TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.584
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.651

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
?ây là m?t ho?t ??ng ngo?i khóa mà ph? huynh mu?n dành cho các con nh? m?t ph?n th??ng ?? x? h?i trong nh?ng ngày ngh? và t? hoàn thi?n m?t s? k? n?ng s?ng còn thi?u.

Tham gia ch??ng trình du h?c hè là tham gia vào m?t môi tr??ng giáo d?c n?ng ??ng. Ch??ng trình ???c sáng t?o và thi?t k? v?a mang tính h?c thu?t, v?a mang tính th?c ti?n. Các em s? t? quan sát, t? tìm hi?u, khám phá…?? bi?n nh?ng tr?i nghi?m c?a mùa hè thành ki?n th?c và kinh nghi?m s?ng c?a b?n thân.

Các ch??ng trình du h?c hè h??ng nhi?u ??n vi?c nâng cao k? n?ng s?ng cho h?c sinh ch? không ch? d?ng l?i ? vi?c ?ào t?o ti?ng Anh và th?m quan du l?ch. Tham gia ch??ng trình h?c sinh “ch?p nh?n b? l?i ??ng sau s? quan tâm ch?m sóc c?a b? m? và ng??i thân” ?? có th? “t?p d?n thói quen t? l?p và t? kh?ng ??nh mình v?i cu?c s?ng bên ngoài”.
H?c sinh s? ???c h?c cách s?ng ch? ??ng và k? lu?t h?n v?i b?n thân, hòa ??ng v?i xã h?i và g?n k?t h?n v?i c?ng ??ng xung quanh. Các ph? huynh c?ng nh?n rõ m?t s? k? n?ng con em mình còn y?u ho?c thi?u và mong mu?n qua vài tu?n hè có th? giúp các con ph?n nào c?i thi?n d?n nh?ng k? n?ng ?ó. Ch??ng trình k? n?ng m?m ???c thi?t k? khá ??n gi?n nh?: k? n?ng làm vi?c ??ng ??i, k? n?ng thuy?t trình, k? n?ng gi?i quy?t v?n ??, k? n?ng lãnh ??o nhóm ???c l?ng ghép m?t cách t? nhiên và trong su?t th?i gian h?c sinh tham gia ch??ng trình du h?c hè.

M?i ch??ng trình du h?c hè ???c thi?t k? khác nhau nh?ng v?n ph?i ??m b?o 3 y?u t?: du - h?c - hè. Ch??ng trình du h?c hè c?a t? ch?c Apollo n?m 2013 còn m?nh d?n ??a vào n?i dung gi?ng d?y m?t s? khái ni?m c? b?n v? kinh doanh nh? cách xây d?ng m?c tiêu bán hàng, thi?t k? th??ng hi?u cá nhân hay l?p chi?n l??c qu?ng cáo s?n ph?m... Các v?n ?? nghe có v? ph?c t?p nh?ng th?c ch?t ?ã ???c ??n gi?n hóa và ???c minh h?a b?ng nh?ng ho?t ??ng quen thu?c nh? thói quen mua hàng, nh?n xét các qu?ng cáo, t? qu?ng cáo cho s?n ph?m c?a mình… ?? phù h?p v?i nh?n th?c c?a các em h?c sinh giúp các em h?p th? v?n ?? m?t cách d? hi?u.

Bà Phan Th? Hoàng Hoa - T?ng Giám ??c Apollo English cho bi?t: “?ây s? là m?t th? thách thú v? ??i v?i các em h?c sinh. Tuy nhiên, m?c tiêu c?a ch??ng trình là giúp các em b?t ??u làm quen và nh?n th?c v? m?t s? khái ni?m kinh t? gi?n ??n t? ?ó giúp các em nh?n ra s? thích ngh? nghi?p t??ng lai c?a mình”.

M?i n?m, có hàng nghìn h?c sinh tham gia các ch??ng trình du h?c hè. Bùi Minh H?nh sinh n?m 2003, Gi?i nh?t cu?c thi ??RêMí 2011 nh?n xét: “Em tham gia ch??ng trình du h?c hè t?i Singapore do Apollo t? ch?c n?m 2012 cùng v?i h?n m?t tr?m b?n h?c sinh khác trên c? n??c. Ch??ng trình ?ã mang ??n cho em nhi?u k? ni?m ??p. Không ch? ???c tham gia nh?ng ti?t h?c ti?ng Anh r?t vui nh?n em còn ???c h?c r?t nhi?u ?i?u ý ngh?a v? cu?c s?ng thông qua ch??ng trình h?c k? n?ng m?m”.

M?ng n?m m?i, ch??ng trình du h?c hè Apollo 2013 ?u ?ãi 4,5 tri?u ??ng khi ??ng ký tr??c ngày 8/2. H?i th?o gi?i thi?u ch??ng trình ???c t? ch?c theo l?ch sau:

17h ngày 27/1 t?i 129 ?i?n Biên Ph?, qu?n Bình Th?nh, TP HCM. ?T: 08.38407799/ 0908434620.

10h ngày 26/1 t?i 67 Lê V?n H?u, Hà N?i. ?T: 04.39432051/ 0972316129.

15h30 ngày 26/1 t?i 484 L?ch Tray, H?i Phòng. ?T: 031.3736.996/ 0904166266.

17h30 ngày 28/1 t?i 81 Quang Trung, ?à N?ng. ?T: 0511.3840665/ 0988099940.

Thông tin chi ti?t xem