TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.468

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Du L?ch Vi?t ngay càng h?p d?n

Đăng lúc: Thứ hai - 11/02/2019 15:05 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Vi?t Nam ?ang tr? thành m?t ?i?m ??n ???c ?a thích c?a r?t nhi?u du khách trên th? gi?i

S? li?u t? T?ng c?c Du l?ch, khách qu?c t? ??n Vi?t Nam trong tháng 8 ??c ??t h?n 1,3 tri?u l??t ng??i, t?ng 11,3% so v?i tháng tr??c. Tính chung 8 tháng, khách qu?c t? ??n Vi?t Nam ??c ??t g?n 10,5 tri?u l??t khách, t?ng 22,8% so v?i cùng k? n?m tr??c.

Nhi?u ?i?m ??n m?i l?

Theo phi?u ?i?u tra khách qu?c t? ??n Vi?t Nam t?i các c?a kh?u qu?c t?, có ??n 60% khách ?i theo hình th?c t? túc. K?t qu? này t??ng ??ng v?i nh?ng phân tích báo cáo t? các hãng hàng không công b? g?n ?ây, cho th?y khách qu?c t? ?ã ch? ??ng l?a ch?n d?ch v? qua m?ng ho?c ??n Vi?t Nam m?i l?a ch?n d?ch v? land tour, ??ng ngh?a v?i d?ch v? c?a Vi?t Nam ?ã khá phát tri?n mang l?i nhi?u l?a ch?n cho du khách.

Bà Tr?n Th? B?o Thu, Giám ??c ti?p th? truy?n thông Công ty Fiditour, cho bi?t l??ng khách ??ng ký tour du l?ch trong n??c t?i Fiditour ngày càng t?ng trong 2 - 3 n?m tr? l?i ?ây, cho th?y b?c tranh du l?ch n?i ??a có nhi?u kh?i s?c. Nhi?u ?i?m ??n m?i l? ???c gi?i thi?u ??n du khách; c? s? h? t?ng, d?ch v? du l?ch t?i các ?i?m ??n ngày càng ???c hoàn thi?n và phát tri?n; môi tr??ng du l?ch ???c c?i thi?n, nhi?u ?i?m ??n an toàn, thân thi?n h?n…

M?t s? ?i?m ??n nh? v?nh H? Long, qu?n th? di tích Tràng An - Ninh Bình, h? th?ng hang ??ng ? Qu?ng Bình hay Phú Qu?c, Côn ??o ?ã tr? thành ?i?m ??n h?p d?n, quen thu?c ??i v?i du khách trong và ngoài n??c. "Nóng s?t" không kém là làng th? dân trong b?i c?nh phim "Kong: Skull Island" ? Ninh Bình.

Ngoài ra, nh?ng tour tr?i nghi?m mùa n??c n?i mi?n Tây, du l?ch th??ng ngo?n hoa Tây B?c, hoa dã qu? Tây Nguyên, thiên ???ng bi?n Phú Qu?c (sau Nha Trang, gi? khách Nga ?ã chuy?n h??ng sang bi?n Phú Qu?c) c?ng ???c b? sung các ?i?m nh?n m?i. ? H?i An (Qu?ng Nam) có sô di?n th?c c?nh "Ký ?c H?i An" c?ng ?ang thu hút s? quan tâm c?a du khách trong và ngoài n??c… ??i M?ng M?, thung l?ng Tình Yêu ? ?à L?t (t?nh Lâm ??ng)... g?n ?ây ?ã ???c làm m?i ?? thu hút du khách.N? l?c l?y lòng du khách

Bên c?nh nh?ng ?i?m ??n, các doanh nghi?p l? hành c?ng h?t s?c n? l?c ?? kích c?u du l?ch thông qua hàng lo?t s?n ph?m d?ch v? cung ?ng ra th? tr??ng. ??i di?n Saigontourist cho bi?t nhi?u du khách ?ã quan tâm ??n s?n ph?m tour n?i ??a, ??c bi?t là các tour ti?t ki?m. "Tr??c tiên ph?i ghi nh?n n? l?c b?n b? c?a các doanh nghi?p d?ch v? du l?ch, l? hành trong vi?c liên k?t v?i nhau ?? cung c?p ??n khách hàng m?c giá t?t nh?t ?? kích c?u du l?ch. Ví d?, t?i Saigontourist vào m?i mùa ??u có các chùm tour ti?t ki?m liên k?t các ??i tác hàng không. Bên c?nh ?ó là n? l?c làm m?i s?n ph?m t?i các ??a ph??ng" - v? ??i di?n này di?n gi?i.

Theo B? tr??ng B? V?n hóa - Th? thao và Du l?ch Nguy?n Ng?c Thi?n, nh?ng xu h??ng m?i c?a du l?ch th? gi?i nh?: t?ng tr?i nghi?m, du l?ch ??n thân, du l?ch chia s?, sáng t?o, có trách nhi?m và ?ng d?ng công ngh? cao 4.0... ?ang t?o nên b??c chuy?n sang màu s?c m?i, ?òi h?i ngành du l?ch ph?i thay ??i và thích ?ng v?i nh?ng xu h??ng này. "Liên k?t ?ang m? ra c? h?i phát tri?n ??ng th?i là m?t thách th?c, yêu c?u ngày càng cao ??i v?i các ?i?m ??n, các ??i tác tham gia trong chu?i cung ?ng du l?ch toàn c?u" - B? tr??ng Nguy?n Ng?c Thi?n nh?n m?nh.

Hi?u rõ nh?ng c? h?i l?n thách th?c ?ó, các công ty du l?ch cho r?ng ngoài 2 y?u t? chính là s?n ph?m h?p d?n v?i giá t?t, ngành du l?ch c?n nhanh chóng kh?c ph?c nh?ng h?n ch? v? h? t?ng, d?ch v?… ?? l?y lòng du khách. Môi tr??ng du l?ch t?i ?i?m ??n ph?i ???c b?o ??m, t?o s? an tâm cho du khách ??ng th?i kiên quy?t xóa b? nh?ng hình ?nh tiêu c?c gây ?nh h??ng ??n b? m?t du l?ch c?a ??a ph??ng. ?à N?ng ?ã làm r?t t?t trong vi?c nói không v?i n?n ?n xin, bán hàng rong t?i nh?ng khu v?c có ?ông khách du l?ch. Bên c?nh ?ó, c?n c?n ?u tiên qu?ng bá du l?ch Vi?t Nam ??n các th? tr??ng tr?ng ?i?m, n?i l?ng h?n n?a chính sách c?p th? th?c ?? thu hút thêm du khách qu?c t?.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc