TRƯỜNG DOANH NHÂN MQA - KỶ LỤC
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Đăng nhập

Danh mục bài giảng

Bộ đếm

  • Phút online: 1.426
  • Tổng lượt truy cập: 7.452.346

Hỗ trợ trực tuyến


Thời gian hỗ trợ từ:
Trưa: 11h đến 14h
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
OCOP
20 NĂM KINH TẾ XANH VỚI TS MỘC QUẾ
smart city
NÔNG NGHIỆP SẠCH
HÀNH TRÌNH
du học Nhật bản

Th?a thu?n d?u t? Vi?t – Nh?t ??t g?n 10 t? usd

Đăng lúc: Thứ hai - 11/02/2019 11:17 - Người đăng bài viết: Qu?n tr? cao c?p
Trong khuôn kh? chuy?n tham d? H?i ngh? C?p cao h?p tác Mekong - Nh?t B?n l?n th? 10 và th?m Nh?t B?n, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc ?ã t?i d? và phát bi?u t?i H?i ngh? Xúc ti?n ??u t? Vi?t Nam - Nh?t B?n hôm 10-10.

V?i ch? ?? "C? h?i m?i, t?m nhìn m?i trong ??u t? n??c ngoài t?i Vi?t Nam", h?i ngh? thu hút kho?ng 1.200 doanh nhân Nh?t B?n và Vi?t Nam.


Theo TTXVN, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc nêu rõ kinh t? Vi?t Nam ???c ?ánh giá có môi tr??ng chính tr?, xã h?i ?n ??nh, cùng v?i n?n t?ng v? mô ???c c?ng c? v?ng ch?c. Chín tháng ??u n?m 2018, kinh t? Vi?t Nam t?ng tr??ng g?n 7%, thu?c nhóm cao nh?t th? gi?i v?i 16 Hi?p ??nh Th??ng m?i t? do (FTA) th? h? m?i.


 

Th? t??ng nh?n m?nh Chính ph? Vi?t Nam coi c?i thi?n môi tr??ng ??u t? kinh doanh là m?t nhi?m v? xuyên su?t. Th? t??ng d?n k?t qu? kh?o sát c?a JETRO cho bi?t 70% doanh nghi?p Nh?t B?n có k? ho?ch m? r?ng kinh doanh t?i Vi?t Nam do doanh thu ti?p t?c t?ng...


Vi?t Nam h?p d?n nh? các y?u t? v? quy mô th? tr??ng, kh? n?ng t?ng tr??ng, chi phí nhân công r?. Chia s? m?t s? ?i?m m?i, Th? t??ng cho bi?t Vi?t Nam ?ang ??y m?nh ti?n trình c? ph?n hóa doanh nghi?p nhà n??c v?i vi?c bán c? ph?n các doanh nghi?p l?n v? v?n t?i, hàng không, h? t?ng, l??ng th?c, th?c ph?m, nông nghi?p, vi?n thông, th??ng m?i, d?ch v?, du l?ch, xây d?ng...


T?i h?i ngh?, Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc và các quan ch?c hai n??c ?ã ch?ng ki?n l? trao 19 v?n ki?n h?p tác, biên b?n th?a thu?n h?p tác gi?a các b?, ngành, doanh nghi?p hai n??c v?i t?ng giá tr? lên ??n g?n 10 t? USD trong các l?nh v?c giáo d?c, n?ng l??ng, y t?, phát tri?n h? t?ng, hàng không, nông nghi?p, n?ng l??ng...

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc