TP có th? ti?p c?n và tìm ki?m thông tin thu?n ti?n h?n.

?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM” ???c S? QH-KT phát tri?n nh?m c?i cách công tác công b?, công khai thông tin quy ho?ch ?ô th? trên ??a bàn TPHCM ??n ng??i dân, t? ch?c và doanh nghi?p. ?ng d?ng cung c?p thông tin quy ho?ch d??i d?ng b?n ?? gi?y (???c sao ch?p) và b?n ?? s? trên n?n t?ng H? th?ng thông tin ??a lý (GIS). Thông qua ?ng d?ng, ng??i dân, t? ch?c và doanh nghi?p có th? tìm ki?m thông tin quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch giao thông thu?c các ?? án quy ho?ch phân khu ???c phê duy?t m?t cách d? dàng và thu?n ti?n qua ?ng d?ng web ho?c ?ng d?ng trên ?i?n tho?i thông minh. 

C?i cách công tác qu?n lý ?ô th? 

Trên c? s? kinh nghi?m phát tri?n ?ng d?ng “Thông tin quy ho?ch TPHCM”, S? QH-KT c?ng ?ã ti?p t?c nghiên c?u vi?c ?ng d?ng H? th?ng thông tin ??a lý (GIS) trong công tác qu?n lý quy ho?ch trên ??a bàn TP. Trong n?m 2019, s? ?ã phát tri?n thành công ?ng d?ng “Qu?n lý quy ho?ch TPHCM”. Sau m?t th?i gian th? nghi?m, ?ng d?ng c?ng v?a chính th?c ???c ??a vào s? d?ng t? tháng 4-2020.

?ng d?ng cung c?p các công c? h? tr? d?a trên c? s? d? li?u GIS cho cán b?, công ch?c, viên ch?c c?a s? trong công tác qu?n lý quy ho?ch và các ho?t ??ng chuyên môn v? quy ho?ch. ?ng d?ng có các ch?c n?ng chính nh?: b?n ?? thông tin quy ho?ch; báo cáo, th?ng kê t? ??ng các ch? tiêu quy ho?ch, ki?n trúc theo ??n v? hành chính và theo ?? án quy ho?ch chung qu?n huy?n và quy ho?ch phân khu; b?n ?? nâng cao v?i nhi?u l?p d? li?u GIS h? tr? công tác qu?n lý quy ho?ch; các ch?c n?ng phân tích nâng cao ph?c v? công tác qu?n lý quy ho?ch; ch?c n?ng ti?p nh?n và ph?n h?i góp ý c?a ng??i dùng v? quy ho?ch ?ô th?.

?? tìm ki?m thông tin quy ho?ch TPHCM, ng??i dùng có th? s? d?ng ?ng d?ng qua nhi?u ph??ng th?c: Trang web Thông tin quy ho?ch TPHCM t?i ??a ch?: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn; t?i ?ng d?ng trên h? ?i?u hành Android và iOS v?i các t? khóa “thong tin quy hoach HCM”, “thông tin quy ho?ch HCM” và “TTQH HCM”.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc