TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.421

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

CU?C TRÒ CHUY?N THÚ V?

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/05/2014 16:39 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
CU?C TRÒ CHUY?N THÚ V?

CU?C TRÒ CHUY?N THÚ V?

Nhân d?p k? ni?m ngày Doanh Nhân Vi?t Nam (13/10),ngày thành l?p H?i Nông Dân Vi?t Nam (14/10),ngày thành l?p H?i Liên Hi?p Ph? n? Vi?t Nam(20/10),nhà báo ??c Thành-th? kí tòa so?n T?p Chí Doanh Nghi?p-Doanh Nhân và Th??ng Hi?u c?a h?i khoa h?c phát tri?n ngu?n nhân l?c - nhân tài Vi?t Nam, ?ã có cu?c trò chuy?n thú v? v?i nhà khoa h?c M?c Qu?, hi?n c? v?n kinh t? cho t?nh Hà T?nh.
  

???c bi?t, Ti?n S? M?c Qu? ?ã dành 20 n?m cho s? nghi?p ?ào t?o nhân tài trên nhi?u l?nh v?c, bao g?m vi?t sách t? v?n và xây d?ng mô hình kinh t?? V?y nguyên nhân nào khi?n ông nhi?t huy?t nh? v?y?

Tôi có ?i?u ki?n h?c, còn các hi?p h?i, doanh nghi?p và t?nh ?y ?ã t?o môi tr??ng ?? tôi c?ng hi?n. V?y h? m?i là cha ?? nhân tài, bà ?? cho vi?c t?o ngu?n nhân l?c - nhân tài cho chính h?. Tham gia công tác ?ào t?o , tôi không l?y ti?n thù lao gi?ng d?y mà chuy?n nó thành h?c b?ng cho h?c viên b?i ?i?u quan tr?ng h?n là tôi ?ã quy t? ???c nhi?u h?c trò xu?t s?c là các doanh nhân , ch? doanh nghi?p. Tôi yêu m?n h? và t??ng xuyên m?i h? cùng v? các t?nh, ??a ph??ng. H? là nhân tài và ?ang ngày ngày cùng tôi và vì s? nghi?p ?ào t?o nhân l?c - nhân tài mà c?ng hi?n.
C?ng ??ng doanh nhân l?y thành công c?a ng??i thân là h?nh phúc c?a chính mình.Tôi hi v?ng T?p Chí Doanh Nghi?p-Doanh Nhân Và Th??ng Hi?u c?ng ?ang ?i theo h??ng ?ó, t?p chí là c? quan truy?n thông ?ào t?o nhân tài trong kinh doanh và h??ng t?i t?o ra t?ng l?p doanh nhân có v?n hóa.

“Ti?n S? M?c Qu? v?i v?n hóa doanh nhân”có 20 website chia s? các bài báo và các clip d?y h?c. Tác gi? cu?n sách hu?n luy?n “9 k? n?ng xây d?ng th??ng hi?u”, ?ào t?o v?n hóa doanh nghi?p cho 4 công ty thu?c T?ng công ty SATRA, T?ng công ty c?p n??c, trên 10 l?p “Xây d?ng v?n hóa doanh nghi?p” cho liên ?oàn lao ??ng TP.H? Chí Minh, Long An, Ti?n Giang, V?ng Tàu, Hà T?nh. Ông có ?i?u gì tâm ??c?

V?i mong mu?n nâng cao k? n?ng cho doanh nhân, Tôi chuyên tâm vi?t sách và b?t ??u t? 1986, ??n n?m 2010 m?i xong. T? 50 bài nói chuy?n ,tôi h? th?ng thành s? tay k? n?ng ?ào t?o nhân tài doanh nghi?p. N?u áp d?ng t?p luy?n theo 9 k? n?ng trong sách, doanh nhân s? thu ???c hi?u qu? nh?t ??nh: giúp nâng cao n?ng l?c b?n thân, ??c bi?t ??i v?i t? duy kinh doanh , ?o?n tuy?t v?i suy ngh? ti?u nông , suy ngh? t?o ra ti?m th?c qu?n lí ti?u nông: làm tr??c quên sau, b?o th?, t?m nhìn h?n h?p, ?? cao cái tôi cá nhân mà không coi tr?ng nhu c?u khách hàng.
Các t? ch?c chú tr?ng ??u t? công tác ?ào t?o ??n nay ?ã g?t hái ???c nhi?u hi?u qu? tích c?c, liên t?c t?o ra v?n hóa m?i - v?n hóa doanh nhân ?ô th?.

Nhân ngày doanh nhân Vi?t Nam 13/10,  Ông mong mu?n g?i g?m ?i?u gì ??n T?p Chí Doanh Nghi?p - Doanh Nhân Và Th??ng Hi?u?

Khi m?i ra ??i, t?p chí ?ã xác ??nh t? t??ng và con ???ng r?t ?úng: vì doanh nhân và nhân tài kinh doanh mà ph?c v?.V?y hãy ti?p t?c l? trình ?ã ?? ra, t?ng thêm các chuyên m?c bám sát th?c t?, xây d?ng các mô hình,bài h?c, k? n?ng ?? thành nhân tài.
Các doanh nhân và tri?n v?ng nhân tài doanh nghi?p, ng??i tài trong  kinh doanh hãy bài cùng vào thành s? tay c?a doanh nhân.                                                                                                                                                                                                      
?? án c?i cách nông nghi?p c?a chính ph? nh?m t?o ra m?t ??i ng? m?i - ??i ng? “Doanh nhân nông thôn , doanh nghi?p t?i nông thôn”. Nh?ng th?c t? m?i ch? có ch??ng trình d?y ngh? nông thôn mà không có ch??ng trình “?ào t?o nông dân thành doanh nhân”- ?ào t?o ch? ru?ng, ch? v??n, ch? trang tr?i thành ch? doanh nghi?p.Ti?n s? nh?n ??nh v?n ?? này nh? th? nào nhân d?p 14/10 ngày Nông dân Vi?t Nam?

Su?t 10 n?m, t? 1997-2007 tôi làm c? v?n cho v?n phòng  phía Nam Tw H?i Nông dân, cùng xây d?ng 7 ch??ng trình ? phía Nam, trong ?ó g?t hái ???c 2 thành qu? nh?t ??nh.
- ?ào t?o Nông Dân thành Doanh Nhân trong liên k?t 4 nhà làm nòng c?t trong cu?c thi “Nhà Nông ?ua tài”
- L? trình Nông dân h?i nh?p WTO.
N?u các t?nh khác xây d?ng 2 ch??ng trình ?ào t?o này ch?c ch?n s? t?o ra gi?i ch? doanh nghi?p t?i nông thôn.

T? 2008-2013, ông ?ã ??a ch??ng trình ?ào t?o Làng M?i (SaeMaul Udong) c?a Hàn Qu?c vào TP.H? Chí Minh và Hà T?nh, ??n tháng 9/2013 T?ng th?ng Hàn Qu?c kí k?t tài tr? chuy?n giao chính th?c phong trào Làng M?i (SaeMoul Udong) cho Vi?t Nam. V?y doanh nhân c?n chu?n b? ?ón ti?p d? án này nh? th? nào? ?ây có ph?i là gi?i pháp ?ào t?o nhân l?c và nhân tài ? nông thôn?

-19/9/2009-19/9/3013, tôi ?ã kí k?t giúp ?? chuy?n giao ?ào t?o v? Hà T?nh v?i ?/c Võ Kim  C? - Ch? t?ch t?nh do Phó th? t??ng Nguy?n Thi?n Nhân tr? trì.
-?ây là ch??ng trình quan tr?ng trong d? án Nông thôn m?i, ?ã giúp Hà T?nh lên t?p ??u xây d?ng thành công Nông thôn m?i. Các t?nh s? h?c Hà T?nh v?i 5 ?ng d?ng tuy?t v?i. Tôi s?n sàng chia s? kinh nghi?m v?i T?p Chí và H?i ?? giúp ?ào t?o nhân tài xây d?ng Nông thôn m?i. Con ???ng Công nghi?p hóa - Hi?n ??i hóa c?a Hàn Qu?c có n?n t?ng c?n b?n là xây d?ng làng m?i (??n  nay h? v?n ?ang ti?p t?c). SaeMaul Udong tr?  thành ch??ng trình qu?c t? h? tr? Liên H?p Qu?c.

T?i sao Ti?n s? luôn ch?n ?? tài “V?n hóa n? doanh nhân” g?n v?i “Phong trào ph? n? giúp nhau làm kinh t?” khi nói chuy?n v?i h?i doanh nhân các t?nh và các doanh nghi?p?

N? doanh nhân g?m 4 nhóm:
-Nhóm 1: Kinh doanh nh? l? vì h? b?n ch?m lo gia ?ình
-Nhóm 2: N? l?c cùng ch?ng và  gia ?ình xây d?ng mô hình kinh doanh v?a
-Nhóm 3: Nhóm xây d?ng th??ng hi?u l?n, mu?n v??n ra th? gi?i. H? n? l?c h?t mình ?? thành ??t
-Nhóm 4: Ph? n? ??n thân , không ch?ng, v??t khó ?? l?p nghi?p, có th?t b?i, có thành công.
T?t c? h? ??u mong mu?n giàu có và h?nh phúc. Nh?ng m?t b? ph?n không nh? v?n cô ??c, kh? ?au, không ???c nh? ý dù có nhi?u ti?n, v?t ch?t, t?c là có v?t l?c và tài l?c, còn trí l?c, tâm l?c và ngo?i l?c r?t khó kh?n. V?y T?p chí nên có h?c b?ng cho các l?p “K? n?ng ?ào t?o tài n?ng N? trong doanh nghi?p” ?? giúp các doanh nghi?p do n? làm lãnh ??o nh? ? Hà T?nh ?ang làm.

V?y Ti?n S? có gi?i pháp gì ?? chia s? v?i h?c trò N? doanh nhân?

Th??ng có 5 gi?i pháp cho N? Doanh Nhân,??c bi?t là N? ch? doanh nghi?p, ph?i h?c t?p th??ng xuyên:
1.      Cung c?p ki?n th?c (trí tu?, trí l?c)
2.      Chia s? ph??ng pháp t? duy m?i ?? t?p h? tâm mình, t?p khoan dung, v? tha trong ??i s?ng làm              m?, làm v? và làm b?n (tâm l?c)
3.      T?o ngo?i l?c: H?c theo ph??ng pháp 5W/1H và 5 nghi?p v? t? v?n ??c bi?t môn CEO ?? quy t?              nhân tài, s? d?ng t?t quan h? trong kinh doanh (ngo?i l?c)
4.      T?o ra kh? n?ng thành công trong t?ng vi?c nh? (tài l?c)
5.      Cách t?o ra tài chính, c? s? v?t ch?t và cách s? d?ng ?úng ti?n b?c, nhà c?a, v?t ch?t mà mình có           (v?t l?c) 

T?t c? ??u có trong cu?n sách “Xây d?ng v?n hóa gia ?ình Doanh nhân” ph?i không?

(C??i). Trong ?ó có ?? ?i?u ki?n N? doanh nhân t? h?c và sách ch? ra cách gi?i quy?t. Trong 20 n?m ?ã có hàng tr?m l?p th?c hành qu?n tr? cho N? doanh nhân, mi?n phí! (C??i).

R?t hay, Xin c?m ?n Ti?n S? M?c Qu?!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc