TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.422
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.270

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Bi?n Tây ch?t ch?i

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/01/2019 17:12 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Hàng ch?c ngàn tàu cá ?ang 'chen chúc' ? vùng bi?n Tây Nam v?i ?? hình th?c ?ánh b?t, khi?n vùng bi?n này tr? nên “ch?t ch?i”. Th? tr??ng cung c?p h?i s?n ?ang ??i di?n v?i kh? n?ng thi?u h?t.
Hàng ch?c ngàn tàu cá ?ang 'chen chúc' ? vùng bi?n Tây Nam v?i ?? hình th?c ?ánh b?t, khi?n vùng bi?n này tr? nên “ch?t ch?i”. Th? tr??ng cung c?p h?i s?n ?ang ??i di?n v?i kh? n?ng thi?u h?t.
T?n di?t h?i s?n trong khu b?o t?n bi?n Lý S?n
Th?y s?n thi?t h?i l?n t? 'th? vàng' EC
Tàu cá h?t ???ng ?ánh b?t b?t h?p pháp
Bi?n ?ã c?n cá? - K? 1: Bi?n Tây ch?t ch?i - ?nh 1.
L??ng cá ??a v? c?ng T?c C?u, huy?n Châu Thành (Kiên Giang) ngày càng gi?m, kích th??c cá c?ng nh? ?i - ?nh: K.NAM
 
"?i bi?n gi? khó kh?n quá. Tàu bè ngày càng nhi?u mà cá ngày càng ít. ?? ki?m cá, chúng tôi ph?i cho tàu ?i xa h?n, ?ánh b?t nhi?u cách..." - ng? dân Lê Thanh Tùng (th? tr?n Sông ??c, huy?n Tr?n V?n Th?i, Cà Mau) nói.
 
Bi?n ch?t, tàu ?ông
 
Ông Tùng chia s? m?i chuy?n ra kh?i ngày càng "h?i h?p" v? kh? n?ng có cá ?em v?. Thuy?n tr??ng Lê V?n Ng?u (ng? th? tr?n Sông ??c) cho bi?t th??ng tham gia ?ánh b?t ? ng? tr??ng vùng bi?n Cà Mau và Kiên Giang, ng? tr??ng ngày càng ít cá tôm nên ông luôn có tâm tr?ng lo l?ng.
 
"Tàu tôi hi?n gi? hành ngh? kéo cá c?m ? vùng bi?n Th? Chu. Trung bình m?i chuy?n ra kh?i kho?ng 45 ngày, tàu ch?y kho?ng 7.000 lít d?u nên chi phí nhiên li?u ?ã t?m 120 tri?u. C?ng thêm chi phí g?o, th?c ?n, n??c ?á... m?i chuy?n ra kh?i ?n ??t 150 tri?u ??ng.
 
Tàu ho?t ??ng trên bi?n ngày càng ?ông, trong khi ?ó s?n l??ng ngày càng gi?m nên l?i nhu?n sau m?i chuy?n ra kh?i th?p h?n tr??c, th?m chí có nh?ng chuy?n l?. Hi?n ? Sông ??c ngh? bi?n v? n? r?t nhi?u" - thuy?n tr??ng Ng?u chia s?.
 
Nhi?u thuy?n tr??ng c?ng chung lo l?ng và cho hay hi?n có r?t ít tàu ch? ?ánh b?t chuyên m?t ngh? mà "?a ngh?", chuy?n ??i liên t?c, t? câu m?c, r?i kéo l??i cá c?m...
 
"Bi?n bây gi? ít cá h?n nh?ng chúng tôi v?n ra kh?i vì n?u neo tàu trong b? không ch?y thì c?ng mau xu?ng c?p" - anh Ng?u nói.
 
Do ngu?n l?i th?y s?n c?n ki?t, không ít ch? tàu b? ngh?.
 
G?p chúng tôi sau khi ?ã "lên b?", ông Lê T?n Cui (th? tr?n Sông ??c) cho bi?t: "Tôi ?i bi?n t? n?m 17 tu?i và ??n nay ?ã trên 20 n?m. Bi?n tr??c ?ây có nhi?u cá tôm, nhiên li?u r?. Nay bi?n ngày càng c?n ki?t mà tàu thuy?n l?i ?ông. Sau nhi?u chuy?n ra kh?i th?t bát, tôi quy?t ??nh lên b?".
 
Theo th?ng kê c?a S? NN&PTNT t?nh Cà Mau, t?nh này có trên 4.770 tàu cá. T?i ng? tr??ng vùng bi?n Cà Mau không ch? có ??i tàu c?a t?nh mà còn hàng ngàn tàu c?a các t?nh t? mi?n Trung vào ?ánh b?t.
 
?i?u này giúp t?ng s?n l??ng h?i s?n, h?u c?n ngh? cá nh?ng do l??ng tàu quá ?ông, d?n ??n ngu?n l?i h?i s?n b? khai thác nhanh h?n kh? n?ng sinh s?n.
 
Ông Châu Công B?ng - phó giám ??c S? NN&PTNT - ?ánh giá: "Không ch? t?i Cà Mau, h?u nh? các vùng bi?n trên c? n??c ngu?n l?i h?i s?n ??u gi?m. Ngu?n l?i không ch? gi?m tuy?n b? mà còn c? tuy?n l?ng và tuy?n kh?i.
 
Cà Mau ?ã th?c hi?n nhi?u gi?i pháp ?? ph?c h?i ngu?n l?i th?y s?n nh? chuy?n ??i tàu, th? con gi?ng nh?ng ch?a ?áp ?ng ???c nhu c?u và hi?u qu? ch?a cao. Nguyên do là kinh phí còn h?n ch?".
 
Bi?n ?ã c?n cá? - K? 1: Bi?n Tây ch?t ch?i - ?nh 2.
Tàu cá ??u t?i c?ng cá T?c Châu (Châu Thành, Kiên Giang) - ?nh: K.NAM
 
Tính toán gi?m d?n l??ng tàu
 
Ông Ph?m Ng?c V? - chi c?c phó Chi c?c Khai thác và b?o v? ngu?n l?i th?y s?n (S? NN&PTNT Kiên Giang) - cho bi?t ??n th?i ?i?m này, s? tàu ?ánh cá c?a t?nh ?ã gi?m h?n 1.000 chi?c so v?i th?i ?i?m ??u n?m 2013, ph?n l?n là tàu công su?t nh?.
 
Nh?ng riêng Kiên Giang hi?n còn 10.776 tàu ?ánh cá ho?t ??ng. Ngoài ra còn có h?n 2.000 tàu cá t? các t?nh khác ??ng ký ho?t ??ng t?i ng? tr??ng Kiên Giang. "S? l??ng tàu cá h?n 10.700 tàu th?c s? quá l?n so v?i di?n tích ng? tr??ng ch? r?ng 63.290km2" - ông V? nói.
 
Ông V? cho r?ng gi?m s? l??ng tàu công su?t nh? là phù h?p v?i quy lu?t, b?i m?y n?m tr??c s? tàu cá t?ng chóng m?t. Có th?i ?i?m m?i tháng t?nh Kiên Giang t?ng thêm c? ch?c tàu công su?t l?n.
 
Theo ông Nguy?n V?n Tâm - giám ??c S? NN&PTNT Kiên Giang, hi?n nay trong khai thác h?i s?n ??a ph??ng này có g?n 20 lo?i ngh? nh?ng t?p trung ch? y?u ? 4 ngh? chính là: l??i rê, l??i kéo, l??i vây và ngh? câu. Trong ?ó, s?n l??ng khai thác ch? y?u ? ngh? l??i kéo, chi?m trên 75% t?ng s?n l??ng khai thác c?a t?nh.
 
Ông Tâm công nh?n ngh? l??i kéo khai thác không có tính ch?n l?c cao nên ?nh h??ng r?t l?n ??n ngu?n l?i h?i s?n. Bên c?nh, s? l??ng tàu cá ho?t ??ng ven b? c?ng còn nhi?u (5.006 tàu), ?ã làm ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n ngu?n l?i ven b?.
 
Ông Tâm cho bi?t ch? tr??ng c?a t?nh Kiên Giang là gi?m ngh? l??i kéo, khai thác ven b?, phát tri?n ngh? l??i rê theo h??ng xa b?.
 
Gi?m s?n l??ng khai thác t? 765.275 t?n c?a n?m 2017 xu?ng m?c 500.000 t?n vào n?m 2020 (gi?m g?n 35%), ?ng d?ng khoa h?c k? thu?t hi?n ??i vào s?n xu?t ?? nâng cao giá tr? s?n xu?t cho ng? dân.
 
Theo c? quan qu?n lý ngu?n l?i th?y s?n, trên ??a bàn Cà Mau v?n còn r?t nhi?u ph??ng ti?n ?ánh b?t có kích th??c m?t l??i nh?.
 
Ông Châu Công B?ng cho r?ng ?? phát tri?n b?n v?ng ngh? ?ánh b?t th?y s?n c?n r?t nhi?u gi?i pháp, trong ?ó có vi?c quy ho?ch l?i ??i tàu khai thác, nh?ng lo?i ngh?, ph??ng ti?n ?ánh b?t không phù h?p thì ph?i chuy?n ??i ngh?.
 
Bi?n ?ã c?n cá? - K? 1: Bi?n Tây ch?t ch?i - ?nh 3.
Tàu c?a ng? dân mi?n Trung neo t?i c?ng An Th?i (Phú Qu?c) - ?nh: K.NAM
 
Kiên Giang s? gi?m g?n n?a s? tàu
 
Riêng t?nh Kiên Giang còn 10.776 tàu ?ánh cá ho?t ??ng.
 
Theo ông Ph?m Ng?c V?, t?nh này ?ã có ??nh h??ng gi?m s? l??ng tàu ?ánh cá t? nay t?i n?m 2020 ch? còn kho?ng 6.000 chi?c là v?a.
 
"Tr??c m?t, chúng tôi ?ã ng?ng c?p phép ?óng m?i cho tàu cào công su?t d??i 90 CV, các ngh? ?ánh b?t khác thì ng?ng c?p phép cho tàu ?óng m?i công su?t d??i 30 CV" - ông V? nói.
 
* Ông Lê Tr?n Nguyên Hùng (v? tr??ng V? B?o t?n và phát tri?n ngu?n l?i th?y s?n, T?ng c?c Th?y s?n - B? NN&PTNT):
 
Khai thác ?ã v??t gi?i h?n
 
K?t qu? ?i?u tra giai ?o?n 2010 - 2015 xác ??nh tr? l??ng ngu?n l?i h?i s?n vùng bi?n VN (không bao g?m vùng bi?n sâu, vùng n??c tr?i, d?c, th?m l?c ??a) kho?ng 4,36 tri?u t?n, s?n l??ng khai thác kho?ng 3,1 tri?u t?n.
 
So v?i tr? l??ng và kh? n?ng cho phép khai thác, s?n l??ng khai thác và c??ng l?c khai thác ? vùng ven b? hi?n nay ?ã v??t quá gi?i h?n cho phép khai thác, ??c bi?t ??i v?i nhóm h?i s?n t?ng ?áy.
 
Tình tr?ng suy gi?m ngu?n l?i th?y s?n trong nh?ng n?m g?n ?ây là do công tác tri?n khai và th?c thi các v?n b?n pháp lu?t còn h?n ch?, ngu?n nhân l?c, ph??ng ti?n, kinh phí ?? ki?m soát còn ít, tình tr?ng vi ph?m pháp lu?t liên quan ??n khai thác, b?o v? ngu?n l?i th?y s?n di?n ra ngày càng tinh vi.
 
Chúng tôi s? ban hành quy ??nh vùng ???c khai thác, khu v?c và th?i gian c?m khai thác ?? b?o v? th?y s?n còn non, ?ang t?p trung sinh s?n.
 
S? t?ng c??ng ki?m tra, ki?m soát vi?c ?ánh b?t không ?úng quy ??nh ngay t?i các c?ng cá ?? t?ng b??c ti?n t?i ch?m d?t ho?t ??ng khai thác th?y s?n b?t h?p pháp.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc