TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.467

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

10 s? ki?n n?i b?t c?a Vi?t Nam n?m 2018 do TTXVN bình ch?n

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 16:19 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
S? ki?n Vi?t Nam hoàn thành và hoàn thành v??t m?c 12/12 ch? tiêu kinh t? - xã h?i là m?t trong m??i s? ki?n n?i b?t c?a ??t n??c n?m 2018 do TTXVN bình ch?n.
Xin trân tr?ng gi?i thi?u cùng b?n ??c 10 s? ki?n n?i b?t c?a Vi?t Nam trong n?m 2018, do Thông t?n xã Vi?t Nam (TTXVN) bình ch?n: 

1.T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng ???c b?u gi? ch?c v? Ch? t?ch n??c

Ngày 23/10/2018, t?i K? h?p th? 6, Qu?c h?i Khóa XIV ?ã b?u T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng gi? ch?c v? Ch? t?ch n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam nhi?m k? 2016 - 2021, v?i 476 trong s? 477 ??i bi?u tán thành (t? l? 99,79%).

Tr??c ?ó, t?i H?i ngh? l?n th? 8, Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng Khóa XII ?ã th?ng nh?t gi?i thi?u T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng ?? Qu?c h?i b?u gi? ch?c v? Ch? t?ch n??c.

https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2018/10/23/155256_ky-hop-thu-sau-quoc-hoi-khoa-xiv-quoc-hoi-bau-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-giu-chuc-chu-tich-nuoc.jpg

T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng, Ch? t?ch n??c CHXHCN Vi?t Nam nhi?m k? 2016-2021 th?c hi?n nghi th?c tuyên th? nh?m ch?c tr??c Qu?c h?i, ??ng bào và c? tri c? n??c. 
 
2.Hoàn thành toàn di?n 12/12 ch? tiêu kinh t?-xã h?i

Vi?t Nam ti?p t?c hoàn thành và hoàn thành v??t m?c 12/12 ch? tiêu kinh t? - xã h?i do Qu?c h?i ?? ra. GDP d? ki?n t?ng tr??ng h?n 6,8%; xu?t siêu ??t m?c k? l?c h?n 6,89 t? USD; gi?i ngân v?n ??u t? n??c ngoài h?n 19 t? USD, cao nh?t t? tr??c ??n nay; 132.000 doanh nghi?p thành l?p m?i; c? n??c ?ón g?n 15,6 tri?u l??t khách qu?c t?...

?ây là n?m th? ba liên ti?p l?m phát ???c ki?m soát d??i m?c 4%. Các chính sách tài khóa, ti?n t? ???c ?i?u hành linh ho?t, ?áp ?ng yêu c?u v? v?n c?a n?n kinh t?. 


Xu?t kh?u n?m 2018 ??t m?c k? l?c.
 
3.Qu?c h?i phê chu?n Hi?p ??nh CPTPP

Ngày 12/11/2018, Hi?p ??nh ??i tác Toàn di?n và Ti?n b? xuyên Thái Bình D??ng (CPTPP) cùng các v?n ki?n liên quan ?ã ???c phê chu?n t?i K? h?p th? 6, Qu?c h?i Khóa XIV.
CPTPP ???c coi là Hi?p ??nh th??ng m?i t? do l?n th? ba th? gi?i hi?n nay và s? ???c th?c thi t? n?m 2019. Hi?p ??nh s? giúp m? r?ng th? tr??ng xu?t kh?u, thu hút ??u t?, thúc ??y t?ng tr??ng, c?i cách chính sách theo h??ng minh b?ch và thông thoáng h?n.

https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2018/11/12/151748_ky-hop-thu-sau-quoc-hoi-khoa-xiv-quoc-hoi-chinh-thuc-thong-qua-nghi-quyet-chuan-hiep-dinh-cptpp.jpg

Qu?c h?i bi?u quy?t thông qua toàn v?n Ngh? quy?t phê chu?n Hi?p ??nh ??i tác Toàn di?n và Ti?n b? xuyên Thái Bình D??ng (CPTPP) cùng các v?n ki?n liên quan v?i s? ??i bi?u tán thành 469/469 tham gia bi?u quy?t.

4.Cu?c ??u tranh phòng, ch?ng tham nh?ng, tiêu c?c ???c tri?n khai quy?t li?t t? trung ??ng ??n c? s?

Nhi?u v? tham nh?ng quy mô l?n, gây h?u qu? nghiêm tr?ng trong l?nh v?c d?u khí, ngân hàng, qu?n lý ??t ?ai, công s?n cùng nhi?u v? tiêu c?c ? m?t s? ngành, ??a ph??ng ?ã b? kh?i t?, ?i?u tra, truy t?, xét x? và ??a ra ánh sáng.

Các ??i t??ng sai ph?m dù là ?y viên B? Chính tr?, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th?, Ch? t?ch t?nh, B? tr??ng, nguyên B? tr??ng, t??ng l?nh l?c l??ng v? trang hay cán b? qu?n lý các c?p… ??u b? x? lý, k? lu?t nghiêm minh, làm trong s?ch b? máy, c?ng c? ni?m tin trong nhân dân.

https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2018/12/07/134909_xet-xu-vu-an-thiet-hai-hon-3-608-ty-dong-tai-ngan-hang-dong-a-vu-nhom-mot-muc-keu-oan.jpg

B? cáo Phan V?n Anh V? (t?c V? “nhôm”) t?i phiên tòa ngày 30/11
 
5.Ban hành Ngh? quy?t nh?m ??a Vi?t Nam tr? thành qu?c gia bi?n m?nh

Ngh? quy?t 36-NQ/TW ???c Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng Khóa XII ban hành ngày 22/10/2018, v?i t?m nhìn ??n n?m 2045 ??a Vi?t Nam tr? thành qu?c gia bi?n m?nh, phát tri?n b?n v?ng, th?nh v??ng, an ninh, an toàn; kinh t? bi?n ?óng góp quan tr?ng vào n?n kinh t? ??t n??c; tham gia ch? ??ng và có trách nhi?m vào gi?i quy?t các v?n ?? qu?c t? và khu v?c v? bi?n và ??i d??ng.

Ngh? quy?t ??t m?c tiêu ??n n?m 2030, các ngành kinh t? bi?n có s? phát tri?n ??t phá, ?óng góp kho?ng 10% GDP c? n??c; 28 t?nh, thành ph? ven bi?n ?óng góp 65-70% GDP. 

https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2017/12/15/183733_124202-bien-dao-viet-nam-ngu-dan-cac-tinh-mien-trung-vuon-khoi-sau-bao.jpg

Ngh? quy?t ??t m?c tiêu ??n n?m 2030, các ngành kinh t? bi?n có s? phát tri?n ??t phá.

6.N?m thành công nh?t trong l?ch s? bóng ?á Vi?t Nam

V?i nh?ng k? tích vang d?i trên ??u tr??ng khu v?c: Vô ??ch Gi?i bóng ?á ?ông Nam Á (AFF Suzuki Cup); Á quân Gi?i Vô ??ch bóng ?á U23 châu Á; l?n ??u tiên vào ??n vòng bán k?t ??i h?i th? thao châu Á (ASIAD), các tuy?n th? bóng ?á qu?c gia Vi?t Nam ?ã kh?i d?y ni?m t? hào và tinh th?n ?oàn k?t dân t?c.

Nh?ng thành tích này có ???c là nh? m?t l?a c?u th? tr? ???c ?ào t?o bài b?n và luy?n rèn v? ??o ??c cùng v? hu?n luy?n viên tr??ng tài n?ng ng??i Hàn Qu?c Park Hang Seo. 


T?i 15/12/2018, t?i sân v?n ??ng qu?c gia M? ?ình (Hà N?i), Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc trao cúp vô ??ch Gi?i bóng ?á ?ông Nam Á n?m 2018 (AFF Suzuki Cup 2018) cho ??i tuy?n Vi?t Nam.

7.Phát hi?n vi?c gian l?n ?i?m thi trên quy mô l?n

Trong k? thi THPT qu?c gia 2018, vi?c gian l?n ?i?m thi ?ã b? phát hi?n t?i các h?i ??ng thi: S?n La, Hà Giang, Hòa Bình… gây rúng ??ng d? lu?n.

C? quan an ninh ?i?u tra ?ã vào cu?c, kh?i t?, b?t t?m giam m?t s? ??i t??ng liên quan ?? ?i?u tra làm rõ và x? lý theo lu?t ??nh. B? Giáo d?c và ?ào t?o sau ?ó ?ã ti?n hành s?a ??i, hoàn thi?n Quy ch? thi THPT qu?c gia.


M?t phòng thi c?a k? thi Trung h?c Ph? thông qu?c gia n?m 2018.

8.Vi?t Nam có ngân hàng mô ??u tiên

Ngày 16/10/2018, Ngân hàng mô ??u tiên c?a Vi?t Nam ?ã khai tr??ng t?i B?nh vi?n Vi?t-??c. ?ây là ??a ch? ti?p nh?n, b?o qu?n, l?u tr?, v?n chuy?n, cung ?ng, trao ??i mô, nh?m m?c ?ích khám ch?a b?nh, ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c.

Ngày 24/12, B?nh vi?n Vi?t - ??c và B?nh vi?n Nhi ??ng 2 chính th?c thông báo ?ã ghép thành công 6 t?ng (1 tim, 1 gan, 2 ph?i, 2 th?n) cho 5 b?nh nhân t? m?t ng??i cho ch?t não.

Vi?t Nam ?ã làm ch? ???c các k? thu?t ghép t?ng quan tr?ng và th??ng g?p trong lâm sàng, nh? th?n, tim, gan, t?y, ph?i, ti?n hành h?n 1.500 ca ghép m?i n?m v?i t? l? thành công t??ng ???ng nhi?u n??c tiên ti?n trên th? gi?i. 

 
Kíp ph?u thu?t l?y – ghép 6 t?ng t? m?t ng??i cho ?a t?ng b? ch?t não ?? ghép cho ng??i b?nh t?i B?nh vi?n H?u ngh? Vi?t ??c.

9.Xây d?ng th??ng hi?u Vi?t ch?t l??ng cao

Vi?c VinFast có m?t t?i Paris Motor Show 2018 - Tri?n lãm ôtô danh giá nh?t th? gi?i - ?ã kh?ng ??nh v? th? c?a doanh nghi?p Vi?t và giúp ?i?n tên Vi?t Nam lên b?n ?? công nghi?p ch? t?o ô tô toàn c?u.

T?i s? ki?n ra m?t xe VinFast ? Hà N?i, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?ã phát ??ng phong trào “Hàng Vi?t Nam chinh ph?c ng??i Vi?t Nam”, th? hi?n khát v?ng xây d?ng h? th?ng th??ng hi?u Vi?t ch?t l??ng cao trong chu?i giá tr? toàn c?u.


Hai m?u xe SUV và Sedan mang tên VinFast, v?i hai màu ch? ??o là ?? và ghi b?c l?n ??u tiên ???c tr?ng bày t?i Tri?n lãm ô-tô qu?c t? Paris Motor Show 2018 l?n th? 120 (di?n ra t? 4-14/10/2018 t?i Paris, Pháp). T?i Paris Motor Show 2018, VinFast c?ng ?ã nh?n ???c gi?i th??ng "ngôi sao m?i" c?a t? ch?c AutoBest trao cho công ty m?i thành l?p trong l?nh v?c ô tô trên th? gi?i.
 
10.B?nh vi?n dã chi?n ??u tiên c?a Vi?t Nam tham gia L?c l??ng gìn gi? hòa bình Liên h?p qu?c

Ngày 1/10, Vi?t Nam tri?n khai m?t ??n v? ??c l?p - B?nh vi?n dã chi?n c?p 2, ???c phiên ch? 63 thành viên – tham gia vào ho?t ??ng gìn gi? hòa bình c?a Liên h?p qu?c t?i Nam Sudan.

Tr??c ?ó, 29 l??t s? quan c?a Vi?t Nam c?ng ?ã th?c thi các nhi?m v? gìn gi? hòa bình t?i C?ng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Vi?c làm này th? hi?n s? ch? ??ng và trách nhi?m tích c?c c?a Vi?t Nam trong các ho?t ??ng c?a Liên h?p qu?c./.

 
https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2018/12/25/083551_10-su-kien-noi-bat-cua-viet-nam-nam-2018-do-ttxvn-binh-chon-su-kien-10-benh-vien-da-chien-dau-tien-cua-viet-nam-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc.jpg

 Nhân chuy?n th?m c?p Nhà n??c t?i Vi?t Nam, ngày 25/5/2018, t?i TP H? Chí Minh, Toàn quy?n Australia Peter Cosgrove và Phu nhân ??n th?m và th? sát ho?t ??ng di?n t?p c?a B?nh vi?n dã chi?n c?p 2 s? 1 Vi?t Nam tham gia ho?t ??ng gìn gi? hòa bình Liên h?p qu?c. ?nh: TTXVN

 
https://image.bnews.vn/MediaUpload/Content/2018/12/25/105741_2018-12-25-vn-10-sk-04-h84.jpg
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc