TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.469

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

??ng "b?t", mà hãy cùng con

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 14:02 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
??ng "b?t", mà hãy cùng con

??ng "b?t", mà hãy cùng con

TTO - G?n g?i, ??ng hành cùng con trong h?c t?p, vui ch?i, cha m? s? giúp con m? ra nh?ng b?u tr?i m?i v? t? duy, sáng t?o.

 

 
??ng b?t, mà hãy cùng con - ?nh 1.

Không nên ?? tr? “??n ??c” trong hành trình tìm ki?m, chinh ph?c tri th?c. Trong ?nh: cùng con mua sách - ?nh: N.HUY

Trong nh?ng ngày giãn cách xã h?i vì ??i d?ch Covid-19, tôi nh?n khá nhi?u tin nh?n h?i "Anh ?i, anh có bài th? m?i nào không cho em xin ?? ??c cho con nghe?", ho?c "Em c?n bài th? v? ch? ?? này mà em tìm không th?y, anh cho em xin nhé"... Nhi?u ng??i khác k? và g?i cho tôi nh?ng t?m hình ho?c video ghi l?i c?nh con cháu t?p ??c, t?p vi?t nh?ng bài th? t? t?p th? c?a tôi.

C?n s? d?n d?t

Có 3 tr??ng h?p tôi ?n t??ng nh?t. ?ó là m?t bà m? ng?i cùng con, v?a d?y con ??c th?, v?a d?y con vi?t chính t? t? nh?ng bài th? tôi vi?t. Ch? tr? l?i ho?c k?t n?i v?i tôi ?? gi?ng gi?i cho con t?ng câu, t?ng ý, t?ng hình ?nh mà tr? ch?a bi?t, ch?a hi?u.

Tr??ng h?p khác là m?t gia ?ình ng??i Vi?t s?ng t?i Nh?t B?n. ?? d?y con h?c ti?ng Vi?t, h? mua sách c?a tôi. Ngày ngày, bà m? giao cho hai con tr??c tiên là t? ??c nh?ng bài th?, sau ?ó bà m? s? ch?nh âm, ch?nh v?n, ch?nh d?u sao cho ?úng. R?i ch? ghi l?i nh?ng video ?ó ?? cho con nghe l?i và có th? t? h?c.

Cu?i cùng là v? nh?ng ng??i l?p nhóm trên m?ng xã h?i ?? t? ch?c ??c th? và m?i tôi tham gia ??c th?, gi?ng th? ?? truy?n c?m h?ng cho tr?.

Tôi k? nh? v?y ?? th?y s? d?n d?t c?a ng??i l?n trong khi h?c, khi ch?i v?i tr? th??ng ngày có ý ngh?a quan tr?ng v?i tr? con nh??ng nào. Trên th?c t? thì ?ó không ph?i là ?i?u m?i m? gì, nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t, c?ng hi?u ???c ý ngh?a, giá tr? quan tr?ng ?ó và c?ng không ph?i ai c?ng ?? tâm, chú ý th?c hi?n.

Kh?i ngu?n t? duy

Anh b?n tôi làm ? ?ài Ti?ng nói Vi?t Nam, m?t ngày trò chuy?n v?i tôi r?ng: "Hôm tr??c tôi b?t ng? quá. Cu con nhà tôi ??c th? c?a ông r?i ?òi tôi làm cái chong chóng và b?t tôi ??a ra b? ?ê ch?y chong chóng y nh? bài th? ông vi?t. T? d?ng th?y th??ng chúng nó!".

 

R?i m?t ch? khác thì b?o: "Tôi ??n m?t. Bé nhà tôi ??c th? ông vi?t xong c? liên m?m h?i mo cau là gì? ?i b?t ve s?u nh? th? nào? Sao l?i ch?i c? gà? Bài nào tôi gi?i thích ???c thì nó vui l?m, nó b?o nhi?u trò hay th?. 

Nh?ng có hôm v? h?i thì b?o: chú này vi?t bu?n c??i, trâu bò, cây c? v?i mây gió có nói chuy?n ???c ?âu mà c? b?o ??y là "b?n c?a con ng??i". Con ch? hi?u. 

??n khi tôi gi?i thích v?i ??i ý nh?ng loài cây, con v?t hay hi?n t??ng t? nhiên ??u có ích, thân thi?t v?i cu?c s?ng ??u là b?n c?a con ng??i thì cu c?u hi?u ra và c??i r?t vui, th?m chí còn hóm h?nh g?i: "Ê b?n cá ?i, ra ?ây ch?i" khi ?ùa v?i con cá c?nh trong b? n??c".

?úc rút t? nh?ng câu chuy?n th?c t?, tôi th?y r?ng s? d?n d?t và truy?n c?m h?ng c?a các ông b?, bà m? chính là s? kh?i ngu?n t? duy cho tr?. N?u nh? ch? d?ng l?i ? vi?c "b?t con ??c sách", khi ?ó tr? có th? ??c ?úng nh?ng ch?a ch?c ?ã hi?u và c?m nh?n ???c ki?n th?c, hình ?nh c?ng nh? v? ??p c?a ngôn ng? và v?n ?i?u th? ca - m?c dù th? là th? lo?i d? ??c và ??c d? v?i tr?. 

Khi tr? v?p ph?i nh?ng ?i?u ch?a ti?p c?n, ch?a bi?t - ki?u nh? c? gà, mo cau, sao hôm, sao mai... - thì s? không hi?u và ngay l?p t?c c? bài th? tr? nên vô ngh?a. Nh?ng n?u có ng??i d?n d?t và gi?ng gi?i ?? tr? hi?u thì m?i vi?c tr? nên tr?n v?n.

Nh?ng bài th? ??u tay

Có hai bà m? g?i cho tôi hai bài th? do nh?ng ??a con d??i 10 tu?i c?a mình vi?t. Nh?ng câu ch? còn v?ng v?, nh?ng câu th? ?ôi ch? còn l?ch v?n... nh?ng tràn ??y s? h?n nhiên, trong sáng.

?ó là nh?ng b??c ch?p ch?ng ??u tiên c?a nh?p chuy?n t? t? duy ti?p nh?n ngôn ng?, hình ?nh, ki?n th?c bên ngoài qua kênh chú tâm và s? ph?n khích sang k? n?ng hi?u, s? d?ng và tr? thành "cái c?a mình".

Hai bà m? cho bi?t nh?ng bài th? ??u tay ?ó là k?t qu? c?a quá trình m? con ??c th?, bình th? cùng nhau, qua ?ó con ???c truy?n c?m h?ng và khám phá ra nh?ng n?ng l?c ??c bi?t c?a mình.

Không ?? tr? ??n ??c

Cùng là ??c th? và nghe, nh?ng khi b?n tôi m? nh?ng bài th? thu âm t? YouTube thì ??a con ho?c không nghe, ho?c nghe nh?ng ?? bài ??c trôi qua tr?n tu?t. Nh?ng c?ng bài th? ?y, b?n tôi ng?i bên c?nh và ??c, chú bé l?ng nghe, h?i han, trao ??i, th?m chí là nh?n xét và bày t? quan ?i?m hay - không hay, thích - không thích và li?n b?o "m? ??c bài ti?p ?i"...

H?n th? n?a, khi tr?c ti?p d?n d?t và truy?n c?m h?ng, tr? s? c?m nh?n ???c tình c?m, trách nhi?m qua gi?ng ??c c?a ng??i thân c?ng nh? nh?ng hành ??ng trìu m?n t? ng??i l?n dành cho mình.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc