TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.431

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bài Thu Ho?ch_Tr?n ?? Ph??ng Chính

Đăng lúc: Thứ năm - 29/11/2012 11:53
Trong bu?i h?c ??u tiên v?i th?y, em ?ã m? mang ???c nhi?u ?i?u và có nhi?u tr?i nghi?m tuy?t v?i. ??c bi?t là bài h?c v? giá tr? c?a t? duy thông qua Câu chuy?n c? tích v? ???ng ?ng n??c, chuy?n c? tích nh?ng v?n hi?n h?u gi?a th?c t?i, v?n còn nguyên nh?ng bài h?c sâu s?c qua bao n?m tháng. Câu chuy?n k? v? Bruno và Pablo trên con ???ng ?i tìm t? do v? tài chính c?a h?. T? nh? hai ng??i b?n thân này ?ã th??ng chia s? nh?ng khát khao làm giàu v?i nhau
Trong bu?i h?c ??u tiên v?i th?y, em ?ã m? mang ???c nhi?u ?i?u và có nhi?u tr?i nghi?m tuy?t v?i. ??c bi?t là bài h?c v? giá tr? c?a t? duy thông qua Câu chuy?n c? tích v? ???ng ?ng n??c, chuy?n c? tích nh?ng v?n hi?n h?u gi?a th?c t?i, v?n còn nguyên nh?ng bài h?c sâu s?c qua bao n?m tháng. Câu chuy?n k? v? Bruno và Pablo trên con ???ng ?i tìm t? do v? tài chính c?a h?. T? nh? hai ng??i b?n thân này ?ã th??ng chia s? nh?ng khát khao làm giàu v?i nhau. Vì v?y, h? vô cùng hào h?ng v?i công vi?c xách n??c v? cho dân làng. N??c ???c l?y trên ng?n núi cao và xa nên c? hai ???c tr? công x?ng ?áng t??ng ?ng v?i l??ng n??c h? mang v?. Công vi?c tuy v?t v? nh?ng v?i ng??i kh?e m?nh nh? Bruno, anh cho r?ng mang ???c nhi?u n??c v? h?n anh s? s?m có nhi?u ti?n h?n, nên anh xách nh?ng xô n??c l?n h?n. Và qu? th?t ch?ng bao lâu sau anh ?ã có ???c s? ti?n mình mong mu?n ?? xây nhà, mua bò. V?i Pablo, công vi?c có v? quá v?t v?. Anh n?y ra ý t??ng táo b?o là xây d?ng h? th?ng d?n n??c cho làng. T?t nhiên, không ai ?ng h? ý t??ng này, k? c? b?n thân Bruno. M?c dù v?y, Pablo v?n kiên trì th?c hi?n k? ho?ch c?a mình. Anh dành t?t c? th?i gian ngh? c?a mình ?? t?ng b??c xây d?ng nh?ng ???ng ?ng, trong khi Bruno ?ang la cà ? nh?ng quán bar ?? x? h?i sau nh?ng gi? làm vi?c v?t v?. K?t thúc câu chuy?n, hai n?m sau, khi h? th?ng d?n n??c ???c hoàn thành, dân làng vui m?ng vì h? có th? s? d?ng l??ng n??c tùy ý. Pablo trong vai trò là ng??i xây d?ng h? th?ng cu?i cùng ?ã ??t ???c s? t? do tài chính, và c? th?i gian nh? anh mong mu?n qua công vi?c b?o d??ng nh?ng ???ng ?ng, trong khi anh b?n Bruno ph?i ??i m?t v?i v?n ?? s?c kh?e suy gi?m vì làm vi?c quá s?c.
Câu chuy?n k?t thúc ?ã ?? l?i trong em nhi?u d? v?. ?ó là ni?m vui khi th?y công s?c, ni?m tin c?a Pablo ?ã ???c ??n ?áp x?ng ?áng, m?t chút nu?i ti?c cho s? l?a ch?n c?a Bruno… Rõ ràng, c? Plablo và Bruno ??u xu?t phát t? m?c tiêu là tìm ki?m s? t? do v? tài chính cho b?n thân mình, nh?ng m?i ng??i v?i cách nhìn nh?n khác nhau,suy ngh? khác nhau, t? duy khác nhau ?ã hành ??ng khác nhau và ??a ??n nh?ng k?t qu? khác nhau mà ta ?ã th?y. Bruno v?i mong mu?n làm giàu cho mình, ch? cho mình nên anh ch? suy ngh? ???c nh?ng gi?i pháp ng?n h?n, mang ??n k?t qu? rõ ràng, nhìn th?y ngay ???c là xách nh?ng xô n??c l?n h?n ?? mang v? nhi?u n??c h?n. Và v?i cách làm ?y, anh c?ng ?ã mua ???c nhà và bò nh? mong ??c, nh?ng khi s?c kh?e ?ã suy gi?m, h? th?ng d?n n??c ?ã ???c hoàn thành, làm th? nào ?? anh ti?p t?c duy trì ngu?n thu nh?p dài h?n c?a mình? ?ây qu? là bài toán hóc búa danh cho anh! B?t ??u c?ng t? m?c ?ích nh? Bruno, công vi?c anh làm c?ng không có gì khác Bruno, nh?ng ?i?u duy nh?t ?ã làm Pablo tr? nên khác bi?t, th?m chí là phi th??ng trong m?t dân làng ch? b?t ngu?n t? suy ngh?, suy ngh? vì ng??i khác c?a anh. V?i anh, vi?c xây d?ng ???ng ?ng lúc ??u ch? ??n gi?n là ?? giúp cho vi?c ?i l?y n??c b?t v?t v? h?n mà thôi. “N?i l?y n??c ? trên ??nh núi, quãng ???ng ?i l?i quá xa, n??c l?y ???c m?i ng??i m?i l?n r?t ít so v?i nhu c?u c?a dân làng. N?u h? th?ng ???c xây d?ng, ta s? không ph?i ?i l?y n??c v?t v? nh? th? n?a, dân làng c?ng s? có l??ng n??c tiêu dùng mà h? mu?n…” ?ây ph?i ch?ng là nh?ng suy ngh? ban ??u c?a anh. Nh?ng suy ngh? xu?t phát vì lòng yêu th??ng con ng??i ch? không ph?i vì l?i ích cá nhân! Và nh? ta ?ã th?y, nh?ng k?t qu? mà anh ??t ???c th?t s? phi th??ng và tuy?t v?i, x?ng ?áng v?i nh?ng gì anh ?ã b? ra! Bài h?c v? cách t? duy c?a Pablo là bài h?c mà em tâm ??c nh?t trong video clip và c?ng là ?i?uu em mu?n chia s? v?i m?i ng??i. Nh? th?y Qu? ?ã nói: m?i ng??i ??u có suy ngh?, nh?ng ch? có nh?ng suy ngh? nào giúp ta t?o ra k?t qu? t?t cho ng??i khác c?ng nh? cho b?n thân thì nh?ng suy ngh? ?y m?i có giá tr?, m?i tr? thành t? duy, m?i t?o nên giá tr? cu?c s?ng c?a mình! ?ó c?ng là s? khác nhau gi?a suy ngh? và t? duy, gi?a ý ngh? bình th??ng và ý t??ng phi th??ng, gi?a ng??i bình th??ng và nh?ng danh nhân. Pablo là m?t minh ch?ng tuy?t v?i cho chân lý ?y và là t?m g??ng sáng cho chúng ta h?c h?i!
Trong cu?c s?ng b?n b? hôm nay, v?i em, vi?c ???c cùng th?y và các b?n chia s? nh?ng bài h?c quý báu nh? th? này vô cùng có ý ngh?a và là ??ng l?c giúp em t? rèn luy?n ?? hoàn thi?n mình h?n n?a! Th? gi?i hi?n th?c không nh? nh?ng câu chuy?n c? tích lung linh, xinh ??p. L?m lúc chúng ta s? ph?i ??ng tr??c nh?ng s? l?a ch?n, nh?ng l?a ch?n còn khó kh?n h?n c? c?a Bruno và Pablo trong chuy?n, nh?ng em tin r?ng ch? c?n chúng ta m? lòng mình ra v?i m?i ng??i, suy ngh? không ch? cho mình mà còn cho ng??i khác n?a thì chính chúng ta c?ng có th? t? vi?t lên câu chuy?n c?a hay không kém gì câu chuy?n c?a Pablo! Là sinh viên, ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng, em s? c? g?ng trau d?i ki?n th?c, trau d?i b?n thân ?? giúp ích cho con ng??i, cho xã h?i! Tr??c khi làm vi?c gì c?ng ph?i suy ngh?, tìm gi?i pháp t?t nh?t, mang l?i l?i ích cho t?t c? m?i ng??i. Và quan tr?ng h?n, khi hành ??ng, g?p b?t c? khó kh?n, th? thách, ?au kh? nh? th? nào c?ng không ???c n?n chí, ph?i kiên trì, tin t??ng vào s? l?a ch?n c?a mình, nh?t là khi nh?ng s? l?a ch?n ?ó d?a trên t? duy h?p lý! (N?u không có s? tin t??ng và kiên trì, Pablo có th? ?ã b? cu?c khi nghe dân làng chê c??i, ng??i b?n thân Bruno ph?n ??i r?i!). V?i em, ni?m tin, t? duy và s? kiên trì chính là chìa khóa ?? m? b?t k? cánh c?a nào trong th? gi?i này và em ni?m tin r?ng mình s? s? h?u chi?c chìa khóa ?y! Em chân thành c?m ?n th?y ?ã chia s? m?t bài h?c sâu s?c và thú v? nh? v?y! Em c?m ?n các b?n ?ã cùng em l?ng nghe và chia s? v?i nhau m?t cách chân thành nh?t! 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc