TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.274

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản
C?ng Hòa Xã H?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam
??c l?p  - t? do – h?nh phúc
                                                
                                                               
Thông tin
 
v/V: VIT Tài tr? cán b? ?i h?c khóa “?ào t?o báo cáo viên T? v?n viên”STT H? và Tên Tu?i Nam/n? Nghê nghi?p ?ang làm Ch?c v? ??n v? ?ang công tác 5 câu h?i
Cho gi?ng viên
01 M?ch
H??ng
25 N?  
 
  ? n??c ngoài v? quê ???c 6 tháng  
 

1/  T?i sao ta xây d?ng v?n hóa gia ?ình doanh nhân mà ph?i là xây d?ng v?n hóa gia ?ình công nhân là t?ng l?p chi?m ??i ?a s? và là l?c l??ng n?ng c?t ?? xây d?ng thành công xã h?i ch? ngh?a ? có ph?i xây d?ng thành công v?n hóa gia ??nh công nhân chính là xây d?ng thành công xã h?i ch? ngh?a.
 
2/ Nên ch?ng xây d?ng v?n hóa gia ?ình nên ?i t? t?ng l?p th?p nh?t vì ?ây chính là t?ng l?p chi?m ??i ?a s? trong xã h?i v?i nh?n th?c t? duy, trình ?? v?n hóa th?p nh?t và h?u nh? là cái nôi s?n sinh ra nh?ng thành ph?n x?u, tiêu c?c c?a xã h?i, ti?n ?? c?a t?i ph?m khi n? n?p gia ?ình b? phá v? sau nh?ng r?n n?c, ly d? c?a gia ?ình. 
  
3/ Ph?n III c?a quy?n sách “xây d?ng v?n hóa gia ?ình doanh nhân” trang 11 trong nh?ng  dòng trên có phân lo?i : 
-       Gia ?ình có 1 con
-       Gia ?ình có 2 con
-       Gia ?ình có 3 con

    xin cho phép con ???c góp ý: theo em ngh? nên b? sung thêm t? “?ông” vào tr??c t? con vì khi ??c t?i ?ây em không hi?u ý nói gì

??c ?i ??c l?i nhi?u l?n m?i hi?u ra r?ng mu?n phân lo?i gia ?ình theo s? ?ông con 
 
4/  Ki?n, V?n, giác, Tri, Ng?, là gì trong v?n hóa gia ?ình ? chúng ?óng vai trò gì trong v?n hóa gia ?ình doanh nhân?
5/ ph??ng h??ng c?a nh?ng chuyên viên t? v?n. CLB, ?oàn th? c?p trên …. S? làm gì th?c t?, hi?u bi?t nh?t ?? công vi?c xây d?ng v?n hóa gia ?ình doanh nhân tr? thành phong trào, n?p ngh? trong r?ng rãi nhân dân chúng ta ?
 
 
 
  Tham Kh?o Tài Li?u Trên Google.com
    Mocque.com                                                   1001 ý t??ng làm giàu
   1001 ý t??ng làm ng??i                                  ??i tho?i cùng chuyên gia
   1001 ý t??ng làm vi?c                                     Mail:[email protected] – ?i?n tho?i: 0903.704.146