TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.474

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

1. Xây d?ng v?n hóa Gia ?ình (Ch??ng 1)

Đăng lúc: Thứ tư - 23/01/2013 13:41 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
CH??NG 1: CÁC Y?U T? C?U T?O V?N HÓA GIA ?ÌNH DOANH NHÂN
PH?N I: CÁC Y?U T? QUAN H? T?O L?P GIA ?ÌNH C?A DOANH NHÂN


Khi chúng ta ng?i l?i v?i nhau ?? làm m?t công vi?c, s?n xu?t, mua bán, d?ch v?, nói cách khác là kinh doanh thì ng??i tham gia các lo?i kinh doanh ?ó g?i là doanh nhân. Hi?u r?ng m?t chút nh? v?y, ch? không ph?i ch? m?t doanh nghi?p có t? cách pháp nhân m?i g?i là doanh nhân. V?y trong m?i gia ?ình, ph?n l?n ??u có th? tham gia kinh doanh. Ch?ng h?n, m?t c? bà bán tr??c hiên nhà c?a mình d?a c?i mu?i là kinh doanh ki?u kinh t? gia ?ình; m?t b?n sinh viên ?i h?c v? có th? nh?n s?a máy vi tính, ho?c nh?n may thêm ?? ? nhà… nh? th? c?ng g?i là kinh doanh. Th?c t? không ph?i ai làm doanh nhân c?ng có ch?ng ho?c v? làm doanh nhân.

Ch?ng ???ng phát tri?n c?a m?t ??i ng??i kinh doanh nh? v?y c?ng ??ng th?i phát tri?n v?n hóa gia ?ình c?a ng??i ?ó. Cho ??n khi ng??i ?ó b??c vào tu?i ti?n hôn nhân, t?c là b??c qua kh?i tu?i “teen” ?? có s? rung ??ng ??u ??i c?a l?a ?ôi, ?? r?i t? ?ó ng??i ta m?i có nh?ng suy ng?m v? hôn nhân. Nh? v?y, t? ti?n hôn nhân cho ??n hôn nhân thì ý ngh?a v? ??n hôn hay ?a hôn là ý ni?m bình th??ng, có trong ??u m?i ng??i. V?i khuôn kh? c?a lu?t pháp và giá tr? xã h?i, ng??i ta khuy?n khích m?t xã h?i b?n v?ng thì ??n hôn v?n là t?t nh?t. Ngay c? nhi?u lu?t t?c mang tính truy?n th?ng ???c truy?n n?i t? ??i này sang ??i khác, không có trong v?n b?n, trong Lu?t hôn nhân và Gia ?ình, ph?n l?n c?ng ch?p nh?n ??n hôn là ?i?u t?t nh?t.

Quan ni?m l?p gia ?ình r?t chi ph?i cách qu?n lý kinh doanh c?a m?t doanh nhân. Trong s? ?a d?ng quan h? ?ó có nh?ng gia ?ình doanh nhân ???c t?o d?ng nên trong quá trình hình thành ý t??ng kinh doanh. H? t? ch?c các ho?t ??ng kinh doanh, doanh nhân th??ng c?n ??i v?i 3 lo?i ng??i. Nhóm th? nh?t: Ng??i có ti?n, có v?n, có c? s? v?t ch?t, có hàng hóa; Nhóm th? hai: Ng??i có th? l?c, có m?i mang, có công vi?c làm; Nhóm th? ba: Ng??i có kh? n?ng gi?i quy?t 2 v?n ?? trên. Doanh nhân trong quá trình l?p nghi?p t?o ra s? nghi?p kinh doanh g?i là doanh nghi?p, h? làm và c?n thi?t 3 nhóm ng??i trên qua môi tr??ng kinh doanh, h? tìm b?n, ng??i tri k? và l?p gia ?ình, ?ó chính là c? s? hình thành gia ?ình doanh nhân.
 
 
PH?N II: CÁC TH? H? TRONG M?T GIA ?ÌNH KINH DOANH


? Vi?t Nam chúng ta ch? y?u có hai cách t? ch?c gia ?ình:

Gia ?ình s?ng chung nhi?u th? h?: Ông bà còn, cha m?, t?i mình và con mình g?i là t? ??i ??ng ???ng. Doanh nhân có th? là cha m?, có th? là ng??i ch?a l?p gia ?ình và h? s?ng chung và trong môi tr??ng s?ng chung này, nó s? hình thành nên m?t t? duy v?n hóa gia ?ình. Doanh nhân ?i lên t? môi tr??ng ?ó và xây d?ng m?t s? nghi?p kinh doanh trên m?i quan h? ?ó thì g?i là các th? h? trong m?t gia ?ình doanh nhân.

Gia ?ình m?t th? h?: T?c là khi h? thoát ra kh?i t? ??i ??ng ???ng, l?p m?t gia ?ình riêng. Ví d?: Gia ?ình c?a m?t công nhân t? n?i khác t?i l?p nghi?p, sinh s?ng và l?p gia ?ình. Sau ?ó h? tham gia kinh doanh và l?n d?n thành ch? doanh nghi?p. H? xa d?n m?i quan h? t? ??i ??ng ???ng, xa d?n mái tranh nghèo, làng quê, góc ph? x?a mà n?i h? sinh ra l?n lên. H? t? hào là h? ch? có m?t th? h?. Trong th?i k? hi?n ??i, l?c l??ng này ?ã tr? thành m?t l?c l??ng s?ng xa gia ?ình và tr? thành m?t gia ?ình riêng. Tuy nhiên, trong gia ?ình ?ó, con ng??i v?n có ??i s?ng tâm linh và tôn giáo, v?n th? cúng ông bà, t? tiên ?? gi? ???ng dây k?t n?i v?i dòng h?, các th? h?. Nh?ng có nh?ng ng??i, su?t 5, 10 n?m h? ? nhà tr?, ch?a có nhà riêng, s?ng nh?, do ?ó r?t khó sinh ho?t v?i các th? h? trong gia ?ình, cho nên ??i s?ng v?n hóa gi?i kinh doanh ?ó d?n d?n tr? thành ??n l?, cô ??c. ?i?u này th??ng d?n ??n là h? kinh doanh quy?t ?oán, không có n?i ?i, ch?n v?, không có n?i n??ng t?a nên r?t d? b? l?ch h??ng v?n hóa. ??i s?ng gia ?ình doanh nhân ?ó ?áng lo ng?i cho cái n?n t?ng v?n hóa gia ?ình c?a h?.

Hi?n nay, trên các thành ph? l?n, t?ng l?p dân nh?p c? ??a gia ?ình mang tính t? ??i ??ng ???ng vào cùng chung s?ng r?t hi?m. Chính vì ?i?u này mà t? duy xây d?ng v?n hóa gia ?ình c?a h? d?n d?n tr? thành v?n hóa c?a gia ?ình m?t th? h?. ?ây là xu h??ng ?ang ngày càng hi?n rõ. Cho nên, chúng ta th?y có nh?ng doanh nghi?p ho?c nh?ng ng??i ch? ?i?u hành doanh nghi?p, h? quy?t ??nh nh?ng v?n ?? mà không có h?i hám gia ?ình, không có không khí c?a s? bình an, không có tr?ng thái c?a sum h?p, h?i ?m gia ?ình và cô l?. Do ?ó, h? d? làm nh?ng ?i?u nh? mua bán hóa ??n gi?, quy?t ?oán công vi?c không có dây c??ng, nên không th?ng l?i ???c, quan ni?m “hy sinh ??i b? c?ng c? ??i con”, nh? v?y là l?i s?ng v?n hóa gia ?ình ??y nguy c?.

Tri?t lý công ty hay s? m?nh doanh nghi?p ??u có s? sâu th?m, cái h?n c?a gia ?ình doanh nhân. Nh?ng doanh nghi?p trong ?i?u l? công ty hay trong t? ch?c b? máy, h? có công b?: Trách nhi?m lãnh ??o, tri?t lý công ty hay slogan cho th??ng hi?u - ?ó chính là k?t qu? c?a m?t doanh nhân có t? duy l?y g?c t? v?n hóa gia ?ình.
 
 
PH?N III: CÁC NHÓM TÂM LÝ GIA ?ÌNH TÁC ??NG ??N DOANH NGHI?P


Doanh nhân hay không doanh nhân c?ng ??u có th? có các con nh? sau:

Gia ?ình có 1 con: T?c là do ??n hôn.

Gia ?ình có 2 con: Do ly thân, ly d? hình thành ra cái m?i ho?c là nhi?u hoàn c?nh con m?t cha, m?.

Gia ?ình có 3 con: Có th? trong chi?n tranh, m?t s? ít h? ?ã có m?t dòng con, sau ?ó sum h?p hai dòng con và hòa bình tr? l?i có thêm m?t dòng con n?a, ho?c c?ng thêm con nuôi. R?i nh?ng ??a con ?ó b?t ??u ?i vào môi tr??ng kinh doanh, mang tâm lý gia ?ình c?a h? và v?n hóa ?ó ?i vào trong doanh nghi?p.

Y?u t? các th? h? con trong gia ?ình r?t có ?nh h??ng ??n s? nghi?p kinh doanh. Chúng ta s? th?y rõ, khi chúng ta nghiên c?u nh?ng t? phú, nh?ng ng??i thành ??t trên th? gi?i, sau khi h? có phú quý ??t ??n ??nh cao, h? s? quay v? v?i nh?ng l? ngh?a c?a gia ?ình, dòng h?, và ??c bi?t chú tr?ng ??n vi?c k? th?a c?a gia ?ình, dòng h? c?a công nhân – nh?ng ng??i ?ã làm vi?c, c?ng hi?n cho mình. H? nuôi d??ng các gia ?ình công nhân, nh?ng k? s?, nh?ng ng??i làm vi?c ?? hình thành n?n v?n hóa k? th?a rõ trong ??i s?ng doanh nghi?p – ?ó là v?n hóa c?ng ??ng. ? Vi?t Nam, ??n th?i ?i?m này, nên ??t ra ch?a, s?m hay mu?n hay là quá mu?n? Th?t ra, kinh t? th? tr??ng ? Vi?t Nam ?ã có h?n 100 n?m, nh?t là ? mi?n Nam, ? các ?ô th? x?a. Nh? th? thì v?n hóa gia ?ình doanh nhân trong môi tr??ng kinh doanh và nh?t là th?i kinh t? th? tr??ng thì vi?c này càng tr? nên ???c coi tr?ng.

N?u chúng ta nói m?i m?t công nhân là n?n t?ng và 1 trong 5 ngu?n l?c c?a doanh nghi?p, thì ??i s?ng v?n hóa gia ?ình c?a công nhân c?ng có tác ??ng trong s? nghi?p kinh doanh c?a ông ch?. Rõ ràng công nhân là nh?ng viên g?ch r?t c?n b?n c?a tòa nhà l?n là s? nghi?p kinh doanh c?a m?t doanh nhân. M?t gia ?ình kém v?n hóa thì h? s? cung c?p cho xã h?i nh?ng ng??i công nhân v?n hóa có gi?i h?n. ?i?u này s? tr? thành s?c n?ng và c?n tr? b??c phát tri?n c?a m?t s? nghi?p kinh doanh. Do v?y, n?u không nghiên c?u ??y ?? c?u trúc v?n hóa gia ?ình c?a công nhân (t?c m?t ngu?n nhân l?c trong doanh nghi?p) ?? t? ?ó có các gi?i pháp quan h? công nhân v?i doanh nghi?p thì ?ã quá tr?.

Hi?n nay, các doanh nghi?p v?n b? 4 tình tr?ng:

(1) Có nh?ng n?i ngày r?m và mùng 1, l? tôn giáo, cán b? công nhân viên ch?c t? ngh?, ?ó là v?n hóa, ??c tr?ng, h? ??u v? cúng t? dòng h?, nh?t là công nhân ? các t?nh mi?n Trung.

(2) Có nh?ng công ty, xí nghi?p, t?i mùa công nhân v? g?t lúa nên nhà máy tr? tr?i công nhân.

(3) Ng??i qu?n lý doanh nghi?p v? quê ?n T?t nh?ng h?n m?t tháng v?n ch?a vào làm vi?c, ?ó là do v?n hóa gia ?ình, dòng h? c?a h? chi ph?i doanh nghi?p.

(4) Có nh?ng ??a ph??ng mà c? m?t làng vào làm vi?c trong m?t khu công nghi?p. Khi h? ngh? thì “c? làng” cùng ngh?. ?ây là th?c tr?ng ?ã và ?ang di?n ra trong nhi?u n?m qua. ?ây là v?n hóa vùng mi?n c?u t?o nên v?n hóa gia ?ình c?a vùng mi?n ?ó.

??c ?i?m ??i v?i doanh nhân mà sinh ra trong gia ?ình có 1 dòng con thì tác ??ng t? duy khác, sinh ra trong gia ?ình 2 dòng con thì t? duy khác, còn doanh nhân mà sinh ra trong gia ?ình có nhi?u dòng con, có con nuôi thì t? duy r?t khác. Chúng ta nên nghiên c?u v? v?n hóa gia ?ình tác ??ng ??n s? nghi?p kinh doanh nh? th? nào?

Tóm l?i, chúng ta ?ã ?i qua Ch??ng I, t?c tóm t?t hoàn c?nh trong m?t th? h? gia ?ình doanh nhân, hoàn c?nh các dòng con trong m?t gia ?ình doanh nhân và nh?ng tác ??ng trong ??i s?ng v?n hóa làng xã c?a m?t gia ?ình doanh nhân. Vi?c này các công ty phát tri?n ??u nghiên c?u, phòng nhân s? ??u chú tr?ng ?? ??i nhân x? th?, giáo d?c, làm công tác t? t??ng cho h? th?ng nhân s? trong doanh nghi?p. N?i nào “th?m th?u” v?n ?? này s? d?n ??n thành công và nh?ng n?i nào ch?a nh?n th?c th?u ?áo s? ít thành công ho?c thành công m?c ?? không cao, ho?c s? g?p khó kh?n. Khi doanh nghi?p có t? 10 nhân s? tr? lên s? có r?t rõ các tr?c tr?c trong quan h? lao ??ng mà g?c, nguyên nhân là ch? doanh nghi?p ch?a h? nghiên c?u “V?n hóa gia ?ình – Doanh nhân”.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc