TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.448

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

CÁCH VI?T K? HO?CH KINH DOANH

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/12/2012 13:16
Có r?t nhi?u s? l?a ch?n khác nhau trong vi?c hình thành c? c?u k? ho?ch kinh doanh. T?t c? s? l?a ch?n s? bao g?m 4 l?nh v?c c? b?n c?a kinh doanh - Marketing, s?n xu?t, t? ch?c, tài chính. ?ây là m?t ví d? :
1. Tóm t?t th?c thi
1. 1 ??i t??ng
1. 2 Nhi?m v?
1. 3 M?u ch?t c? b?n ?? thành công
2. Tóm t?t kinh doanh
2. 1 Quy?n s? h?u công ty
2. 2 Tóm t?t kh?i s? doanh nghi?p
Mô t? l?ch s? c?a d? án - s?n ph?m, th? tr??ng, ??a ?i?m, hình th?c pháp lý, k? ho?ch th?c hi?n & k? ho?ch tài chính.
2. 3 Các s?n ph?m và d?ch v?
Tóm t?t s?n ph?m/d?ch v? ???c chào bán/ cung c?p
2. 4 V? trí c?a công ty và các ?i?u ki?n thu?n l?i
??a ?i?m c?a doanh nghi?p là y?u t? c?n thi?t ?? gi?m giá các chi phí ho?c t?ng các c? h?i c?a các khách hàng d?ng chân t?i doanh nghi?p ?? xem các s?n ph?m ho?c yêu c?u các d?ch v? c?a b?n. ??a ?i?m ph? thu?c vào các lo?i hình kinh doanh nh? bán l?, ??nh h??ng d?ch v? ho?c quan h? s?n xu?t. Có m?t s? y?u t? quan tr?ng ?? xem xét ??a ?i?m c?ng nh? ti?p c?n ngu?n nguyên li?u thô, ti?p c?n th? tr??ng và các kênh phân ph?i, các ph??ng ti?n s?n có ?? v?n chuy?n, hi?u qu? & giá lao ??ng lành ngh? r?...
3. Các s?n ph?m và các d?ch v?
3. 1 Mô t? s?n ph?m và d?ch v? :
Mô t? v?n t?t v? s?n ph?m, kích c?, màu s?c, hình dáng và hàng lo?t các s?n ph?m ???c chào bán ho?c ??c ?i?m c?a d?ch v? ???c cung c?p. Gi?i thi?u công d?ng, nh?ng l?i ích, dù ?ó là m?t s?n ph?m/d?ch v? m?i ho?c ?ã có.
3. 2 So sánh s? c?nh tranh
Xác ??nh cái gì s? làm cho s?n ph?m/d?ch v? tr? thành ??c nh?t trên th? tr??ng. Li?u ?ó s? là m?t s?n ph?m có ch?t l??ng t?t h?n nh?ng s?n ph?m ?ang có m?t hi?n nay hay giá c? s? là m?t khác bi?t ?áng k? làm cho s?n ph?m bán ra ???c d? dàng h?n ? Nh?ng ??c ?i?m s? làm cho s?n ph?m khác v?i s?n ph?m c?a các ??i th? c?nh tranh có th? là gì ?
3. 3 ?n ph?m qu?ng cáo chào hàng
3. 4 Tìm ngu?n
Xác ??nh các ngu?n khác nhau v? nguyên li?u thô và nhân công và kh? n?ng s?n có trong n?m nh?m m?c ?ích b?o ??m cho s? s?n xu?t liên t?c. D? tính nh?ng v?n ?? có th? x?y ra v?i các ngu?n và tìm ki?m các gi?i pháp.
3. 5 Công ngh?
Xác ??nh trang thi?t b? máy móc c?n thi?t ?? s?n xu?t và d? tính nh?ng chi phí chính xác. Nhìn chung vi?c này s? t?t h?n nhi?u n?u b?t ??u xây d?ng v?i quy mô v?a ph?i, b?t ??u t? m?t toà nhà nh? ho?c th?m chí thuê ??a ?i?m và có trang thi?t b? máy móc c?n thi?t t?i thi?u. Chu k? s? d?ng có ích c?a máy móc và các trang thi?t b? ph?i ???c xem xét trong ph?n này, có tính ??n kh?u hao..
3. 6 Các s?n ph?m và d?ch v? trong t??ng lai
4. Phân tích th? tr??ng
4. 1 Tóm t?t
4. 2 Phân ?o?n th? tr??ng
Mô t? toàn c?nh ??a lý (?ó là n?i mà h?u h?t các s?n ph?m ???c bán ra) và nhóm m?c tiêu c? th? trong dân s? thu?c khu v?c ?ó.
4. 3 Phân tích ngành
4. 3. 1 Các thành viên tham gia ??n ngành
Xác ??nh khách hàng m?c tiêu rõ ràng, có th? c?ng nh? các tính cách c?a h? và h? s? v? tu?i tác, gi?i tính, thu nh?p, th?c ti?n mua hàng, các kênh tiêu dùng, cách s?ng và th? hi?u nh?m m?c ?ích ??m b?o r?ng s?n ph?m c?n thi?t phù h?p v?i nhu c?u và c?ng nh? nh?ng mong mu?n c?a h?. N?u h? là các t? ch?c khác ho?c các doanh nghi?p, kh?i l??ng tiêu dùng c?a h? và ti?n trình t?o ra quy?t ??nh trong vi?c mua s?n ph?m và thanh toán c?ng nên ???c xem xét ??n.
4. 3. 2 Các ki?u phân ph?i.
L?a ch?n kênh phân ph?i ??t k?t qu? nh?t v? s?n ph?m/d?ch v? xem xem s?n ph?m/d?ch v? nên ???c tr?c ti?p bán cho các khách hàng hay bán thông qua trung gian.
4. 3. 3 Các ki?u c?nh tranh và mua hàng
4. 3. 4 Các ??i th? c?nh tranh chính
Miêu t? nh?ng ??i th? c?nh tranh hi?n có m?t trong khu v?c th? tr??ng, ?i?m m?nh, ?i?m y?u, t?m quan tr?ng c?a h? ??i v?i doanh nghi?p c?a b?n
4. 4 Phân tích th? tr??ng
5. Chi?n l??c và vi?c th?c hi?n
5. 1 Tóm t?t
5. 2 Chi?n l??c Marketing
Hình thành chi?n l??c marketing ngh?a là l?p k? ho?ch phù h?p, cân ??i và h?p nh?t chi?n l??c s?n ph?m c?a doanh nghi?p, chi?n l??c giá c?, chi?n l??c phân ph?i và chi?n l??c qu?ng cáo. ?ây là s? c?n thi?t cho m?t doanh nghi?p m?i nh?m m?c ?ích b??c vào th? tr??ng xác ??nh và c?nh tranh nhi?u h?n là các doanh nghi?p hi?n có.
5. 2. 1 Th? tr??ng m?c tiêu và phân ?o?n th? tr??ng
5. 2. 2 Chi?n l??c giá c?
L?a ch?n chi?n l??c giá c? thích h?p m?i vì ?ây là y?u t? quan tr?ng nh?t cho s? thành công c?a doanh nghi?p
5. 2. 3 Chi?n l??c h? tr?
Qu?ng cáo là c?n thi?t ?? h?p d?n và thuy?t ph?c ng??i mua ?? mua s?n ph?m c?a b?n và không mua c?a các ??i th? c?nh tranh c?a b?n nh?m m?c ?ích ??t ???c nh?ng doanh thu d? tính. H? tr? bán hàng nói chung ???c chia thành qu?ng cáo, h? tr? bán hàng, ?n ph?m và bán hàng cho cá nhân. C?n ph?i xem xét k? ngân sách chi cho h? tr? trong k? ho?ch kinh doanh.
5. 2. 4 Chi?n l??c phân ph?i
Xác ??nh ng??i trung gian ti?m n?ng ?? liên h? nh?m m?c ?ích ??t ???c doanh thu ch? tiêu
5. 2. 5 Ch??ng trình marketing
5. 3 Chi?n l??c bán hàng
5. 3. 1 D? báo bán hàng
D? tính doanh thu ch? tiêu trong tháng và hàng n?m trên c? s? t?i thi?u là 5 n?m ti?p theo. ?ây là m?t y?u t? chính c?a k? ho?ch kinh doanh. Th?c t? h?n, ?ó là s? chính xác h?n nh?ng d? tính khác có th?.
5. 3. 2 K? ho?ch bán hàng
5. 4 Liên minh các chi?n l??c
5. 5 D?ch v? và h? tr?
Mô t? d?ch v? ph? ???c chào bán hàng cùng các s?n ph?m/d?ch v? chính nh?m tho? mãn các nhu c?u khác c?a khách hàng.
5. 6 Các ?i?m m?c quan tr?ng
6. Qu?n lý
6. 1 Tóm t?t
6. 2 C? c?u t? ch?c
Xác ??nh rõ m?t hình th?c ??ng ký kinh doanh h?p pháp c?a doanh nghi?p khi ??ng ký kinh doanh d?a ch? y?u vào kinh nghi?m ch? s? h?u trong qu?n lý kinh doanh và khía c?nh chuyên môn. Chu?n b? m?t s? ?? t? ch?c mà trong ?ó t?ng ch?c n?ng ???c minh h?a c? th?.
6. 3 Nhóm qu?n lý
Mô t? nhân s? ch? ch?t trong nhóm qu?n lý v? m?t hi?u bi?t, kinh nghi?m quan h? kinh doanh, trình ?? h?c v?n và trách nhi?m c?a h? trong kinh doanh
6. 3 S? khác bi?t c?a nhóm qu?n lý
6. 5 K? ho?ch nhân s?
D?a vào bi?u ?? t? ch?c xác ??nh k? ho?ch ?? thuê nhân s? c?n thi?t, chu?n b? ph?n miêu t? công vi?c, các tiêu chí ?? l?a ch?n, ti?n thù lao và các ph? c?p khác cho nhân viên.
6. 6 Xem xét các ph?n qu?n lý khác
7. K? ho?ch tài chính
7. 1 Nh?ng gi? ??nh quan tr?ng
??a ra nh?ng ?i?u ki?n quan tr?ng mà thi?u chúng ph?n k? ho?ch tài chính có th? b? th?t b?i.
7. 2 Các ch? s? tài chính c? b?n
7. 3 Phân tích ?i?m hoà v?n
?i?m hoà v?n là m?c s?n xu?t mà ? ?ó doanh nghi?p không thu ???c l?i nhu?n ho?c c?ng không b? l?. S?n xu?t trên m?c này s? có lãi và s?n xu?t d??i m?c này s? làm doanh nghi?p b? l?. ?i?m này có th? ???c tính toán b?ng giá tr? s?n l??ng s?n xu?t, t? l? % ho?c doanh thu.
7. 4 L? lãi d? ki?n
B?n báo cáo lãi, l? cho bi?t k?t qu? c?a ho?t ??ng kinh doanh trong m?t th?i gian nh?t ??nh ( tháng ho?c n?m). Nó có th? ???c tính b?ng cách l?y doanh thu tr? ?i các chi phí ho?t ??ng trong cùng th?i gian.
7. 5 D? ki?n l?u chuy?n ti?n m?t
Báo cáo l?u chuy?n ti?n m?t trong doanh nghi?p cho bi?t các ngu?n (??u vào) và vi?c s? d?ng (??u ra) ti?n trong kinh doanh c?a n?m ?ó. B?ng cách l?p k? ho?ch v? l?u chuy?n ti?n m?t c?a doanh nghi?p, b?n s? d? tính ???c khi nào b?n c?n m?t kho?n ti?n m?t b? sung và khi nào b?n có th? có thêm m?t kho?n ti?n d?. N?u b?n vay t? ngân hàng thì h? s? ph?i bi?t k? ho?ch l?u chuy?n ti?n m?t c?a b?n.
7. 6 B?n d? tính cân ??i k? toán
B?ng cân ??i k? toán là báo cáo tài s?n (tích s?n) và trái v? ngh?a v? tài chính, ??a ra m?t b?c tranh v? tài chính c?a doanh nghi?p t?i m?t th?i ?i?m nh?t ??nh, ví d? vào cu?i n?m
7. 7 T? l? kinh doanh
Trong ph?n cu?i c?a k? ho?ch kinh doanh, c?n thi?t ph?i ki?m tra tính kh? thi c?a d? án v? m?t tài chính. Li?u l?i nhu?n c?a n?m ??u tiên có ?? ?? tr? n? và hoàn tr? lãi su?t không? ?i?u gì x?y ra v?i kh? n?ng sinh l?i d? ki?n n?u chi phí nguyên li?u thô t?ng 10%? Cái gì n?u d? toán doanh thu ch? có 80% là hi?n th?c ? Doanh nghi?p có th? ph?i có ngh?a v? tr? lãi b?ng ti?n m?t hàng tháng ? Các t? l? tài chính khác nhau ???c s? d?ng ?? tr? l?i t?t c? các v?n ?? nh? v?y.
Có ???c tr? giúp chuyên môn trong vi?c chu?n b? m?t k? ho?ch kinh doanh
Các ch? ?? c?a k? ho?ch kinh doanh mà các ch? doanh nghi?p th??ng th?y khó kh?n h?n c? ?ó là ph?n marketing và tài chính. N?u b?n th?c s? mu?n b?t ??u, m? r?ng ho?c nâng cao kh? n?ng kinh doanh c?a b?n, ?i?u ?ó hoàn toàn ?áng ?? thu l??m các ki?n th?c chuyên sâu v? l?p k? ho?ch kinh doanh c?a b?n. Và cu?i cùng nh?ng không kém ph?n quan tr?ng là b?n tham kh?o t? v?n kinh doanh t? nh?ng b?n bè g?n b?n. B?n có th? tìm ??n các nhân viên ? các Trung tâm t? v?n doanh nghi?p ?ã có quan h? v?i các chi nhánh c?a chúng tôi ? các t?nh ho?c n?i nào ?ó. ??ng th?i b?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi.
Nh?ng chi phí b? ra ban ??u
Có r?t ít các k? ho?ch kinh doanh - ho?c doanh nghi?p mà không ch? ra ???c nh?ng kho?n l? ? giai ?o?n ??u th?c hi?n vi?c kinh doanh. Nh?ng kho?n l? này v? c? b?n x?y ra do các chi phí ban ??u dành cho vi?c kh?i s? doanh nghi?p và doanh thu còn th?p khi m?i b?t ??u kinh doanh. M?c ?? và k? k? toán có th? thay ??i l?n t? m?t l?nh v?c kinh doanh ??n m?t l?nh v?c kinh doanh k? ti?p theo. ??ng th?i c?ng ph? thu?c vào vi?c b?n s? d?ng ph??ng pháp gi?i ngân v?n tài tr? t? bên ngoài, vào các chi phí và ph??ng pháp hoàn tr? có liên quan ??n ngu?n tài chính này.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc