TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.340

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Thi?t b? s? làm não tr? thay ??i

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 15:53 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Thi?t b? s? làm não tr? thay ??i

Thi?t b? s? làm não tr? thay ??i

Ngày càng có nhi?u ph? huynh dùng thi?t b? thông minh ?? d? dành tr?, khi?n s? t??ng tác gi?a cha m? và con cái mai m?t
Ngày càng có nhi?u ph? huynh dùng thi?t b? thông minh ?? d? dành tr?, khi?n s? t??ng tác gi?a cha m? và con cái mai m?t
?i?n tho?i thông minh, máy tính b?ng và trò ch?i ?i?n t? có th? làm c?u trúc não b? c?a tr? thay ??i - theo k?t qu? nghiên c?u ban ??u c?a Vi?n S?c kh?e qu?c gia M? (NIH).
 
Nghiên c?u ?ang di?n ra nói trên có tên "S? phát tri?n nh?n th?c não b? c?a tr?" (ABCD), ???c ti?n hành trong 10 n?m v?i t?ng chi phí lên ??n 300 tri?u USD. Trong quãng th?i gian này, các nhà khoa h?c theo dõi h?n 11.000 tr?, ?? tu?i 9-10, ?? nghiên c?u tác ??ng c?a vi?c dán m?t vào màn hình thi?t b? thông minh ??i v?i não b?, s? phát tri?n c?m xúc và s?c kh?e tâm th?n c?a chúng.
 
Nh?ng d? li?u ban ??u cho th?y s? d?ng thi?t b? thông minh liên t?c trong th?i gian dài d??ng nh? có tác ??ng ??n não c?a tr?. Theo k?t qu? phân tích ?nh quét não c?a 4.500 tr?, ph?n v? não (b? ph?n x? lý thông tin t? bên ngoài) c?a tr? xem thi?t b? thông minh h?n 7 gi?/ngày m?ng s?m h?n so v?i tr? s? d?ng ít h?n. Theo báo Daily Mail, v? não ?óng vai trò quan tr?ng ??i v?i nh?ng ch?c n?ng nh?n th?c nh? ngôn ng?, trí nh?, ý th?c… và nó m?ng d?n khi chúng ta già ?i.
 
M?c dù có s? khác bi?t rõ ràng ? 2 nhóm, ông Gaya Dowling, Giám ??c nghiên c?u c?a NIH, nói v?i ?ài CBS News hôm 9-12 r?ng v?n còn quá s?m ?? ?i ??n k?t lu?n. "Chúng tôi không bi?t s? khác bi?t này có ph?i do th?i gian s? d?ng thi?t b? thông minh gây ra hay không. Chúng tôi c?ng ch?a rõ vi?c dán m?t vào màn hình thi?t b? thông minh có gây h?i hay không" - ông Dowling chia s?, ??ng th?i kh?ng ??nh s? không ??a ra k?t lu?n cho ??n khi theo dõi các ??i t??ng nghiên c?u nhi?u n?m và phát hi?n nh?ng h? qu? có liên quan ??n s? khác bi?t nêu trên.
 
Thi?t b? s? làm não tr? thay ??i? - ?nh 1.
M?t nghiên c?u m?i c?a M? lo ng?i vi?c s? d?ng thi?t b? di ??ng nhi?u có th? làm thay ?
?i c?u trúc não b? c?a tr? ?nh: AMAZON
 
Dù v?y, ông Dowling nh?n ??nh tr? nh? ?ang s? d?ng thi?t b? thông minh quá nhi?u và ?ã xu?t hi?n n?i lo "não b?, kh? n?ng nh?n th?c và s? phát tri?n v? m?t xã h?i c?a tr?" b? ?nh h??ng tiêu c?c. K?t qu? nghiên c?u tr??c ?ó c?a ABCD cho th?y nhóm tr? s? d?ng thi?t b? thông minh h?n 2 gi?/ngày có ?i?m ki?m tra trí nh?, t? duy và ngôn ng? th?p h?n nhóm không s? d?ng.
 
M?c ?ích cu?i cùng c?a nghiên c?u này là làm rõ li?u vi?c s? d?ng thi?t b? thông minh có gây nghi?n hay không, tác ??ng ra sao ??n s? phát tri?n c?m xúc và s?c kh?e tâm th?n. Tuy nhiên, các nhà nghiên c?u c?a NIH c?n nhi?u n?m ?? hi?u rõ nh?ng h? qu? lâu dài nh? v?y.
 
Theo CBS News, trong th?i gian t?i, nhi?u kh? n?ng xu?t hi?n thêm các báo cáo v? tác ??ng c?a vi?c s? d?ng thi?t b? thông minh ??i v?i tr? nh? b?i NIH s? công b? thêm d? li?u t? cu?c nghiên c?u vào ??u n?m 2019.
 
Trong khi ?ó, ông Dimitri Christakis, chuyên gia t?i Vi?n Nghiên c?u tr? em Seattle (M?), c?nh báo ngày càng có nhi?u ph? huynh dùng thi?t b? thông minh ?? d? dành tr? nh? thay vì t? làm ?i?u này. Ông Christakis kh?ng ??nh t??ng tác gi?a cha m? và con cái ?ang d?n b? thay th? b?i công ngh?.
 
L?i khuyên mà chuyên gia Christakis r?t ??n gi?n: Tr? nh? c?n s? ch?m sóc c?a b? m?, không ph?i các ?ng d?ng! Vi?n Hàn lâm Nhi khoa M? m?i ?ây ?ã khuy?n cáo các b?c cha m? tránh cho tr? d??i 18-24 tháng s? d?ng truy?n thông k? thu?t s?, ngo?i tr? g?i video.
 
D? li?u cá nhân thành m?i ngon
 
M?t s? công ty ?a qu?c gia nh? Marriott International, Facebook, Asda, PayPal, BT, Tesco... ?ã âm th?m thu th?p và giao d?ch l??ng d? li?u cá nhân kh?ng l?, theo ti?t l? m?i ?ây c?a Daily Mail.
 
Theo t? báo Anh, các công ty này có th? s? d?ng d? li?u cá nhân thu th?p ???c ?? xây d?ng h? s? chi ti?t v? các khách hàng nh?m ph?c v? qu?ng cáo ho?c chuy?n cho các doanh nghi?p khác. ?áng chú ý, nh?ng d? li?u nh? thông tin s?c kh?e, b?n ghi âm gi?ng nói c?a tr? em và các b?n sao h? chi?u c?ng có nguy c? b? thu th?p và mua bán khi khách hàng ??ng ý chia s?.
 
Ch?ng h?n, nhà bán l? Asda (Anh) bán cho m?t s? công ty khác thông tin v? ngày d? sinh c?a ph? n? mang thai ?? ph?c v? m?c ?ích ti?p th?. Google thu th?p gi?ng nói c?a tr? em ???c l?u l?i trên ?ng d?ng YouTube Kids ?? qu?ng bá các ?ng d?ng khác. Công ty thanh toán PayPal (M?) có th? chia s? v?i Microsoft các b?n sao h? chi?u ???c dùng ?? xác nh?n tài kho?n. M?ng xã h?i Facebook s? d?ng các thông tin s?c kh?e, quan ?i?m chính tr? c?a thành viên cho m?c ?ích thu qu?ng cáo...
 
Qu?c h?i Anh vào tu?n r?i công b? các th? ?i?n t? cho th?y Facebook ?ã ch?p nh?n ti?n m?t ?? ??i quy?n ti?p c?n d? li?u ng??i dùng. ??i ng? nhân viên Facebook còn bàn th?o v? danh sách các công ty ???c ch?n và cho phép h? ti?p c?n d? li?u thành viên n?u mua ?? qu?ng cáo. B?n thân ông Mark Zuckerberg, nhà sáng l?p và là Giám ??c ?i?u hành Facebook, có vi?t trong m?t th? ?i?n t? cá nhân r?ng ng??i mua qu?ng cáo có th? ???c ti?p c?n d? li?u ng??i s? d?ng.
 
C?ng vào tu?n tr??c, T?p ?oàn khách s?n Marriott International (M?) ti?t l? tin t?c ?ã xâm nh?p c? s? d? li?u ch?a thông tin c?a 500 tri?u khách, nh? s? h? chi?u, danh tính, ??a ch? và thông tin th? ngân hàng. M?ng l??i khách s?n này ??i m?t v?i các cu?c ?i?u tra c?a V?n phòng ?y viên Thông tin Anh (ICO), C?c ?i?u tra Liên bang M? (FBI) và nhà ch?c trách 5 bang ? M?.
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc