TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.438

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Công – Dung – Ngôn - H?nh c?a Ph? N? hi?n ??i

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/05/2014 15:12 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Công – Dung – Ngôn - H?nh c?a Ph? N? hi?n ??i

Công – Dung – Ngôn - H?nh c?a Ph? N? hi?n ??i

 
 
Nhà t? v?n Môc Qu? ???c bi?t ??n là Ng??i Th?y c?a nhi?u th? h? doanh nhân, ?ã có l?n ông t?ng b?c b?ch r?ng: “Tôi n? ph? n? r?t l?n vì h? chính là bà, là m?, là v?, là b?n, là c?ng s?, là con c?a mình”. Nh?ng tr?n tr? c?a Ông ???c ?úc k?t t? tính nhân v?n, nh? nh?ng lát c?t “khó ch?u” , ?ôi lúc kh?c li?t và bóc tr?n th?ng th?ng mà uyên thâm trong cu?n sách Xây d?ng V?n hóa Gia ?ình Doanh nhân. Nhân ngày 8 tháng 3 phóng viên báo Doanh nhân và Pháp lu?t ghi l?i m?t vài nh?n ??nh và c?m nh?n c?a Ông trong ngày l? tôn vinh “phái y?u” này.

MAI ??C HÒA (th?c hi?n)

DN&PL: Th?a ông, nh?ng v?n ?? nghe có v? “r?t x?a” v? Công – Dung – Ngôn – H?nh, ngày nay có còn giá tr??

Nhà t? v?n M?c Qu?: B?n giá tr? ?ó hi?n nay ?ang b? ng? nh?n là phong ki?n, là c? h? nh?ng m?c ??nh v?n hóa ng??i Vi?t là trong gia ?ình ai c?ng có nh?ng nh?n ??nh v? Công – Dung – Ngôn – H?nh v?i nh?ng quan ?i?m khác nhau. Tôi không mu?n ?? c?p tr
?c di?n nh?ng trong n?i hàm c?a nó t?n t?i nh?ng v?n ?? này.

DN&PL: Nh?ng ng??i ph? n? hi?n ??i ?ang ti?p nh?n nó v?i s? h?i h?t, chi?u l? hay là m?t lý do nào khác h? có v? không m?n mà v?i các giá tr? này và Ông có nh?n xét nh? th? nào v? vi?c này?

Trong cu?n sách Xây d?ng v?n hóa Gia ?ình Doanh nhân có m?t ch??ng tôi có ?? c?p ??n gia ?ình v?n hóa r?n n?t ?? v?. M?t trong nh?ng nguyên nhân r?n n?t thì có nguyên nhân c?a Công – Dung – Ngôn – H?nh. Ng??i ph? n? hi?n ??i coi b?n giá tr? ?ó là s? ràng bu?c phong ki?n, sáo r?ng. H? luôn mu?n bình ??ng, bình quy?n, nh?ng ?ôi lúc c?ng là s? ng? nh?n v? bình ??ng gi?i – mà bình ??ng gi?i chính là do c? hai bên, bi?t hòa quy?n, bù ??p, giúp ?? cho nhau. Ví d?, ph? n? ?ang có cái nhìn l?ch l?c v? quy?n c?a mình ?ó là ng??i ?àn ông ?i ch?i ???c thì ph? n? c?ng ch?i ???c; nam u?ng bia thì n? c?ng u?ng bia ???c… T? t??ng ông ?n ch? bà ?n nem ?ang ngày m?t tràn lan. Ng??i ph? n? ?ánh m?t chính mình là v?y. S?c m?nh c?a ng??i ph? n? chính là s? m?m m?ng, l?t m?m bu?c ch?t. N?u hi?u ?úng và x? lý uy?n chuy?n s? vi?c thì ?ó là ng??i có v?n hóa. Còn hi?u ?úng mà b?o th? thì nên xem l?i.

DN&PL: B?n giá tr? c?t lõi c?n b?n nh? ông nói là ?? gi? gìn m?i quan h? cho gia ?ình. V?y ? các n??c trên th? gi?i có t?n t?i quan ni?m này không?

Nhà t? v?n M?c Qu?: ? ?âu h? c?ng có Công – Dung – Ngôn - H?nh ch? không riêng gì ? n??c ta, nh?ng m?i n??c có phong t?c t?p quán riêng, không ai gi?ng ai c?. Chúng ta theo v?n hóa Ph??ng ?ông nên Công – Dung – Ngôn - H?nh ???c hi?u theo nh?ng t?ng ngh?a nh? sau:
Công ? ?ây là công ??c, công vi?c, công phu…kh? n?ng ch?u ??ng. Dung t?c là di?n m?o, ?n m?c ?àng hoàng, ch? bây gi? các b?n n? ?ua nhau khoe cái này cái n? thì m?t ?i cái nhu?n nh?, v? ??p v?n có c?a h?. Ph?i luôn gi? ???c cái b?n ch?t khôn ngoan, m?m m?ng. Còn l?i ?n ti?ng nói thì ông bà mình nh?c ??n nhi?u l?m, ví nh? câu chim khôn hót ti?ng r?nh rang… v? ngoan làm quan cho ch?ng. Ngôn là v?y ?ó. H?nh t?c là cái giá tr? c?n b?n v? ??o ??c, ??o lý c?a m?i ng??i ch? không riêng gì ng??i ph? n?. Xã h?i chúng ta nên “kêu g?i” h? quay v? gi? gìn cái b?n ch?t ?áng quý c?a h?. Còn kêu nh? th? nào là trách nhi?m c?a nh?ng ng??i qu?n lý.
Nh? v?y thì ng??i ph? n? hi?n ??i có ph?i “nhai l?i” nh?ng gi c?a xã h?i phong ki?n,nh?ng gì là c? l? s? ? Ngoài b?n y?u t? c?n là Công-Dung-Ngôn-H?nh,h? ph?i trang b? thêm nh?ng gì n?a ?? b?t nh?p v?i cu?c s?ng;v?n gi? truy?n th?ng mà không b? l?c h?u?
Chúng tôi mu?n r?ng ph? n? hôm nay ?i lên v? trí tu?,ch? không ph?i thân xác! Ng??i ph? n? v?n d? là phái y?u ,nên không c?n ph?i b?t ch??c cái m?nh c?a ?àn ông làm gì.H? ch? c?n phát huy h?t nh?ng gì v?n có ,là ?ã xây d?ng m?t gia ?ình h?nh phúc r?i. Ph? n? ? các n??c phát tri?n,h? lao ??ng chân tay ít,mà ch? y?u dùng trí tu?. ?i?u này ch?ng t? h? v?n minh h?n nhi?u. Nên chúng ta c?n có nh?ng chính sách ?u tiên cho s? phát tri?n c? v?t ch?t và tinh th?n cho n? gi?i nhi?u h?n n?a.

DN&PL:Ph?i ch?ng do s? thay ??i nhanh c?a xã h?i mà ??i b? ph?n ph? n? c?a chúng ta hi?n nay ?ang ng? nh?n v? v?n ?? Công Dung Ngôn H?nh?

Nhà t? v?n M?c Qu?: Công tác tuyên truy?n  ?óng vai tò l?n nh?t ,nh?t là bình ??ng gi?i. Mình ?ã tuyên truy?n ch?a th?t s? ?úng giá tr? c?t lõi v? bình ??ng gi?i –?ó là v?n ?? gi?i tính, ph?i bình ??ng.Th?c s? chúng ta ?ang có s? phân chia lao ??ng ch?a rõ nét do tuyên truy?n. Có nh?ng vi?c ph? n? ôm ??m làm mà không ?úng s? tr??ng c?a mình ,d?n ??n th?t b?i, m?c dù xã h?i v?n khuy?n khích phát huy h?t vai trò c?a ng??i ph? n?, và ng??c l?i, ? nam gi?i tình tr?ng này v?n ?ang x?y ra.
M?t s? ph? n? ? Vi?t Nam v?n còn quan ni?m cam ch?u ?? gi? h?nh phúc gia ?ình ,?ó là ph?m ch?t t?t c?a ng??i ph? n? Vi?t Nam ,nh?ng không vì th? mà ?àn ông chúng ta ?ánh m?t hình ?nh m?nh m? .V?n vào c? ??ng nam nhi b?o v? cho phái y?u ,nam nhi ?ã l?m d?ng và l?i d?ng ?i?u ?y ?? làm cho nh?ng ng??i ph? n? kh? mãi không c?t ??u lên ???c. ??n c? m?t vài ví d?: m?t s? ph? n? ? mi?n Trung ,h? ph?i v?a lao ??ng ngoài ??ng ru?ng su?t ngày, không ng?i ngh?, v? nhà l?i lo toan ??y ?? m?i vi?c trong gia ?ình, còn ?àn ông thì ch?i b?i , ng?i rung ?ùi , nh?u nh?t, v? nhà ?ánh v? ?ánh con. ?ó là s? bóc l?t dã man ??i v?i ph? n? nh?ng l?i là m?t th?c t?! V?a r?i ,con s? m?i n?m ng??i Vi?t tiêu th? 3 t? lít bia r??u, ??ng th? 3 ? châu Á, nói lên ?i?u gì thì chúng ta ai c?ng hi?u mà. Trách nhi?m ?ang ??t ra cho các nhà qu?n lí xã h?i!

DN&PL: M?t th?c t? thì b?t bình ??ng v?n ?ang x?y ra trong m?i ngóc ngách c?a cu?c s?ng, t? ng??i giàu t?i ng??i nghèo , ng??i có ??a v? cho ??n anh phó th??ng dân. Và có m?t hi?n t??ng ?ang x?y ra v?i t?c ?? nhanh ?ó là tình tr?ng li d? ,ly thân ngày càng cao trong xã h?i ta, ?i?u ?ó nói lên ?i?u gì, th?a ông?

Nhà t? v?n M?c Qu?: ?ó là xu h??ng bình th??ng c?a gi?ng ??c và cái . M?t khi nhu c?u c?a con ng??i nh?t là nh?n th?c v? bình ??ng ,thì ph? n? ?òi bình quy?n m?i cái trong xã h?i. T?t y?u thôi! Xu h??ng ch? có th? gi?m khi xã h?i phát tri?n v? nh?n th?c .Nam và n? c?ng c?n xem l?i vai trò và v? trí c?a mình trong cu?c s?ng , chúng ta ?ang ?òi h?i nh?ng gì không thu?c v? chúng ta, m?t trong nh?ng nguyên nhân làm tan v? h?nh phúc gia ?ình và xã h?i. Và có m?t ?i?u n?a là nhi?u ng??i ?ang có xu h??ng v?ng ngo?i ?? ch?ng t? b?n thân. Xã h?i chúng ta ?ang ngày càng v?n minh, ? Vi?t Nam ?ã có nh?ng ngày k? ni?m tôn vinh s? ?óng góp c?a n? gi?i ?i?u ?ó ??ng và nhà n??c có m?i quan tâm r?t l?n cho n? gi?i.
Ph?i hi?u khái ni?m Công Dung Ngôn H?nh theo t? duy hi?n ??i, ??ng hi?u  theo quan ni?m phong ki?n. Vì ? Vi?t Nam 4 giá tr? này t? lâu ???c xem là n?n t?ng v? ??o ??c l?i s?ng, trí tu? c?a ng??i ph? n?. M?c ??nh tr? thành giá tr? c?t lõi trong gia ?ình Vi?t. Cái tâm lí xa th??ng g?n th??ng c?a ng??i Vi?t ?ang làm gi?m 4 giá tr? ?ó.Nh?ng chúng ta v?n r?t t? hào vì chính 4 y?u t? ph? n? chúng ta ?ang ngày càng có s? h?p l?c ??i v?i th? gi?i, b?ng ch?ng nh?ng n?m qua xu h??ng ?àn ông trên kh?p hành tinh v? Vi?t Nam l?y v?, mong mu?n làm r? c?a gia ?ình Vi?t. Ph? n? chúng ta nh? nh?ng h?t châu long lanh l?p lánh t?a sáng không ch? v? v? ??p hình th?c mà ? c?t cách và tâm h?n
Chúng ta ?ang ??i di?n v? tình tr?ng ?a v?n hóa, s? giao thoa v?n hóa ?ang du nh?p vào Vi?t Nam, mà s? lan t?a v?n hoa có s?c m?nh r?t l?n ?ang công phá vào thành trì Công Dung Ngôn H?nh c?a ph? n? Vi?t. Và ?ó là m?t th? thách l?n v? vi?c gìn gi? v?n hóa Vi?t, gia ?ình Vi?t

DN&PL: Là ng??i luôn tr?n tr? nh?ng v?n ?? v? gi?i n?, Ông có nh?n ??nh gì v? s? ki?n t?o trong vi?c xây d?ng xã h?i c?ng nh? vai trò c?a h? trong xã h?i hiên nay,th?a ông?

Nhà t? v?n M?c Qu?: T? x?a ??n nay truy?n th?ng yêu n??c c?a ng??i ph? n? trong quá trình d?ng n??c và gi? n??c ?ã th? hiên r?t rõ qua các th?i kì. Chúng ta có bà Tr?ng, bà Tri?u. Th?i kì nào c?ng có nh?ng ?óng góp to l?n c?a “??i quân tóc dài”, góp nên nh?ng chi?n th?ng v? vang cho dân t?c. Bao nhiêu bà m? Vi?t Nam anh hùng hy sinh cho s? gi?i phóng dân t?c, cho ?àn con tr??ng thành t?n t?o 1 n?ng 2 s??ng.Nh?ng ng??i v? l?ng l? âm th?m hy sinh cho s? nghi?p c?a ng??i ch?ng…
Ngày nay h? còn v?a ?óng vai trò là ng??i v?, ng??i ng??i b?n, ng??i yêu…mà cái quan tr?ng h? là ng??i gi? ng?n l?a s??i ?m cho gia ?ình tr??c m?i th? thách và bi?n c? trong cu?c s?ng
 
Xin c?m ?n Ông!


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc