TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.345

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
 
               DU H?C V?A H?C – V?A LÀM  T?I NH?T B?N
                  (L??NG CAO – ??NH C? LÂU DÀI T?I NH?T)

1.      Yêu c?u c? b?n
-         T?t nghi?p ??i h?c có chuyên ngành v? k? th?t: c? khí, ?i?n ?i?n t?, công ngh? thông tin, công ngh? ô tô, c? ?i?n t?….
-         Tình tr?ng s?c kh?e t?t, không có ti?n án, lí l?ch rõ ràng
-         ?i?m t?t nghi?p c?n khá/ khá
-         Ngo?i hình: t?m ?n, nhân cách t?t, nhìn ch?ng ch?c

2.      Công vi?c làm
-         V?a h?c ti?ng Nh?t 4h/ngày t?i Tr??ng Qu?c T? J, Tokyo Johoku, Sakura Tokyo…. (phù h?p v?i n?ng l?c c?a h?c viên) trong vòng 2 n?m ?? nh?n ???c ch?ng ch? N2 ti?ng Nh?t.
-         B? trí làm vi?c 4h/ngày t?i các công ty phù h?p v?i chuyên ngành….
-         Sau khi ??t trình ?? N2 h?c viên s? chuy?n ??i Visa du h?c sang Visa lao ??ng ?? làm vi?c t?i Nh?t lâu dài.

3.      L??ng và phúc l?i
-         L??ng trung bình 850 yen/h và có ph? c?p khi làm thêm. T?ng thu nh?p tháng 20 – 25 tri?u/tháng và thu nh?p khác khi làm thêm trong th?i gian h?c Ngôn ng?.
-         Khi h?c xong ngôn ng? h?c viên s? ???c tr??ng chuy?n ??i Visa du h?c sang Visa lao ??ng k? thu?t cao ?? làm vi?c lâu dài t?i Nh?t B?n >3 n?m. Tr??ng cam k?t xin vi?c làm sau khi ra tr??ng và có c? h?i ti?p t?c làm vi?c và sinh s?ng t?i Nh?t B?n. Thu nh?p t? 50 – 70 tri?u/tháng.

4.      Th?i gian làm vi?c và ??a ?i?m
-         Tuy?n 1 ??t duy nh?t trong n?m là tháng 1
-         H?c 4h/ngày ti?ng Nh?t t?i các tr??ng và làm >4h/ngày t?i các công ty, phân s??ng.
-         H?c t?i Tr??ng ngôn ng? khu v?c ?i là Tokyo .

5.      L?i ích c?a ch??ng trình
-         M?c phí th?p nh?t trên th? tr??ng
-         H?c phí ???c n? 1 n?m ??u
-         Ch? ?óng ti?n ký túc xá tr??c 3 tháng và các kho?n phí tr?c ti?p t?i các tr??ng Nh?t.
-         Có nhân viên h? tr? h?c viên khi sang Nh?t h?c t?p và làm vi?c.
-         Sau khi h?c xong tr??ng cam k?t xin vi?c làm cho các h?c viên t?i Nh?t n?u không s? không thu l?i ti?n h?c phí n? trong n?m ??u và ti?n chuy?n ??i visa.

6.      Quy trình
-         H?c 6 tháng ti?ng Nh?t t?i Vi?t Nam ?? ??t trình ?? N5 và làm h? s?
-         Qua Nh?t h?c 2 n?m ti?ng Nh?t ?? ??t trình ?? N2
-         Chuy?n ??i Visa du h?c sang Visa ?i lao ??ng làm vi?c lâu dài t?i Nh?t >3 n?m.

7.      Chi phí và ti?n ?? thanh toán
+ Phí chu?n b? t?i Vi?t Nam: 120.000.000 ??ng
-         ??t I: Khi b?t ??u làm h? s?
-         H?c phí h?c ti?ng Nh?t 6 tháng ??t trình ?? N5: 10.000.000 ??ng (Tr??ng VN thu).
-         Phí làm h? s? du h?c, phí ph?ng v?n: 50.000.000 ??ng
-         Phí ch?ng minh tài chính 600.000.000 ??ng (n?u có): 6.500.000 ??ng
-         ??t II: Khi có thông báo ??u c?a Tr??ng
-         Phí Ký túc xá 3 tháng, phí xét tuy?n, phí nh?p h?c (?óng tr?c ti?p cho tr??ng): 250.000 yen (50 tri?u)
-         Vé máy bay: 10 – 12 tri?u (tùy mùa)

+ Ti?n ?? thanh toán t?i Nh?t:
-    Tr??ng cho n? h?c phí n?m ??u tiên (630.000 yên = 125.000.000 ??ng).  
-     H?c phí n?m th? hai: v?n ?óng bình th??ng (vì ?ã có ti?n do ?i làm)
-     Sau khi k?t thúc khóa h?c ti?ng nh?t c?a Tr??ng: --> Tr??ng s? liên h? n?i làm vi?c, chuy?n ??i t? cách l?u trú sang visa lao ??ng ?? ? l?i làm vi?c v?i các ?i?u ki?n sau: Nhà tr??ng s? thu 600.000 yên (120.000.000 ??ng) = chi phí cho vi?c liên h? n?i làm vi?c + chuy?n visa.
 
--> T?ng s? ti?n h?c sinh n? tr??ng h?c phí n?m ??u 125 tri?u và chuy?n ??i Visa 120 tri?u là: 1.230.000 yên (245 tri?u)
+ Tr??ng cam k?t:
-    Sinh viên làm vi?c và l?nh l??ng, ti?n l??ng hàng tháng s? ???c trích ra tr? góp l?i cho nhà tr??ng.
-    N?u nhà tr??ng không tìm ???c vi?c làm cho h?c sinh thì nhà tr??ng s? không thu l?i Ti?n h?c phí cho n? n?m ??u.