TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.434
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.258

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
Ph?n th??ng h?c b?ng “Chung m?t ??c m?”

TT - H?c b?ng “Chung m?t ??c m?” thu?c ch??ng trình “Vì ngày mai phát tri?n” c?a báo Tu?i Tr? và ch??ng trình “Phác h?a t??ng lai” c?a T?p ?oàn SCG (Thái Lan) s? t?ng ph?n th??ng cho các h?c sinh khu v?c b?y t?nh, thành mi?n ?ông Nam b? t?ng nh?n h?c b?ng v?a ??u ??i h?c n?m h?c 2012-2013 thu?c b?n ngành: marketing, qu?n tr? kinh doanh, k? toán và k? s?.

Ph?n th??ng tr? giá 4 tri?u ??ng/su?t cùng quà t?ng c?a T?p ?oàn SCG tài tr?.

H? s? g?i v? Ban công tác xã h?i báo Tu?i Tr?, 60A Hoàng V?n Th?, P.9, Q.Phú Nhu?n, TP.HCM, g?m: b?n photo gi?y ch?ng nh?n h?c b?ng “Chung m?t ??c m?” và gi?y báo trúng tuy?n ??i h?c, th? t? gi?i thi?u có ??y ?? thông tin cá nhân, s? ?i?n tho?i liên l?c, email. H?n cu?i: ngày 5-10-2012.