TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.362

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bé gái t? kh?i b?n ung th? não

Đăng lúc: Thứ ba - 12/02/2019 15:08 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Các bác s? ?i?u tr? cho bé Roxli Doss vô cùng ng?c nhiên khi kh?i u trong não em ?ã bi?n m?t m?t cách bí ?n. Cha m? em tin ?ó là phép m?u tr??c ?êm Giáng sinh.

C?n b?nh nào ???c xem là 'ung th? c?a tim'?

Nguyên nhân gây ung th? nào có th? tránh?

S? d?ng ?i?n tho?i nhi?u, t?ng nguy c? ung th? não

Sau nhi?u tu?n than b? ?au ??u liên t?c, bé Roxli, 11 tu?i, s?ng ? bang Texas (M?) ???c các bác s? ch?n ?oán m?c b?nh u thân não (DIPG) vào tháng 6 n?m nay. Nh?ng ng??i ???c kh?ng ??nh b? ch?ng ung th? này ch? có th? s?ng t? 6-9 tháng.

Nh?ng cha m? Roxli không t? b? s? s?ng c?a con gái. H? ??a con ?i x? tr? dù theo các bác s?, quá trình ?ó không còn ý ngh?a gì v?i tình tr?ng c?a cô bé.

Phép m?u có th?t

K?t qu? con gái b? DIPG khi?n cha m? Roxli nghi ng? bác s?, h? quy?t ??nh ??a con ?i xét nghi?m ? nhi?u b?nh vi?n khác. "Nh?ng t?t c? bác s?, t? B?nh vi?n Nhi ??ng Dell ??n Texas, Dana-Farber, John Hopkins và MD Anderson ??u kh?ng ??nh ?ó là DIPG" - ông Scott Doss k? l?i v?i ?ài ABC.

Trong su?t nhi?u tháng liên ti?p, ?i?u duy nh?t v? ch?ng ông Doss có th? làm cho con gái là c?u nguy?n. H? l?p ra m?t qu? kêu g?i s? tài tr? c?a các nhà h?o tâm giúp bé Roxli ch?a b?nh. Theo bác s? Virginia Harrod - ng??i tr?c ti?p ?i?u tr?, bé Roxli g?p khó kh?n trong vi?c nhai nu?t, suy gi?m th? l?c, khó nói và th?nh tho?ng m?t th?.

?i?u khó tin x?y ra l?n ??u tiên trong m?t ??t ch?p MRI tháng 9. K?t qu? cho th?y kh?i u không còn xu?t hi?n trong não cô bé. "L?n ??u tiên th?y k?t qu? MRI, tôi ?ã không tin vào m?t mình. Không th? nhìn th?y kh?i u trên phim ch?p" - bác s? Harrod cho bi?t. ?? ch?c ch?n, các bác s? ?ã ki?m tra thêm hai l?n n?a nh?ng k?t qu? v?n y nh? l?n ??u tiên.

Cha m? Roxli ?ã khóc trong ni?m vui khi bi?t ???c k?t qu? c?a con gái. "Con bé ?ã ho?t bát tr? l?i gi?ng nh? h?i x?a" - cha bé Roxli cho bi?t. Dù v?n còn ph?i ti?p t?c tr?i qua m?t s? ??t ?i?u tr?, nh? li?u pháp mi?n d?ch ?? phòng ng?a ung th? tr? l?i, bé Roxli ?ã có th? t?n h??ng các ho?t ??ng th??ng nh?t ?a thích nh? c??i ng?a.

Ung th? có th? t? kh?i?

Cách ?ây h?n m?t tháng, truy?n thông M? c?ng b?t ng? tr??c tr??ng h?p "b?nh nhân ung th? não t? d?ng h?t b?nh ch? m?t ngày tr??c ph?u thu?t". Ông Paul Wood s?ng ? thành ph? Lodi, bang California (M?), c?m th?y ?au ??u và chóng m?t d? d?i trong nhi?u tháng. Bác s? th?n kinh t?i B?nh vi?n UC San Francisco ch?n ?oán ông Wood b? xu?t huy?t não. Trong khi ?ó, k?t qu? ch?p X-quang phát hi?n m?t kh?i u trong não ông. Các bác s? ?? ngh? ti?n hành ph?u thu?t ?? lo?i b? kh?i u. Ca ph?u thu?t ???c lên l?ch.

Tuy nhiên, m?t ngày tr??c khi ph?u thu?t, các bác s? ?ã ch?p CT scan l?n cu?i và b?t ng? phát hi?n kh?i u não ?ã bi?n m?t không d?u v?t. K?t qu? cho th?y không có b?t k? th? gì b?t th??ng trong não ông Wood.

Các bác s? c?ng không th? gi?i thích hi?n t??ng này. H? ?ã ?? ngh? ông Wood tham gia m?t cu?c nghiên c?u sâu h?n ?? bi?t th?c s? ?i?u gì ?ã x?y ra v?i ông. Ông Wood càng không bi?t t?i sao ?i?u k? di?u nh? th? l?i có th? x?y ra. Nh?ng ???ng nhiên, ông vô cùng m?ng r? vì b?ng nhiên h?t b?nh.

H?i tháng 10-2018, m?t nhóm nghiên c?u ??n t? ??i h?c Northwestern (Illinois, M?) ?ã phát hi?n th?y m?i t? bào trong c? th? ng??i ??u ch?a m?t "c? ch? phòng v?" t? nhiên. N?u kích ho?t ?úng cách c? ch? này, b?nh ung th? có th? ???c ch?a kh?i mà không c?n dùng các ph??ng pháp nhi?u tác d?ng ph? nh? hóa tr? n?a. Nhóm nghiên c?u phát hi?n r?ng m?t s? d?ng hóa tr? ?ã vô tình kích ho?t c? ch? phòng v? t? nhiên c?a t? bào, t? ?ó giúp chúng có vai trò nh?t ??nh trong vi?c ?i?u tr? ung th?.

Tr? ung th? d? b? suy th?n c?p

T?p chí Vi?n Ung th? qu?c gia v?a ??ng m?t nghiên c?u m?i c?a Canada cho bi?t g?n 10% b?nh nhân ung th? ?i?u tr? b?ng hóa ch?t ho?c thu?c th? h? m?i có nguy c? nh?p vi?n vì suy th?n c?p. Nghiên c?u kh?o sát g?n 163.000 b?nh nhân b?t ??u hóa tr? hay dùng thu?c tr? ung th? th? h? m?i t?i Ontario t? n?m 2007 ??n n?m 2014. Nhìn chung có 10.880 b?nh nhân, chi?m 9,3%, ph?i nh?p vi?n vì suy th?n c?p ho?c ph?i l?c máu.

Ng??i d?n ??u nghiên c?u trên, bác s? Abhijat Kitchlu c?a ?H Toronto cho bi?t th?n s? th?i nhi?u lo?i thu?c ?i?u tr? kh?i u và ?i?u này có th? gây h?i lên các t? bào c?a th?n. "Có th? gi?m nguy c? t?n th??ng th?n b?ng cách bù ?? n??c cho c? th? và trong m?t s? tr??ng h?p thì nên tránh các lo?i thu?c có kh? n?ng t?ng nguy c? t?n th??ng cho th?n" - ông Kitchlu nói thêm.

Ông Kitchlu c?ng khuyên b?nh nhân ung th? nên ??n g?p bác s? s?m khi có bi?u hi?n b? m?t n??c ho?c nhi?m trùng do các tri?u ch?ng này liên quan ??n t?n th??ng th?n. Nhìn chung ng??i b?nh nên chú ý theo dõi tình hình c?a th?n b?i "các b?nh nhân ung th? b? suy th?n c?p tính trong quá trình ?i?u tr? ung th? s? b? gi?m c? h?i s?ng sót", theo bác s? Kitchlu.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc