TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.422
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.229

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
100 su?t h?c b?ng 'Th?p sáng ni?m tin' cho tân sinh viên
100 thí sinh có ?i?m thi trên 20, hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n, không có kh? n?ng lo ti?n h?c s? ???c nh?n h?c b?ng toàn ph?n do qu? h?c b?ng Th?p sáng ni?m tin trao t?ng.
Sinh viên ??ng ký xét c?p h?c b?ng Th?p sáng ni?m tin ph?i ?áp ?ng ?? 5 ?i?u ki?n. Tr??c h?t, các em ph?i trúng tuy?n vào ??i h?c công l?p, ??t t? 20 ?i?m tr? lên (không tính ?i?m ?u tiên, không có môn nào d??i 5). ??i v?i sinh viên trúng tuy?n vào các tr??ng cao ??ng thì ph?i ??t ?i?m thi t? 17 tr? lên. Nh?ng sinh viên ?? vào các tr??ng tr? c?p h?c phí, sinh ho?t phí không thu?c di?n xét c?p h?c b?ng này.
Bên c?nh ?ó, ?ng viên n?p h? s? xin h?c b?ng ph?i thu?c gia ?ình có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n (có xác nh?n h? nghèo), gia ?ình không có kh? n?ng lo chi phí theo h?c ??i h?c. ?ng viên ph?i t?i thi?u ??t danh hi?u h?c sinh tiên ti?n trong ba n?m trung h?c ph? thông (?u tiên các em ??t h?c sinh gi?i) và ch?a ???c nh?n h?c b?ng th??ng k? c?a các t? ch?c, cá nhân khác.


H?c b?ng "Th?p sáng ni?m tin" n?m 2012 g?m 100 su?t, m?i su?t 10 tri?u ??ng m?t n?m, trao theo t?ng h?c k?. Sinh viên khi ?ã ???c duy?t c?p h?c b?ng ph?i ??t k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n lo?i khá tr? lên m?i ???c ti?p t?c nh?n h?c b?ng cho h?c k? ti?p theo. Qu? h?c b?ng b?t ??u nh?n h? s? t? 15/7 ??n 20/9. ?ng viên xem chi ti?t v? tiêu chí, th? t?c, m?u h? s? t?i thapsangniemtin.vn.
Qu? h?c b?ng Th?p sáng ni?m tin là qu? h?c b?ng toàn ph?n cho các em h?c sinh gi?i, thi ?? ??i h?c nh?ng hoàn c?nh gia ?ình ??c bi?t khó kh?n không ?? kh? n?ng theo h?c. Qu? s? ??ng hành cùng v?i các em trong quá trình h?c t?p, rèn luy?n các k? n?ng c?n thi?t trong công vi?c, k? n?ng giao ti?p, ?ng x? trong cu?c s?ng c?ng nh? trau d?i ki?n th?c, kinh nghi?m trong h?c t?p, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho các em.
H?c b?ng Th?p sáng ni?m tin ???c sáng l?p b?i T?ng Công ty Tài chính c? ph?n D?u khí Vi?t Nam và T?ng Công ty D?u Vi?t Nam. Sau 5 n?m ho?t ??ng, qu? ?ã giúp ?? h?n 400

h?c sinh, sinh viên th?c hi?n gi?c m? ??i h?c. ??n n?m 2012, có 60 sinh viên c?a qu? t?t nghi?p ??i h?c, nhi?u em ???c ?i du h?c ? n??c ngoài.