TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.427
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.353

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Cú s?c chính tr? v?i ông Trump

Đăng lúc: Thứ hai - 11/02/2019 13:59 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
T?ng c?ng 24 quan ch?c c?p cao ?ã “r?i r?ng” - k? c? t? ch?c l?n sa th?i - kh?i chính quy?n T?ng th?ng M? Donald Trump t? khi ông nh?m ch?c

Nhân v?t m?i nh?t v?a thông báo t? ch?c hôm 9-10, ??i s? M? t?i Liên Hi?p Qu?c (LHQ) Nikki Haley, là cú s?c l?n h?n c?.

M?i ?e d?a ti?m tàng

Nguyên nhân c?ng nh? h? qu? c?a quy?t ??nh b?t ng? t? n? ??i s? n?i b?t và có tham v?ng chính tr? l?n này s? ti?p t?c ???c theo dõi ch?t ch? trên toàn th? gi?i, c?ng nh? làm nóng các m?t báo không ch? ? n??c M? trong nh?ng ngày t?i.

Quy?t ??nh r?i b? v? trí trên sau kho?ng 1 n?m r??i ??m trách c?a bà Haley không ph?i quá b?t th??ng. Th?c t?, bà ?ã t?i v? lâu h?n phân n?a trong s? 10 ng??i ti?n nhi?m g?n nh?t c?a mình. Th? nh?ng, Washington v?n không kh?i ng? ngàng.

Theo các nhà phân tích, quy?t ??nh "d?t áo" c?a ??i s? Haley vào th?i ?i?m bà ?ang ??m nh?n khá t?t công vi?c là m?t cú s?c chính tr? l?n ??i v?i T?ng th?ng Trump khi cu?c b?u c? gi?a k? ?ang t?i g?n.

L?p t?c d?y lên nh?ng suy ?oán v? vi?c t?i sao m?t trong nh?ng ngôi sao ?ang lên trong "??i c?a ông Trump" l?i ch?n ra ?i vào cu?i n?m nay, v?i ph?n l?n ý ki?n t?p trung vào kh? n?ng bà s? ra tranh c?. Tuy nhiên, phát bi?u tr??c gi?i truy?n thông t?i Nhà Tr?ng v?i ông ch? Nhà Tr?ng ng?i bên c?nh, bà Haley nh?n m?nh không tranh c? t?ng th?ng n?m 2020 và s? ?ng h? ông Trump.

T?ng th?ng M? Donald Trump g?p ??i s? M? t?i Liên Hi?p Qu?c Nikki Haley t?i Nhà Tr?ng hôm 9-10 ?nh: REUTERS

Tuyên b? m?ch l?c này ???c cho là làm rõ s? trung thành v?i v? lãnh ??o ?ã ch?n bà vào gh? ??i s? M? t?i LHQ ch? 4 ngày sau khi ông nh?m ch?c hôm 20-1-2017. Th? nh?ng, nó v?n không th? kh?a l?p nh?ng ?e d?a ti?m tàng v?i T?ng th?ng Trump.

N? ??i s? 46 tu?i ?ã t?o d?ng ti?ng t?m chính tr? riêng và có nhi?u tri?n v?ng s? nghi?p trong t??ng lai.

"Bà ?y là m?t ngôi sao ?ang lên còn ông (Trump) là lãnh ??o, do v?y th??ng có mâu thu?n ? ?ây. V? m?t chính tr?, b?t c? ngôi sao nào trong ??ng ??u là m?i ?e d?a v?i ông Trump" - ông Mike Murphy, m?t nhà chi?n l??c c?a ??ng C?ng hòa, nh?n ??nh.

??ng sang m?t bên

V?y ??i v?i th? gi?i, s? ra ?i c?a bà Haley mang ý ngh?a gì? Khi ngo?i tr??ng ??u tiên c?a ông Trump, ông Rex Tillerson, t? ra "m?t ?à" trên truy?n thông, bà Haley tr? thành ti?ng nói cho chính sách ??i ngo?i c?a chính quy?n M?.

??i v?i nhi?u nhân v?t trong ??ng C?ng hòa, bà Haley ???c coi là m?t trong s? ít "ng??i l?n" trong chính quy?n ông Trump v? chính sách ??i ngo?i khi thúc ??y ý t??ng "n??c M? trên h?t" không có ngh?a là "n??c M? ??n ??c".

N? ??i s? t?ng là th?ng ??c bang Nam Carolina ?ã âm th?m ch?ng ??i m?t s? chính sách c?a Washington, nh? gi?m s? ng??i t? n?n tái ??nh c? t?i M? và gi? l?p tr??ng công khai c?ng r?n h?n v?i Nga so v?i ông ch? Nhà Tr?ng.

Bà Haley không ti?t l? lý do t? ch?c, ch? nói r?ng ?i?u quan tr?ng là "nh?n th?c ???c th?i ?i?m c?n ??ng sang m?t bên sau m?t chu?i nhi?m v? ??y th? thách".

Ngoài ra, bà không ?? ??ng t?i nh?ng cáo bu?c chi tiêu tài chính không phù h?p ???c ??a ra ch? vài gi? tr??c thông báo quy?t ??nh t? ch?c.

Bà c?ng không bình lu?n v? nh?ng suy ?oán ?ang tìm ki?m công vi?c l??ng cao h?n trong l?nh v?c t? nhân khi mà n? n?n cá nhân (theo s? li?u n?m 2017) ?ã lên t?i 1 tri?u USD.

Trong khi ?ó, truy?n thông M? h?i tháng tr??c t?ng loan tin ch? ??ng c?a n? ??i s? b?t ??u kém quan tr?ng h?n trong nh?ng tháng g?n ?ây. Ng??i ta cho r?ng ít nhi?u bà ?ã b? ??y kh?i vòng tròn quy?n l?c thân c?n v?i ông Trump sau khi c? v?n An ninh qu?c gia John Bolton và Ngo?i tr??ng Mike Pompeo nh?m ch?c.

V? ph?n mình, T?ng th?ng Trump nói v?i báo gi?i r?ng ng??i k? nhi?m bà Haley s? ???c công b? trong 2-3 tu?n t?i. Bà Dina Powell, ng??i r?i chính quy?n sau 1 n?m ??m nhi?m v? trí phó c? v?n Chi?n l??c An ninh qu?c gia, ?ang là cái tên ???c nh?c t?i nhi?u nh?t.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc