TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.484

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Mu?n thành công nh?ng không rèn luy?n lòng can ??m thì mãi mãi b?n ch? ?ang 'm? hão' mà thôi

Đăng lúc: Thứ sáu - 26/02/2021 14:41 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
B?n ??t ???c nh?ng thành tích công vi?c nào? B?n ?ã s?n sàng cho nh?ng th?i kh?c quy?t ??nh trong t??ng lai nh? th? nào? ?? có ???c nh?ng cú b?t phá trong cu?c s?ng và công vi?c ?òi h?i b?n ph?i rèn luy?n th??ng xuyên.
Tìm ki?m b??c ??t phá
M?i khó kh?n l?n mà b?n g?p ph?i trong ??i c?ng gi?ng nh? m?t ngã r? trên con ???ng. B?n s? quy?t ??nh ?i con ???ng nào, ti?n ??n thành công hay th?t b?i? Dick Bigg, m?t t? v?n viên, ng??i giúp các công ty Fortune 500 t?ng l?i nhu?n và n?ng su?t vi?t r?ng, t?t c? m?i ng??i ??u có nh?ng tr?i nghi?m cay ??ng; và k?t qu?, m?t s? ít ch?p nh?n tâm lý "buông xuôi".
M?t trong nh?ng ng??i th?y d?y b?n bài h?c v? lòng can ??m là nh?ng b??c ngo?t quan tr?ng trong ??i b?n. Hãy hy v?ng mình s? tr?i qua ba ??n chín b??c ngo?t hay "nh?ng thay ??i to l?n" trong cu?c ??i. Chúng có th? là nh?ng tr?i nghi?m h?nh phúc hay c?ng có th? là nh?ng kho?ng th?i gian b? t?c nh?: th?t nghi?p, ly d?, kh?ng ho?ng tài chính, b?nh t?t hay s? ra ?i c?a nh?ng ng??i mình yêu th??ng. 
Nh?ng b??c ngo?t có th? ?em ??n lòng can ??m - kh? n?ng nhìn nh?n nh?ng thay ??i to l?n trong cu?c ??i b?n và hãy ?? th?i gian xoa d?u m?i v?t th??ng. B?ng nh?ng gì h?c ???c qua các b??c ngo?t, b?n có th? phát tri?n t?i m?t trình ?? cao h?n trong ngh? nghi?p c?ng nh? trong cu?c s?ng.
N?u b?n t?ng b? t?n th??ng, hãy nhìn nh?n n?i ?au ?y và hãy ?au bu?n vì nh?ng t?n th?t b?n ph?i ch?u. Sau ?ó hãy tha th? cho nh?ng ng??i có liên quan - g?m c? chính b?n. ?i?u này s? giúp b?n ti?p t?c cu?c hành trình. Hãy ngh? r?ng, ngày hôm nay có th? là ngày b?n bi?n ?au th??ng trong quá kh? thành b??c ??t phá c?a t??ng lai.
Hãy ?? th?t b?i d?n d?t b?n t?i thành công
Oliver Goldsmith sinh ra trong nh?ng n?m 1700 và là con trai c?a m?t nhà thuy?t pháp nghèo ? Ireland. Ông không ph?i là m?t h?c sinh xu?t s?c. Th?m chí, ông còn b? li?t vào danh sách nh?ng h?c sinh "ch?m ti?n". Nh?ng cu?i cùng, Goldsmith c?ng có ???c t?m b?ng ??i h?c dù ông x?p ? cu?i l?p. 
Ông không rõ mình mu?n làm gì. Ban ??u ông c? tr? thành m?t ng??i thuy?t pháp nh? cha mình, nh?ng công vi?c này không phù h?p v?i ông. Sau ?ó, ông chuy?n sang ngh? lu?t nh?ng c?ng không m?y thành công. R?i ông làm ngh? y, nh?ng c?ng ch? là m?t bác s? th? ? và không m?y h?ng thú v?i công vi?c c?a mình. Ông ?ã làm vài công vi?c nh?ng ??u ch? trong m?t th?i gian ng?n. Goldsmith s?ng trong ?ói nghèo (?ã có l?n ông ph?i c?m c? qu?n áo c?a mình ?? mua th?c ?n) và th??ng xuyên ?au ?m.
Có v? Goldsmith s? không bao gi? tìm ???c ???ng ?i. Nh?ng r?i ông nh?n th?y mình th?t s? say mê và có n?ng khi?u vi?t v?n c?ng nh? d?ch thu?t. Ban ??u, ông làm công vi?c này ? t? Fleet Street. Sau ?ó, ông b?t ??u vi?t nh?ng tác ph?m l?y c?m h?ng t? nh?ng gì ông say mê. Ông c?ng c? danh ti?ng ti?u thuy?t gia c?a mình b?ng tác ph?m The Vicar of Wakefield (V? m?c s? t?i Wakefield), hay nh? m?t nhà th? v?i bài The Deserted Village (Ngôi làng hoang v?ng), và m?t nhà vi?t k?ch v?i v? She Stoops to Conquer (Cúi xu?ng ?? chinh ph?c).
Th?t b?i là m?t ph?n t?o ra thành công. Nó cho b?n bi?t, nh?ng con ???ng mà b?n không ph?i ?i qua, nh?ng ng?n núi b?n không ph?i trèo và nh?ng ??m l?y không c?n v??t qua. Khi b?n m?c l?i, sai l?m c?a b?n ch?a ch?c là "n? hôn c?a chúa Jesus", c?m t? mà M? Teresa dùng ?? ch? nh?ng th?t b?i d?n ta ??n v?i Chúa. N?u có m?t quan ?i?m ?úng ??n, thì th?t b?i có th? d?n b?n t?i thành công.
ADVERTISING
iTVC from Admicro
T?p trung vào b?c tranh l?n 
Description: Mu?n thành công nh?ng không rèn luy?n lòng can ??m thì mãi mãi b?n ch? ?ang m? hão mà thôi - ?nh 1.
Bu?i t?i tháng 10 n?m 1968, m?t nhóm khán gi? kiên trì ? l?i sân v?n ??ng Olympic thu?c thành ph? Mexico ?? ch? v?n ??ng viên cu?i cùng k?t thúc ph?n thi ch?y. H?n m?t gi? tr??c, v?n ??ng viên Mamo Wolde c?a Ethiopia ?ã giành chi?n th?ng trong ti?ng reo hò c? v? c?a khán gi?. Nh?ng ?ám ?ông v?n ti?p t?c dõi theo và ch? ??i v?n ??ng viên cu?i cùng, dù cho tr?i v? ?êm càng lúc càng l?nh.
?ó là John Stephen Akhwari, ng??i Tanzania. Khi anh ch?y vòng tròn 400m, ng??i xem nh?n th?y chân anh b? b?ng bó và v?n ?ang ch?y máu. Akhwari ?ã ngã và b? th??ng trên ???ng ch?y, nh?ng anh không b? cu?c. T?t c? m?i ng??i ??u ??ng d?y và v? tay cho t?i khi anh v? ?ích.
Khi anh ra v?, ng??i ta ?ã h?i vì sao anh không b? cu?c khi ?ang b? th??ng và không còn có c? h?i giành huy ch??ng. John tr? l?i: "??t n??c tôi không c? tôi ??n Mexico ch? ?? tham gia cu?c thi, mà tôi ???c c? ??n ?ây ?? hoàn thành cu?c thi."
Akhwari ?ã quên ?i n?i ?au tr??c m?t và ch? chú tâm vào m?c ?ích l?n h?n - lý do mà anh có m?t ? cu?c thi. T??ng t? nh? th?, khi b?n ?ang thành công, hãy nh? r?ng m?c tiêu c?a b?n là k?t thúc cu?c ?ua - hãy làm nh?ng ?i?u t?t nh?t b?n có th?.
Luôn h??ng ??n gi?i pháp
B?n nhìn nh?n cu?c s?ng nh? th? nào? B?n có tìm ???c gi?i pháp cho m?i thách th?c hay khó kh?n trong m?i hoàn c?nh không? ?? rèn luy?n cho b?n thân ??c tính luôn h??ng ??n gi?i pháp hãy ngh? t?i lý do b?n b?t ??u. Không ch?p nh?n t? b?. Hãy ngh? t?i m?t tình hu?ng b?t kh? thi mà b?n và các ??ng s? g?p ph?i. 
Thêm vào n?a b?n hãy t?p trung suy ngh? l?i. Không m?t v?n ?? nào không b? khu?t ph?c tr??c s? b?n b?. Hãy dành th?i gian ?? cùng các c?ng s? gi?i quy?t v?n ??. Hãy ??m b?o ?ó là th?i gian dành riêng cho vi?c suy ngh?, ch? không ph?i th?i gian ngh? ng?i.
Xem xét l?i chi?n l??c. Hãy thoát kh?i l?i t? duy thông th??ng. Hãy phá l? và th? v?ch ra các ý t??ng dù có v? ng?c ngh?ch. Xác ??nh l?i v?n ?? và tìm ra nh?ng ý t??ng và gi?i pháp m?i cho v?n ??.
L?p l?i quá trình. N?u ngay t? ??u b?n không gi?i quy?t ???c v?n ??, hãy kiên trì. N?u b?n ?ã thành công, hãy áp d?ng quá trình này ?? gi?i quy?t các v?n ?? khác. Hãy nh? r?ng m?c tiêu c?a b?n là t?o l?p m?t thái ?? luôn h??ng ??n gi?i pháp.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc