TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.482

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
                    7 BÍ KI?P THÀNH CÔNG, N?I TI?P TRÊN FANPAGE - EDUCOFFEE
 
STT T? KHÓA N?I DUNG
1 TÁN M? ??u bu?i tám v?i ng??i quen:
??t vài câu h?i tìm thông tin m?i v? b?n ?? khen. Cho thông tin xác ??nh xem b?n có nhu c?u v?a h?c v?a làm không?
M? ??u bu?i tám v?i ng??i hoàn toàn xa l?:
Khen, nói v? ?i?m chung mà m?i ng??i trong trang ?ó hay bàn ho?c tình hình kinh t? XH hi?n t?i. ho?c th?i ti?t, ho?c tin hót trên báo. R?i m?i cho thông tin.
2 TÁM Tám b?ng cách k? tr?i nghi?m c?a mình và ??a clip gi?i thi?u
3 ??Y Nói ?? ??y vào các v?n ?? mà l?p h?c gi?i quy?t ???c (why?)
Giá tr? h?c viên ??t ???c ??c bi?t ch? có n?i này m?i có, do ?ó chi phí khóa h?c r?t cao. Ng??i nghe ho?ng s? và s? t? ch?i.
4 KÉO ??a l?i th? c?a mình ra:
Tôi có kh? n?ng xin ???c h?c b?ng ?ó cho b?n. h?c b?ng 100%, có ngh?a là b?n không c?n ?óng kho?n ti?n nào c?. ch? c?n b?n s?p x?p th?i gian.
5 CH?T Cho th?i gian, ??a ?i?m, th?i l??ng khóa h?c c? th? ?? ch?t
6 M? cho ng??i h?c th?y ???c s? h?p lý.
7 MONEY ??a nhu c?u, s? c?n thi?t, s? c?p bách ph?i t? nguy?n tham gia khóa h?c, h??ng d?n ??n nh?n ti?n.
 
Chú Ý: Tìm ch??ng trình này ? ?âu?
Liên h? t?i các trang:
1.      Mocque.com
2.      Goodideabank.org
3.      Vit.hoptacquocte.com
Email: [email protected]
?i?n Tho?i: 0916139455
Giám ??c ch??ng trình: Ms.Nguy?n T?ng Khánh Châu
?T: 0937 402 889 – 0917 692 038

 
 
 
TÓM T?T PH?N K? THU?T T? CH?C H? TH?NG T? NETWORKS ??N SYSTEM T?O RA TEAM - EDUCOFFEE
 
  CÁC B??C TI?N HÀNH
H? th?ng qu?n lý B??c 1: M?I B?N TH?C HI?N B??c 2: CH?N H?C B?NG B??c 3: ?ÀO T?O TEAM B??c 4: SALES T?I EDUCOFFEE B??c 5: H?C OFFLINE SINH HO?T M?
1.C?P C? S? TEAM 1.  Tìm 1 b?n th?c hi?n 5W – 1H.
2.       T?p 5 k? n?ng t? v?n
1.xin phi?u h?c b?ng
2.Xem b? clip trên youtube
1.C? v? trên 1/5 ng??i h?c
2.V? t? ch?c 1-5 ng??i sinh ho?t trên máy tính
1.??c qua Skype nhóm 2. ??n t?i EduCoffee do mình t? ch?c 1. PR 1 trang qua Fanpage
2. Ch?t Sales
1. Sinh ho?t ??i tho?i v?i chuyên gia.
2. cách s?ng và phát tri?n sáng t?o
2.CÁCH QU?N LÝ H? TH?NG SYSTEM 1. Li?t kê trong 3 tháng t?p hu?n cho 1 – 20 team leader/tháng/ l?n 1. li?t kê xét h?c b?ng.
2. t? ch?c cung c?p b? tài li?u c?a Th?y trên youtube + web
1. Sinh ho?t t?i team 5 ng??i
2. ??a ?i h?c l?p team leader
1. T? ch?c h?c qua Skype
2. ??nh kì bu?i t?i th? 7 t?i Educoffee
1. nhóm t? ch?c t?i offline
2. theo nhóm
 
1.theo dõi l?p c?a Doctor Qu?
3.C?P LÃNH ??O 1.Duy?t khách hàng và h? tr? ?ào t?o 3 tháng ??u cho team 1.theo dõi qu?n lý 1 tu?n 10h sáng, T6 sinh ho?t t?i v?n phòng c? v?n 1.?ào t?o và t? ch?c sinh ho?t ??nh k? t?t c? team leader 1 tháng/l?n. 18h th? 6 tu?n th? 3 c?a tháng      
4. C?P C? V?N 1.Ý ??nh tài tr? t? ch?c   D?y h?c C? leader ?i h?c Tr?c ti?p h?c Qua Facebook