TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.422
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.408

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Ng??i l?u gi? bài thu?c quý cho ??i

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 14:31 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Ng??i l?u gi? bài thu?c quý cho ??i

Ng??i l?u gi? bài thu?c quý cho ??i

Không ch? dành tr?n ??i ?? nghiên c?u, phát huy bài thu?c ch?a b?nh, l??ng y Nguy?n V?n Long còn dành c? tâm huy?t ?? ch?a b?nh mi?n phí cho ng??i g?p khó kh?n. ?ã v?y, ông còn dày công xây d?ng m?t v??n thu?c quý ?? giúp m?i ng??i dân khi c?n.

 

Bén duyên n?i x? tr?m

M?t ngày cu?i tháng 3, khi c? n??c ?ang d?n s?c ch?ng ch?i v?i d?ch Covid-19 thì ? xã Cam An Nam (huy?n Cam Lâm, Khánh Hòa), l??ng y Nguy?n V?n Long v?n ngày ?êm mi?t mài v?i ngh? y. Ông c?ng ch?ng khác gì nh?ng y, bác s? n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch, ch? mong sao b?nh nhân s?m ???c ch?a kh?i, tr? l?i v?i cu?c s?ng hàng ngày.

Dù ?ã b??c qua tu?i 76 nh?ng l??ng y Long v?n kh?e m?nh, r?n ch?c, ?ôi m?t sáng và r?t minh m?n. Trong c?n nhà c?p 4 ngát h??ng mùi thu?c nam, ông t??ng t?n k? v? “nghi?p y” c?a mình. Ông sinh ra và l?n lên trên quê h??ng ??t võ Bình ??nh, trong m?t gia ?ình c? n?i và ngo?i ??u có truy?n th?ng ngh? y. T? n?m lên 8 tu?i, ông bôn ba ?ây ?ó cùng v?i ông bà ngo?i - v?n là nh?ng ng??i n?i ti?ng vùng ??t võ - hành ngh? thu?c, ?i ch?a b?nh kh?p các vùng quê.

T? ch? m?t c?u bé ?i ph? vi?c, ông ???c ông bà truy?n l?i cho cách làm thu?c, ch?a b?nh gia truy?n. Sau khi ??t n??c hoàn toàn gi?i phóng, trong m?t l?n ?i khám ch?a b?nh t?i Khánh Hòa, m?nh ??t n?i ?ây ?ã níu chân ông. Ông quy?t ? l?i vùng ??t này ?? hành ngh? thu?c nam và cái tên l??ng y Nguy?n V?n Long ???c ng??i dân x? tr?m h??ng bi?t ??n t? ?ó. 

Ng??i l?u gi? bài thu?c quý cho ??i ?nh 1L??ng y Nguy?n V?n Long h??ng d?n con gái - ng??i ?ang n?i nghi?p mình công d?ng t?ng cây thu?c
B?t ??u m?i vi?c trên m?nh ??t l? nên khó kh?n, nh?t là nguyên li?u thu?c không có s?n, ph?i mua t? r?t nhi?u n?i khác nhau. Khó kh?n ch?ng ch?t h?n khi vi?c v?n chuy?n thu?c m?t c? tháng tr?i m?i vào t?n n?i, có khi thu?c ph?i v?t b? do h? h?ng trên ???ng v?n chuy?n. Không ch? ??ng ???c ngu?n thu?c ch?a b?nh, công vi?c c?a ông g?p vô vàn khó kh?n. Trong nhi?u l?n lang thang ?ây ?ó ?? ch?a b?nh cho ng??i dân, ông nhìn th?y có r?t nhi?u cây thu?c quý m?c d?i trong v??n nhà dân, ven ???ng làng, kênh m??ng…

?i?u ?ó khi?n ông ng?c nhiên và ngh? ??n ý t??ng ph?i xây d?ng m?t v??n thu?c quý t?i ch? ?? ch? ??ng. K? t? n?m 1990, v? ch?ng l??ng y Nguy?n V?n Long b?t ??u l?n l?i kh?p các ??ng quê, ???ng làng, v??n nhà dân ?? xin cây thu?c ?em v? tr?ng. Có loài ông ph?i lên t?n các khu r?ng sâu, m?t vài ngày ???ng m?i tìm th?y. H? ai mách ? ?âu có cây thu?c, ông l?i kh?n gói ?i ngay. V?y nên, ch? sau 5 n?m, v??n thu?c nhà ông ?ã kín ch? v?i trên 50 loài cây thu?c quý ???c tr?ng, ?áp ?ng không nh? vào vi?c t?o nguyên li?u thu?c ch?a b?nh.

??n nay, ông t? hào h?n khi v??n thu?c nhà ông ngày ???c m? r?ng v?i c? tr?m loài cây thu?c, di?n tích v??n thu?c h?n 200m2 ?ã ken kín. Ti?n s? Nguy?n Th??ng, nguyên Ch? t?ch H?i ?ông y t?nh Khánh Hòa, thông tin, v??n thu?c gia ?ình ông ???c ngành y t? gi?i thi?u là n?i cung c?p gi?ng d??c li?u c?a t?nh. H?i ?ông y t?nh c?ng ch?n v??n thu?c nhà ông là v??n thu?c m?u, n?i cung c?p, nhân gi?ng các lo?i cây thu?c cho tr?m y t?, doanh tr?i b? ??i, chùa chi?n...

S? chia bài thu?c quý

L??ng y Nguy?n V?n Long có th?i gian dài công tác t?i Tr?m y t? xã Cam An Nam, huy?n Cam Lâm. Dù b?n nhi?u công vi?c, nh?ng ông là t?m g??ng sáng cho ngh? l?c luôn t? h?c, say mê v?i vi?c s?u t?m, ch? bi?n thu?c. ?a s? nh?ng bài thu?c c?a ông ??u ???c bào ch? t? nh?ng lo?i thu?c quý, trong ?ó có nhi?u lo?i hi?m nh?: b? công anh, kim ngân, sài ??t, ké ??u ng?a, ho?c h??ng, xuyên tâm liên, ?inh l?ng, sâm ??i hành, x? can, xáo tam phân...

Các bài thu?c làm t? cây thu?c ???c ông Long ch? bi?n sang d?ng viên nên r?t d? s? d?ng. Ti?n s? Nguy?n Th??ng cho bi?t thêm, trong các bài thu?c c?a l??ng y Nguy?n V?n Long thì bài thu?c “Sát ??c hoàn” là m?t ?i?n hình cho c? quá trình mày mò nghiên c?u. Bài thu?c này t? n?m 2013 ?ã ???c ch?n báo cáo ?i?n hình t?i H?i th?o khoa h?c các môn thu?c, bài thu?c c?a các dân t?c, tôn giáo Vi?t Nam do Trung ??ng H?i ?ông y Vi?t Nam t? ch?c t?i Hà N?i. Ch? v?i 2 thành ph?n là c? ráy tía và c? cun (th? ph?c linh), bài thu?c t? ra có hi?u qu? trên các ch?ng b?nh phong, chàm, t? ??a, v?y n?n, tiêu ??c. “?ây là bài thu?c tâm ??c c?a ông Long ???c l?u truy?n t? ??i ông bà ngo?i và ???c ông hoàn ch?nh h?n sau nhi?u n?m ?èn sách”, ti?n s? Th??ng thông tin thêm. 

Sau th?i gian dài bài thu?c này ???c ?ng d?ng t?i Tr?m y t? xã Cam An Nam, ???c ?ánh giá cao, ng??i dân tin dùng. Hàng ch?c n?m qua, nh?ng b?nh nhân nghèo khu v?c Cam Lâm, Cam Ranh và 2 huy?n mi?n núi Khánh S?n, Khánh V?nh c?a t?nh Khánh Hòa bi?t t?i nh?ng bài thu?c c?a ông Long thông qua các ??t khám ch?a b?nh t? thi?n do ngành ?ông y t? ch?c. M?i n?m 2 ??t, ông Long không ch? nhi?t tình trong các ??t ch?a b?nh t? thi?n mà còn s?n lòng t?ng b?nh nhân nghèo các lo?i thu?c quý t? v??n thu?c c?a mình, xem ?ó nh? m?t ngh?a c? nêu cao y ??c, t?o phúc cho ??i. 

Không ch? tham gia các ?oàn khám, ch?a b?nh t? thi?n, hàng tu?n, ông Long còn s?p x?p th?i gian th?m khám, ch?a b?nh, phát thu?c mi?n phí cho ng??i dân trong khu v?c t?i phòng m?ch c?a mình. Dù tu?i ?ã cao nh?ng ông không h? n? hà, mà xem ?ó là ni?m vui. M?i chuy?n ?i theo ?oàn t? thi?n, ông ??u mang thu?c ?? t?ng ng??i nghèo. Thông qua H?i ?ông y t?nh Khánh Hòa, l??ng y Long c?ng g?i t?ng thu?c cho chi?n s? ??o Tr??ng Sa. Anh Bùi V?n Nam, ng??i dân xã Cam An Nam, tâm s? r?ng, m?i khi trái gió tr? tr?i, ng??i nh?c m?i, khó ch?u là anh tìm ??n xin thu?c th?y Long. “Th?y có nhi?u bài thu?c hay, r?t d? s? d?ng nên tôi th??ng t?i ?ây ?? l?y thu?c ch?a b?nh cho c? nhà. ??c bi?t, th?y Long có bài thu?c chuyên m?n ng?a, qu?y khóc. Hai ??a con nhà tôi ??u dùng thu?c ?ó”, anh Nam bày t?.

Nh?ng ng??i n?i nghi?p “??c bi?t”

Trong nh?ng n?m qua, không ch? có nh?ng bài thu?c v? gi?i ??c, l??ng y Nguy?n V?n Long còn sáng ch? ra nhi?u cách ?? ch?a ?au x??ng kh?p, ?au l?ng, huy?t áp, béo phì, u x?, u nang, chàm v?y n?n. Nh?ng lo?i thu?c này th??ng ???c ông c?p phát mi?n phí khi ng??i b?nh ???c th?m khám và có hoàn c?nh khó kh?n. Ai khá gi? thì ông l?y m?t kho?n kinh phí r?t ít ?? mua thêm các lo?i thu?c ?ã thi?u. Nh?ng ?óng góp c?a l??ng y Nguy?n V?n Long ?ã ???c Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa t?ng b?ng khen n?m 2018, vì ?ã có thành tích xu?t s?c trong 10 n?m th?c hi?n Ch? th? 24-CT/TW ngày 4-7-2008 c?a Ban Bí th? v? phát tri?n n?n ?ông y Vi?t Nam và H?i ?ông y Vi?t Nam trong tình hình m?i; b?ng khen c?a BCH Trung ??ng H?i ?ông y Vi?t Nam vì ?ã có thành tích trong công tác th?a k?, b?o t?n môn thu?c, bài thu?c và ph??ng pháp ch?a b?nh c?a ?ông y... 

Trong gian nhà r?ng h?n 50m2, ông dành n?i trang tr?ng ?? tr?ng bày nh?ng b?ng khen, gi?y khen qua nhi?u n?m c?ng hi?n. Nh?ng có l? “b?ng khen” l?n mà l??ng y Nguy?n V?n Long th?y vui nh?t chính là nhìn th?y nhi?u bà con ???c ch?a kh?i b?nh qua nh?ng bài thu?c ông dày công nghiên c?u. ?? nh?ng bài thu?c y ??c không th?t truy?n, hi?n nay l??ng y Nguy?n V?n Long th??ng xuyên vi?t l?i các bài thu?c mà mình tâm ??c g?i cho H?i ?ông y t?nh Khánh Hòa ?? nghiên c?u, áp d?ng, ?ó nh? m?t s? chia s? l?n lao.

?óng góp c?a l??ng y Nguy?n V?n Long cho y ??c là m?t câu chuy?n ??p ?áng l?u truy?n. Ông và gia ?ình t? hào vì ???c ch?a lành b?nh cho nhi?u ng??i. Nh?ng có l? ni?m vui l?n c?a ??i ông chính là nh?ng “h?u du?” s? n?i nghi?p ông ?ã có. ?ó là ch? Nguy?n Th? Linh Th?o, n?m nay 40 tu?i, con gái gi?a trong s? 7 ng??i con c?a ông bà. Ch? Th?o v?n có h?n 10 n?m d?y h?c, nh?ng có l? c? duyên tr?i ??nh, sau nhi?u l?n cùng cha ?i làm t? thi?n và l?n l?n v?i thu?c nam t? nh?, nên cách ?ây 5 n?m, ch? quy?t theo h?c ngh? y s? và n?i nghi?p cha, làm cho cha vui h?n nh?ng ngày tháng v? già. “Ngh? c?a ông cha mình là ngh? cao quý, tích ??c, nay tôi r?t vui vì ??a con gái ?ã theo ngh? cha, th?ng con út c?ng ?ang có chí h??ng ?ó. Tôi an tâm ch?a b?nh, b?c thu?c cho ??n khi… tim ng?ng ??p thì thôi”, ông Long tâm s?.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc