TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.436
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.498

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Nh?ng d?u h?i l?n v?i thành ph? thông minh

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 09:51 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
MU?N CÓ THÀNH PH? THÔNG MINH , Ý CHÍ PH?I V?NG


Hà N?i ?ã ??a ra ch? tr??ng và quy?t tâm xây d?ng m?t “thành ph? thông minh”. Tuy nhiên, vi?c l?a ch?n mô hình, gi?i pháp và chu?n b? th? nào là không h? ??n gi?n, b?i h? t?ng c? s? v?n b?c l? nhi?u h?n ch? c?n ???c kh?c ph?c mau chóng.

 

Các y?u t? c?t lõi

Mu?n xây d?ng Hà N?i tr? thành “thành ph? thông minh” (smart city- SC), ?òi h?i ph?i có h? th?ng h? t?ng k? thu?t công ngh? thông tin k?t h?p v?i truy?n thông hi?n ??i ?? ph? kín thành ph? (còn g?i ICT - Công ngh? thông tin k?t h?p v?i truy?n thông). H? th?ng ICT b?o ??m trong thành ph? “v?n v?t ???c k?t n?i” (Internet of things). T?c là qua h? tr? c?a ICT, c? dân s?ng trong thành ph? s? k?t n?i ???c v?i thiên nhiên, nhà ?, ???ng sá, cây c?i, xe c?… Th? n?a, ph?i có công dân thông minh (Smart citizen) có vi?c làm ??y ?? v?i thu nh?p cao. ?ây ???c coi là m?t trong s? các y?u t? quy?t ??nh s? thành b?i c?a “thành ph? thông minh”. R?i c?n ph?i có m?t ??i ng? chuyên gia c?c gi?i, toàn di?n và trung thành v?i l?i ích nhân dân ?? qu?n lý, v?n hành m?t h? th?ng k? thu?t c?a SC. Cu?i cùng, c?n ph?i có “chính quy?n thông minh”, “lãnh ??o thông minh”, g?m nh?ng ng??i có tài, có tâm, minh b?ch, b?i chính quy?n thông minh s? bi?t ra quy?t sách ?úng, l?a ch?n ?úng l?nh v?c ?u tiên, quy?t ??nh m?c ??u t? phù h?p và bi?t cách duy trì thành qu? lâu dài cho SC.
 

Nh? v?y, khái ni?m “thành ph? thông minh” r?t r?ng. Hà N?i ?ã chu?n b? gì ?? h??ng t?i ?i?u ?ó? Ngay t? n?m 2010 v?n ?? này ?ã ???c ??a ra, và c?ng ph?i vài n?m sau vi?c xây d?ng chính quy?n ?i?n t? - m?t n?c thang quan tr?ng m?i ???c th?c hi?n r?t ráo, song không ph?i lúc nào c?ng ??t ???c thành công. ?? ??a Hà N?i tr? thành m?t ?ô th? hi?n ??i x?ng t?m là m?t trong nh?ng trung tâm l?n v?n luôn là m?t nhi?m v? ??y khó kh?n và thách th?c.

Hi?n, Hà N?i ?ang chú tr?ng xây d?ng chính ph? ?i?n t? theo Ngh? quy?t 36A c?a Chính ph?, ??ng th?i kh?ng ??nh vi?c xây d?ng thành ph? thông minh là h??ng ?i b?t bu?c c?a mình.
 

Ch? t?ch UBND thành ph? Hà N?i Nguy?n ??c Chung cho bi?t: “Xây d?ng chính ph? ?i?n t? và “thành ph? thông minh” giúp Hà N?i gi?m chi phí trong qu?n lý c?a b? máy chính quy?n, ??c bi?t gi?m chi phí c?a doanh nghi?p; là công c? chính ?? th?c hi?n c?i cách hành chính”.

V?i m?c tiêu ?ó, Hà N?i ?ã ch?n xây d?ng thành ph? thông minh h??ng t?i các l?nh v?c nóng tác ??ng nhi?u ??n ng??i dân, doanh nghi?p. Theo bà Phan Lan Tú - Giám ??c S? Thông tin và Truy?n thông Hà N?i thì Th? ?ô Hà N?i ?ã ?u tiên l?a ch?n b?n l?nh v?c y t?, giáo d?c, giao thông và du l?ch trong vi?c xây d?ng “thành ph? thông minh”. Th?c ch?t là ?ng d?ng công ngh? thông tin trong b?n l?nh v?c này k?t h?p v?i vi?c xây d?ng chính ph? ?i?n t?, c?i cách hành chính ph?c v? l?i ích cho ng??i dân và doanh nghi?p.

Và nh?ng d?u h?i

Cách l?a ch?n b??c ?i c?a lãnh ??o thành ph? là khá phù h?p, vì Hà N?i có nhi?u thu?n l?i ?? kêu g?i s? ??u t? c?a các t?p ?oàn, doanh nghi?p trong và ngoài n??c nh? Viettel, VNPT, FPT, CMC… và m?t s? t?p ?oàn n??c ngoài l?n nh? Microsoft ?? th?c hi?n trong các l?nh v?c k? trên. Nhi?u n??c có kinh nghi?m nh? Xin-ga-po c?ng ?ang mong mu?n h?p tác v?i Hà N?i trong các l?nh v?c này. M?t khác, Hà N?i có nhi?u l?i th? mà các ??a ph??ng khác không th? có, ?ó là ti?m n?ng ch?t xám; trên 80% chuyên gia ??u ngành và trên 1/3 s? tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u làm vi?c tr?c ti?p trên ??a bàn. Tuy nhiên, c? b?n l?nh v?c k? trên trong nh?ng n?m qua ??u ch?a ??t hi?u qu? nh? mong mu?n. V? giáo d?c và du l?ch v?n ch?a có ??t phá. V? y t?, b?nh vi?n luôn quá t?i, vi?c khám, ch?a b?nh g?p nhi?u khó kh?n; v? giao thông c?ng v?y, ng??i dân v?n ti?p t?c than phi?n v? n?n t?c ???ng, c? quan ch?c n?ng v?n lúng túng trong qu?n lý, xây d?ng h? t?ng giao thông.
 

Ngoài nh?ng khó kh?n v? h? t?ng k? thu?t ICT ch?a hi?n ??i thì n?n t?ng h? t?ng k? thu?t chung c?ng còn nhi?u b?t c?p, v?n còn tình tr?ng thi?u n??c sinh ho?t, ng?p úng n??c th?i, rác th?i, ô nhi?m môi tr??ng… gây không ít phi?n toái. Khó kh?n th? hai là làm sao có ngu?n nhân l?c ?? ch?t l??ng ?áp ?ng cho “thành ph? thông minh”, v?n hành chính quy?n ?i?n t?? Công ngh? là n?n t?ng quan tr?ng, t?o ra s? k?t n?i gi?a Chính ph?, doanh nghi?p v?i ng??i dân nh?ng chính con ng??i m?i là y?u t? quy?t ??nh s? thành b?i c?a “thành ph? thông minh”. V?y con ng??i hi?n t?i có ?áp ?ng ???c không? Theo TS, KTS Nguy?n Quang Minh, ?ô th? thông minh nh?n m?nh tr??c h?t tính hi?u qu? trong ba l?nh v?c then ch?t: Khai thác c? s? h? t?ng k? thu?t; qu?n lý xã h?i; quá trình h?c h?i c?ng nh? s? thích ?ng nhanh ??i v?i nh?ng thay ??i c?a ?i?u ki?n phát tri?n. ??ng th?i, t? ?ó m? ra sáu ph?m vi trong cu?c s?ng g?m: Con ng??i thông minh; n?n kinh t? thông minh; ph??ng ti?n ?i l?i thông minh; cu?c s?ng thông minh; môi tr??ng thông minh; qu?n lý thông minh.

 

??ng quan ?i?m ?y, KTS Ngô Vi?t S?n Nam cho r?ng, v?i tr?ng tâm c?a “thành ph? thông minh”, c? th? là vi?c xây d?ng thành ph? Hà N?i cho t??ng lai thì y?u t? con ng??i là quan tr?ng, sau ?ó m?i ??n qu?n lý và công ngh?. B?i v?y, c?n giúp t?ng giá tr? sinh ho?t c?ng ??ng và b?n s?c cho ?ô th?, thay vì làm ?ô th? tr? nên máy móc, vô h?n. ?? ???c nh? v?y c?n chú ý nghiên c?u hi?n tr?ng kinh t? - xã h?i, nhu c?u s?ng và làm vi?c c?a ng??i dân, ?? hình thành các c?ng ??ng s?ng và làm vi?c ?a d?ng, v?i s? h? tr? c?a nhi?u c?p ?? ?ng d?ng công ngh? thông minh. M?i ?ây, H?i ??ng Nhân dân Thành ph? ?ã thông qua Ngh? quy?t v? ?i?u ch?nh “Ch??ng trình m?c tiêu ?ng d?ng công ngh? thông tin trong ho?t ??ng các c? quan nhà n??c thành ph? Hà N?i giai ?o?n 2016-2020”. Bí th? Thành ?y Hà N?i Hoàng Trung H?i yêu c?u chính quy?n Hà N?i b??c sang n?m 2018 c?n kiên quy?t th?c hi?n t?t ba khâu ??t phá mà ??i h?i ??ng b? thành ph? ?ã ?? ra. ?ó là, phát tri?n ??ng b? hi?n ??i hóa t?ng b??c k?t c?u h? t?ng ?ô th? và nông thôn; ??y m?nh c?i cách hành chính, c?i thi?n môi tr??ng ??u t?; nâng cao ch?t l??ng ngu?n nhân l?c... Nh?ng ??t phá ?ó s? tác ??ng m?nh m? ??n t?c ?? th?c hi?n m?c tiêu ??a Hà N?i tr? thành “thành ph? thông minh” vào n?m 2030.

Nh? v?y, th?i gian t?i, các c? quan ch?c n?ng Hà N?i s? ph?i v??t qua nhi?u khó kh?n, tr? ng?i. ?? không ch? phát tri?n v? công ngh?, mà còn b?o l?u các y?u t? v?n hóa truy?n th?ng c?a thành ph? nghìn n?m v?n
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc