TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.355

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
CH??NG TRÌNH DU H?C V?A H?C – V?A LÀM T?I NH?T B?N

1.      Yêu c?u c? b?n
-         Tu?i t? 18 tr? lên
-         Yêu c?u t?t nghi?p ph? thông trung h?c, Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c
-         Tình tr?ng s?c kh?e t?t, không có ti?n án, lí l?ch rõ ràng
2.      Công vi?c làm
-         V?a h?c ti?ng Nh?t 4h/ngày t?i Tr??ng Qu?c T? J, Tokyo Johoku, Sakura Tokyo…. (phù h?p v?i n?ng l?c c?a h?c viên) khác trong vòng 2 n?m ?? nh?n ???c ch?ng ch? N2 ti?ng Nh?t.
-         B? trí làm vi?c 4h/ngày t?i các công ty, phân s??ng, nhà hàng làm c?m h?p, làm rau, làm siêu th?, may gi? sách….
-         Sau khi ??t trình ?? N2 h?c viên ??ng ký ti?p t?c vào h?c ti?p trong các ngành ngh? nh?: h?c Cao ??ng chuyên môn 2 n?m, ??i h?c ng?n h?n 2 n?m ho?c h?c lên Cao h?c t?i Nh?t.
3.      L??ng và phúc l?i
-         L??ng trung bình 850 yen/h và có ph? c?p khi làm thêm. T?ng thu nh?p tháng 20 – 25 tri?u/tháng và thu nh?p khác khi làm thêm.
-         Khi h?c và làm t?i Nh?t thì sinh viên có c? h?i ti?p t?c làm vi?c và sinh s?ng t?i Nh?t B?n.
4.      Th?i gian làm vi?c và ??a ?i?m
-         Th?i gian nh?p h?c t?i Nh?t là tháng 1, 4, 7, 10
-         H?c 4h/ngày ti?ng Nh?t t?i các tr??ng và làm >4h/ngày t?i các công ty, phân s??ng, quán, siêu th?.
-         H?c t?i Tr??ng Qu?c T? J, Tokyo Johoku, Sakura Tokyo…. .
5.      L?i ích c?a ch??ng trình
-         M?c phí th?p nh?t trên th? tr??ng
-         H?c phí và ký túc xá ???c ?óng tr?c ti?p t?i các tr??ng Nh?t
-         Có nhân viên h? tr? h?c viên khi sang Nh?t h?c t?p và làm vi?c.
6.      Quy trình
-         H?c 6 tháng ti?ng Nh?t t?i Vi?t Nam ?? ??t trình ?? N5 và làm h? s?
-         Qua Nh?t h?c 2 n?m ti?ng Nh?t ?? ??t trình ?? N2
-         Tham gia h?c và nâng cao trình ?? thông qua các tr??ng cao ??ng, ??i h?c t?i các tr??ng hàng ??u t?i Nh?t B?n.
 
7.      Chi phí và ti?n ?? thanh toán
(Tr?c ti?p h? tr? khi t? v?n)
-         H?c phí h?c ti?ng Nh?t 6 tháng ??t trình ?? N5: 10.000.000 ??ng (Tr??ng VN thu).
-         Phí làm h? s? du h?c: 50.000.000 ??ng
-         Phí ch?ng minh tài chính 600.000.000 ??ng (n?u có): 6.500.000 ??ng
-         H?c phí 1 n?m t?i tr??ng Nh?t (?óng tr?c ti?p cho tr??ng): 130 – 160 tri?u
-         Phí Ký túc xá 3 tháng (?óng tr?c ti?p cho tr??ng): 25-30 tri?u
-         Vé máy bay: 10 – 12 tri?u (tùy mùa)