TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.463

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

?n u?ng ra sao ?? tránh m? máu

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 15:34 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
?n u?ng ra sao ?? tránh m? máu

?n u?ng ra sao ?? tránh m? máu

G?n ?ây, nhi?u ng??i sau khám s?c kh?e ???c các bác s? ch?n ?oán rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u. Có nhi?u th?c m?c xung quanh c?n b?nh này.
G?n ?ây, nhi?u ng??i sau khám s?c kh?e ???c các bác s? ch?n ?oán rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u. Có nhi?u th?c m?c xung quanh c?n b?nh này.
Tr? em c?ng b? m? máu cao
R??u bia chút ít t?t cho m? máu?
Cháu bé m?c b?nh ?? m? hôi máu hi?m g?p

?n u?ng ra sao ?? tránh m? máu? - ?nh 1.
T?ng c??ng rau c? và trái cây ít ng?t, b? sung các lo?i th?c ?n giàu vitamin C nh? b??i, cam, táo… cho ng???i bê?nh rô?i loa?n lipid ma?u - ?nh: DUYÊN PHAN
 
Hi?n t??ng r?i lo?n m? máu (hay rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u) nê?u ke?o da?i s? gây x? v?a ??ng m?ch và t?c huy?t kh?i, gây ra các b?nh thi?u máu c? tim, thi?u máu não, cao huy?t áp và ??t qu?, ?ái tháo ???ng...
 
ThS.BS TR?N TH? H?NG LOAN
 
Nh??ng ng??i na?o d? co? nguy c? m??c bê?nh? Cách ch?a tr? và phòng b?nh ra sao?
 
B?nh c?a ng??i thành th?
 
* Th?a bác s?, rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u là b?nh gì? Có ch? ?? ?n nào phù h?p?
 
(Minh Trang - Q.3, TP.HCM)
 
- ThS.BS Tr?n Th? H?ng Loan (chuyên gia dinh d??ng c?p cao NutiFood) tr? l?i:
 
Rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u hay còn g?i là r?i lo?n m? máu la? b?nh lý khá ph? bi?n và ?ang có xu h??ng gia t?ng. Kho?ng 26% ng??i Vi?t Nam l?a tu?i 25-74 b? m? máu cao, ??c bi?t t?ng lên ??n 44% ? khu v?c thành th?.
 
R?i lo?n chuy?n hóa lipid máu x?y ra khi có m?t ho?c nhi?u các thành ph?n m? máu b? r?i lo?n nh?: t?ng cholesterol toàn ph?n, t?ng triglyceride, t?ng LDL-cholesterol, gia?m HDL-cholesterol.
 
Ti?nh tra?ng rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid máu m?c dù gây ra nhi?u b?nh nguy hi?m nh?ng l?i ít có tri?u ch?ng rõ ràng, và th??ng ????c pha?t hiê?n tình c? qua xe?t nghiê?m ma?u hay khi ?ã m?c các bi?n ch?ng.
 
Nh?ng ??i t??ng có nguy c? d? b? m? máu cao g?m:
 
+ Ng??i th?a cân, béo phì, ít v?n ??ng, ?n nhi?u ch?t béo, hút thu?c lá, u?ng nhi?u r??u, th??ng xuyên c?ng th?ng, stress. Ng??i g?y nh?ng n?u có ch? ?? ?n u?ng không lành m?nh nh?: s? d?ng r??u bia nhi?u, hút thu?c, ?n nhi?u n?i t?ng ??ng v?t c?ng có kh? n?ng m?c b?nh.
 
+ Ng??i m?c các b?nh ?ái tháo ???ng, h?i ch?ng th?n h?, suy tuy?n giáp, b?nh gan mãn hay do dùng m?t s? thu?c kéo dài (thu?c tránh thai, thu?c tim m?ch l?i ti?u...).
 
* Chê? ?ô? dinh d???ng nh? thê? na?o phu? h??p cho ng???i bê?nh rô?i loa?n lipid ma?u?
 
(Nh? Lan - Bình ??nh)
 
- Ng??i b? m? máu cao c?n thay ??i l?i s?ng và tuân th? các nguyên t?c ?n u?ng sau:
 
+ Gi?m n?ng l??ng ?n vào trong ngày ?? gi?m cân n?u có th?a cân, béo phì và c?n gi?m vòng b?ng không quá 90cm ? nam và d??i 80cm ? n?. Nên gi?m cân t? t?.
 
+ Gi?m l??ng ch?t béo, ch?t béo ch? nên chi?m 15-20% t?ng n?ng l??ng trong ngày. H?n ch? các lo?i acid béo no hay béo trans (m?, b?, kem, d?u d?a, d?u c?, kem th?c v?t...).
 
T?ng c??ng các acid béo không no có trong d?u th?c v?t (d?u mè, d?u l?c, d?u ôliu, d?u ??u nành, d?u cá...) hay các lo?i h?t có d?u (v?ng, l?c, h?t d?, h?t bí ngô, h?t ?i?u...). Nên u?ng s?a tách béo. H?n ch? món chiên, xào, quay, th?c ?n nhanh.
 
+ Gi?m l??ng cholesterol ?n vào b?ng cách h?n ch? các th?c ph?m có nhi?u cholesterol nh?: m?, da, phu? ta?ng ?ô?ng vâ?t, óc, lo?ng ?o? tr?ng, h?i s?n nh?t là g?ch cua, g?ch tôm...
 
+ ?n ?? ch?t ??m nh?ng c?n ch?n ?n th?t n?c (b? da, m?), cá, ??u h?, ??u ??, n?m, rong bi?n. Nên ?n nhi?u cá h?n th?t. Ph?i h?p c? ??m ??ng v?t và ??m th?c v?t.
 
+ Ch?n các lo?i ng? c?c nguyên h?t, nhi?u x? (g?o l?t, y?n m?ch, khoai c?...) ?? cung c?p thêm ch?t x? góp ph?n ?ào th?i cholesterol ra ngoài. H?n ch? ???ng, m?t, t?i ?a ch? nên 10-20 gam/ngày.
 
+ T?ng c??ng rau c? và trái cây ít ng?t, kho?ng 500 gam/ngày ?? cung c?p ?? các vitamin, ch?t khoáng và ch?t x?.
 
Nên ch?n các th?c ph?m giàu ch?t ch?ng oxy hóa giúp lo?i b? các g?c t? do gây h?i nh? các th?c ?n giàu vitamin E (giá ??, d?u th?c v?t...), th?c ?n giàu beta-caroten (cà r?t, bí ??, g?c, ?u ??, các lo?i rau có màu xanh ??m nh? rau ngót, rau mu?ng, rau d?n, rau m?ng t?i, c?i soong...), th?c ?n giàu vitamin C (b??i, táo, cam, dâu, kiwi...).
 
+ Nên u?ng nhi?u n??c l?c và có th? b? sung các th?c ph?m có tác d?ng gi?m m? máu nh? g?ng, n?m mèo, trà xanh...
 
?i?u ch?nh ch? ?? ?n u?ng
 
* Rô?i loa?n chuyê?n ho?a lipid ma?u co? thê? gây ra nh??ng biê?n ch??ng nguy hiê?m na?o ?ê?n s??c kho?e con ng???i?
 
(Thanh Giang - Phú Nhu?n, TP.HCM)
 
- PGS.TS Lâm Vi?nh Niên (tr???ng khoa dinh d???ng tiê?t chê? Bê?nh viê?n ?a?i ho?c Y d???c TP.HCM) tr? l?i:
 
R?i lo?n lipid máu là tình tr?ng có n?ng ?? lipid (g?m cholesterol và triglyceride) b?t th??ng trong máu.
 
Ng??i có r?i lo?n lipid máu có th? không có ?? cholesterol t?t, có quá nhi?u cholesterol x?u, n?ng ?? triglyceride cao.
 
R?i lo?n lipid máu d?n ??n x? v?a ??ng m?ch, khi?n thành ??ng m?ch dày lên, m?t tính m?m m?i, ?àn h?i. M?ng x? v?a có th? làm h?p ??ng m?ch t?i ch?, khi?n l?u l??ng máu gi?m, ho?c b? tróc ra, trôi theo dòng máu và làm t?c m?ch phía bên d??i. Các bi?n ch?ng c?a r?i lo?n lipid máu g?m:
 
• ?au ng?c: khi l??ng máu ??n tim gi?m, b?n có th? c?m th?y ?au th?t ng?c và các tri?u ch?ng khác c?a b?nh ??ng m?ch vành (h? th?ng ??ng m?ch nuôi tim).
 
• Nh?i máu c? tim: n?u m?ng x? v?a rách ho?c tróc ra, c?c máu ?ông có th? ???c hình thành t?i ch? v? khi?n t?c m?ch ho?c chèn vào m?t ??ng m?ch phía d??i. N?u dòng máu ??n m?t ph?n tim b? ng?ng, b?n s? b? c?n nh?i máu c? tim.
 
• ??t qu?: t??ng t? nh? nh?i máu c? tim, n?u dòng máu ??n não b? t?c ngh?n do c?c máu ?ông s? d?n ??n ??t qu?.
 
Triglyceride máu cao c?ng là bi?u hi?n c?a tình tr?ng béo phì, h?i ch?ng chuy?n hóa. Triglyceride máu cao quá m?c c?ng có th? gây viêm t?y c?p.
 
* Cách nào ?? ?i?u ch?nh tình tr?ng r?i lo?n m? máu?
 
(V?nh C?u - Ti?n Giang)
 
- C? c?u ch? ?? ?n ?? phòng ng?a, ?i?u ch?nh tình tr?ng r?i lo?n lipid máu:
 
• D??i 7% n?ng l??ng trong ngày t? ch?t béo bão hòa
 
• 25-35% n?ng l??ng t? ch?t béo
 
• D??i 200mg cholesterol trong ch? ?? ?n
 
• H?n ch? natri d??i 2.400 mg/ngày
 
• ?n v?a ?? n?ng l??ng ?? gi? cân n?ng lành m?nh
 
• H?n ch? r??u bia. Alcohol trong r??u bia là ch?t giàu n?ng l??ng, gây t?ng triglyceride máu.
 
L?u ý v?n ??ng
 
m? máu
V?n ??ng th??ng xuyên ?? ng?a b?nh - ?nh: D.PHAN
 
Theo PGS.TS Lâm Vi?nh Niên, bên c?nh ch? ?? ?n, c?ng c?n l?u ý ??n ch? ?? t?p luy?n. H??ng ??n t?p luy?n th? l?c ít nh?t 30 phút m?i ngày trong h?u h?t ho?c t?t c? các ngày trong tu?n.
 
T?p luy?n th??ng xuyên có th? làm gi?m triglyceride và làm t?ng cholesterol "t?t". C? g?ng tích h?p ho?t ??ng th? l?c vào công vi?c h?ng ngày, thí d? ?i thang b? trong lúc làm vi?c, ho?c ?i b? khi ngh? gi?i lao.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc