TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.343

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Phát huy kinh t? bi?n

Đăng lúc: Thứ năm - 21/02/2019 09:10 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Vi?t Nam có ti?m n?ng r?t l?n ?? phát tri?n kinh t? bi?n v?i l?i th? v? ??a - chính tr?, ??a - kinh t? khi n?m trên b? Bi?n ?ông, n?i tuy?n hàng h?i sôi ??ng c?a th? gi?i ch?y qua, có bi?n, vùng b? bi?n và h?i ??o phong phú tài nguyên. ?? kinh t? bi?n phát tri?n, Vi?t Nam c?n phát huy t?i ?a các ti?m n?ng và l?i th? so sánh c?ng nh? b?o ??m an toàn cho môi tr??ng sinh thái.
Ti?m n?ng và l?i th?

V?i chi?u dài b? bi?n 3.260km, Vi?t Nam n?m trong s? 10 qu?c gia có ch? s? cao nh?t v? chi?u dài b? bi?n so v?i di?n tích lãnh th?. Theo ?ó, bình quân c? 10km2 ??t li?n có 1km b? bi?n, cao g?p 6 l?n ch? s? trung bình c?a th? gi?i. Vi?t Nam có h?n 3.000 hòn ??o và h?n 1 tri?u km2 vùng bi?n kinh t? ??c quy?n r?ng g?p 3 l?n di?n tích ??t li?n, ch?a ??ng nhi?u h? sinh thái quan tr?ng và ngu?n tài nguyên thiên nhiên phong phú, ?a d?ng.

Xét v? v? th?, vùng bi?n Vi?t Nam có v? trí h?t s?c quan tr?ng, là con ???ng bi?n ng?n nh?t n?i li?n ?n ?? D??ng và Thái Bình D??ng và hi?n nay là tuy?n hàng h?i nh?n nh?p th? 2 trên th? gi?i. Trong l?ch s? và cho ??n t?n bây gi?, ?ây v?n là con ???ng huy?t m?ch n?i li?n ?ông bán c?u và tây bán c?u. Vi?t Nam c?ng n?m t?i khu v?c có nhi?u n?n kinh t? có t?c ?? phát tri?n nhanh nh?t th? gi?i hi?n nay, nh? Trung Qu?c, ?n ?? và m?t s? n??c ?ông Nam Á khác. Nghiên c?u v? v?n ?? này, PGS,TS. V? Thanh Ca, Vi?n Chi?n l??c chính sách tài nguyên - môi tr??ng, B? Tài nguyên và Môi tr??ng, nh?n m?nh: “Giá tr? cao c?a ??a - chính tr? vùng bi?n Vi?t Nam th? hi?n ? ch? nó n?m t?i khu v?c có t?c ?? phát tri?n kinh t? cao và là c?u n?i gi?a nhi?u c??ng qu?c kinh t? và chính tr? trên th? gi?i. Vùng bi?n Vi?t Nam l?i n?m trong khu v?c khí h?u nhi?t ??i gió mùa, nhi?u khu v?c ?m quanh n?m, r?t thu?n l?i cho du khách t? nhi?u qu?c gia, ??c bi?t t? các qu?c gia có mùa ?ông l?nh t?i ngh? d??ng, t?m bi?n… Tài nguyên v? th? trên vùng bi?n Vi?t Nam còn th? hi?n ? giá tr? s? d?ng c?a không gian bi?n. V?i v? trí thu?n l?i cho giao thông và các v?ng, v?nh kín có ?? sâu l?n, r?t thu?n l?i làm c?ng, không gian r?ng l?n ? ven bi?n và trên b? bi?n r?t thu?n l?i ?? phát tri?n các khu kinh t?. Không gian m?t n??c và các bãi b?i ven bi?n c?ng r?t thu?n l?i ?? nuôi tr?ng h?i s?n, ??c bi?t là các h?i s?n có giá tr? kinh t? cao.”

Ngoài giá tr? v? v? th?, vùng bi?n Vi?t Nam còn có nhi?u ngu?n tài nguyên phong phú, trong ?ó giá tr? l?n là d?u khí, ngu?n l?i th?y s?n… Theo các s? li?u th?ng kê, tr? l??ng cá ? vùng bi?n n??c ta kho?ng 5 tri?u t?n/n?m, tr? l??ng cá có th? ?ánh b?t h?ng n?m kho?ng 2,3 tri?u t?n. D?c ven bi?n có tên 37 v?n ha m?t n??c các lo?i có kh? n?ng nuôi tr?ng th?y s?n n??c m?n - l?, nh?t là nuôi các lo?i ??c s?n xu?t kh?u nh? tôm, cua, rong câu. Ngoài ra còn có h?n 50 v?n ha các eo v?nh nông và ??m phá ven b? nh? v?nh H? Long, Bái T? Long, phá Tam Giang, v?nh Vân Phong… là môi tr??ng r?t thu?n l?i ?? phát tri?n nuôi cá và ??c s?n bi?n. B? bi?n Vi?t Nam c?ng có nhi?u v?ng, v?nh sâu kín gió, r?t thu?n l?i ?? làm c?ng bi?n. 

V?i ???ng b? bi?n dài và h?n 3.000 hòn ??o, Vi?t Nam ???c thiên nhiên ban phú cho nhi?u bãi t?m ??p, có giá tr? ngh? d??ng cao. Theo th?ng kê, d?c b? bi?n Vi?t Nam có kho?ng 125 bãi bi?n ??p, trong ?ó, m?t s? bãi bi?n và v?nh ???c ?ánh giá là nh?ng bãi bi?n và v?nh ??p nh?t c?a th? gi?i nh? bãi bi?n M? Khê (?à N?ng), Phú Qu?c (Kiên Giang), Eo gió (Bình ??nh), v?nh Nha Trang, v?nh L?ng Cô, ??c bi?t, v?nh H? Long v?i c?nh quan thiên nhiên tuy?t ??p hai l?n ???c UNESCO công nh?n là di s?n thiên nhiên th? gi?i. ?i?u này t?o nhi?u l?i th? cho Vi?t Nam phát tri?n du l?ch bi?n.

Tài nguyên bi?n phong phú chính là ti?n ?? cho xây d?ng các chi?n l??c v? bi?n. Trong ?ó, Ngh? quy?t 09-NQ/TW, ngày 09-02-2007 “V? chi?n l??c bi?n Vi?t Nam ??n n?m 2020” ??t m?c tiêu ??a ??t n??c ta tr? thành qu?c gia m?nh v? bi?n, giàu lên t? bi?n theo h??ng phát tri?n b?n v?ng, ph?n ??u ?óng góp kho?ng 53-55% t?ng GDP; 55-60% t?ng kim ng?ch xu?t kh?u c?a c? n??c; gi?i quy?t t?t các v?n ?? xã h?i, c?i thi?n thêm m?t b??c ?áng k? ??i s?ng cho nhân dân vùng bi?n và ven bi?n; có thu nh?p bình quân ??u ng??i cao g?p 2 l?n so v?i thu nh?p bình quân chung c?a c? n??c.

Kinh t? bi?n Vi?t Nam ch?a t??ng x?ng v?i ti?m n?ng

Có th? nói Chi?n l??c bi?n Vi?t Nam là quy?t tâm r?t l?n c?a ??ng và Nhà n??c ta nh?m ??a n??c ta tr? thành qu?c gia bi?n. Sau h?n 10 n?m th?c hi?n Chi?n l??c bi?n, kinh t? bi?n Vi?t Nam ?ã ??t ???c m?t s? thành công. Tuy nhiên, kinh t? bi?n hi?n nay v?n ch?a b?n v?ng và ch?a phát huy ???c các th? m?nh c?a tài nguyên bi?n.

Trung tâm Thông tin và D? báo Kinh t? xã h?i Qu?c gia - B? K? ho?ch và ??u t? ?ánh giá m?t cách t?ng th?, s? phát tri?n c?a kinh t? bi?n, ??o ? Vi?t Nam v?n ch?a x?ng t?m v?i các ?i?u ki?n và l?i th? s?n có. Quy mô kinh t? bi?n c?a th? gi?i ??c ??t 1.300 t? USD. Theo ??c tính, quy mô kinh t? bi?n và vùng ven bi?n Vi?t Nam bình quân ??t kho?ng 47 - 48% GDP c? n??c, trong ?ó, GDP c?a kinh t? “thu?n bi?n” m?i ??t kho?ng 20 - 22% t?ng GDP c? n??c. Trong các ngành kinh t? bi?n, ?óng góp c?a các ngành kinh t? di?n ra trên bi?n chi?m 98%, ch? y?u là khai thác d?u khí, nuôi tr?ng, ?ánh b?t h?i s?n, v?n t?i bi?n, du l?ch bi?n. Các ngành kinh t? có liên quan tr?c ti?p t?i khai thác bi?n nh? ch? bi?n d?u khí, ch? bi?n th?y h?i s?n, ?óng và s?a ch?a tàu bi?n, thông tin liên l?c… b??c ??u phát tri?n, nh?ng hi?n t?i quy mô m?i chi?m kho?ng 2% kinh t? bi?n và 0,4% t?ng GDP c? n??c. K?t c?u h? t?ng các vùng bi?n, ven bi?n, ??o tuy ???c quan tâm nh?ng v?n còn h?n ch?. H? th?ng c?ng bi?n nh? bé, manh mún, m?ng l??i tàu thuy?n, trang thi?t b? nhìn chung còn l?c h?u và ch?a ??ng b? nên hi?u qu? th?p.

?i?u ?áng lo ng?i là vi?c phát tri?n kinh t? bi?n ?ã gây ra nh?ng suy thoái r?t m?nh m? t?i môi tr??ng và các ngu?n tài nguyên bi?n. Theo PGS, TS. V? Thanh Ca, phát tri?n kinh t? bi?n c?a Vi?t Nam hi?n nay ?ang g?p r?t nhi?u thách th?c, ch? y?u là do ch? quan. Nguyên nhân l?n nh?t là do ch?a có quy ho?ch s? d?ng bi?n c?ng nh? quy ho?ch t?ng th? s? d?ng vùng b? bi?n theo quan ?i?m qu?n lý t?ng h?p. ?i?u ?ó d?n t?i ngu?n th?y s?n b? ?ánh b?t c?n ki?t, các h? sinh thái bi?n quan tr?ng nh? r?ng ng?p m?n, h? r?n san hô, th?m th?c v?t bi?n b? phá ho?i và suy thoái nghiêm tr?ng. Nh?n th?c c?a ng? dân còn th?p nên còn ?ánh b?t cá trái phép, th?m chí ?ánh b?t h?y di?t t?i các vùng bi?n Vi?t Nam và vùng bi?n n??c ngoài, gây ra nh?ng ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i th?y s?n xu?t kh?u c?a Vi?t Nam. Ô nhi?m môi tr??ng bi?n ngày càng gia t?ng ?i?n hình là v? x? n??c th?i trái phép ra bi?n c?a Công ty H?ng Nghi?p (Fomosa) t?i Hà T?nh, ?ã gây ra nh?ng h?u qu? r?t l?n t?i môi tr??ng bi?n và kinh t? - xã h?i t?i các t?nh ven bi?n t? Hà T?nh t?i Th?a Thiên Hu?.

Bên c?nh ?ó, vi?c qu?n lý nhi?u khu b?o t?n bi?n ch?a hi?u qu? nên ch?a t?o nhi?u thay ??i trong ph?c h?i, tái t?o ngu?n l?i th?y s?n. Vi?c ??u t? k?t c?u h? t?ng ven bi?n còn dàn tr?i. H? th?ng chính sách, pháp lu?t phát tri?n kinh t? bi?n ch?a ??ng b?, ch?a t?o ???c s?c m?nh ?? ?i?u ch?nh các ho?t ??ng phát tri?n kinh t? bi?n. ??c bi?t, nh?n th?c v? phát tri?n m?t cách hi?u qu?, b?n v?ng kinh t? bi?n c?a cán b? và nhân dân ch?a cao, khái ni?m v? n?n kinh t? bi?n xanh h?u nh? ch?a ???c hi?u và áp d?ng th?ng nh?t ? Vi?t Nam.


?? xu?t gi?i pháp phát tri?n b?n v?ng kinh t? bi?n, v?i cách ti?p c?n t? h? th?ng qu?n lý nhà n??c, PGS,TS. V? S? Tu?n, Phó T?ng c?c tr??ng T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam, B? Tài nguyên và Môi tr??ng nh?n m?nh t?i vai trò c?a qu?n lý t?ng h?p tài nguyên môi tr??ng bi?n và h?i ??o. Do tài nguyên bi?n và h?i ??o ch? y?u ?ang ???c qu?n lý theo ngành, l?nh v?c nên vi?c khai thác, s? d?ng ch?a d?a trên vi?c phân tích các ch?c n?ng c?a m?i vùng bi?n m?t cách t?ng th?; còn thi?u s? g?n k?t, hài hòa l?i ích gi?a các bên liên quan trong khai thác, s? d?ng tài nguyên bi?n trên cùng m?t vùng bi?n. m?t khác, các ho?t ??ng trên bi?n có m?i liên h?, tác ??ng nh?t ??nh ??n nhau, vùng v?i tính ch?t liên thông c?a bi?n thì trong m?t s? tr??ng h?p, qu?n lý theo ngành, l?nh v?c v?i ??c ?i?m luôn t?i ?a hóa l?i ích c?a ngành, l?nh v?c mình mà không xem xét v?n ?? khai thác, s? d?ng, b?o v? tài nguyên, môi tr??ng bi?n và h?i ??o m?t cách t?ng th? ?ã làm h?n ch? s? phát tri?n chung, thi?u s? hài hòa l?i ích c?a các ngành, l?nh v?c, làm suy thoái nhi?u lo?i tài nguyên, nh?t là tài nguyên tái t?o; tình tr?ng ô nhi?m môi tr??ng bi?n, h?i ??o có chi?u h??ng gia t?ng; nhi?u h? sinh thái bi?n và h?i ??o quan tr?ng ?ã b? t?n th??ng nghiêm tr?ng; d?n t?i s? nghèo nàn c?a ngu?n l?i th?y s?n.

Trong khi ?ó, qu?n lý t?ng h?p tài nguyên bi?n và h?i ??o là ph??ng th?c qu?n lý theo ph??ng châm không làm thay qu?n lý ngành, l?nh v?c mà ?óng vai trò ?i?u ph?i, ph?i h?p các ho?t ??ng qu?n lý ngành, l?nh v?c nh?m qu?n lý có hi?u qu? h?n các ho?t ??ng ?i?u tra, th?m dò, khai thác, s? d?ng các lo?i tài nguyên bi?n và h?i ??o. Do ?ó, “ph??ng th?c qu?n lý t?ng h?p có vai trò ?i?u ch?nh ho?t ??ng c?a con ng??i ?? b?o v? tính toàn v?n v? ch?c n?ng và c?u trúc c?a h? sinh thái, duy trì và c?i thi?n n?ng su?t c?a h? sinh thái, qua ?ó, b?o ??m tài nguyên bi?n ???c qu?n lý, khai thác, s? d?ng hi?u qu?, ti?t ki?m, môi tr??ng bi?n ???c b?o v?, hài hòa ???c l?i ích c?a các bên liên quan trong khai thác, s? d?ng tài nguyên và b?o v? môi tr??ng bi?n” - PGS,TS. V? S? Tu?n nh?n m?nh.

Do tính hi?u qu? và thi?t th?c, ??n n?m 2002, ?ã có 145 qu?c gia và vùng lãnh th? th?c hi?n 622 ch??ng trình ho?c d? án qu?n lý t?ng h?p vùng b?; trong ?ó có nhi?u qu?c gia có bi?n trên th? gi?i ?ã áp d?ng ph??ng th?c qu?n lý này có hi?u qu? nh? M?, Ca-na-da, Trung Qu?c, Nh?t B?n, các n??c EU, Nam Phi, Úc… Còn t?i Vi?t Nam, qu?n lý t?ng h?p b?t ??u t? vi?c T? ch?c ??i tác qu?n lý môi tr??ng các bi?n ?ông Á/PEMSEA, gi?i thi?u và th?c hi?n t?i ?à N?ng n?m 1995, ti?p sau ?ó là nhi?u ch??ng trình d? án khác. Và s? ra ??i c?a T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam (n?m 2008) là m?t d?u m?c quan tr?ng trong quy?t tâm th?c hi?n qu?n lý t?ng h?p, th?ng nh?t v? bi?n và h?i ??o Vi?t Nam. PGS,TS. V? S? Tu?n cho r?ng: “Mu?n tri?n khai qu?n lý t?ng h?p bi?n và h?i ??o trên quy mô toàn qu?c thành công, tr??c m?t c?n hoàn thi?n pháp lu?t, xây d?ng; công b? quy ho?ch t?ng th?, thành l?p Ban ?i?u ph?i c?p qu?c gia”.

C?ng d??i góc ?? qu?n lý t?ng h?p bi?n, và h?i ??o, ??ng chí Hà Thanh Biên, C?c Qu?n lý khai thác bi?n và h?i ??o, T?ng c?c Bi?n và H?i ??o Vi?t Nam cho r?ng, ?? phát tri?n kinh t? bi?n b?n v?ng, c?n xây d?ng m?t quy ho?ch s? d?ng bi?n cho toàn qu?c mang tính t?ng h?p v?i ph??ng th?c ti?p c?n sinh thái.

V?i cách ti?p c?n t? l?i th? và h?n ch? c?a kinh t? bi?n, m?t s? chuyên gia cho r?ng c?n xây d?ng và tri?n khai th?c hi?n m?t c? ch? kinh t? th? tr??ng theo h??ng n?n kinh t? bi?n xanh b?ng cách xây d?ng và th?c hi?n quy ??nh pháp lu?t ?? ??m b?o t?i ?u hóa các l?i ích. ? góc ?? nghiên c?u phát tri?n kinh t? các xã ??o ven b?, ??ng chí Lê Xuân Sinh, Vi?n Tài nguyên và Môi tr??ng bi?n, Vi?n Hàn lâm Khoa h?c Công ngh? Vi?t Nam nh?n m?nh: “Mô hình kinh t? xanh s? ??m b?o ???c c?ng ??ng dân c? t?i các xã ??o ch?ng ch?u ???c các thách th?c c?a bi?n ??i khí h?u, b?o ??m t? cung t? c?p trong ?i?u ki?n b? chia c?t v?i ??t li?n trong th?i gian nh?t ??nh”. ?? phát tri?n b?n v?ng h? th?ng các xã ??o ven b? Vi?t Nam, c?n ??nh h??ng phát tri?n mô hình kinh t? xanh trên c? s? các ngành s?n xu?t d?ch v? ph?i thân thi?n v?i môi tr??ng; b?o t?n và phát tri?n r?ng nh?m b?o v? tính ?a d?ng sinh h?c, b?o v? môi tr??ng sinh thái, phát tri?n kinh t? th?y s?n theo h??ng ti?p c?n quy trình công ngh? nuôi tr?ng th?y s?n hi?n ??i và ?u tiên phát tri?n du l?ch sinh thái, coi ?ây là ??ng l?c thúc ??y các ngành kinh t? khác, t?o nên s? chuy?n ??i c? c?u ngành ngh? và nâng cao thu nh?p cho c?ng ??ng dân trên ??o. Riêng ??i v?i kinh t? 3 xã ??o ven b? (Vi?t H?i, thành ph? H?i Phòng; Nh?n Châu, t?nh Bình ??nh và Nam Du, t?nh Kiên Giang) thì mô hình kinh t? xanh ??y ?? cho các ??o ven b? là kinh t? nông lâm nghi?p xanh, s?ch - kinh t? ng? nghi?p và d?ch v? du l?ch. 

PGS,TS. Nguy?n Chu H?i cho r?ng mi?n Trung và 14 t?nh thành ven bi?n trong vùng v?a có nh?ng l?i th? ??a chi?n l??c, v?a có tính ??c ?áo v? ?i?u ki?n t? nhiên và tài nguyên thiên nhiên bi?n, ven bi?n và ??o, b?o ??m cho kinh t? bi?n ? ?ây phát tri?n b?n v?ng và t?ng tr??ng xanh lam. Theo ông, vùng bi?n mi?n Trung có th?m l?c ??a h?p chi?u ngang và thu?c ph?n b?n tr?ng n??c sâu ki?u ??i d??ng” trong Bi?n ?ông, các ??o ven b? phân b? r?i rác ? các t?nh và có hai qu?n ??o ngoài kh?i là Hoàng Sa và Tr??ng Sa. ?ây là vùng bi?n giàu san hô nh?t trong Bi?n ?ông v?i các h? th?ng san hô sinh tr??ng trên n?n núi l?a c? ? quy mô r?ng l?n và ?óng vai trò quy?t ??nh ??i v?i ?a d?ng sinh h?c và ngh? cá Bi?n ?ông và là n?n t?ng cho s? phát tri?n kinh t? bi?n xanh và b?n v?ng ? mi?n Trung. Bên c?nh ?ó, ?i?u ki?n môi tr??ng t? nhiên bi?n kh?i ti?p c?n tr?c ti?p g?n b? c?a mi?n Trung r?t thu?n l?i cho phát tri?n ngh? khai thác h?i s?n bi?n xa b? c?a các t?nh Nam Trung b?. Ch? riêng xu?t kh?u cá ng? n?m 2016 ?ã lên ??n g?n 600 tri?u ?ô la M?. Ngoài ra, tuy?n hàng h?i qu?c t? ?n ?? D??ng - thái Bình D??ng và các tuy?n trong khu v?c Bi?n ?ông ph?n l?n ??u ?i qua ho?c lân c?n vùng bi?n mi?n Trung n??c ta. ?ây là khu v?c phân b? các b?n tr?m tích có các c?u trúc d?u khí tri?n v?ng và các bi?u hi?n b?ng cháy ? n??c ta. Ti?m n?ng phát tri?n c?ng - hàng h?i c?a vùng này r?t l?n mà ??n nay ch?a ???c khai thác t??ng x?ng. Vùng ven bi?n mi?n Trung có v? trí r?t quan tr?ng, là c?a m? thông th??ng ra bi?n và có th? h? tr? cho h?i nh?p kinh t? n?i kh?i ASEAN thông qua Hành lang kinh t? ?ông - Tây. Nhi?u v?nh, v?ng có th? xây d?ng thành các c?ng bi?n n??c sâu ti?m n?ng nh?t ? n??c ta, t?o ti?n ?? phát tri?n các khu kinh t? ven bi?n theo mô hình: c?ng - ?ô th? - bi?n nh?: Nghi S?n (Thanh Hóa), V?ng Áng (Hà T?nh), Dung Qu?t (Qu?ng Ngãi), Chân Mây (?à N?ng), V?nh Hàn, Nh?n H?i (Bình ??nh), v?nh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hòa). ?? phát tri?n kinh t? bi?n mi?n Trung, theo ông c?n chuy?n “y?u th?” trong vùng thành l?i th? và t? l?i th? chuy?n thành l?i ích cho kinh t? bi?n toàn vùng và cho ??t n??c trên c? s? tôn tr?ng các y?u t? ??c thù, các giá tr? c?t lõi trong vùng và t?ng ??a ph??ng, b?o ??m t?t liên k?t vùng trong phát tri?n “chu?i” khu kinh t? bi?n ??o, chu?i ?ô th? ven bi?n và chu?i ?ô th? ??o ? mi?n Trung. Th?c tr?ng và ti?m n?ng phát tri?n c?a mi?n Trung ?òi h?i ph?i thay ??i t?m nhìn, xóa b? ??nh ki?n trong chi?n l??c phát tri?n kinh t? bi?n theo h??ng chuy?n t? “nâu” sang “xanh lam”, h??ng t?i s? phát tri?n b?n v?ng và th?c hi?n ??ng b? các gi?i pháp nh?m phát huy c? h?i, kh?c ph?c thách th?c ?? kinh t? bi?n mi?n Trung “b?t phá” trong dài h?n.

V? l?nh v?c phát tri?n du l?ch bi?n, gi?ng viên ?ào Th? Bích Th?y, Tr??ng ??i h?c Kinh t?, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i ?ánh giá Vi?t Nam có kho?ng 125 bãi bi?n, v?nh bi?n thu?n l?i ?? phát tri?n du l?ch. Ngoài ra, Vi?t Nam còn có các khu d? tr? sinh quy?n ???c UNESCO công nh?n và h? th?ng các v??n qu?c gia và khu b?o t?n thiên nhiên ven bi?n ?a d?ng. Các vùng ven bi?n c?ng ???c th?a h??ng các di tích l?ch s? v?n hóa phong phú. ?ó là nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i ?? phát tri?n du l?ch ngh? d??ng bi?n ??o, du l?ch sinh thái, th? thao và m?o hi?m. 

Th?c t?, du l?ch bi?n trong nh?ng n?m qua t?ng tr??ng c? v? doanh thu và s? l??t khách du l?ch, tính bình quân trong giai ?o?n 2000 - 2015 trong t?ng s? 63 t?nh, thành ph? c?a c? n??c thì ch? riêng 28 t?nh, thành ph? giáp bi?n ?ã chi?m t? tr?ng 71,5% doanh thu du l?ch l? hành c?a c? n??c. ?i?u này cho th?y ?u th? c?a du l?ch bi?n trong ngành du l?ch c?a c? n??c. Xét theo bình quân ??a ph??ng trong giai ?o?n này, tính trung bình doanh thu du l?ch l? hành c?a m?t ??a ph??ng giáp bi?n cao g?p 3,2 l?n so v?i m?t ??a ph??ng không giáp bi?n. M?i ??a ph??ng c?n tìm ra nét ??c thù, t?o l?i th? c?nh tranh riêng bi?t ?? khai thác, phát tri?n ti?m n?ng du l?ch t? ??y ho?c liên k?t gi?a các ??a ph??ng ?? t?o thành chu?i du l?ch nh?m khai thác l?i th? chung.

Trong khi ?ó, ?ánh giá v? ti?m n?ng n?ng l??ng tái t?o vùng bi?n ven b? Vi?t Nam và các d? án kéo ?i?n t? ??t li?n ra các ??o ven b?, PGS,TS. L?u ??c H?i, Khoa Môi tr??ng, tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ??i h?c Qu?c gia Hà N?i ??a ra các khuy?n ngh? mang tính d? báo: Vi?c chuy?n t?i ?i?n t? ??t li?n ra các ??o ven b? c?n thi?t trong gia ?o?n hi?n nay có th? s? ???c thay th? b?ng vi?c chuy?n t?i ?i?n s?n xu?t t? ngu?n n?ng l??ng tái t?o t? ??o vào ??t li?n. S? ??i h??ng chuy?n t?i ?i?n s? di?n ra nhanh chóng khi Nhà n??c quan tâm ??n phát huy ti?m n?ng n?ng l??ng tái t?o l?n c?a vùng bi?n ven b? và xóa b? bao c?p trong s?n xu?t ?i?n t? các ngu?n n?ng l??ng truy?n th?ng; ??u t? kinh phí ?ánh giá ti?m n?ng các d?ng n?ng l??ng tái t?o ? các vùng bi?n ven b?; t?o ?i?u ki?n khuy?n khích các nhà ??u t? th?c hi?n các d? án s?n xu?t ?i?n t? ngu?n n?ng l??ng tái t?o.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc