TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.420
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.403

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ti?n s? M?c Qu? v?i tri?t lý “Tính Trung Thành Trong Quan H? Công Vi?c”

Đăng lúc: Thứ năm - 13/10/2016 11:49 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Khi s?n ph?m báo chí ???c công chúng chào ?ón, ti?p nh?n, thông tin ???c vang xa s? phát sinh nhu c?u truy?n thông, qu?ng cáo t? phía c?ng ??ng doanh nghi?p, nh? v?y t? báo s? c?n ??n ??i ng? làm báo có m?t kh?p m?i n?i ?? s?n sàng k?t n?i, ?áp ?ng nhu c?u thông tin mà b?n ??c và doanh nghi?p ??t ra.

T? xa x?a lòng trung thành luôn ???c ?? cao, trân tr?ng. Làm sao ?? xây d?ng và gi? ???c lòng trung thành, ?ây là vi?c khó, nh?ng không ph?i không làm ???c? ?? có lòng trung thành tr??c tiên ph?i có s? ??ng ?i?u v? nh?n th?c, lý t??ng c?ng nh? nh?ng ham mu?n cháy b?ng phù h?p v?i ?am mê, s? thích c?a nhau. ??c m? ???c hi?n th?c, ham mu?n ???c ?áp ?ng, tài n?ng ???c tr?ng d?ng thì s? g?n bó càng ???c nâng cao; s?c m?nh, hi?u qu? công vi?c càng ???c nhân r?ng ??n m?c ng??i ta không th? s?ng, không th? làm vi?c khi thi?u v?ng nhau và s? nghi ng?, thi?u thành tính, thi?u nhi?t tình s? không còn ch? ?? s?ng. ??n m?c ?? này hình ?nh c?a lòng trung thành ?ã th? hi?n rõ.

Nh?ng t?i sao l?i có chuy?n ?i ng??c l?i lòng trung thành, ?i ng??c l?i l?i ích chung c?a s? ?ông? Có r?t nhi?u nguyên nhân, nh?ng c? b?n nh?t v?n gói g?n trong m?y n?i dung: Tài n?ng không ???c tr?ng d?ng, mong mu?n không ???c ?áp ?ng, khát v?ng không ???c quan tâm, thành qu? không ???c ??n ?áp t??ng x?ng …

Trong quan h? công vi?c c?ng v?y, mu?n m?i ng??i g?n bó, c?ng hi?n và hi sinh v?i doanh nghi?p v?i công vi?c c?a mình ??t ra thì tr??c tiên doanh nghi?p ?ó và b?n thân mình ph?i có m?c tiêu, có chi?n l??c rõ ràng ?? thu hút nh?ng ng??i có n?ng l?c, có ki?n th?c, kinh nghi?m, ?? kh? n?ng gánh vác ho?c cùng nhau gánh vác (theo nhóm) nhi?m v? ???c giao. Tr??c các nhi?m v? khó kh?n, không ch? c?n s? ??ng viên, ?ôn ??c k?p th?i mà còn c?n s? h? tr? ?úng lúc ?? m?i ng??i có ?i?u ki?n v??t qua. Sau cùng là thành qu? ph?i ???c phân chia rõ ràng, minh b?ch trên tinh th?n cùng nhau làm vi?c, cùng nhau h??ng th?. ?ây là m?u ch?t quan tr?ng c?a v?n ?? ?? tinh th?n t?p th?, lòng trung thành ???c nhân r?ng, phát huy và m?i ng??i s?n sàng chinh ph?c nh?ng khó kh?n phía tr??c.

Chia s? v?n ?? liên quan trên nh? m?t ví d? t?i l?p t?p hu?n k? n?ng truy?n thông “Báo chí trong n?n kinh t? tri th?c”, ti?n s? M?c Qu? cho r?ng: ?? nâng cao hi?u qu? tuyên truy?n, m? r?ng s?c lan t?a, thu hút ??c gi? b?ng chính s?n ph?m báo chí trong th?i ??i c?nh tranh thông tin hi?n nay, tr??c tiên c? quan báo chí ph?i ??i m?i ph??ng th?c thông tin tuyên truy?n phù h?p v?i ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c, v?a h?p d?n và ?áp ?ng ???c yêu c?u thông tin c?a s? ?ông ??c gi?. Nh?ng ?ó ch? là ?i?u ki?n c?n, ?? b?n ??c n?m b?t ???c cái hay cái m?i ?ó thì s?n ph?m báo chí ph?i ???c ??a ??n t?n tay b?n ??c vì s? phát tri?n c?a công ngh? thông tin và ph??ng ti?n truy?n thông, b?n ??c ?ang ??ng tr??c quá nhi?u s? l?a ch?n. N?u t? báo, tác gi? bài báo t?o ???c ?n t??ng, tình c?m trong lòng công chúng b?n ??c thì t? báo, tác gi? s? tr? thành m?c tiêu c?a s? l?a ch?n.

Khi s?n ph?m báo chí ???c công chúng chào ?ón, ti?p nh?n, thông tin ???c vang xa s? phát sinh nhu c?u truy?n thông, qu?ng cáo t? phía c?ng ??ng doanh nghi?p, nh? v?y t? báo s? c?n ??n ??i ng? làm báo có m?t kh?p m?i n?i ?? s?n sàng k?t n?i, ?áp ?ng nhu c?u thông tin mà b?n ??c và doanh nghi?p ??t ra. K?t n?i thành công các yêu c?u c?a b?n ??c, doanh nghi?p không ch? là thành công c?a t? báo mà còn mang ??n nhi?u thông tin b? ích cho b?n ??c, trong ?ó có thành công cho doanh nghi?p.

?? b?n ??c, ??i ng? c?ng tác viên g?n bó, trung thành v?i t? báo thì vi?c l?ng nghe và ?áp ?ng k?p th?i yêu c?u c?a b?n ??c, c?ng nh? thu nh?p, ??i s?ng c?a ??i ng? cán b?, phóng viên, c?ng tác viên là n?n t?ng ?? t? báo phát tri?n b?n v?ng trong th?i ?ai c?nh tranh thông tin hi?n nay.

Duy Chí

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc