TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.437
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.381

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
TT - 50 su?t h?c b?ng (500.000 ??ng/su?t và d?ng c? h?c t?p) c?a H?i Ng??i Vi?t Nam t?i Stuttgart (??c) k?t h?p cùng báo Tu?i Tr?, ?ã ???c trao cho các h?c sinh Tr??ng ti?u h?c Ph?m V?n C?i (huy?n C? Chi, TP.HCM) sáng 29-8.

?ây là qu? h?c b?ng ???c các thành viên H?i Ng??i Vi?t Nam t?i Stuttgart gây qu? thông qua vi?c bán ??c s?n quê h??ng t?i các ngày h?i c?a ??a ph??ng, quyên góp t? nh?ng bu?i sinh nh?t (thay vì nh?n quà)... và ???c trao th??ng niên cho Tr??ng ti?u h?c Ph?m V?n C?i t? n?m 2005.