TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.586
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.730

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

“Tâm không bình, khí không hòa thì l?i nói hay l?i l?m”

Đăng lúc: Thứ năm - 04/02/2021 11:52 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Bình t?nh là m?t tr?ng thái tâm lý c?a con ng??i. Tr??c nh?ng r?c r?i, vi?c không may m?n, vi?c b?t ng? x?y ??n, thái ?? c?a h? vô cùng bình th??ng nh? không có chuy?n gì. T? cách nói chuy?n, bi?u c?m ??n hành ??ng ??u gi?ng ngày th??ng, khi?n ng??i khác không nh?n ra h? v?a tr?i qua bi?n c? hay v?a có vi?c không nh? ý ?p ??n. Nh?ng ng??i bình t?nh th??ng là nh?ng ng??i vô cùng lý trí, không ho?ng h?t, cu?ng cu?ng hay nóng v?i. Tr??c nh?ng tình hu?ng b?t ng? h? luôn là ng??i có cái nhìn ?úng ??n, phân tích ?úng sai tr??c khi ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng và luôn làm ch? ???c hành ??ng c?a mình.
Bình t?nh là m?t thái ?? s?ng tích c?c mà ai c?ng c?n có. M?t ng??i bình t?nh th??ng là ng??i thành công, l?ch thi?p và khí ch?t. V?y b?n có là ng??i bình t?nh?
“Tâm không bình, khí không hòa thì l?i nói hay l?i l?m”
Tr??c cu?c s?ng nhi?u bi?n ??ng, bình t?nh là m?t trong nh?ng tâm thái c?n có ?? b?n làm ch? ???c hành ??ng c?a mình. V?y bình t?nh là gì, làm cách nào ?? gi? ???c bình t?nh, chúng ta cùng khám phá nhé!

Bình t?nh là gì?
Bình t?nh là m?t tr?ng thái tâm lý c?a con ng??i. Tr??c nh?ng r?c r?i, vi?c không may m?n, vi?c b?t ng? x?y ??n, thái ?? c?a h? vô cùng bình th??ng nh? không có chuy?n gì. T? cách nói chuy?n, bi?u c?m ??n hành ??ng ??u gi?ng ngày th??ng, khi?n ng??i khác không nh?n ra h? v?a tr?i qua bi?n c? hay v?a có vi?c không nh? ý ?p ??n.  
Nh?ng ng??i bình t?nh th??ng là nh?ng ng??i vô cùng lý trí, không ho?ng h?t, cu?ng cu?ng hay nóng v?i. Tr??c nh?ng tình hu?ng b?t ng? h? luôn là ng??i có cái nhìn ?úng ??n, phân tích ?úng sai tr??c khi ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng và luôn làm ch? ???c hành ??ng c?a mình.
Các nguyên nhân gây m?t bình t?nh
M?t bình t?nh th??ng x?y ra khi chúng ta g?p ph?i m?t tình hu?ng b?t ng? theo chi?u h??ng x?u, m?t s? vi?c ngoài s?c ch?u ??ng, ngoài t?m ki?m soát. Khi ?ó b?n r?i trí, ho?ng lo?n và cu?ng cu?ng d?n ??n không bi?t x? lý s? vi?c nh? th? nào.
B?n c?ng có th? m?t bình t?nh trong các cu?c tranh lu?n, cãi vã. ? tr??ng h?p này n?u không gi? v?ng tâm lý, ng??i m?t bình t?nh th??ng s? nói ra nh?ng l?i nói xúc ph?m, n?ng l?i khi?n m?i quan h? t? ?i, v? sau th??ng h?i h?n.
Ngoài ra, còn có m?t tr??ng h?p n?a là m?t bình t?nh tr??c ?ám ?ông, nh?ng ng??i e dè, r?t rè khi ??ng tr??c nhi?u ng??i th??ng s? run r?y, ?ng x? kém,…
Còn nhi?u nguyên nhân khác d?n ??n s? m?t bình t?nh, ?ôi khi chính vì b?n thân quá nóng v?i, nóng tính c?ng d? dàng khi?n b?n b?c d?c, khó ch?u, m?t bình t?nh.

Cách gi? bình t?nh trong cu?c s?ng
Xác ??nh y?u t? gây m?t bình t?nh
Tr??c tiên, b?n c?n xác ??nh nh?ng vi?c d? khi?n b?n m?t bình t?nh và ?i?u ch?nh l?i nó cho h?p lý. Vi?c này s? khi?n cu?c s?ng d? ch?u h?n, nh?ng c?n b?c d?c vô c? c?ng s? không còn.
T? nh?ng vi?c nh? nh?t c?ng có th? d? dàng nh?n bi?t ???c b?n là ng??i m?t bình t?nh. Ví nh? nh?ng lúc k?t ???ng, công vi?c quá t?i, tr? gi?,… b?n cu?ng cu?ng và qu?u qu?, ?? l?i cho ?? th? lý do thì ?ó chính là nh?ng y?u t? khi?n b?n m?t bình t?nh. Khi ?ã xác ??nh ???c nguyên do thì b?n hãy tìm cách g? r?i nó.
Ch?ng h?n, ???ng ?i làm ngày nào c?ng ùn t?c giao thông thì b?n hãy th?c s?m h?n và ?i làm s?m h?n, s? không ph?i cu?ng cu?ng và v?i vã vì s? tr? gi?. ??n công ty c?ng tho?i mái, nh?m nháp m?t chút cà phê sáng tr??c khi b?t ??u làm vi?c s? khi?n b?n th? thái, công vi?c t? ?ó c?ng hi?u qu?, n?ng su?t h?n.
N?u b?n m?t bình t?nh khi nh?n nh?ng l?i chê bai thì thay vì khó ch?u, h?m h?e hãy h?c cách nhìn l?i b?n thân và n? l?c h?n. Vi?c n? l?c ch?ng nh?ng giúp b?n gi?i giang, thông thái mà còn là cách t?t nh?t ?? ch?ng minh cho ng??i khác th?y n?ng l?c c?a b?n thân.

T?p k? thu?t th? c? hoành
L?i khuyên c?a bác s? ??a ra nh?ng khi m?t bình t?nh ?ó là hít th? sâu và th? c? hoành là cách có th? giúp th? giãn c? th?, ki?m soát c?n gi?n t?t h?n.
Theo nghiên c?u vào n?m 2017, tác gi? nghiên c?u chia ra 2 nhóm ng??i, m?t nhóm th? c? hoành và nhóm còn l?i không ?i?u tr? gì c?. K?t qu? cho th?y nhóm th? c? hoành có n?ng ?? cortisol (m?t lo?i hormone liên quan ??n s? c?ng th?ng) th?p và kh? n?ng chú ý t?t h?n.
Các b??c th?c hi?n ph??ng pháp th? c? hoành:
N?m trên m?t b? m?t ph?ng, g?i ??u b?ng g?i v?i hai chân h?i co.
??t tay ph?i lên ng?c, tay trái ??t trên b?ng ngay d??i b? s??n ?? c?m nh?n ???c s? di chuy?n c?a c? hoành khi hít th?.
Hít vào ch?m qua m?i sao cho bàn tay trên b?ng có c?m giác b?ng phình lên, l?ng ng?c không di chuy?n.
Hóp b?ng l?i và th? ra ch?m qua mi?ng v?i th?i gian th? ra g?p ?ôi th?i gian hít vào.

Nhai k?o cao su
Theo m?t nghiên c?u vào n?m 2016, nh?ng ng??i nhai k?o cao su khi c?ng th?ng ?ã có tâm tr?ng t?t h?n, tri?u ch?ng tr?m c?m, lo l?ng c?ng gi?m ?i.
M?t nghiên c?u khác vào n?m 2009 c?ng cho th?y nhai k?o cao su giúp t?ng s? bình t?nh. Các nhà nghiên c?u ??a ra gi? thuy?t r?ng có th? khi nhai k?o cao su l?u l??ng máu ??n não t?ng lên giúp não ho?t ??ng và ki?m soát t?t h?n.
Ghi l?i c?m xúc qua nét ch?
M?t nghiên c?u vào n?m 2017 v?i 66 ng??i, m?i ngày h? ghi chép l?i các s? ki?n ch?n th??ng, s? vi?c c?ng th?ng trong 20 phút. K?t qu? nh?n ???c là kh? n?ng ??i phó c?m xúc, kh? n?ng giao ti?p c?a h? ???c c?i thi?n.
T? ?ó cho th?y vi?c ghi chép l?i c?m xúc, suy ngh? c?a b?n thân c?ng là m?t trong nh?ng cách giúp ki?m soát c?m xúc, gi? bình t?nh hi?u qu?.

Nghe nh?c
Theo m?t nghiên c?u, khi nghe nh?c ng??i ?ang c?ng th?ng s? tr? nên bình t?nh h?n. Âm nh?c có th? giúp c? th? s?n xu?t ít hormone gây c?ng th?ng h?n và h? th?ng th?n kinh có th? ph?c h?i nhanh h?n.

T?p Yoga
Vi?c t?p luy?n yoga m?i ngày ch?ng nh?ng là m?t cách gi? bình t?nh t?t mà còn là li?u thu?c quý cho s?c kh?e. Nh?ng l?i ích mà yoga mang l?i có tác ??ng lên c? th? ch?t l?n tinh th?n, c? th?:
Gi?m ?au mãn tính
Gi?m c?ng th?ng, lo l?ng
C?i thi?n tri?u ch?ng tr?m c?m
C?i thi?n tính linh ho?t
T?ng c??ng s?c m?nh t?ng th?
T?ng c??ng s?c kh?e tim m?ch
C?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng và gi?c ng?

Chia s? v?i b?n bè, ng??i thân
Thay vì gi? trong lòng, vi?c th? l? tâm tr?ng, c?m xúc, suy ngh? c?ng giúp b?n bình t?nh l?i và tho?i mái h?n.
Tuy nhiên, b?n c?ng nên tôn tr?ng ng??i l?ng nghe và th? l? theo chi?u h??ng tâm s? ?? h? không c?m th?y b?n thân là “thùng rác” cho b?n trút gi?n.
Ngoài ra, không ph?i ai c?ng là ng??i ?áng ?? tâm s?, “ni?m vui chia s? sai ng??i s? bi?n thành khoe khoang, khó kh?n chia s? sai ng??i s? bi?n thành chuy?n c??i cho thiên h?”, do ?ó n?u tâm s? không ?úng ng??i, bi?t ?âu ?ó l?i là ngu?n c?n ??a b?n vào m?t tình hu?ng khó ch?u khác.  

Thay ??i cách suy ngh?
Trong m?i tình hu?ng luôn có 2 m?t c? tích c?c và tiêu c?c nên chúng ta c?n ph?i bình t?nh và phân tích k? l??ng. M?t trong nh?ng y?u t? quy?t ??nh ??n tâm tr?ng c?a b?n nhi?u h?n c? ?ó chính là cách suy ngh? c?a b?n. N?u b?n nhìn s? vi?c theo chi?u h??ng tích c?c b?n s? th?y h??ng ?i m?i, còn n?u b?n luôn m?t bình t?nh thì s? làm m?i vi?c r?i h?n, t? h?n.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc