TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.352

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
??i di?n tr??ng s? tham gia h?i th?o t? ch?c lúc 17h30 - 20h ngày 261 t?i 12172 L?c Long Quân, Tây H?, Hà N?i (bà Vicki Seefeldt) và t?i 31C Lý T? Tr?ng, ph??ng B?n Nghé, qu?n 1, TP HCM (ông Brett Wertz).

Ohio University ???c công nh?n b?i Hi?p h?i giáo d?c M? và ???c T?p chí US News and World Report x?p h?ng trong nhóm 2% các tr??ng ??i h?c công l?p hàng ??u c?a M?.

Thành l?p n?m 1804, tr?i qua h?n 200 n?m ?ào t?o, tr??ng ?ã trang b? hành trang ki?n th?c cho hàng ch?c nghìn sinh viên ?? v?ng b??c vào ??i. V?i h?n 250 chuyên ngành ? b?c ??i h?c và 75 chuyên ngành ? b?c cao h?c, sinh viên ? t?t c? các b?c có c? h?i ti?p c?n và phát huy tính sáng t?o trong môi tr??ng nghiên c?u phát tri?n ch?t l??ng qu?c t?. Tr??ng có nhi?u ch??ng trình ?ào t?o ?ã ???c công nh?n ? c?p qu?c gia và qu?c t? v? ch?t l??ng gi?ng d?y và nghiên c?u.


Sinh viên theo h?c t?i tr??ng ??n t? 50 ti?u bang c?a M? và h?n 100 qu?c gia trên th? gi?i (kho?ng 1.500 sinh viên t? các n??c ?n ??, Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Nga…). ?ây c?ng là môi tr??ng t?t ?? sinh viên rèn luy?n và nâng cao kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh. Sinh viên sau khi t?t nghi?p ???c nh?n vào làm vi?c t?i nhi?u công ty, t? ch?c n?i ti?ng nh? IBM, General Electric, Boeing, Diebold...

Sinh viên có thành tích h?c t?p cao (d?a vào ?i?m SAT) có c? h?i ???c c?p h?c b?ng liên ti?p cho 4 n?m h?c ??i h?c n?u b?t ??u nh?p h?c vào k? mùa thu (Fall Quarter) t? n?m th? nh?t. Hàng n?m, tr??ng cung c?p 2.000 su?t h?c b?ng cho các sinh viên cao h?c (th?c s? ho?c ti?n s?) trong ?ó có th? có h?c b?ng toàn ph?n (h? tr? toàn b? h?c phí) ho?c h?c b?ng bán ph?n (h? tr? m?t ph?n h?c phí) và m?t kho?n sinh ho?t phí. S? l??ng h?c b?ng ???c c?p b?i các khoa ho?c các ch??ng trình c?n c? vào thành tích h?c t?p xu?t s?c nh?t c?a sinh viên.

AECT - AMVNX là ??i di?n ?y quy?n v? tuy?n sinh c?a tr??ng t?i Vi?t Nam. T? ch?c cung c?p ch??ng trình t? v?n và h? tr? các em h?c sinh, sinh viên hoàn thi?n h? s? du h?c mi?n d?ch v? phí. ??ng ký tham gia h?i th?o:

Liên h?: T? ch?c giáo d?c M? AMVNX - AECT

Hà N?i: S? 12/172 L?c Long Quân, Tây H?.
?T: 04.3759 1688/ 04.3759 1968

TP HCM: S? 31C Lý T? Tr?ng, Ph??ng B?n Nghé, qu?n 1
?T: 08.3822.2812/ 08.3822.2807