TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.424
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.259

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
TT - Sáng 27-1, t?i Trung tâm sinh ho?t công nhân (KCN Hi?p Ph??c, huy?n Nhà Bè, TP. HCM), 285 h?c sinh - sinh viên thu?c hai xã Hi?p Ph??c và Long Th?i ?ã ???c trao các su?t h?c b?ng (t? 500.000-4 tri?u ??ng/su?t tùy ??i t??ng) trong qu? “IPC - Ti?p s?c ??n tr??ng” v?i t?ng tr? giá h?n 400 tri?u ??ng.

?ây là nh?ng g??ng m?t h?c sinh THPT, h?c sinh ngh? và SV các tr??ng C?, ?H v??t khó, h?c gi?i, n?ng n? tham gia ho?t ??ng xã h?i.

 

BÌNH THANH

Du h?c sinh Úc t?ng quà ??ng bào nghèo

H?i Du h?c sinh Vi?t Nam ? Melbourne (Úc) ?ã ??n t?ng quà t?t cho 66 h? gia ?ình ??ng bào nghèo t?i xã Phú S?n (huy?n Bù ??ng, t?nh Bình Ph??c) trong ngày 26-1. Các ph?n quà g?m m?t thùng mì gói, 10kg g?o, d?u ?n, qu?n áo c?... do h?i t? quyên góp và v?n ??ng m?nh th??ng quân. H?i c?ng trao hai h?c b?ng (3,5 tri?u ??ng/su?t) cho hai sinh viên t?i xã.

NG?C TR??NG