TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.425
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.339

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

C? GAN L?P PHÒNG CÔNG CH?NG GI?

Đăng lúc: Thứ hai - 21/01/2019 10:17 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
C? GAN L?P PHÒNG CÔNG CH?NG GI?

C? GAN L?P PHÒNG CÔNG CH?NG GI?

Khi s? vi?c ???c phát hi?n thì V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u ?ã công ch?ng gi? ??n 600 b? h? s? có th? x? lý hình s?.
Khi s? vi?c ???c phát hi?n thì V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u ?ã công ch?ng gi? ??n 600 b? h? s?
Ngày 28-9, S? T? pháp TP HCM cho bi?t ?ã có công v?n kh?n g?i B? T? pháp, UBND TP HCM, Công an, TAND, UBND các qu?n, huy?n t?i TP HCM báo ??ng thông tin, ng?n ch?n tình tr?ng làm gi? gi?y t?.
 
T? ngu?n tin t? giác c?a ng??i dân, S? T? pháp TP HCM ?ã phát hi?n t?i s? 229 Man Thi?n, ph??ng Hi?p Phú, qu?n 9 (TP HCM) có treo bi?n hi?u, qu?ng cáo n?i ?ây là V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u.
 
Công ch?ng 600 h? s?
 
T?t c? v?n b?n công ch?ng, ch?ng th?c b?n sao s? d?ng con d?u c?a V?n phòng Công ch?ng qu?n 12 do công ch?ng viên Nguy?n Th? Thành ký tên.
 
Sau khi ki?m tra, xác minh, S? T? pháp TP HCM xác ??nh các cá nhân, t? ch?c có hành vi ho?t ??ng hành ngh? công ch?ng trái phép, làm gi? và s? d?ng con d?u c?a V?n phòng Công ch?ng qu?n 12, công ch?ng viên Nguy?n Th? Thành. Th?c t?, công ch?ng viên này không ??ng ký ho?t ??ng hành ngh? công ch?ng t?i TP HCM.
 
C? gan l?p phòng công ch?ng gi? - ?nh 1.


Công v?n kh?n c?a S? T? pháp TP HCM g?i các c? quan ch?c n?ng
 
Nh?n th?y nh?ng hành vi vi ph?m nêu trên c?a các cá nhân, t? ch?c có d?u hi?u t?i ph?m nên S? T? pháp ?ã có v?n b?n chuy?n h? s? ??n Công an qu?n 9 ?i?u tra, x? lý theo th?m quy?n.
 
??n th?i ?i?m ki?m tra, n?i ?ây ?ã công ch?ng, ch?ng th?c kho?ng 600 v? vi?c (con s? này c?n c? theo s? ch?ng th?c trên b?n sao thu ???c).
 
Sau khi phát hi?n s? vi?c, S? T? pháp thông tin ??n các c? quan, t? ch?c bi?t ?? không ti?p nh?n s? d?ng các v?n b?n công ch?ng, ch?ng th?c có liên quan ??n v? vi?c nêu trên. S? c?ng ?? ngh? các c? quan khi phát hi?n các cá nhân, t? ch?c có s? d?ng các gi?y t? trên nên ph?i h?p thông tin ??n Trung tâm Thông tin và T? v?n công ch?ng TP HCM.
 
Trao ??i v?i phóng viên Báo Ng??i Lao ??ng, bà Ngô Minh H?ng - Ch? t?ch H?i Công ch?ng TP HCM - xác nh?n h?i ?ã nh?n ???c thông báo kh?n c?a S? T? pháp v? v? vi?c c?a V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u.
 
Theo bà H?ng, nh?ng h?p ??ng ???c công ch?ng t?i V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u s? là nh?ng h?p ??ng vô hi?u vì S? T? pháp TP ?ã thông báo v?i các c? quan ch?c n?ng. T?t c? h? s? ?ã ???c ký không n?m trên h? th?ng công ch?ng và khi ?em ?i giao d?ch s? b? ng?n ch?n nên không th? giao d?ch ???c.
 
Có th? x? lý hình s?
 
Lu?t s? Nguy?n Thành Công (Công ty ?ông Ph??ng Lu?t) phân tích theo ?i?u 74 Lu?t Công ch?ng 2014: "Các cá nhân, t? ch?c không ?? ?i?u ki?n hành ngh? công ch?ng mà hành ngh? công ch?ng d??i b?t k? hình th?c nào thì ph?i ch?m d?t hành vi vi ph?m, b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?, n?u gây thi?t h?i thì ph?i b?i th??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t".
 
Hành vi s? d?ng th? công ch?ng viên gi? s? b? ph?t ti?n t? 10 tri?u ??ng ??n 20 tri?u ??ng và bu?c n?p l?i s? ti?n thu l?i b?t h?p pháp có ???c. T? ch?c vi ph?m còn b? áp d?ng bi?n pháp kh?c ph?c h?u qu? là h?y b? gi?y t? ?ã công ch?ng gi? và b? bu?c n?p l?i s? ti?n thu l?i b?t h?p pháp có ???c do th?c hi?n hành vi vi ph?m.
 
Nh? v?y, ngoài vi?c b? x? ph?t vi ph?m hành chính, cá nhân, t? ch?c hành ngh? công ch?ng b?t h?p pháp còn ph?i n?p l?i s? ti?n b?t h?p pháp có ???c do hành vi vi ph?m. ??i chi?u v?i v? vi?c V?n phòng Công ch?ng Sao B?c ??u v?a x?y ra thì ng??i làm gi? có th? b? truy c?u trách nhi?m hình s? v? t?i "Làm gi? con d?u, tài li?u c?a c? quan, t? ch?c; t?i s? d?ng con d?u ho?c tài li?u gi? c?a c? quan, t? ch?c" v?i m?c ph?t ti?n ??n 100 tri?u ??ng, ph?t c?i t?o không giam gi? ??n 3 n?m ho?c ph?t tù t? 6 tháng ??n 2 n?m. Tr??ng h?p ph?m t?i thu?c tình ti?t t?ng n?ng có th? b? ph?t tù ??n 7 n?m.
 
Lu?t s? Nguy?n Thành Công nh?n xét: V? trách nhi?m trong công tác qu?n lý, UBND qu?n, ph??ng có trách nhi?m ph?i bi?t và qu?n lý ho?t ??ng c?a v?n phòng công ch?ng, tr??ng h?p phát hi?n ho?t ??ng không phép ph?i báo ngay cho S? T? pháp ?? ki?m tra, x? lý ch? không ph?i ?? ??n h?n 600 h? s? ???c công ch?ng b?t h?p pháp m?i x? lý nh? hi?n t?i.
 
Tuy nhiên, c?n nhìn nh?n r?ng vi?c v?n phòng công ch?ng ho?t ??ng "chui" s? không th?c hi?n các th? t?c ??ng ký thành l?p nên không có h? s? ?? các c?p có th?m quy?n qu?n lý. Thêm vào ?ó, l?c l??ng thanh tra, ki?m tra còn thi?u d?n ??n không th? phát hi?n k?p th?i các tr??ng h?p vi ph?m. ?ây là m?t bài h?c ?? các c? quan có th?m quy?n ph?i sâu sát h?n trong qu?n lý ho?t ??ng công ch?ng, m?t ngành ngh? kinh doanh ??c bi?t mà n?u có vi ph?m s? gây ?nh h??ng l?n ??n r?t nhi?u ng??i trong xã h?i.
 
Có th? yêu c?u b?i th??ng n?u thi?t h?i
 
"Vi?c ký ??n 600 h?p ??ng, v?n b?n công ch?ng ngoài phát sinh các trách nhi?m hành chính, hình s? thì ch?c ch?n còn b? truy c?u trách nhi?m dân s? b?i các v?n b?n công ch?ng gây thi?t h?i. H? l?y ?ó là thi?t h?i cho các n?n nhân trong tr??ng h?p giao d?ch là các h?p ??ng mua bán, chuy?n nh??ng b?t ??ng s?n hay th?a thu?n vay m??n ?? t? ?ó các bên th?c hi?n ngh?a v?. Khi b? công ch?ng gi?, m?t bên không ho?c ch?m th?c hi?n ngh?a v? thu h?i, gây thi?t h?i cho bên kia thì m?t ph?n thi?t h?i ?ó có th? bu?c cá nhân, t? ch?c c?a c? quan công ch?ng kia b?i th??ng" - lu?t s? Nguy?n Thành Công nh?n m?nh.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc