TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.417
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.198

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

1. Xây d?ng v?n hóa Gia ?ình (Ch??ng 2 - TI?p theo)

Đăng lúc: Thứ năm - 24/01/2013 09:51 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
XÂY D?NG V?N HÓA GIA ?ÌNH - DOANH NHÂN


HOÀN C?NH 7:

GIA ?ÌNH R?N N?T

Có khá nhi?u doanh nhân tâm s? và ai c?ng công nh?n r?ng xung ??t gay g?t nhi?u m?t th??ng xuyên x?y ra trong gia ?ình, d?n ??n kh? n?ng r?n n?t, ly hôn. H? có th? r?i b? bu?i sáng s?m ? nhà ?? ra ng?i u?ng cà phê các n?i. H? có th? r?i b? bu?i c?m tr?a ? nhà. H? có th? b?n h?p khi nghe con b? ?m, khi nghe con nh?p vi?n mà ch? g?i ti?n v? ho?c nh? ông xe ôm mang ti?n ??n. H? có th? r?i b? b?ng cách b?n ?i xa, ho?c ?úng gi? không th? r?i b? bàn nh?u ???c ?? m?c cho con ??ng b? v? gi?a sân tr??ng. H? có th? r?i b? m?t bu?i tr?a ?? ?i v?i m?i tình v?n phòng, ?i khách s?n. Hàng nghìn cái r?n n?t mà ai c?ng c?m ???c, “s?” ???c mà tìm cách gi?i quy?t l?i r?t khó kh?n. Th? tìm hi?u nh?ng nguyên nhân sâu ?ây d?n ??n gia ?ình r?n n?t.

Nguyên nhân 1: Do cha m? lo làm ?n, ch? bi?t chu c?p v?t ch?t cho con em. Quan ni?m chu c?p cho con em v? v?t ch?t thì ?ã quá ?? vì có ti?n, có osin, có bà ngo?i, bà dì lo. N?u hành ??ng lo c?p d??ng và xem ?ó là “nét v?n hóa” thì s? t?o ra h?u qu?, ?ó là gia ?ình mua s?m, c?p d??i, cán b? công nhân viên có cái mà chi tiêu, cho t?ng, bi?u xén. Nh?ng “qu?” này d?n t?i thói quen c?a m?t gia ?ình là vòi v?nh, tiêu xài, ch? không có thói quen ?ng x? khi gia ?ình có s? c?. Nh? v?y, doanh nhân ph?i giáo d?c tình th??ng yêu, giáo d?c ái ng?, giáo d?c kính trên nh??ng d??i… Cái “qu?” ?ó s? t?o ra cho chính m?i ng??i trong gia ?ình, c?m nh?n nhanh chóng v?t r?n n?t ? ?âu thì s? hàn g?n l?i li?n. Vì ch? lo v?t ch?t nên hành ??ng c?a h? s? dùng v?t ch?t ?? hàn g?n cái v?t n?t. Ví d?: Khi có chuy?n r?n n?t thì “?i shopping nha em”, khi có chuy?n r?n n?t v?i con thì “mua quà t?ng con”… Nh? v?y, v?t ch?t ?ó d?n d?n s? tr? thành m?t thanh g??m bén, c?t ??t ?i trái tim nhân ái, lòng th??ng yêu, s? rung c?m m?m m?i c?a gia ?ình. Có r?t nhi?u gia ?ình nghèo, không ???c lo v? v?t ch?t ??y ?? nh?ng h? s?ng r?t hài hòa. Doanh nhân quen v?i v?t ch?t nên x? lý tình hu?ng gì c?ng b?ng v?t ch?t và hình thành n?p ngh? automatic (t? ??ng), ?ó là khi có r?n n?t gia ?ình là dùng v?t ch?t, mua s?m, shopping ?? hàn g?n. ?i?u này th?t nguy c?. Chúng ta ph?i nh?n di?n ???c r?ng, m?i ng??i ph? n? khi ch?ng gi?n, ch?ng yêu tr? l?i và cho ti?n ?i shopping d? d?n t?i hi?n t??ng ng??i ph? n? ?ó s? h?, d?n d?n s? có m?t n?p trong v? não là v?t r?n n?t gia ?ình ???c hàn g?n b?i shopping.

Nguyên nhân 2: Gia ?ình r?n n?t t? góc nhìn kinh t? th? tr??ng, doanh nhân quan ni?m “có làm thì m?i có ?n”, nên c? ngh? r?ng trong gia ?ình, ai làm thì m?i cho ?n, nên hình thành m?t v?n hóa r?t th?c d?ng. Ai không có kh? n?ng ph?c v? s? nghi?p kinh doanh thì s? “ra rìa”. R?t nhi?u bà v? không có kh? n?ng giúp ???c ch?ng thì ?ành ??ng nhìn v?t r?n n?t gia ?ình t? hai ch? “làm ?n”, nh??ng cái s? nghi?p kinh doanh c?a ch?ng cho cô th? ký “bi?t làm ?n và hi?u ch?ng mình”. Ho?c ng??c l?i, nh?ng ông ch?ng không có kh? n?ng làm ch?, b?t tài, ng?i bán ngoài ch?, bán bánh xèo… ??ng s?ng s? khi th?y v? mình ?i v?i ng??i khác sau khi v? xong vi?c bán hàng!

Nguyên nhân 3: Doanh nhân có thói quen là quy?n c?a ng??i có c?a. T?c tôi có quy?n x? lý các v?n ?? liên quan ??n s?c m?nh t? c?a c?i, vì quy?n l?c c?a doanh nhân là c?a c?i, ch? không ph?i là súng ??n. Cho nên cái quy?n l?n nh?t là dùng c?a, ti?n b?c ?? gi?i quy?t chuy?n này chuy?n kia ngoài xã h?i. Vô tình, thói quen ?ó ?ã tr? thành công c? s? tr??ng ?? ?ng x? v?n hóa v?i gia ?ình mình. Trong v?n hóa gia ?ình, ti?n ch? là m?t ph??ng ti?n mà thôi, ch? không ph?i là t?t c?. Doanh nhân nào có v?n hóa s? hi?u ???c có nh?ng th? khác giá tr? h?n ti?n.

Nguyên nhân 4: Có phú quý ph?i sinh l? ngh?a, giàu sinh sang. Khi doanh nhân giàu có thì b?t ??u sính l? ngh?a. Cho v? ?i h?c ngo?i ng?, nh?y ??m, ?i h?c giao ti?p v?i n??c ngoài, ?i h?c làm bánh bông kem, trang ?i?m… R?i v? t?p h?p thành nhóm v?i nh?ng ng??i có ti?n, ?i shopping, ?i spa, mà ?ôi khi ch?ng mãi lo công vi?c kinh doanh nên không h? quan tâm ??n. Bao nhiêu tiêu c?c x?y ra t? ?ây. Sau giàu r?i sang. Sang thì sang tr?ng – t?c là ph?i làm cho ng??i khác tr?ng mình b?ng cách thuê c?nh v?, th? ký, nói ti?ng Anh. Con em c?a doanh nhân c?ng s? h?c làm sang t? b? m?. Chúng c?ng th?c hành v?i b?n bè. Cho nên có nh?ng con em c?a doanh nhân dám kéo b?n cùng l?p vào tolet, dám ?i hát karaoke v?i b?n trai khi ch? có 2 ng??i, ho?c dám b?o l?c h?c ???ng và vô c?m v?i b?n bè, r?i ?ánh b?n, l?t áo, quay phim tr?n ?ánh b?n, xem ?ó là k?t q?a c?a ti?n.

Nguyên nhân 5: Lo ?n. N?u m?t doanh nhân ch? ?n l?i ngon ng?t, ?n h?i l?, ?n thân xác ng??i khác, ?n trí tu? ng??i khác – t?c ??o v?n, ?n l??ng tâm ng??i khác – t?c là l?y lòng ng??i b?ng t?t c? m?i bi?n pháp ?? ???c vi?c thì nh?ng “cái ?n” ?ó d?n ??n “qu?” là r?n n?t, vì cái gì c?a ng??i ta, không ph?i c?a mình thì tr??c sau gì c?ng s? ph?i tr? l?i cho h?, b? t?i tham ô, s? ph?i mang ti?n ?i n?p l?i. Khi bao nhiêu cái ?n ?ó tr? h?t nên gia ?ình khánh ki?t, d?n ??n gia ?ình l?c ??c. Nh? th?, n?u doanh nhân ch? bi?t chu c?p v?t ch?t cho con em thì d?n t?i 4 qu?: Qu? (1) là trong gia ?ình mình n?ng ch? ngh?a mua s?m, ch? ngh?a hàng hóa; Qu? (2) là gia ?ình không c?n ?i làm s? l??i bi?ng; Qu? (3) là gia ?ình s? quen thói “nén b?c ?âm to?c t? gi?y”, ch?nh, h?i thân, ??i v?i tình làng ngh?a xóm không có; Qu? (4) là b?n thân gia ?ình mình s? tr? thành cô ??c trong s? ?n ào c?a giàu sang.

Nguyên nhân 6: Doanh nhân không hình thành cho doanh nghi?p mình và cho con em c?a mình m?t giá tr? tinh th?n. Do b?n làm ?n, l?i xóm m?i ?ám ti?c thì không ?i, n?u ?i ph?i l?a ch? có th?, có “sinh l?i” m?i ?i. ? xóm có ?am tang c?ng không ??n vi?ng, vì ngh? r?ng ng??i ta không cùng ??a v? v?i mình. Nh?ng cái nh? ?ó ng??i ta quên h?t, ng??i ta cho r?ng cái ?ó là vi?c c?a ai ng??i ?ó làm. Nh?ng t?i cái “qu?” s? nh?n, ?ó là khi gia ?ình anh có s? c?, nhà anh có ma chay c?ng s? không có ai ??n th?p nhang c?, vì tr??c ?ó b?n thanh anh ?âu có th?p nhang cho ai trong cái xóm c?a anh. V?y có ngh?a là anh ?i mua s? cô ??c trong t?ng hành ??ng c?a mình ??i v?i xóm làng.

Nguyên nhân 7: Anh không mang giá tr? tinh th?n ??n cho con em, cho gia ?ình c?a anh, nguyên nhân vì anh không hi?u v?n hóa là m?t giá tr?. Giá tr? tinh th?n cao h?n giá tr? v?t ch?t. Doanh nhân có v?n hóa s? bi?t xây d?ng giá tr? tinh th?n cho gia ?ình mình. Cái giá ph?i tr? c?a m?t doanh nhân không bi?t giá tr? tinh th?n là ch? anh làm xong cu?i ??i cho ai? V? anh thì ?ã ?i l?y trai, con anh thì dính vào ma túy… Do t? duy c?a doanh nhân cho r?ng giá tr? c?a mình là s? thành ??t, mà thành ??t cao nh?t là ki?m ???c nhi?u ti?n, nên m?i hành ??ng c?a anh là tìm ?? m?i gi?i pháp ?? ki?m ti?n mà thôi. ?ó là ?i?u nguy c? nh?t hi?n nay. Doanh nhân không xây d?ng th??ng hi?u, v?n hóa gì c?, nên trong b?i c?nh h?i nh?p qu?c t? ch? là ng??i ki?m b?c l? c?a th? gi?i mà thôi. Ng??i nhà c?a doanh nhân thì ?anh ?á, thi?u hi?u bi?t, ch? bi?t ?n xài, không có ngh? nghi?p, cho nên r?t nhi?u ch? ti?u th??ng, ch? kinh t? gia ?ình, c? m?t gia ?ình n?y ra buôn bán ch?p gi?t, không ?? l?i m?t ?n t??ng t?t ??p gì cho ng??i mua. Có bao nhiêu doanh nhân thành ??t mà h?nh phúc? Phi?n não, bu?n phi?n, suy s?p, tr?n tránh, tránh né, ??m chìm trong cái ki?m ?n, xài ti?n, sành ?i?u nh?ng gia ?ình l?i tan nát. Cu?i cùng nh?ng ng??i thành ??t nh?t quay l?i cái gia ?ình thì không còn gì h?t, nên d?ng phú quý c?a dòng h? lên b?ng cách vi?t h?i ký, d?ng thanh danh lên nh?ng mà tình làng ngh?a xóm, ho?c ??ng nghi?p, ??ng h??ng ng??i ta th?y “không mu?n ng?i”.

Nguyên nhân 8: ?ó là doanh nhân l?y d?c v?ng, ti?n b?c làm m?c ?ích ?eo ?u?i, ?? thành ??t nh?ng con em ? nhà l?i h? tr??c tu?i. Có doanh nhân trong quá trình làm ?n, do d?c v?ng c?a ti?n b?c, do m?c ?ích cho nên tr??c khi làm cái gì thì ?i cúng, r?i ?n chay, sau khi ?n chay r?i quay ra ?n m?n, nh?u t?i b?n! Do ?ó d?n t?i b?nh ti?u ???ng, th?p kh?p, m? trong máu, ng??i b?t bình th??ng. D? ??nh làm ?n - cúng, r?i ?n chay, t? l?, xong r?i nh?u, thành công r?i ch?i x? láng, ?n xài, t? th??ng, ?ó là logic c?a d?c v?ng và ti?n b?c. ?ó không ph?i là v?n hóa doanh nhân.

Nguyên nhân 9: Gia ?ình r?n n?t, b?i vì v?n hóa h?c ?òi. H?c ?òi phú quý, l? ngh?a, th?i trang, phong cách… nh?ng cái mang tính bi?u di?n mà h? không có trí tu? chân th?t và m?t l?n n?a gia ?ình h? không h? có trí, giác, tri, ng?, mà bên ngoài ch? là ánh hào quang ??p ?? m?t th?i. ??n ??i con c?a h? thì ch?m h?t! Nên có nhi?u doanh nhân r?i vào hoàn c?nh “??i cha làm th?y, ??i con ??t sách”, ho?c “??i cha ?n m?n, ??i con khát n??c”. Có nhi?u ng??i lãnh ??o r?t gi?i, r?t cao nh?ng ??a con r? ?ang tiêu di?t t?ng gi? dòng h? mà ch?ng bi?t. Có ng??i r?t giàu có và phú quý nh?ng con dâu ?ang làm ô danh và khi?n t?t c? s?p ??. Có doanh nhân, ??i ng??i v? tr??c c?a h? c?c k? chân th?t nh?ng con b? hay ??i v? sau ?ang tiêu di?t toàn b? s? nghi?p c?a h? mà h? không h? bi?t.HOÀN C?NH 8:

GIA ?ÌNH TAN V?

Gia ?ình tan v? là sao? Là ??nh cao c?a r?n n?t và cu?i cùng c?a r?n n?t. Th? thì nguyên nhân tan v? là nguyên nhân c?a r?n n?t nh?ng ?i?u quan tr?ng ph?i nh?n di?n ???c tan v? m?i là ?i?u quy?t ??nh. Có 3 nh?n di?n: (1) Gia ?ình ?ã tan v?, (2) Gia ?ình ?ang tan v?, (3) Gia ?ình s? tan v?. Doanh nhân nên nhìn nh?n trong doanh nghi?p c?a mình, m?i m?t gia ?ình nh? trong doanh nghi?p c?a mình h? ?ang tan v?, ?ã tan v? hay s? tan v?? Và b?n thân gia ?ình riêng c?a doanh nhân và trong h?i ??ng qu?n tr? c?a mình là s? tan v?, ?ang tan v? hay ?ã tan v?? Nh?n di?n t?c là d?ng l?i, th?y rõ t?c là tìm ???c gi?i pháp, có gi?i pháp r?i thì m?i quay v? hành ??ng, ?ó là ng??i có trí, hành ??ng m?t cách bình t?nh, tìm nguyên nhân gi?i quy?t là ng??i có tu?. Có 5 cách gi?i quy?t mà doanh nhân có v?n hóa th??ng ch?n ?? xây d?ng v?n hóa gia ?ình c?a h?:

Cách 1: Giáo d?c gia ?ình c?a mình, công ty, ??i lý, nhà phân ph?i luôn luôn b?o l?u truy?n th?ng dân t?c Vi?t. Ví d?: B?ng hi?u là ti?ng Vi?t ph?i l?n h?n, ti?ng Anh ph?i nh? l?i; Logo dính t?i cái gì c?a n??c ngoài ph?i gi?m và t?ng giá tr? Vi?t c?a mình lên, vì ng??i ta mua là mua trí tu? Vi?t ch? không ph?i là nhái Âu, M?… vì cái ?ó ng??i ta ?ã có r?i. Ng??i ta c?n mua cái mà ng??i ta không có, t?c là cái c?a mình. Hãy b?o l?u nh?ng truy?n th?ng t?t ??p c?a gia ?ình mình trong nh?ng truy?n th?ng t?t ??p c?a dân t?c.

Cách 2: Xu h??ng doanh nhân bây gi? là xu h??ng ti?p c?n ?a v?n hóa, t?c là khi h?i nh?p WTO, thì ta ph?i h?i nh?p v?i 149 n?n v?n hóa c?a 149 qu?c gia và vùng lãnh th?, r?i m?i dân t?c l?i có nh?ng n?n v?n hóa khác nhau. V?y ?a v?n hóa ?ang ? ?t vào Vi?t Nam qua nhi?u kênh, nhi?u ng??i, nhi?u s?n ph?m, nhi?u logo, bao bì, ki?u dáng, chúng ta ph?i nh?n di?n r?ng ?ó là vi?c t? nhiên. Nh?ng chúng ta mu?n không b? hòa tan trong hòa nh?p này, thì ph?i có cái riêng c?a mình, ?ó là truy?n th?ng v?n hóa dân t?c Vi?t. Chúng ta có th? ch?a hi?u h?t v? chính tr?, ch?a hi?u h?t v? quy trình ?i?u hành ??t n??c, nh?ng chúng ta hãy quay v? v?n ?? dân t?c và chúng ta th?t s? là máu ?? da vàng, dân t?c Vi?t, chúng ta hãy xây d?ng v?n hóa dân t?c Vi?t c?a mình ?? làm tr?, làm c?t, r?, làm g?c, còn nhánh ng?n, lai ghép là ? bên trên, là v?n hóa c?a x? ng??i.

Cách 3: Gia ?ình doanh nhân là m?t gia ?ình ?a quan h?, có th? là mình sau l?y tre làng, mình có làng xóm nh?ng khi b??c vào kinh doanh thì có hàng tr?m m?i quan h? khác mà doanh nhân và gia ?ình doanh nhân ph?i ch?u nh?ng tác ??ng c?a quan h? ?y. Không th? bi?n gia ?ình doanh nhân tr? thành ?c ??o, làm cho doanh nhân trong gia ?ình mình tr? thành cô ??c. Doanh nhân ?ã quá cô ??c trong t?ng th? m?i quan h? c?a h? r?i, quá khó kh?n tr??c nh?ng ?ng x? ?a v?n hóa r?i và ch? còn gia ?ình ?? n??ng t?a. N?u gia ?ình không còn ch? n??ng t?a n?a thì h? bi?t quan h? v?i ai, s?ng vì ai?

Cách 4: Ch?u tác ??ng c?a giáo d?c ?a thông tin. Sáng s?m m? c?a ra ?ã th?y qu?ng cáo h?c thêm, gi?y gi?i thi?u g?o, hóa ??n ?i?n, ?? th?, ?ó là ?a thông tin. M? m?t kênh truy?n hình có bi?t bao nhiêu th?. Nh? v?y, gia ?ình doanh nhân ph?i xem truy?n hình ?a thông tin, ph?i s? d?ng internet, s? d?ng r?t nhi?u t? li?u khác nhau và ph?i quan sát, chia s?, ch? không th? c?m ?oán ???c. Ban ?êm, ?i?n tho?i reng vì doanh nhân ph?i làm vi?c giao d?ch, kinh doanh và c? bu?i t?i ?? b?o v? báo cáo, tin t?c th??ng tr??ng, r?i ban ?êm bên này là sáng còn bên kia thì t?i, nh? v?y gia ?ình s? b? xáo tr?n trong sinh ho?t vì ?a thông tin. Lâu lâu có m?t thông tin x?u v? doanh nhân c?a mình, thì gia ?ình c?ng ph?i bình tâm soi xét. Ng??c l?i, doanh nhân c?ng ph?i bi?t k?t h?p v?i nh?ng kênh thông tin chính ?áng, h?p tác v?i nhà báo, PR, báo chí, các ngu?n cung c?p t? li?u, tài li?u chân chính ?? có l??ng thông tin chính th?ng. ?a thông tin là nh? th?, ph?i coi thông tin là m?t tài nguyên v?n hóa c?a gia ?ình doanh nhân và tài nguyên ?ó ph?i ???c xây d?ng, chia s?.

Cách 5: Giáo d?c nhân qu?. Ai giáo d?c nhân qu? t?t bao nhiêu cho gia ?ình mình thì gia ?ình s? ít làm b?y b?y nhiêu. Cán b? công nhân viên ???c giáo d?c nhân qu? thì công ty ?ó bình an. Tranh giành, ?ánh ??m, m?t ?oàn k?t n?i b? s? gi?m; nhân viên ?i giao d?ch v?i khách hàng thì l?i ?n ti?ng nói s? hi?n hòa h?n. Tranh ch?p, b? ?i, th? ?o?n, c??ng hào ác bá là không nhân qu? t?t.


K?T LU?N
Chúng ta ?ã nghiên c?u hoàn c?nh hình thành nên m?t gia ?ình doanh nhân. Khi có gia ?ình doanh nhân s? b? 1 trong 8 hoàn c?nh s?ng tác ??ng và chi ph?i. Vì v?y, m?i doanh nghi?p có th? có 8 hoàn c?nh này tác ??ng vào tâm t?, tình c?m c?a CBCNV ho?c H?i ??ng qu?n tr?, ho?c tâm t? c?a nhà cung c?p, nhà th?u ph?, ??i tác… V?n hóa gia ?ình doanh nhân là y?u t? quan tr?ng trong ??i s?ng kinh doanh và ?nh h??ng chu k? “Sinh – lão – b?nh – t?” c?a m?t doanh nghi?p, nh?t là khi mua bán, sáp nh?p doanh nghi?p, tái c?u trúc doanh nghi?p, thì v?n hóa gia ?ình doanh nhân có t?m ?nh h??ng ng?m r?t m?nh ??i v?i ch? doanh nghi?p.

Gia ?ình Vi?t, con em Vi?t, dân t?c Vi?t thì ph?i có v?n hóa Vi?t. Còn doanh nhân Vi?t s? ??ng lên t? hai n?n t?ng: Gia ?ình Vi?t và dân t?c Vi?t. Doanh nhân ch? th?t s? thành ??t n?u doanh nhân xây d?ng và tr? trên 2 n?n t?ng này. ??c bi?t, s? nghi?p kinh doanh c?a m?t doanh nhân ??u có âm h??ng c?a ??i s?ng v?n hóa gia ?ình. ??ng sau s? thành công c?a doanh nhân ph?i ?? l?i m?t n?n t?ng, s? t?n t?i c?a gia ?ình doanh nhân và có c? s? t?n t?i c?a gia ?ình nh?ng công nhân làm vi?c cho doanh nhân ?ó. Và, tri?t lý kinh doanh c?a doanh nhân có v?n hóa nó ch?a ??ng r?t rõ tri?t lý v?n hóa c?a gia ?ình doanh nhân. 

“Xây d?ng V?n hóa gia ?ình Doanh nhân” ch? là cu?n s? tay v?i 3 ch??ng ng?n g?n, và c?ng ch? là “ti?ng chuông nh?” ?? thông tin các n?i dung, s? phát hi?n v? ngu?n g?c xây d?ng “V?n hóa gia ?ình” cho m?i doanh nhân.
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc