TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.341

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

??NG TÂM T?, HÃY SUY NGH? TÍCH C?C ?? THÀNH CÔNG

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/05/2014 15:38 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
??NG TÂM T?, HÃY SUY NGH? TÍCH C?C ?? THÀNH CÔNG

??NG TÂM T?, HÃY SUY NGH? TÍCH C?C ?? THÀNH CÔNG

Nhân ngày Doanh nhân Vi?t Nam 13-10, phóng viên Doanh Nghi?p &Pháp Lu?t ?ã có cu?c trao ??i v?i TS.M?c Qu? v? b?n l?nh c?a doanh nhân trong b?i c?nh suy thoái kinh t?. MAI ??C HÒA (th?c hi?n)
   


TI?N S? M?C QU?: 

??NG TÂM T?, HÃY SUY NGH? TÍCH C?C ?? THÀNH CÔNG

Ti?n S? suy ngh? gì v? Ngày Doanh nhân Vi?t trong ?i?u ki?n kinh t? khó kh?n, li?u doanh nhân có ?? b?n l?nh v?ng tay chèo ?? v??t qua con sóng này?

- Doanh nhân là ng??i v??t khó, gi?i quy?t ???c vi?c làm ra s?n ph?m m?i là thành công trong môi tr??ng c?nh tranh ??y khóc li?t – ??y là lý ng??i ta tôn vinh h?. M?i ng??i th??ng hay nói v?i tôi r?ng th?i k? kh?ng ho?ng này khó kh?n l?m. Th?c ra, theo tôi, khó kh?n cho ng??i này nh?ng l?i thu?n l?i cho ng??i khác. Trong doanh nhân thì có trí tu? doanh nhân và b?n l?nh doanh nhân. N?u anh là ng??i có b?n l?nh thì anh bi?n cái khó kh?n kh?ng ho?ng thành th?i c? c?a anh. B?ng ch?ng là khó kh?n cách m?y thì ng??i ta v?n mua hàng c?a Vi?t Nam mà. B?n thân anh là ng??i Vi?t Nam thì anh có kinh nghi?m bán hàng cho ng??i ta không? N?u có kinh nghi?m thì v?n bán hàng ???c ch?. T?i sao Asian ?ng d?ng AFTA vào ngày 01 tháng 07, các t?p ?oàn c?a h? ? ?t kéo vào kinh doanh ???c. Ví d? các T?p ?oàn Thái Lan, chu?i c?a hàng c?a h? kinh doanh ???c. Và KFC c?a M? v?n làm ?n ???c ??y thôi. ?ó là do b?n l?nh c?a m?i doanh nhân, dù kh?ng ho?ng h? v?n v??t qua ???c. Còn n?u không có b?n l?nh thì m?c dù kinh t? ch?a kh?ng ho?ng thì h? c?ng ?ã kh?ng ho?ng tr??c r?i.

Nh?ng doanh nhân không v??t qua, h? u bu?n than vãn th?t nghi?p thì sao?

- Chuy?n này là có th?t. Làm ?n có khi th?ng khi tr?m. Khi tr?m, t?c là làm ?n thua l?. Nh? v?y thì lúc anh thành công t?i sao không bi?t d? tr?, ?? anh chu?n b? cái th?t b?i c?a mình. Th? hai, có bao gi? doanh nhân bình tâm ng?i l?i tìm nguyên nhân th?t b?i không? R?t ít. Bình t?nh thì s? lóe sáng ra con ???ng thành công. Anh nào c? than vãn, phi?n não thì ?t s? th?t b?i li?n. Ngay t? ý t??ng ?ã th?t b?i r?i ch? ??ng nói chi ??n vi?c k?t n?i hay ?i làm gì h?t. Kh?ng ho?ng hay không, nguyên nhân do mình. Trong b?i c?nh Ngày Doanh nhân ?an xen tâm t? nh? v?y, tôi có l?i khuyên là ??ng tâm t?, hãy suy ngh? tích c?c ?i, s? thành công.

Y?u t? ông mu?n nh?n m?nh ??n có ph?i tâm t?nh s? thành công?

Trong vi?c làm ?n có 05 ngu?n l?c. ?ây là s? ?úc k?t trong 25 n?m làm vi?c c?a tôi.C? th? là:
Trí tu?: t?c là anh có nhi?u d? li?u, nhi?u thông tin, ph?i m? mang trí c?a mình ra. Không nên t? k?t lu?n ?óng b? não l?i. Không nên theo ki?u, tui kh?ng ho?ng khó kh?n quá nên ph?i ch? th?i, tìm gì d? ki?m ?n, ch?p gi?t nh? v?y không có trí, t?c trí l?c kém.
Tâm l?c: T?c là ??i s?ng tâm h?n. Mình ph?i gi?m tâm xu?ng ??ng ?? âu lo, v??n ra tìm nguyên nhân ?? thay ??i. Tránh tình tr?ng ta ch?a ch?t thì mình ?ã ch?t r?i.
Tài l?c: T?c là tài n?ng, kh? n?ng v??t qua cái khó b?ng tài n?ng. Ví d? tài n?ng tìm ki?m v?n, m? r?ng m?i quan h? c?a anh có hay không; kh? n?ng nh?n di?n th? tr??ng ngách có hay không.
V?t l?c: T?c là kh? n?ng v?t ch?t, ti?n chi phí cho tr? l??ng, giao ti?p, v?n phòng m?t b?ng, ph?i li?u c?m g?p m?m. N?u anh không bi?t dùng cái v?t ch?t t?c là anh th?t b?i r?i. Cha ông ta ?ã d?y t? x?a r?i “khéo ?n thì no, khéo co thì ?m”.
Ngo?i l?c: t?c là m?i quan h? quy t?. Anh mu?n huy ??ng v?n, huy ??ng ngu?n nhân l?c, mu?n ng??i ta giúp anh, mu?n ng??i ta chuy?n v?n cho anh b?ng hàng hóa thì ph?i nhìn m?t anh sáng s?a th?y ???c trí tu? thông minh b?n l?nh; nhìn t??ng ph?i ?àng hoàng, ch? n?u anh tèm lem, này n? thì ai mà giúp anh.
Ti?c là th??ng thì doanh nhân ch? nhìn t? m?t ngu?n l?c duy nh?t. ?ó là v?t l?c. T?c là ti?n, ki?m ti?n. Mu?n ki?m ti?n ?? t?n t?i thì m?t bà bán bánh mì v?n có 5 ngu?n l?c, nh?ng không bi?t phát huy 5 ngu?n l?c mà ch? bi?t 01 mà thôi.
 
Trong nh?ng n?m kinh t? t?ng tr??ng t?t, kho?ng cách gi?a nông thôn và ?ô th? ngày càng xa . Nay dù kh?ng ho?ng nh?ng kho?ng cách ?y v?n không d? thu h?p. Theo ông, gi?i pháp nào là ?n th?a nh?t?
 
Nông thôn hi?n nay là g?c r? c?a ??t n??c. ?ó là n?i cung c?p ngu?n l??ng th?c ?n ??nh cho c? qu?c gia c?a mình. ??ng th?i c?ng là n?i cung c?p ngu?n lao ??ng cho các ?ô th?. Nh?ng h? ?ang m?t 2 y?u t? sau ?ây:
- M?t quy?n l?i v? y?u t? thông tin, t?c là thông tin ?ô th? h? c?p nh?t y?u kém.
- Hai là h? r?t ít ch?m ???c cái v?n minh ?ô th? trong cu?c s?ng, ?ng x? h?c t?p mua s?m… cách làm th??ng hi?u, b?o v? th??ng hi?u. Thi?u thông tin ?ô th? nên d?n ??n vi?c mua hàng gian, gi?, nhái x?y ra nhi?u ? nông thôn. Vì v?y, ph?i ?ánh th?c nhân tài ? nông thôn ?? h? gi? v?ng 80% ??t ?ai, dân s? cho ?ô th?. S? m?nh c?a h? r?t rõ nh? v?y nh?ng ng??c l?i ?ô th? ?ang ??i x? b?t bình ??ng v?i nông thôn. T?c là ?ô th? ?ang ??y ?? m?i m?t t? v?t ch?t ??n tinh th?n, nh?ng h? không bao gi? chia s?. Gi?ng nh? con em ? nông thôn khi r?i xa gia ?ình ít s? chia s?, ?em ki?n th?c ?ã h?c ???c t? nhà tr??ng v? áp d?ng và ph?ng s? v?i nông thôn. Do ?ó hàng nông s?n ?? vào siêu th? hay s?n xu?t r?t khó kh?n. ??c s?n ?? ?óng gói chuyên nghi?p l?i không có mà ng??i ?ô th? h? ?ang r?t c?n. Cung và c?u không ?n kh?p v?i nhau nên cái b?t bình ??ng là ? ch? ?ó.
 
Thu?c v? chính sách ph?i không th?a ông?
 
Có ba y?u t?:
- N?ng l?c canh tranh kém c?a ng??i nông thôn ??i v?i ?ô th?. Chính ph? có giúp cách m?y thì c?ng không th? c?i thi?n ngay ???c. Ví d? internet v? làng, nh?ng h? có ???c ti?p c?n ???c nhi?u ?âu. H? ?ang b? ?ánh ??. Bao bì nhãn mác toàn b?ng ti?ng Anh. Nh?ng có ch??ng trình nào d?y bán hàng, s? d?ng s?c m?nh th??ng hi?u ? nông thôn ?âu. Không h?.
- Ti?u th??ng ? nông thôn ?ang thi?u s? ?ào t?o c?n b?n. Ví d? hàng tr?m l?p do b? Nông nghi?p và Phát Tri?n Nông thôn v?i H?i Nông Dân thì ch? d?y s?n xu?t ch? ch?a d?y kinh doanh gi?i. Không d?y ng??i Nông dân, ?ó là ?i?m y?u nh?t c?a chúng ta su?t 80 n?m nay. Dân t? b?i. Chính vì v?y tôi ?ã m? ra trang mocque.com; phattrienmientrung.com; hoconline-cungmocque.com; vit-hoptacquocte.com; suckhoeonline.net ?? m?i ng??i có thông tin h?n, cung c?p ki?n th?c mi?n phí, các l?p h?c mi?n phí. Tôi ?i các t?nh d?y cho các ?oàn th?, tuyên truy?n viên, báo cáo viên, gi?ng viên… D?y xây d?ng th??ng hi?u cho nông s?n, cách bán hàng ?? h? có tài li?u ?? h? truy?n cho nhi?u ng??i khác.
 
C?m ?n ông v? cu?c trao ??i này.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc