TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.303

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Khái ni?m t? tin là gì?

Đăng lúc: Thứ năm - 25/03/2021 11:04 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
T? tin là tin t??ng vào b?n thân, tin vào kh? n?ng và hành ??ng c?a chính mình. C?t ngh?a c? th?, có th? hi?u “t?” là chính b?n thân mình. Còn “tin” chính là ni?m tin, s? tin t??ng. Trái ng??c v?i t? tin là r?t rè, nhút nhát, thi?u b?n l?nh. Ng??i t? tin th??ng không d? dàng b? cu?c. H? luôn tin vào b?n thân, dám theo ?u?i và dám ??i m?t v?i th?t b?i. Còn ng??i thi?u t? tin luôn c?m th?y lo s?, ch?a làm ?ã lo th?t b?i. Và khi g?p th?t b?i thì nh?ng ng??i này r?t d? g?c ngã, nhanh chóng t? b?.

Ví d? v? s? t? tin

+ Trong h?c t?p: Là m?t h?c sinh t? tin, Lan luôn m?nh d?n gi? tay phát bi?u ý ki?n. Lan nói r?t bình t?nh, dõng d?c, không h? b? run hay ?p úng. Trong gi? ki?m tra, Lan th??ng t?p trung vào làm bài c?a mình. Trong khi ?ó, H??ng (m?t ng??i không t? tin), làm xong bài, nhìn sang th?y ?áp án c?a Lan khác ?áp án c?a mình nên v?i vàng ch?a l?i. Sau ?ó, H??ng l?i nhìn th?y ?áp án c?a Hoàng khác, cu?ng lên ??nh chép thì h?t gi?.
+ Trong công vi?c: Trong bu?i h?p, Hùng m?nh d?n trình bày quan ?i?m c?a mình v? m?c tiêu tháng m?i. Khi công ty t? ch?c giao l?u v?n ngh?, Hùng tích c?c h? tr? và tham gia hát, nh?y cùng m?i ng??i.
+ Trong cu?c s?ng: T? tin th? hi?n ? nh?ng vi?c ??n gi?n nh? không ng?i ti?p xúc v?i ng??i khác. Ch? ??ng nói chuy?n v?i ng??i n??c ngoài. T? mình suy ngh? và quy?t tâm làm, không ph?i vi?c gì c?ng h?i ng??i khác,…

Bi?u hi?n c?a s? t? tin

T? nh?ng ví d? c? th? v? t? tin là gì nh? ? trên, m?i ng??i có th? d? dàng nh?n ra nh?ng bi?u hi?n c?a nó.
+ Luôn ch? ??ng, t? giác trong h?c t?p, làm vi?c và trong cu?c s?ng.
+ Tin t??ng vào kh? n?ng c?a b?n thân mình, không r?t rè, ba ph?i, d?a d?m.
+ Ch? ??ng quy?t ??nh m?i vi?c, dám ngh?, dám làm.
+ Tích c?c tham gia các ho?t ??ng t?p th?.
Ng??i t? tin luôn tin t??ng vào kh? n?ng c?a b?n thân mình
+ Kiên trì, b?n b? g?t hái thành công. Luôn hi?u và ch?p nh?n “th?t b?i là m? thành công”.
+ Th??ng nh?n ???c ph?n h?i t?t, ?ánh giá cao t? m?i ng??i.
+ Có ki?n th?c và hi?u bi?t sâu r?ng, ch?u khó tìm hi?u, mày mò. Khi t? tin, b?n có th? nói, làm nh?ng gì b?n hi?u và bi?t m?t cách ch?c ch?n. B?n không s? sai l?m hay không s? b? ch? trích. Còn n?u b?n v?a không t? tin, v?a không ch?u tìm hi?u nâng cao ki?n th?c, b?n s? d? b? h?i v?n l?i. Và khi ?ó, b?n l?i ?p úng, thi?u t? tin là ?i?u d? hi?u.
+ Nh?n ra t?m quan tr?ng c?a b?n thân,…
Ý ngh?a c?a t? tin là gì?
S? t? tin có ý ngh?a r?t quan tr?ng v?i m?i ng??i. T? tin là m?t tính cách??c tính t?t c?n phát huy. Nh? có s? t? tin, chúng ta suy ngh?, nói và hành ??ng m?t cách quy?t ?oán, ch?c ch?n. ??ng th?i, k?t qu? c?ng s? t?t ??p nh? chúng ta mong mu?n.
Trong cu?c s?ng, chúng ta có r?t nhi?u “chìa khóa” ?? m? cánh c?a thành công. Môt trong nh?ng “chìa khóa” không nên b? l? là s? t? tin. Khi t? tin vào b?n thân, chúng ta s? d? dàng theo ?u?i ?am mê ?? ch?m t?i ??c m?. Ng??c l?i, n?u luôn nhút nhát và hoài nghi, chúng ta s? liên t?c ??i m?t v?i th?t b?i. Suy ngh? không ???c thông su?t và s? luôn s?ng trong c?nh t? gò bó mình.
T? tin là m?t tính cách, ??c tính t?t c?n phát huy c?a m?i cá nhân
Khi t? tin, chúng ta s? ngày càng phát tri?n, h?c h?i ???c nhi?u ?i?u hay, m?i l?. T? tin c?ng giúp chúng ta ???c m?i ng??i yêu m?n, g?n g?i và mu?n h?c h?i.
Không ch? có v?y, t? tin còn giúp chúng ta tr? thành ng??i có c?m xúc, chính ki?n và t? duy ph?n bi?n. Hi?n nay, các gia ?ình r?t chú tr?ng rèn luy?n s? t? tin cho con mình ngay t? nh?. B?i khi t? tin, tr? có th? phát huy ti?m n?ng ?? t?o ?à phát tri?n cho t??ng lai,…
Cách nâng cao t? tin: C?i thi?n b?n thân m?i ngày
Nh? v?y, có th? th?y, s? t? tin r?t c?n thi?t và nên ???c rèn luy?n m?i ngày. S? t? tin s? là hành trang không th? thi?u giúp chúng ta v?ng vàng trên m?i n?o ???ng. ?? nâng cao t? tin, chúng ta nên:
+ D?p b? n?i s? hãi sang m?t bên, luôn bình t?nh, không x?u h?.
+ Dám ngh?, dám làm, t? tin vào b?n thân, v??t qua gi?i h?n c?a b?n thân.
??ng bao gi? ch? quanh qu?n trong ??u r?ng tôi không th? làm vi?c này vi?c kia. B?n có bi?t trong ti?ng Anh: “I can’t do it” ngh?a là tôi không th? làm ???c. Nh?ng ch? c?n b?n b? ch? ’t ?i thôi là ?ã thành “I can do it” (Tôi làm ???c) r?i ?ó.
+ Ti?p xúc nhi?u ng??i nh?ng ng??i t? tin, m?nh d?n. B?n s? d? dàng tìm ???c câu tr? l?i t? tin là gì, t?i sao h? l?i t? tin ???c nh? th?.
+ Tìm tòi, ??c thêm nhi?u ki?n th?c, k? n?ng.
+  Không ng?i ??i di?n v?i khó kh?n, thách th?c.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhất?

Kỹ năng anh văn siêu tốc

Phương pháp luận TC

Kỹ năng nghề ẩm thực

Kỹ năng trang điểm

Kỹ năng kinh doanh internet

Kỹ năng điện ảnh

Kỹ năng XD văn hóa DN

Kỹ năng XD văn hóa GĐ

30 kỹ năng doanh nghiệp

Tất cả kỹ năng

Liên kết website