TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.332

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

50 n?m th?c hi?n di chúc Bác H?: L?i d?n l?i tâm huy?t

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 10:35 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
“Tài li?u tuy?t ??i bí m?t” (Di chúc) Ch? t?ch H? Chí Minh ???c kh?i th?o t?i Hà N?i, vào d?p sinh nh?t l?n th? 75 (5/1965). Trong nh?ng n?m ti?p sau ?ó, c?ng vào d?p k? ni?m ngày sinh, Ng??i l?i ??c, suy ng?m, tr?n tr? ?? ch?nh s?a, b? sung vào nh?ng “l?i d?n l?i” ??c bi?t c?a mình, cho ??n khi trái tim ng?ng ??p vào lúc 9 gi? 47 phút ngày 2/9/1969. Không ch? su?t ??i t?n t?y, ph?n ??u cho cu?c ??u tranh gi?i phóng dân t?c, gi?i phóng giai c?p và gi?i phóng con ng??i, H? Chí Minh còn mang theo khát v?ng v? m?t ??t n??c Vi?t Nam ??c l?p, hòa bình, th?ng nh?t, dân ch? và giàu m?nh, cùng m?t cu?c s?ng h?nh phúc cho con ng??i. Trong b?n Di chúc Ng??i ?? l?i có nhi?u n?i dung r?t h? tr?ng, nh?t là v?i công tác xây d?ng ??ng. Nhân d?p t?t ??n xuân v?, xin ???c nói ?ôi ?i?u v? l?i d?n dò c?a Bác ??i v?i nhi?m v? gi?i phóng mi?n Nam th?ng nh?t T? qu?c và s? quan tâm sâu s?c c?a Ng??i t?i ??i s?ng nhân dân. M?t ?o?n b?n th?o b?n “Di chúc” vi?t tay và bút tích do Bác s?a
Gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t T? qu?c luôn luôn ???c Ch? t?ch H? Chí Minh coi là ngh?a v?, là trách nhi?m hàng ??u. C? b?n vi?t n?m 1965 và b?n vi?t n?m 1969, Ch? t?ch H? Chí Minh ??u kh?ng ??nh quy?t tâm to l?n, kiên quy?t gi?i phóng mi?n Nam dù có ph?i gian kh? hy sinh ??n m?y... Bác ?ã t?ng vi?t: “N?u tôi không ???c t? m?t trông th?y th?c hi?n cu?c th?ng l?i ?ó, thì tôi ph?i t? trách mình không làm tròn nhi?m v? ??i v?i ??ng bào mi?n Nam”. Không ph?i ng?u nhiên mà ph?n nói v? gi?i phóng mi?n Nam trong b?n th?o m?y n?m ??u Bác ?? ? gi?a Di chúc, nh?ng ??n b?n cu?i cùng vi?t ngày10/5/1969, Bác ??a ngay thành câu m? ??u.

Tháng 1/1973, th?c hi?n Hi?p ??nh Pari v? ch?m d?t chi?n tranh, l?p l?i hòa bình ? Vi?t Nam, quân ??i M? ?ã làm l? cu?n c? rút kh?i Vi?t Nam. Hành ??ng này c?a M? ?ã ghi nh?n th?ng l?i ??u tiên c?a quân dân ta làm theo Th? chúc T?t c?a Bác H? Xuân 1968: “?ánh cho M? cút, ?ánh cho ng?y nhào” và tr?a 30/4/1975, khi Quân Gi?i phóng c?m c? trên nóc Dinh ??c l?p, chính quy?n tay sai c?a ?? qu?c M? cáo chung, chúng ta ?ã toàn th?ng, non sông thu v? m?t m?i, th?a lòng mong ??c c?a Bác H?.

Tình c?m và s? quan tâm ??i v?i con ng??i luôn chi?m quan tr?ng trong ch? ??o và ?i?u hành ??t n??c c?a Ch? t?ch H? Chí Minh. N?m 1945, Ng??i ?ã t?ng nói: “N?u n??c ??c l?p mà dân không h??ng h?nh phúc t? do, thì ??c l?p c?ng ch?ng có ý ngh?a gì”. Lúc sinh th?i, Ng??i luôn quan tâm t?i b?a ?n, gi?c ng? c?a dân, lo phát tri?n kinh t?, c?i thi?n ??i s?ng nhân dân, lo cho t? n?i thôn cùng xóm v?ng ??n h?i ??o xa xôi luôn bi bô ti?ng tr? h?c bài. Nh?ng ng??i t?i hèn nh?t trong xã h?i, nh?n ???c ? Ng??i tình th??ng yêu nhi?u nh?t.

Trong Di chúc, Ng??i nh?c ??n t?t th?y m?i ng??i, t? bà con lao ??ng, công nhân, nông dân, thanh niên, h?c sinh, trí th?c… Ng??i c?n d?n: ??ng “ph?i có k? ho?ch th?t t?t ?? phát tri?n kinh t? và v?n hóa, nh?m không ng?ng nâng cao ??i s?ng c?a nhân dân”. Sau T?ng t?n công và n?i d?y mùa Xuân n?m 1968, nhi?u v?n ?? h?u chi?n ???c Bác ??c bi?t quan tâm. Trong 6 trang vi?t thêm n?m 1968, Ng??i dành t?i 4 trang ?? c?n d?n k? m?i vi?c c?n làm sau chi?n th?ng, ?ó là ch?m sóc th??ng binh, gia ?ình li?t s?, quan tâm t?i nh?ng c?u chi?n binh, c?u thanh niên xung phong, nh?t là ph? n?, l?a ch?n nh?ng ng??i tr? tu?i ?ã kinh qua chi?n ??u cho ?i h?c t?p ?ào t?o; ??c bi?t, c?n quan tâm t?i nông dân, giai c?p ?ông ??o nh?t trong xã h?i, ?óng góp nhi?u s?c ng??i, s?c c?a trong các cu?c kháng chi?n. Ng??i còn c?n d?n: “??i v?i n?n nhân c?a ch? ?? c?… thì nhà n??c ph?i dùng v?a giáo d?c, v?a dùng pháp lu?t ?? c?i t?o h?, giúp h? tr? nên nh?ng ng??i lao ??ng l??ng thi?n”.

H?n 40 m??i n?m sau gi?i phóng, “?i?u ??u tiên là công vi?c ??i v?i con ng??i” ?ã ???c ??ng ta th?c hành t?ng b??c có hi?u qu?. Sau g?n 10 n?m có ph?n say s?a v?i chi?n th?ng, l?i b? c?m v?n, b? ?nh h??ng b?i chi?n tranh ? hai ??u biên gi?i cùng nh?ng sai l?m trong qu?n lý kinh t? ?ã gây khó kh?n r?t l?n cho n?n kinh t? - xã h?i. Vì th?, n?m 1986, ??ng ?ã ti?n hành ??i m?i toàn di?n. Thành t?u h?n 30 n?m ??i m?i ?ã bi?n m?t n??c thu?c di?n ?ói nghèo tr? thành m?t n??c b??c vào ng??ng c?a c?a m?t xã h?i phát tri?n. Tuy m?t s? giá tr? c?a th?i “bao c?p” m?t ?i, nh?: giáo d?c, ch?a b?nh không m?t ti?n… song ??c l?p dân t?c, ch? quy?n qu?c gia ???c gi? v?ng, con ng??i n?ng ??ng h?n, kinh t? t?ng tr??ng t?t h?n, cu?c s?ng ng??i dân và an sinh xã h?i t?t h?n, t?ng b??c xóa ?ói, gi?m nghèo, ng??i nghèo ???c c?p th? b?o hi?m y t? mi?n phí… Tinh th?n hòa h?p dân t?c, xóa b? m?c c?m v?i nh?ng ng??i t?ng c?ng tác v?i chính quy?n c?… ???c các c?p chính quy?n và nhân dân các t?nh phía Nam th?c hi?n. Tuy ch?a ??t ???c theo c?n d?n và mong m?i c?a Bác, nh?ng t?ng b??c ?ã ?em l?i cu?c s?ng bình yên cho h?u h?t m?i ng??i. Các m?c tiêu xây d?ng nông thôn m?i nh? “?i?n, ???ng, tr??ng, tr?m, nhà v?n hóa…” ?ã làm cho b? m?t nông thôn thay ??i h?n. N?u nh? trong Di chúc, Bác ch? m?i nêu mi?n thu? nông nghi?p m?t n?m cho nông dân; n?m 1990, ??ng th?c hi?n nh?ng xin mi?n chia ra làm hai n?m ?? ?? th?t thu ngân sách, thì hôm nay, ng??i nông dân không ph?i ?óng b?t c? kho?n thu? nào, k? c? “th?y l?i phí” c?ng ???c mi?n.

M?i ?i?u tr?n tr?, d?n l?i trong Di chúc c?a Bác ??u hàm ch?a sâu s?c t? t??ng, ??o ??c và tâm h?n m?t v? nhân- ng??i con ?u tú c?a dân t?c Vi?t. B?n Di chúc là di s?n b?t h?, “là s? th?c t?nh c?a nhân tâm, c?a trí tu?, c?a d?ng khí” H? Chí Minh g?i l?i cho các th? h? mai sau.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc