TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.308

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

?? m?t tìm thuy?n viên

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 17:13 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Không ch? lo s? s? c? x?y ra trên bi?n hay giá s?n ph?m ?ánh b?t th?p, không ?? s? h?i, nhi?u ch? tàu c?ng n?m n?p lo thi?u thuy?n viên m?i chuy?n ra kh?i, b?i nhi?u ng??i không mu?n theo cái ngh? n?ng nh?c mà nhi?u r?i ro này.
Không ch? lo s? s? c? x?y ra trên bi?n hay giá s?n ph?m ?ánh b?t th?p, không ?? s? h?i, nhi?u ch? tàu c?ng n?m n?p lo thi?u thuy?n viên m?i chuy?n ra kh?i, b?i nhi?u ng??i không mu?n theo cái ngh? n?ng nh?c mà nhi?u r?i ro này.
Vi?t Nam c?n ?ào t?o m?i 15.000 s? quan, thuy?n viên
C? s? ?ào t?o thuy?n viên ?óng c?a vì... không có h?c viên
S? thuy?n viên b? tr?n, nhi?u tàu không vào b? tránh bão
Bi?n ?ã c?n cá? - K? 2: ?? m?t tìm thuy?n viên - ?nh 1.
Tàu ti?n t? ? xã Bình Châu, huy?n Bình S?n, t?nh Qu?ng Ngãi n?m ph?i m?a n?ng vì thi?u lao ??ng ?i bi?n - ?nh: TR??NG TRUNG
 
D?c các c?ng cá ? mi?n Trung, chúng tôi ghi nh?n nhi?u tàu cá ph?i n?m b? do thi?u b?n tàu (thuy?n viên) ?i bi?n, th?m chí nhi?u ch? tàu ph?i bán l? tàu cá do không tìm ???c b?n ?? ra kh?i ?ánh b?t.
 
Tàu n?m b? do thi?u b?n tàu
 
Dù bán h?t cá t? nhi?u ngày tr??c nh?ng ông Tr?n Công Tu?n, ch? ?ôi tàu QNg 98761 và QNg 98762, v?n ?ang ??u ? c?ng Th? Quang (qu?n S?n Trà, ?à N?ng) do ch?a tìm ???c ?? b?n. H?n m?t n?m nay, ??i tàu c?a nhà ông Tu?n có thêm nh?ng thành viên r?t tr?, h?u h?t có quan h? ru?t th?t v?i ông Tu?n.
 
Ng??i tr? tu?i nh?t là em Tr?n H?u Tài (con ông Tu?n), n?m nay m?i 16 tu?i. Vì tàu c?a cha thi?u b?n nên hè n?m l?p 10 Tài "b? ngang" ?? theo cha ra bi?n. "M?y chuy?n v?a r?i em ch? y?u n?u ?n và ph? nh?t cá. Ba v?i m?y chú sai gì thì làm n?y ch? c?ng ch?a rành", Tài cho bi?t.
 
Theo ông Tu?n, thông th??ng hai tàu ?i bi?n lúc nào c?ng ph?i nhi?u h?n 17 lao ??ng lành ngh?. Nh?ng hai n?m tr? l?i ?ây tuy?n ng??i không ra nên c? gom ??u ng??i, th?y ?áp ?ng ???c là l?y cho ra kh?i. "Tìm ?? m?t c?ng không ?? quân, mà toàn là ng? dân "non" nên ph?n vi?c chia ??u cho anh em trên bi?n n?ng l?m", ông Tu?n nói.
 
Tình tr?ng thi?u lao ??ng ngh? bi?n bu?c các ch? tàu ph?i tìm cách "chiêu m?" thuy?n viên. Tr??c ?ây, t? l? ?n chia sau khi tr? t?n (chi phí ?i bi?n g?m d?u máy, th?c ?n, ?á cây...) th??ng là ch? tàu 7, ng??i lao ??ng 3. Nh?ng do thi?u ng??i ?i bi?n, ?? khuy?n khích anh em g?n bó v?i tàu nên nhi?u tàu có t? l? tính công cho lao ??ng ???c chia l?i 6/4.
 
Tuy v?y, không ph?i tàu nào c?ng tìm ?? quân s? ?? ra kh?i. Bà Lê Th? S?n (m?t ch? ? qu?n S?n Trà) nói m?i l?n tàu vào b? là m?t l?n "?au tim". "N?u xong phí t?n chia ra có l?i thì anh em m?i g?n bó. Còn tàu nào l? c? vài ba chuy?n, ch?c ch?n tàu n?m b? luôn vì anh em không có thu nh?p. Nhi?u khi tàu bán không ?? s?n l??ng ph?i bán ngay cho tàu h?u c?n trên bi?n vì s? vào b? ng? dân b? tàu", bà S?n nói.
 
T?i c?ng Th? Quang, hàng tr?m tàu ph? b?t n?m b? do thi?u lao ??ng, nhi?u tàu t? ??u n?m ??n nay v?n ch?a ?i chuy?n bi?n nào. T?i ph??ng C?a ??i (TP H?i An, t?nh Qu?ng Nam) c?ng có r?t nhi?u tàu cá ti?n t? n?m ph?i m?a n?ng do không c?nh tranh l?i v?i các nhà máy, xí nghi?p và các c? s? du l?ch trong vi?c thu hút lao ??ng, vì ngh? bi?n l?i v?t v? và thu nh?p b?p bênh.
 
Chi b?o ?? tránh n?m b?
 
T?i Gành C? (? xã Bình Châu, huy?n Bình S?n, t?nh Qu?ng Ngãi) - ngôi làng n?i ti?ng v?i ngh? l?n g?n v?i ng? tr??ng Hoàng Sa, tình tr?ng thi?u ng??i ?i bi?n còn bi ?át h?n. Ch? tính riêng ??i tàu hành ngh? l?n h?n 60 chi?c c?a làng này nay ch? còn m?t n?a ra kh?i, còn m?t n?a ?ang n?m "??p m?n" t?i c?ng T?nh Hòa h?n m?t n?m nay. Không nh?ng tàu n?m b?, h?u h?t các ch? tàu ? ?ây ??u lâm n? vì "l? tin b?n tàu".
 
V?a có chuy?n ?i tìm b?n t? Khánh Hòa ??n Kiên Giang tr? v?, ông Nguy?n V?n Tàu, ch? tàu QNg 95239, than: "Tui ?ã ?ng tr??c 20 ng??i, m?i ng??i 30 tri?u ??ng nh?ng gi? vào t?i nhà n?n n?, bao xe c?ng không ??a nào ch?u ra c?. Có ??a cùng lúc nh?n ti?n c?a 3-4 tàu nên tr?n ?i tàu khác, có ??a vào t?i nhà c?ng không ch?u tr? n?".
 
Theo ông Tàu, khác v?i các lo?i ngh? ?ánh b?t khác, tàu l?n mu?n "có ?n" ph?i có quân s? ?ông và thu?c lo?i "ch?t l??ng cao", nh?ng "rái cá" có kinh nghi?m ?i bi?n d?n dày. ?? gi? chân lao ??ng, các ch? tàu th??ng r?t b?o chi, cho lao ??ng ?ng ti?n tr??c. Th?m chí, ch? c?n có ng??i ??ng ra gi?i thi?u, ch? tàu ? ?ây có th? chuy?n hàng ch?c tri?u ??ng cho các ng? dân ch?a h? quen bi?t ? các t?nh Khánh Hòa, Bình ??nh...
 
"T? ??u n?m ??n nay tui m?t tr?ng g?n 200 tri?u ??ng vì g?p nhi?u tr??ng h?p th?t h?a, nh?n ti?n nh?ng không có m?t ra kh?i", ông Tàu cho bi?t. Nhi?u ch? tàu ? Gành C? c?ng g?p tình tr?ng b? xù n? hàng tr?m tri?u ??ng.
 
"Ch? tàu c?n b?n nên nhi?u ng??i l?i d?ng nh?n ti?n cùng lúc 3-4 tàu v?i l?i h?a ?i b?n, sau ?ó l?i xù", ông Võ Út, ch? tàu QNg 90449, k?.
 
Theo th?ng kê c?a UBND xã Bình Châu, ??i tàu ?ánh b?t c?a ??a ph??ng này có trên 350 chi?c, trong ?ó h?n phân n?a s? ?ó là tàu ?ánh b?t xa b?. Tình tr?ng khan hi?m lao ??ng khi?n tàu n?m b? nhi?u nh?t ? lo?i hình ?ánh b?t giã cào và ngh? l?n.
 
Ông Nguy?n Thanh Hùng, ch? t?ch Nghi?p ?oàn ngh? cá Bình Châu, cho bi?t do vi?c ?óng m?i và nâng công su?t tàu cá di?n ra quá nhanh, vi?c tìm lao ??ng ?? bù ??p v?i s? phát tri?n s? l??ng là r?t khó kh?n. "M?t s? ch? tàu bu?c ph?i thay ??i công n?ng tàu chuy?n sang hành ngh? c?n ít lao ??ng ho?c ch?p nh?n cho tàu n?m b?", ông Hùng cho bi?t.
 
Ông Phùng ?ình Toàn (phó tr??ng Chi c?c Th?y s?n, S? NN&PTNT Qu?ng Ngãi): T?c ?? t?ng tr??ng tàu thuy?n quá nhanh
 
Vi?c thi?u lao ??ng ?i bi?n là th?c tr?ng chung x?y ra trên c? n??c do t?c ?? t?ng tr??ng tàu thuy?n quá nhanh, trong khi ngh? bi?n l?i b?p bênh nên lao ??ng không m?n mà ?i bi?n.
 
Ngoài ra, do Nhà n??c có nhi?u chính sách h? tr?, nh?t là chính sách h? tr? d?u theo công su?t máy nên t?i Qu?ng Ngãi có r?t nhi?u tàu thuy?n công su?t l?n, hình thành m?t ??i hình ?ánh b?t xa b?.
 
V? lâu dài, gi?i pháp cho v?n ?? này v?n là t? ch?c quy ho?ch l?i tàu thuy?n, quy ??nh s? tàu ?óng m?i m?i n?m, v?n ??ng m?t s? tàu giã cào chuy?n ??i công n?ng c?ng nh? t?o ?i?u ki?n ?? lao ??ng ngh? bi?n có thu nh?p cao h?n.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc