TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.307

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Phú Qu?c m? c?a ra th? gi?i

Đăng lúc: Thứ năm - 24/01/2013 15:27 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
TT - T? ngày 2-12, sân bay qu?c t? Phú Qu?c (Kiên Giang) ?ón chuy?n bay ??u tiên, m? ra c? h?i k?t n?i v?i các ?i?m ??n trong n??c và khu v?c, t?o ?i?u ki?n thúc ??y phát tri?n hòn ??o ng?c này.
?úng 7g sáng 2-12, chi?c máy bay ch? khách ATR 72 c?a Hãng hàng không qu?c gia VN (VNA) h? cánh an toàn xu?ng ???ng b?ng sân bay qu?c t? Phú Qu?c, ?ánh d?u th?i kh?c sân bay chính th?c ?i vào ho?t ??ng.
?? s?c ?ón 2,6 tri?u l??t khách/n?m
Sân bay qu?c t? Phú Qu?c ???c xây d?ng trên di?n tích h?n 900ha t?i xã D??ng T?, huy?n Phú Qu?c. Trong ?ó, giai ?o?n 1 ???c xây d?ng kho?ng 500ha. Theo ông ?ào Vi?t D?ng - giám ??c sân bay qu?c t? Phú Qu?c, sân bay ???c thi?t k? và xây d?ng hi?n ??i ?? s?c ?ón h?n 2,6 tri?u hành khách/n?m, kh? n?ng ?ón 1.300 hành khách/gi? cao ?i?m. Các c? s? h? t?ng c?a sân bay nh? ???ng b?ng, ???ng l?n, sân ??... có th? ti?p nh?n máy bay thân r?ng lo?i Boeing 747-400 và t??ng ???ng, v?i c?p sân bay 4E theo tiêu chu?n ICAO.
V?n theo ông D?ng, toàn b? nhà ga, thi?t b? t?i sân bay qu?c t? Phú Qu?c ???c ??u t? m?i nên vi?c chuy?n ho?t ??ng bay t? sân bay c? (th? tr?n D??ng ?ông) v? sân bay m?i không g?p tr? ng?i hay gián ?o?n nào. Riêng ??i ng? cán b? nhân viên ph?c v? t?i sân bay ?ã ???c tuy?n và ??a ?i ?ào t?o chuyên nghi?p t?i sân bay qu?c t? Tân S?n Nh?t.
Trong nh?ng ngày ??u ho?t ??ng, t?n su?t và l?ch bay c?a các hãng ???c duy trì nh? c?. C? th?, m?i tu?n VNA có 67 chuy?n bay ?i/??n Phú Qu?c b?ng máy bay ATR 72. Trong ?ó g?m 56 chuy?n gi?a TP.HCM - Phú Qu?c, b?n chuy?n gi?a TP.HCM - R?ch Giá - Phú Qu?c và b?y chuy?n gi?a Phú Qu?c - C?n Th?.
Riêng t? ngày 12-12, VNA s? chính th?c khai thác ???ng bay Hà N?i - Phú Qu?c v?i t?n su?t n?m chuy?n/tu?n vào các ngày th? ba, th? t?, th? n?m, th? sáu và ch? nh?t b?ng máy bay s?c ch? l?n Airbus A321. ?ây là ???ng bay n?i ??a dài nh?t VN v?i th?i gian bay d? ki?n kho?ng 2 gi? 25 phút. Ngoài ra c?ng t? ngày 12-12, Hãng hàng không giá r? VietJet Air s? chính th?c khai thác tuy?n TP.HCM - Phú Qu?c v?i t?n su?t m?t chuy?n/ngày.
Ch? ??ng b? h? t?ng giao thông
?? chu?n b? vi?c v?n hành, khai thác sân bay qu?c t? Phú Qu?c, cách ?ây vài tháng C?c Hàng không (B? Giao thông v?n t?i) và T?ng công ty C?ng hàng không VN ?ã có thông báo g?i các hãng hàng không trong và ngoài n??c m?i h?p tác khai thác các tuy?n bay qu?c t? ??n Phú Qu?c kèm theo nh?ng chính sách ?u ?ãi h?p d?n. “Hi?n nay, m?t s? hãng hàng không c?a Nga, châu Âu, Hàn Qu?c và ?ông Nam Á ?ã có các b??c tìm hi?u, marketing tìm ngu?n khách ?? xúc ti?n thi?t l?p ???ng bay ??n Phú Qu?c. Trong n??c, VNA và VietJet Air c?ng ?ang nghiên c?u kh? n?ng m? các ???ng bay t? Phú Qu?c ?i qu?c t?. Riêng Hãng Air Mekong c?ng có k? ho?ch m? ???ng bay t? Phú Qu?c ?i các n??c Lào, Campuchia” - ông D?ng cho hay.
Theo ông ?ào Vi?t D?ng, l??ng khách ??n Phú Qu?c b?ng ???ng hàng không hi?n kho?ng 600.000 l??t/n?m. Do ?ó, công su?t thi?t k? c?a sân bay m?i 2,6 tri?u khách/n?m ?? s?c ph?c v? nhu c?u phát tri?n c?a Phú Qu?c trong 15-20 n?m t?i. “V?n ?? còn l?i hi?n nay là h? t?ng giao thông, c? s? l?u trú c?a Phú Qu?c c?n ???c ??u t? nh? th? nào ?? có th? thu hút khách ??n v?i Phú Qu?c nhi?u h?n” - ông D?ng chia s?.
Nhìn trên b?n ??, sân bay qu?c t? Phú Qu?c nh? m?t d?i b?ng n?m v?t ngang ??o Phú Qu?c, thu?c ??a bàn xã D??ng T?. ??u phía ?ông sân bay n?i v?i ???ng tr?c b?c - nam c?a ??o, thông ra b?n tàu cao t?c Bãi Vòng, ng??c lên th? tr?n D??ng ?ông ? phía tây b?c và t?a xu?ng th? tr?n An Th?i ? phía nam ??o. ??u phía tây sân bay n?i th?ng ra bãi bi?n C?a L?p và t? ?ây có th? ng??c lên th? tr?n D??ng ?ông ho?c xuôi v? th? tr?n An Th?i. Tuy nhiên, theo ghi nh?n c?a Tu?i Tr?, hi?n nay ch? duy nh?t tuy?n ???ng t? sân bay qu?c t? Phú Qu?c ra C?a L?p ??n th? tr?n D??ng ?ông (kho?ng 10km) ???c thi công hoàn t?t, ??m b?o ?i l?i thông su?t cho b?n làn xe. Các tuy?n khác t? sân bay ?i D??ng ?ông, An Th?i theo tr?c b?c - nam còn ?ang trong giai ?o?n thi công.
Ông Hu?nh Quang H?ng - phó ch? t?ch UBND huy?n Phú Qu?c - cho bi?t lãnh ??o t?nh Kiên Giang và huy?n Phú Qu?c xác ??nh vi?c ??a vào khai thác sân bay qu?c t? Phú Qu?c s? m? ra c? h?i ?? phát tri?n kinh t? và thu hút ??u t?, nh?t là ??i v?i ngành du l?ch. Do ?ó, vi?c hoàn thi?n h? t?ng giao thông k?t n?i t? sân bay ??n các th? tr?n, xã trên ??o Phú Qu?c là nhi?m v? h?t s?c quan tr?ng. “Chúng tôi ?ã ph?i h?p S? Giao thông v?n t?i ch? ??o ráo ri?t ?? t? nay ??n T?t Nguyên ?án s? hoàn thành tr?c ???ng b?c - nam ?o?n t? th? tr?n D??ng ?ông ??n ??u ?ông sân bay. Riêng ?o?n t? sân bay ??n th? tr?n An Th?i d? ki?n s? hoàn thành tr??c ngày 30-4-2013” - ông H?ng nói.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc