TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.420
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.210

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

“??” bò ?ua Bày Núi

Đăng lúc: Thứ hai - 21/01/2019 10:01 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
“??” bò ?ua Bày Núi

“??” bò ?ua Bày Núi

Còn m?t tu?n n?a di?n ra l? h?i ?ua bò B?y Núi An Giang 2018 l?n th? 25 do huy?n T?nh Biên ??ng cai t?i sân ?ua bò chùa Th? Mít, xã V?nh Trung, vào ngày 7-10.

Còn m?t tu?n n?a di?n ra l? h?i ?ua bò B?y Núi An Giang 2018 l?n th? 25 do huy?n T?nh Biên ??ng cai t?i sân ?ua bò chùa Th? Mít, xã V?nh Trung, vào ngày 7-10. 
 
?? bò ?ua B?y Núi


?nh 1. 
 
Th?a ru?ng ? xã An Phú, huy?n T?nh Biên nhi?u ngày qua ?ã tr? thành n?i t?p d?t c?a các ?ôi bò ?ua 
 
Gia ?ình anh Nguy?n Ng?c Ti?n (An Phú, T?nh Biên) ?ã t?p d?t cho 2 ?ôi bò ? sân c? sau nhà g?n tháng nay. Bò ???c ch?m sóc ??c bi?t nh?: u?ng cám, ?n tr?ng gà, thu?c tr? l?c và... bia. 
 
Th?c ??n m?i bu?i là 1 tr?ng gà pha n?a chai bia/l?n u?ng/con. ??c chi phí ch?m sóc c?p bò kho?ng 4,2 tri?u ??ng/??t ?ua. 
 
V?i anh Châu Sanh (V?nh Trung, T?nh Biên), không b?i b? bò b?ng bia mà dùng tr?ng v?i n??c d?a t??i. 


?nh 2

 
?ua bò là nét v?n hóa ??c ?áo c?a ??ng bào Khmer nhân d?p l? ?olta (l? báo hi?u) h?ng n?m thu hút hàng ch?c ngàn ng??i dân và du khách kh?p n?i ??n xem. 
 
Các ??a ph??ng ?ã ??u vòng lo?i, ch?n ra 64 ?ôi bò có k? n?ng thi ??u t?t c?a An Giang, Kiên Giang và Campuchia thi ??u vào tu?n t?i. 
Anh Châu Sanh (xã V?nh Trung) dùng ?ng tre ch?a n??c d?a t??i và tr?ng gà ?? b?i b? cho “v?n ??ng viên” bò 
 
Anh Thành (xã An Phú) ch?nh cái ách (gác ngang hai c? bò) vào cây b?a r?i tra vào c? bò ?? t?p ?ua 
Ông Li?t (ch? bò, bìa ph?i) cùng c? nhà mang bia và ch?c tr?ng gà ?? b?i b? bò ?ua 
 
Gi?i nhi?t cho bò ?ua sau bu?i t?p 
 
Ông Nguy?n V?n Li?t b?i b? s?c kh?e cho bò nh?ng quy?t ??nh cho bò ngh? sau gi?i ??u này 
 
Anh Thanh Tùng (xã An Phú) nói ph?n móng chân và ?c to th? hi?n bò m?nh m? 
 
Hai n?m li?n 2016 và 2017, c?p bò ?ua c?a anh Ng?c Ti?n (ph?i) ?o?t gi?i nh?t, nhì 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc