TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.461

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Giá tr? toàn c?u và công ngh? không có ?i?m d?ng - ta ph?i làm gì?

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 11:14 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
M?y tháng tr??c v? quê Tam ?i?p (Ninh Bình), cô cháu than, mu?n theo 4.0 mà ?ài báo nói s?t c? ru?t, xem ti vi thì không hi?u ph?i làm gì.
Nhìn xí nghi?p h?n ch?c công nhân c?a cháu chuyên s?n xu?t ?á m? ngh? có tên là “??ng Ti?n” ngh?a là “ti?n ??ng”, tôi hi?u gi?c m? v??t nghèo c?a cháu và n?i lo công ngh? thay ??i cách v?n hành xí nghi?p trong t??ng lai. M?t tri?u vi?c làm này l?i sinh ra tri?u vi?c khác nh? m?t quy lu?t.
 
?i m?t vòng th?y lo?i máy khoan c?t hoa v?n trên ?á mua c?a Trung Qu?c v?i giá m?y tr?m tri?u, cho cái USB có thi?t k? h?a ti?t vào máy, sau vài ti?ng m?t t?m ?á ???c kh?c ??p nh? tranh, n?u làm tay ph?i m?t vài ngày và ch?t l??ng không ??u.

Cháu k?, do b?n mách, th?y ??ng nghi?p có, nghe nói bên Trung Qu?c bán, vào Internet, Facebook ?? xem. Tôi c??i b?o, h?c h?t ph? thông, l?i “nghe nói” ?? ??u t?, mà cháu ?i tr??c c? 4.0 r?i, trí tu? nhân t?o (AI), robot chính là ?ây. Cháu hi?u công ngh? h?n c? nh?ng v? thao thao trên b?c v? 4.0 mà không hi?u h?t r?ng, công nghi?p 4.0 (CN) s? không ch? thay ??i công ngh? mà thay c? não tr?ng v?n hành xã h?i.

Tôi nói thêm, không ch? có CN 4.0 thay ??i, các giá tr? khác c?ng khác x?a, n?u không thích ?ng thì c? m?t qu?c gia c?ng b? b? l?i.
Các giá tr? toàn c?u ?ang thay ??i

Trong Di?n ?àn Kinh t? th? gi?i 2018 có nhi?u nguyên th? qu?c gia t?i d?. T?ng th?ng Pháp Macron, Ch? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bình, T?ng th?ng M? D.Trump, Th? t??ng ?n ?? Modi và nhi?u quan ch?c, lãnh ??o t?p ?oàn l?n, các h?c gi? có ?nh h??ng toàn c?u. ??c m?i bài phát bi?u s? hi?u h? nhìn th? gi?i ra sao và giá tr? ph? quát d??i l?ng kính “quy?n l?i qu?c gia” th? nào.

N?m 2017, Ch? t?ch T?p C?n Bình khu?y ??o di?n ?àn b?ng cách b?o v? toàn c?u hóa vì nh? ti?n trình này mà Trung Qu?c v??t lên và thành n?n kinh t? th? 2 th? gi?i. H? ?ng h? là vì h?. N?m nay Liu He, ng??i phó c?a ông T?p, v?n ti?p t?c ? Davos “M?t vành ?ai, m?t con ???ng là toàn c?u hóa c?a Trung Qu?c”.
T?ng th?ng D.Trump b?o v? “America First”, ch?ng c?n ??m x?a ??n toàn c?u. Ông cho r?ng, M? b? thi?t thòi trong m?y ch?c n?m do th? gi?i ph?ng. N??c M? có phát tri?n thì th? gi?i m?i phát tri?n, các b?n hãy t? lo cho n??c mình ?i, ông nói thêm.

Ông Modi, Th? t??ng ?n ?? lãnh ??o ??t n??c h?n m?t t? dân và hi?n là n?n kinh t? phát tri?n nhanh nh?t th? gi?i v?i d? ?oán t?ng t?i 7,4% trong n?m 2018, nói v? ba nguy c? ?e d?a n?n v?n minh nhân lo?i. ?ó là bi?n ??i khí h?u, kh?ng b? và ch?i b? toàn c?u hóa.
N?u h?i m?y v? trên v? t?m nhìn c?a qu?c gia ? th? k? tr??c có th? h? nói khác. Trung Qu?c nói v? k? thù không ??i tr?i chung, M? bàn v? giá tr? ph? quát trong khi ?n ?? ?ang c? v??t lên vùng tr?ng ? châu Á.

Qu?c gia c?m th?y b? thi?t do m?t vi?c, th?t nghi?p nhi?u, b?t bình ??ng sinh ra dân t?c ch? ngh?a, ?? l?i cho n??c khác ?ã c??p c?m. Hi?n t??ng b?u Trump ? M?, Anh v?i Brexit và nhi?u n?i khác ?ang th? hi?n rõ xu h??ng này. Xã h?i th?i 4.0 s? không còn di?n m?o nh? th? k? 20 phân chia rõ r?t “ta ??ch” ?? d?a vào b?n bè hay ??ng minh.

CN 4.0 là “ti?n ??ng” ?? chia

Cách m?ng CN 4.0 s? phát tri?n, các chuyên gia d? ?oán, th? tr??ng CN4.0 s? ??t doanh s? hàng ngàn t? ?ô la vào n?m 2030. Sách tr?ng c?a ADB “ASEAN 4.0: What does the Fourth Industrial Revolution mean for regional economic integration? - 4.0 có ý ngh?a kinh t? h?i nh?p nh? th? nào trong khu v?c” xu?t b?n n?m 2017 do B? tr??ng Th??ng m?i Vi?t Nam là ??ng tác gi?, c?ng ??c tính t?i n?m 2030, th? tr??ng công ngh? m?i s? t?o ra giá tr? t? 220-625 t? ?ô la M? hàng n?m cho ASEAN.
?ây là c? h?i cho SMEs (các xí nghi?p nh? và v?a) v??t lên. Hi?n nay SMEs chi?m kho?ng t? 88-99% các xí nghi?p trong khu v?c và t?o ra t? 52-97% công ?n vi?c làm t?i các qu?c gia ASEAN.

Mi?ng bánh 600 t? ?ô la do CN 4.0 t?o trong ASEAN và ? t?m toàn c?u hàng ngàn t? ?ô la là ?i?m nóng cho các nhà kinh t? và chính tr? suy tính. Vi?t Nam có CPTPP (Hi?p ??nh ??i tác toàn di?n và ti?n b? xuyên Thái Bình D??ng) m?i ???c Qu?c h?i thông qua và ???c d? ?oán h??ng l?i nhi?u nh?t v?i ??c tính t? nay ??n n?m 2035 s? t?o ra t? 25.000-30.000 vi?c làm hàng n?m.

M?y n?m tr??c lên V? Xuyên vào xã Phong Quang mi?n núi, tôi ?n t??ng v?i hai hình ?nh. Trong nhà c?nh b?p c?i l?a h?ng là m?t chàng trai ?ang duy?t net b?ng ?i?n tho?i thông minh. Ngoài n??ng là bà m? ??u con tr??c ng?c, sau l?ng là b? ?an. Cô v?a b? ngô ném r?t khéo vào b?, tay kia áp cái ?i?n tho?i thông minh vào tai ?ang trao ??i v?i ai ?ó v? ch? búa sáng sau.

Tr??c ?ây 10 n?m ai d? ?oán ???c ?i?n tho?i thông minh s? th?ng tr? th? tr??ng th? gi?i thì h? ?ã giàu. Iphone, Samsung, Huawei... là nh?ng ví d? s?ng ??ng. Hôm nay ra ???ng ít ng??i quên v?t nh? bé có ch?c n?ng truy nh?p c? tin v? sao H?a.

H?n 20 n?m tr??c, Vi?t Nam tr?n tr? cho Internet vào hay không, dù th? gi?i ?ã ?i c? th?p k?. Th? h?i hôm nay, cá m?p c?n cáp m?t ngày s? thi?t h?i cho kinh t? bi?t bao nhiêu. H?n n?a dân s? Vi?t Nam có Internet, h?n n?a nhân lo?i có k?t n?i. T?i ?ây s? ??t 100% nh? ?i?n tho?i thông minh ?ang tr?i dài t? Hà N?i lên V? Xuyên.
Vào n?m 2050 dân s? th? gi?i là 10 t? ng??i, Vi?t Nam s? kho?ng t? 110-120 tri?u, CN 4.0 s? là c? h?i “ti?n ??ng” cho qu?c gia này và là th?t b?i c?a n?i khác, nh? th? gi?i ph?ng m?y ch?c n?m qua có k? ???c ng??i m?t.

Không th? có CN 4.0 v?i m?t b? máy 1.0

Giá tr? toàn c?u thay ??i trong khi CN 4.0 ?ang n?i lên nh? xu h??ng công ngh? m?i, nguy c? m?t hàng tri?u vi?c làm do AI, robot thay th? là có th?t, dân t?c ch? ngh?a ?ang tr?i d?y không còn là chuy?n nh?, m?i qu?c gia ph?i làm gì cho t??ng lai.

???ng nhiên “America First” c?a M? không th? ?em áp d?ng cho Lào hay Campuchia. “M?t vành ?ai m?t con ???ng” khó mà mang cho Vi?t Nam h?c. ?i lên b?ng IT c?a ?n ?? các n??c khác khó mà h?c h?i. Các nguyên th? t?i Davos có th? gi?i quan khác nhau nh?ng có cái chung ??u vì quy?n l?i qu?c gia.
Tuy nhiên, m?t tri?u vi?c làm này l?i sinh ra tri?u vi?c khác nh? m?t quy lu?t vui “vi?c làm không t? nhiên sinh ra, không t? nhiên m?t ?i, mà ch? chuy?n t? ng??i này sang ng??i khác”.

“Mu?n vi?c làm sinh ra và không chuy?n cho ng??i khác” ph?i có t?m nhìn vài th?p k?. Trong b?i c?nh công ngh? thay ??i, giá tr? toàn c?u h?t th?i “ta ??ch” mà ch? còn ??i tác làm ?n. M?i ng??i ph?i t? ?ào t?o l?i, qu?c gia chu?n b? k? n?ng cho công dân ti?p nh?n AI, IoT, CN 4.0 ?ang thay th? d?n ki?u lao ??ng c?.

Qu?c gia thông minh t?o ?i?u ki?n cho dân sáng t?o, ??t phá và kh? n?ng thích ?ng. Trong khi ?ó, lãnh ??o ph?i tr? l?i nh?ng câu h?i ph?c t?p. Làm sao t?o vi?c làm m?i cho ng??i b? máy thay th?? Xây d?ng h? t?ng m?ng an toàn k?t n?i toàn c?u trong khi ?òi h?i an ninh qu?c gia khác bi?t? Các công ty làm ?n qu?c t? nh?ng ph?i theo lu?t trong n??c ra sao? T? do và quy?n trong th? gi?i s? ???c quan ni?m nh? th? nào?

Hai th?p k? tr??c Vi?t Nam còn b?n kho?n m? c?a Internet nh?ng bây gi? CN 4.0 không còn ai ?óng m? b?ng quy?t ??nh chính tr?. H?i tháng 12-2018, khi tr? l?i báo chí Vi?t Nam, ông Ousman Dione, Giám ??c Ngân hàng Th? gi?i t?i Vi?t Nam, ?ã nói v? ch? TIP ?? thích ?ng v?i CN 4.0: Technologies - Công ngh?, Institutions - Th? ch?, và People - Con ng??i. Ông nói thêm, s? không th? có CN 4.0 v?i m?t b? máy 1.0.
Từ khóa:

tam ?i?p, ninh bình

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc