TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.414

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài c?m nh?n_TR?I NGHI?M V? NGH? T? V?N – BÁO CÁO VIÊN

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2012 11:26
Tr??c ?ây khi ch?a tìm hi?u v? ngh? T? v?n viên, em ch? hình dung ???c 2 v?n ?? B?o l?c gia ?ình và b?o l?c h?c ???ng, các khái ni?m B?o l?c cá nhân, B?o l?c xã h?i, và b?o l?c trí tu? là nh?ng khái ni?m th?t m?i m? ??i v?i em.
Kính th?a Th?y M?c Qu?

Tr??c ?ây khi ch?a tìm hi?u v? ngh? T? v?n viên, em ch? hình dung ???c 2 v?n ?? B?o l?c gia ?ình và b?o l?c h?c ???ng, các khái ni?m B?o l?c cá nhân, B?o l?c xã h?i, và b?o l?c trí tu? là nh?ng khái ni?m th?t m?i m? ??i v?i em.
“Ng??i t? v?n viên không ph?i là ng??i giúp khách hàng gi?m stress”: tr??c ?ây em ngh? c? g?ng ?? ng??i khác nói v?i mình, dùng c?m xúc chân thành ?? h? chia s? v?i mình ?? h? gi?m stress ?ã là ??, nh?ng bây gi? thì khác. NTV ph?i bi?t gi?i quy?t v?n ?? c?a khách hàng b?ng công c? c? th? 5W1H;  b?ng quy trình logic ?i?u nghiên – th?ng kê – d? báo – gi?i pháp – phát tri?n; b?ng ngôn ng? có ch?n l?c : ngôn ng? nói, phi ngôn ng?, vi?t, âm thanh, hình ?nh.
Rõ ràng là r?t khó!!!
Qua 2 bu?i h?c em ?ã c?m th?y t? tin h?n, dám ngh? “Tôi làm ???c” nh?ng em nh?n ra mình còn ph?i h?c h?i thêm r?t nhi?u. ?? l?ng nghe – th?u hi?u – chia s? th?t không ??n gi?n, có th? nói ??n lúc này em ?ã tin r?ng mình có th? “l?ng nghe”, nh?ng ?? th?u hi?u, và ?? chia s? th?t không h? ??n gi?n. Em hy v?ng qua ch??ng trình th?c t?p và n? l?c h?c h?i c?a b?n thân em s? ??t level th?u hi?u, r?i ??n level chia s? mà Th?y h??ng d?n.
Em ?ã t?ng tham gia ch? ?? “Bí quy?t tr? thành tri?u phú” vào ??u tháng 3, sau khi v? m?t ng??i b?n h?i em “Hôm nay Th?y d?y bí quy?t gì?”, em nói em h?c ???c 4 ch? “BTBT - bi?t th? bèn thôi”, ng??i b?n c?a em h?i “Th? có bí quy?t gì khác không, làm sao ?? thành tri?u phú?!?”, em nói “H?t r?i!”, ng??i ?ó quay l?ng, và em th?t ti?c cho ng??i ?y, ti?c vì anh không có c? h?i, không d?ng l?i, không l?ng nghe ?? hi?u nh?ng gì ??n gi?n nh?t th?y ?!
Hôm nay, t?i khóa h?c này, em còn h?c ???c nhi?u “bài h?c” h?n, nh?ng “bài h?c” nghe to tát mà em th?y ch?ng có n?i ?âu, ch?ng có ai d?y em tr? Th?y M?c Qu?, “bài h?c” l? thu?c = l? + thu?c.
C?m ?n Th?y ?ã cho em “1 vé ?i tu?i th?”, cho em ???c tr? v? v?i nh?ng ?i?u ??n gi?n nh?t, bình d? nh?t, trong v?t nh?t ?? tr??c m?t là em ?ã c?m th?y th? thái h?n, ?ã bi?t t?m th?i mackeno các nút th?t… và h?n h?t là ?? ???c em có c? h?i nhìn nh?n l?i b?n thân mình, nhìn l?i cu?c ??i, nhìn l?i nh?ng gì ?ã qua và bi?t sau này mình nên làm gì.
Em xin c?m ?n Th?y v? nh?ng bài h?c h?t s?c sâu s?c, h?t s?c ??n gi?n, nh? nh?ng có võ… em tin t? nh?ng ?i?u ??n gi?n, c? b?n mà Th?y ?ã ?ào t?o s? xây d?ng ???c 1 l?p ng??i dám tin – dám ngh? – dám làm – dám m? ??c và dám c?ng hi?n ?? chúng ta hoàn thành ??c m? l?n c?a chúng ta “Hành ??ng vì h?nh phúc”!
H?c viên : Ph?m Th? Thanh Tâm.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc